2013

Årsberetning 2013

2013 blev fyldt med overraskelser: Det begyndte allerede lige efter nytår – den 3. januar ved middagstid ringede radiomanden Søren Dahl for at spørge, om arkivet kunne medvirke i en optagelse af radioprogrammet Café Hack på Tobakken samme aften? Og sådan blev historier fra Esbjerg lige pludselig rundsendt til hele Danmark den følgende søndag kl. 10.00. Snart fulgte den næste overraskelse: En henvendelse fra borgmester Johnny Søtrup, om vi havde plads til Esbjerg Idrætsarkiv, hvis lokaler på Gl. Vardevej andre gerne ville overtage? Muligheden forelå, og i sommerens løb sluttede DGI-Sydvests historiegruppe sig til, så der i årets løb blev indrettet et lokale til Frivillige for Idrætshistorie i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, ligesom de indsamlede arkivalier har fundet plads i et nyindrettet magasin i kælderen.

Ingen af de to ting var at finde i arkivets arbejdsplan for 2014, men noget af det, man har lært gennem årene i arkivverdenen er da også at være fleksibel samtidig uden at tabe sine langsigtede mål af sigte. Det gælder bl.a. en række af vores ikke så kendte eller synlige opgaver, f.eks. arbejdet med de kommunale arkivalier og digitale arkivalier.

Siden 2007 har det såkaldte mellemarkiv arbejdet på at udfase de administrative papirarkiver i Esbjerg Kommune, og det foregik også i 2013. Tilbage i 2011 blev der taget hul på at indsamle arkiverne fra kommunens mange institutioner og decentrale enheder. Dette arbejde fortsatte i både 2012 og 2013. I løbet af årets første måneder modtog mellemarkivet arkiverne fra de daginstitutioner, der ikke havde nået at aflevere inden årsskiftet. Ligeledes modtog mellemarkivet arkivmateriale fra den kommunale dagpleje, hvilket afsluttede indsamlingen af arkiver fra i alt 42 institutioner inden for dagpasningsområdet. Også på skoleområdet blev der gjort en arkivindsats. I september blev der sammen med Skoleadministrationen igangsat en arkivafleveringsopgave for kommunens 27 folkeskoler samt den kommunale tandpleje. I løbet af efteråret påbegyndte flere skoler det afleveringsforberedende arbejde og modtog i denne forbindelse vejledning fra mellemarkivet. De første skoler afleverede deres arkiver i januar 2014, og den samlede arkivopgave på skoleområdet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2014. Efteråret bød også på modtagelse af arkivalier fra flere institutioner under direktørområdet Borger & Arbejdsmarked. Som følge af en større oprydning i både papirarkivalier og digitale arkivalier i flere institutioner modtog mellemarkivet arkiverne fra bl.a. Ribelund, Vestkysthusene, Beskæftigelsen og JobAktiv – det tidligere Revacenter Esbjerg. I tillæg til de mange institutionsarkiver modtog mellemarkivet i løbet af året desuden afleveringer fra Sundhedsplejen, Teknik & Miljø og Byrådssekretariatet.

Arbejdet i mellemarkivet bød dog også på forskellige special-opgaver. I sensommeren 2013 indgik Esbjerg Byhistoriske Arkiv en aftale med Sydvestjysk Sygehus om at modtage patientjournalerne fra 1924-1969 fra det daværende Ribe Amts og Bys Sygehus. Fire medarbejdere fra arkivet arbejdede i ca. 2½ uge i december i sygehusets fjernmagasin i Måde med at klargøre ca. 70 hyldemeter arkivalier til aflevering. Arbejdet bestod i sortering, rensning og pakning af de mange patientjournaler. Under arbejdet lykkedes det at lokalisere de ældste arkivalier fra Ribe Amts og Bys Sygehus, bl.a. patientjournaler tilbage fra 1870rne. Disse arkivalier er også afleveret til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. I begyndelsen af året havde mellemarkivet en specialopgave af en anden karakter på det tidligere rådhus i Ribe, hvor der blev konstateret skimmelsvamp i tre kælderrum. Skimmelsvampen havde også angrebet nogle skatte-arkivalier fra den gamle Ribe Kommune. Efter at have modtaget vejledning fra Konserveringscenter Vest i Ølgod rensede mellemarkivets medarbejdere arkivalierne ved børstning, støvsugning og efterfølgende ompakning. I alt blev ca. 15 meter arkivalier renset.

En vigtig opgave i mellemarkivet er løbende at ekspedere i de kommunale arkivalier til den kommunale administration. I 2013 indløb der omkring 800 rekvisitioner på kommunale sager og dokumenter, som blev skannet og leveret digitalt til medarbejdere rundt omkring i kommunen. Størstedelen af ekspeditionerne bestod af arbejdsmarkedsrelaterede sager, børnesager, personalesager, miljøsager, sager fra Vej & Park-sager samt PPR.

Udfasningen af papirsagerne hænger naturligvis sammen med digitaliseringen. I fremtiden bliver det altså digitale data, der skal arkiveres – men fremtiden er her allerede nu. Via eArkivet løser Esbjerg Byhistoriske Arkiv opgaven med fremstilling af arkiveringsversioner for Esbjerg Kommune. Den væsentligste arbejdsopgave i e-arkivet har i det forløbne år været arbejdet med arkiveringsversionerne af de kommunale data, herunder bl.a. test og leverandørkontakt. Af nye arkiveringsversioner i eArkivet i 2013 kan nævnes arkiveringsversionerne af Novax Sundhed, KMD Sag & Advis samt KMD Børn & Voksne. Den samlede datamængde i eArkivet (Esbjerg, Ribe, Bramming, Grindsted og Billund kommuner) var pr. 31. december 2013 på 198 GB.

I løbet af året er også arbejdet med de store og vigtige arkiveringsversioner af eDoc (2007-2010) for Esbjerg Kommune og Acadre (2007-2013) for Billund Kommune påbegyndt. Disse arkiveringsversioner forventes at tilgå arkivet i 2014. Dermed vil den samlede datamængde forøges væsentligt, hvilket vil være til stor gavn ved fremtidige søgninger. I 2013 har e-arkivet særligt fremsøgt dokumenter fra arkiveringsversionerne af eDoc og Win-PPR, til brug i forvaltningerne.

Af eksterne aktiviteter kan nævnes deltagelse i Statens Arkivers faglige netværk, hvor erfaringsudveksling om bl.a. lovgivning og test af data har været væsentlige emner. Desuden har eArkivet medvirket ved dannelsen af §7-arkivet i Billund Kommune, der blev oprettet den 1. maj 2013.

Endelig har eArkivet udført arbejdsopgaver i huset, bl.a. programmering af søgesider til de databaser, som bl.a. er outputtet af de frivillige medarbejderes arbejde. Det viser sig nemlig, at Internetpubliceringen af historiske data på den måde har et stort publikum, hvilket bl.a. kan læses af statistikken for arkivets hjemmeside. I 2013 nåede vi over 16.000 unikke brugere, der har besøgt vores hjemmesidetilbud over 65.000 gange. Uden frivillig arbejdskraft ville Esbjerg Byhistoriske Arkiv ikke have mulighed for at indholdstømme arkivalier, og ved årsskiftet 2013/2014 var der tilknyttet 35 frivillige til arkivet.Heraf arbejder 28 med indtastning af oplysninger til forskellige databaser De øvrige syv frivillige har meget varierede opgaver som f.eks. renskrift af håndskrevne kilder, sortering af udklip, skanningsopgaver og udarbejdelse af historiske tekster. De frivillige medarbejdere arbejder hver uge med et individuelt omfang varierende fra 3-12 timer. Seks frivillige har været med siden begyndelsen i 2006. Siden da er der lagt historiske data i 28 forskellige databaser. Af disse er følgende afsluttede: Borgerdatabaser for Esbjerg Købstad 1899, 1904, 1909, 1914 og 1919, Bryndum-Vester Nebel Sogneråds forhandlingsprotokoller 1842-1943, Bryndum Sogneråds forhandlingsprotokoller 1943-1969, Vester Nebel Sogneråds forhandlingsprotokol 1943-1969, byggesager i Vores Kvarter-projektområde -2006, beværterbevillinger 1913-1969, beværterfortegnelser 1936-1966, Sydvestjyske Fiskekuttere, lærere ved kommunale skoler i den nuværende Esbjerg Kommune indtil 1970.

Ved årsskiftet 2013/2014 blev der stadig tastet i trykte skattebøger for Esbjerg og Jerne kommuner, Esbjerg Byråds forhandlingsprotokol, fotograf Peter Nissens negativprotokoller, Guldager Sogneråds forhandlingsprotokol, borgerdatabasen 1924 for Esbjerg Købstad, fraflyttede fra Esbjerg Købstad, mandtalslisterne fra folketællingen i Jerne i 1926 og begravelsesprotokollerne fra Esbjerg Kommunale Kirkegårde. Indtastningen af Grimstrup Sogneråds forhandlingsprotokoller frem til 1966 var næsten afsluttet ved årsskiftet 2013/2014. Fra forløberen af Grimstrup Sogneråd, Grimstrup-Aarre Sogneråd 1841-1860 var en del indtastet ved årsskiftet, men publiceringen på hjemmesiden finder først sted i 2014. Et lidt specielt område udgør publiceringen af erindringer – ca. 400 erindringer er blevet tilføjet databasen i 2013.

Af helt nye, publicerede databaser kan nævnes Jerne-Skads mandtalsliste, der blev publiceret med 4.300 navne i 2013. Desuden er der oprettet en database med gamle stillingsbetegnelser, og den rummede 985 stillingsbetegnelser ved udgangen af 2013. Desuden er indtastningen af Jerne-Skads Sogneråds forhandlingsprotokoller samt Skads Sogns forhandlingsprotokoller påbegyndt, men ligesom Grimstrup-Aarre Sogneråds forhandlingsprotokoller publiceres de først i 2014.

Endelig bør det nævnes, at arkivets frivillige også soignerer arkivalier, dvs. gennemgår arkivalier og fjerne rustne clips og plasticomslag. Desuden klargør de også avisudklip til videre registrering i Arkibas, Der er renskrevet 70 erindringer til publicering og skannet ca. 100 maskinskrevne erindringer. Et helt specielt projekt har været klargøring af en brevveksling fra 1862-1864 mellem en lærersøn fra Bryndum, der endte med at komme med i krigen i 1864 og døde i slutningen af marts 1864. Efter en omstændelig rejse gennem fjendeland hentede faderen liget af sønnen hjem og fik ham begravet på Bryndum Kirkegård, hvor gravstenen stadig står. Denne opgave omfattede transskribering fra gotisk håndskrift og renskrivning af 39 breve, skanning af de originale breve og den tilhørende transskribering. Alt dette som et bidrag fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv til markeringen af 150-året for 1864 i april 2014.

Arkivalier fra private personer og foreninger finder fortsat vej til arkivet i pænt tal. I alt modtog Esbjerg Byhistoriske Arkiv 163 større og mindre afleveringer/indlån. Det er umuligt at nævne dem alle her, men sammenfattende kan nævnes, at Socialdemokratiet, SF og Syvstjernen har afleveret deres arkiver. Socialpolitisk Forening for Sydvestjylland har gjort ligeså. Fra Esbjerg Kunstvirke har vi modtaget portrætter m.m., som nogle af sammenslutningens medlemmer, bl.a. tandlæge Kaj Vestergaard, har lavet helt tilbage fra 1980rne. Der er desuden kommet materiale fra Globe Reklame og Håndboldklubben Kvik, Tapdrups Tegnestue, Restauration Sand og Kunstnersammenslutningen Konkylien. Den Sønderjyske Forening i Esbjerg, SB-dekoration ved Kjeld Mikkelsen, Esbjerg Brandskole, Esbjerg Indre Mission og Sædding Menighedshus, Tjæreborg Trævarefabriks Boldklub, Kriminalpolitiets Personaleforening samt udklipsbøger om Ribe og Esbjerg er navne på andre afleveringer. Sommetider er der et mærkeligt sammenfald mellem hændelser. I midten af september modtog vi en stor kuvert fra Perth i Australien. Den indeholdt en række scrap-bøger, som var lavet af Axel Handewith-Haahr og handlede om hans hotel og værtshusimperium i Esbjerg: Hotel Spangsberg, Africano, Rio Bravo og Neptun Kro. Kort tid efter fremgik det af de danske aviser, at han var død i Perth i Australien, hvor han efterhånden havde boet i en del år.

Ovennævnte er alene traditionelle papirarkivalier, men der er også kommet rigtig mange nye billeder til. F.eks. af nogle af nybyggerkvarterernes tilblivelse i 1960rne samt et længe eftersøgt motiv: Jernbanehotellet i Jernbanegade, for sådan et hotel har Esbjerg også haft. Af andre eksempler på billeder kan nævnes fotos fra Esbjerg Mælkeforsyning ved Knud Haaning, billeder fra Danpatatas (en nu lukket kartoffeleksportvirksomhed), fotos fra Esbjerg Teknikum – stort set fra etableringen til udflytningen til de nye bygninger på uddannelsessletten samt fotos fra stormfloden 1981, som satte bl.a. DFDS under vand. Sidst, men ikke mindst skal nævnes Paul og Uffe Bøllings negativsamlinger, som Uffe Bølling afleverede i midten af april. De dækker en næsten sammenhængende periode fra ca. 1939-2006. Et meget spændende materiale, som ud over at rumme mange års ordnings-, sorterings og registreringsarbejde i fremtiden yderligere indeholder stof til arkivets meget populære billedaftener.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har tradition for et tæt samarbejde med arkivets mange brugere. Det kan også føre til afleveringer/registreringer, som er velegnede til at formidle på hjemmesiden. F.eks. har Alex Jessen fundet frem til de huse, arkitekt J. H. S. Østerlund har tegnet i Esbjerg, og lavet en database over dem. Og hvorfor så lige Østerlund? Alex Jessen bor selv i ét af hans huse!

Traditionen tro blev uddrag fra årets afleveringer vist i udstillingen Fra Alle Jer til os 2013, der åbnede i forbindelse med nytårskuren mandag den 30. december 2013. Det var dog ikke færdigt registrerede arkivalier, der blev vist, for selv om privatarkivsektionen arbejder ihærdigt med ordning, sortering og registrering, afleveres der mere, end vi fysisk kan nå at registrere. Ikke mindst på billedsiden er det tilfældet, som når fotografarkiver i størrelse af fotograf Bøllings arkiv afleveres til arkivet. Privatarkivsektionen har i 2013 nyregistreret 107 større og mindre arkivfonds, ca. 3.300 billeder og dias, 100 småtryk samt 1.400 udklip. Dertil er eksisterende registreringer af arkivfonds og udklip blevet udvidet med supplerende afleveringer. For billederne gælder endvidere, at de er blevet digitaliserede, så de er tilgængelige via Internettet.

Foruden at arbejde med historiske fotos har Esbjerg Byhistoriske Arkiv også til opgave at dokumentere kommunens fysiske udvikling og nogle af de opgaver, der er med til at præge den. Af samme grund løser arkivets fotografer større opgaver for kommunen. Nævnes kan f.eks. fotografering til kommunens arkitekturstrategi, fotografering til kommunens nye hjemmeside, fotografering til informationsmateriale og –skilte i Nørreskoven og Vognsbølparken. Desuden er der fotograferet til det informationsmateriale om affald, som Esbjerg Kommune står for at skulle udsende til borgerne. En helt speciel opgave i sommeren var fotografering til DGIs landsstævne 2013, der fandt sted i Esbjerg. En sådan opgave er speciel sammenlignet med f.eks. fotografering til medarbejderbladet eller løsning af specifikke fotoopgaver for arkivet. Endelig skal det nævnes, at arkivets to fotografer også løser fotoopgaver for Esbjerg Kunstmuseum og Fiskeri- og Søfartsmuseet og ikke mindst bidrager med registreringsoplysninger til de mange fotos, de tager i årets løb.

Der er mange opgaver at varetage i et arkiv, og en af de vigtigste er formidlingen, som naturligvis foregår på hjemmesiden som nævnt ovenfor. Formidling foregår desuden på arkivets læsesal, hvor brugere efter en nedgang begynder at vende tilbage. I alt omkring 2.000 personer besøgte læsesalen i 2013, måske endda flere, for vi indførte en ny statistik og mere dækkende statistik i maj 2013. Henvendelserne på læsesalen suppleres af skriftlige henvendelser, hvor der har været omkring 250 mere tids- og ressourcekrævende. Det drejer sig bl.a. om bopælsattester, udredning af arveforhold samt genudstedelse af eksamensbeviser (endda ret nye). I dette talt indgår ikke de efterhånden mange henvendelser, der kan klares med en henvisning til nogle af de mange databaser på hjemmesiden. Andre opgaver kan så tage uger, og en sådan, som ingen heller kendte til ved årets begyndelse, var planerne om produktion af en Her-er-dit-liv-program med Poul Nyrup Rasmussen som hovedperson. Den opgave tog meget tid, krævede megen mailkorrespondance samt adskillige telefonopkald, inden det færdige program lå klar til udsendelse i november.

I formidlingstilbuddene indgår endvidere udgivelse af bøger, og i 2013 udgav Esbjerg Byhistoriske Arkiv en bog om SF-Ribe. Den blev præsenteret på Ribe Gamle Rådhus lørdag, den 14. september om eftermiddagen. Tilbuddene omfatter desuden kurser og foredrag om slægtsforskning og lokalhistorie i samarbejde med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening og Sydvestjysk Folkeuniversitet. De såkaldte billedaftener er fortsat populære og samler fulde huse de fire aftener, de afholdes. Dertil kommer foredrag og byvandringer, der holdes i andet regi, bl.a. for skoler eller i lokale foreninger, virksomheder. I alt 5.000 personer deltog i de 65 arrangementer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv afholdt i 2013. Dertil kommer de offentlige byvandringer, vi hen over sommeren har afholdt i samarbejde med Esbjerg Turistkontor, igen med et pænt besøgstal til fortællingen om Esbjergs historie. Endvidere blev der mulighed for at eksperimentere lidt med fortælling af Esbjerg-historie i det åbne rum. Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev nemlig koblet på et forsøgsprojekt i forbindelse med renovering af Kongensgade, hvor vi på strækningen mellem Kirkegade og Smedegade fortalte om udvalgte huses historie. Det skete ikke blot i gaden, men også på hjemmeside og ved anvendelse af QR-koder. Også et nyt formidlingsnetværk skal nævnes, nemlig samarbejdet med sangeren Dorte Mørup Tagmose og Mats Rudklint. Første samarbejde var den 4. maj, hvor der blev afholdt befrielsesarrangement på Hotel Britannia. Arkivet medvirkede med et foredrag om Esbjerg under 2. Verdenskrig, mens Dorte Mørup Tagmose og Mats Rudklint stod for den musikalske side. Der deltog 126 personer – og der var venteliste. Den 14. december optrådte »trioen« igen på Hotel Britannia, denne gang med julen som tema. Omkring 40 personer deltog i den matine.

Ikke alt i 2013 åndede idyl. Bl.a. blev en kulturhistorisk hverdagstur til Den Gamle By ramt af stormen Bodil og måtte aflyses, men heldigvis så tidligt, at ingen blev ramt. Et lynnedslag sidst på dagen slog dog elforsyningen i arkivet ud. Til de større ulykker hørte desuden, at det på grund af besparelser desværre blev nødvendigt med en personalereduktion, hvilket bl.a. kommer til at påvirke vores digitaliseringsarbejde. Tilknytningen af metadata til de digitale filer kræver lokalkendskab og historisk viden. Det er derfor et stort håb, at vi ikke rammes af flere besparelser, for digitalisering er vejen frem. Og hos os er det personalekrævende, ikke mindst i lyset af det omfattende materiale, der er samlet ind gennem årene, og som venter på at blive stillet til brugernes rådighed.

Den 30. december blev 2013 så lukket med den såkaldte nytårskur. Mellem 150 og 200 mennesker mødte op for at deltage i arrangementet, hvor der blev gjort status over året og kigget lidt ind i det nye. Bl.a. blev der budt velkommende til både det tidligere Esbjerg Idrætsarkiv samt arkivet fra DGI-Sydvest, der i samme lokale skal arbejde med idrætshistorie på frivillig basis. Det blev også nævnt, at tilgangen til at være frivillig ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv er så stor, at der i 2014 oprettes et mandags aftenhold. Således sluttede 2013 med overraskelser, som ingen havde set ved årets begyndelse.