Kilde   :   Vesterjydsk Avis eller Varde Politiske og Advertissementstidende 04-01-1863 + 05-01-1862
Dato   :   24-12-1862
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Dafne
Skibstype   :   Brig
Hjemsted   :   Götheborg
Skibsfører   :   Linddom
Ladningsart   :   Planker, Jern
Afgangssted   :   Götheborg
Bestemmelsessted   :  
Besætning   :   10
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :   1
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Skagen
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   04-01: Briggen "Dafne" , Kaptain Linddom, af og fra Götheborg med Planker og Jern m. V. er Natten til 25de strandet ved Skagen. Indtil om Formiddagen var kun en Mand af Besætningen bjerget, men der var Haab om at bjerge det øvrige Mandskab. Ved Redningsforsøg med Redningsbaaden skal denne ulykkeligviis være kæntret og kun 3 Mand af dens Besætning, bestaaende af i alt 10 Mand , være reddede. En Mand af Skibets Besætning skal ved denne Lejlighed ogsaa være omkommen (Frh. Av.) 05-01: Ang. Den ved Skagen stedfundne sørgelige Stranding af den svenske Brig "Dafne" meddeler "Frdhs. Av." følgende nærmere Omstændigheder. Det havde om Natten været et ordentligt orkanagtigt Vejr, og Søen var meget voldsom. Masterne blev kappede, og Redningsbaaden kom tilstede. Baaden blev sat i Vandet og gik ud; den arbejdede sig godt ud imod Skibet, men drev forbi og kunde på Grund af den overordentlige rivende Strøm ikke komme nær op til det. I omtrent 2 Timer vedblev Baaden at gjøre Forsøg paa at naa Skibet; men forgæves. Omsider blev Mandskabet saa udmattet, at det ikke kunde udholde at arbejde, hvorfor det maatte gaa iland, ogsaa for at faa Baaden kjørt længer Vest paa og derefter gjøre et nyt Forsøg. Da det andet Forsøg skulde foretages, og Mandskbaet var meget forkommet, opfordrede Sandflugstkommisær Hoffmeyer, der i Byfogdens Fraværelse fungerede som Politimester, dem til at blive iland, forsaavidt de ikke fandt, at de havde Kræfter nok tilbage til det nye Forsøg; 4 Mand traadte nu fra og Redningsbaaden fik i disses Sted 4 Andre, der frivilligt meldte sig. Baaden gik ud og naaede lykkeligt til Skibets Agterdel, hvorfra dets Besætning skulde entre ned. Skibets Baadsmand kom ned, men et Øieblik efter skete den forfærdelige Ulykke, at Redningsbaaden aldeles pludselig og uventet kæntrede rundt med de ombordværende 11 mennesker. Ulykken skete i et Nu, og uden at man kan forklare sig Grunden. Hele Mandskabet var forsynet med Svømmebælter. Strømmen rev efterhaanden mandskabet bort fra Baaden, hvorved det en Tid lang klamrende sig. Redningsbaadens Opsynsmand, Kæmmer S. Møller, forsøgte at afskyde en Raket ud over Baaden, men Linen blev af Stormen ført udenfor. De Forulykkede kom efterhaanden iland, men desto værre vare kun Tvende ilive; af disse havde den Ene faaet en Aare under Armene, medens den Anden reddede sig ved Svømning. Otte af de brave Redningsmænd matte således lade deres Liv for deres modige og menneskekjærlige Handling; Alle vare de Familiefædre og efterlade sig Koner og mange Børn. Den Sorg og Forfærdelse, der opstod paa Stranden blandt de tilstedeværende Folk, var ubeskrivelig. Ethvert Lig var omgivet af den jamrende Familie. Ved hjælp af en Raket blev der nu tilvejebragt Forbindelse med Skibet, men da Besætningen ulykkeligviis ikke kjendte dette Apparat kunde det ikke benyttes, uden forfaavist den Line, der var bragt ud til Skibet, meget understøttede de senere Forsøg og navnlig forhindrede en Baad i at kæntre, hvilket ellers utvivlsomt vilde være skeet. Tiltrods for den forfærdelige Ulykke, der var foregaaet, blev der i løbet af Dagen gjort tre Forsøg med Fiskerbaade. Den første Baad reddede 1 Mand, den næste Baad 3, og endelig Kl. 10 om Aftenen reddedes de sidste 6 Mand i en meget forkommen Tilstand. - I "Hjørr. Av." fortælles, at to af de omkomne hørte til besætningen af et Skib, der, saavidt vides, Aftenen iforvejien var indstrandet, og kun med Nød og neppe frelstes ved Skagboernes uforfærdethed. Disse To kunne saaledes ikke have hørt til det faste Redningsmandskab. Hvad der har foraarsaget den beklagelige Ulykke med Redningsbaaden, er ikke let at forklare; Nogle mene, at Baaden er kommen i Kollision med Skibets ene Mast, der laa agter for Skibet, Andre mene, at den rivende Strøm i Forbindelse med, at Baaden var nødsaget til at ligge med Siden til Søerne, maa bære Skylden, og dette er maskee meest sandsynligt.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning