2012

Årsberetning 2012

Årsberetningen 2012 for Esbjerg Byhistoriske Arkiv skal desværre indledes med mindeord. Den 4. december havde vi den store sorg at miste Anne Marie Buhl, én af vores mangeårige medarbejdere. Mange brugere af arkivet kendte hende også, for hun havde sin arbejdsplads på læsesalen, bl.a. med at lægge udklip og billeder på plads efter endt brug. Efter mere end 20 år på arkivet kendte hun rigtig mange af vores gæster, som hun hilste på og talte med. Til frokost fortalte hun gerne, om der havde været nogle »kendte på læsesalen«. Så begyndte hun at remse op: »Hanne Jensen, Hanne Bedstemor, »Gitte-mor«, Brian og Torben, Morten eller »søde Lars««, kolleger som havde haft ærinder på læsesalen, men somme tider var oplevelserne større, og så kunne hun sige »Den kendte bogforfatter« (alias Johs. Bredmose Simonsen) eller »fru pensioneret overlærer Iversen« (alias Hanna Iversen).

Til hendes yndlingsbeskæftigelser hørte at pakke kuverter, når vi havde masseudsendelser. Der gik rigtig megen tid med at læse kuverterne op. »Hende kender jeg godt«, »Nej, ham kender jeg ikke«, og når de 500-600 kuverter var blevet læst op og igennem, kunne hun godt tage dem forfra igen for det tilfælde, hun havde overset en enkelt »kendt« eller to. Hvis den traditionelle julepost fra arkivet i 2012 »føltes« anderledes end tidligere, skyldes det, at Anne Marie ikke kom til at stå for juleposten i år. I eftersommeren blev hun ramt af kræft, og knap tre måneder senere var hun død. Alt for tidligt – hun blev kun 56 år. Æret være Anne Marie Buhl.
 
Bortset fra denne tragiske begivenhed bød 2012 også på glædelige ting og nye tiltag. Straks fra 2. januar trådte ændrede åbningstider i kraft. Grundlæggende kom arkivets åbningstider til at svare til rådhusets torsdag og fredag, idet arkivets nye lukketid torsdag blev kl. 17 i stedet for kl. 18 og fredag kl. 13.30 i stedet for kl. 16.00. Ændringen skyldtes færre besøgende i ydertimerne, og reduktionen har tilsyneladende ikke medført større problemer for brugerne. Den øgede anvendelse af hjemmesiden med gennemsnitlig 155 besøgende om dagen er en væsentlig forklaring - og så mange gæster havde vi ikke kapacitet til på læsesalen.
 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv har to væsentlige omdrejningspunkter i sin virksomhed. Den ene er afleveringer fra borgere, foreninger, institutioner og virksomheder, den anden er den kommunale administration. Lad os begynde med afleveringer af privat arkivmateriale. I 2012 modtog Esbjerg Byhistoriske Arkiv 153 større og mindre afleveringer mellem hinanden, som alle repræsenterer et bidrag til Esbjergs historie. Som vilkårlige eksempler kan nævnes, at vi f.eks. fik rigtig meget materiale efter Henning Rasmussen, Esbjergs tidligere borgmester og formand for Folketinget. Det falder fint i tråd med arbejdet med at skrive hans biografi, som også blev igangsat i 2012, takket være en bevilling fra Esbjerg Ugeavis’s Fond og et tilsagn fra fhv. gymnasielærer Peter Bak om at skrive bogen – formodentlig med udgivelse i 2014. En anden stor aflevering kom fra Esbjerg Højskole - årsagen var ganske kedelig, nemlig at Højskolen gik konkurs, men på den baggrund fik vi bl.a. en lang række af de TV-produktioner, Esbjerg Mediehøjskole har produceret gennem årene og udsendt på TV-E. Også fra Missionshuset Bethania har vi modtaget en masse materiale, for efter 1-1½ år på salgslisten blev missionshuset endelig solgt i foråret. En masse arkivalier fra og om huset samt aktiviteter inden for Indre Mission blev afleveret hertil. Af andre indleveringer kan næves materiale om Bryndum Sogns Aftenskole, materiale om Frit Forum, Pædagoguddannelserne, ALT-TV, Rotary, Esbjerg Soroptimistklub, Esbjerg Folkedanserforening, arkivalier fra boet efter Jens Bjerre-Madsen, billeder fra Falck m.m. Og så må vi ikke glemme arkivet fra Spangsberg Sanatorium – ikke mindst takket være Aja Høy-Nielsens store indsats lykkedes det os at redde de mange patientjournaler fra tuberkulosens tid, og det er mig bekendt det mest komplette arkiv om denne skrækkelige og frygtede sygdom, der findes bevaret i Danmark. Andre afleveringerne giver dog også anledning til at trække på smilebåndet som f.eks. arkivalierne fra Gjesing Orgelflytterforening og Boldesager Stadsteater.
 
De mange indleveringer til Esbjerg Byhistoriske Arkiv er først tilgængelige, når de er blevet ordnet, sorteret og registreret. Et stort arbejde, som udføres i Arkibas4 og egentlig kun er tilgængeligt internt. Der er blevet nyregistreret 111 arkivfonds, f.eks. Jerne Indre Missions Arkiv, EAFs Ungdomsstøtteforening, KC Radio, Tjæreborg Rejser (der blev sorteret, men ikke færdigregistreret), Det Jydske Haveselskab - Kredsen for Esbjerg og Omegn, Esbjerg Forbrugerkreds samt Indre Missions Samfundsråd ved Missionshuset Bethania.
 
3.682 billeder er blevet digitaliseret, registreret og publiceret. Desuden er der blevet digitaliseret, registreret og publiceret 32 plakater i arkivets i forvejen store plakatsamling. Kortsamlingen er forøget med 24 nye, registrerede enheder. Der er blevet oprettet 418 nye udklipsmapper. Disse tal kan måske synes små, men dels kan en enkelt arkivfondsregistrering dække over flere hundrede hyldemeter, dels er der ud over nyregistreringerne tilføjet materiale til tidligere registreringer, ligesom et ikke-opgjort hængepartier er blevet halet i land. Man må derfor sige, at arbejdet i privatarkivsektionen har rykket i 2012.
 
På billedsiden arbejdes der ikke blot med historisk fotografi. Arkivets to fotografer bidrager også til at dokumentere begivenheder i byen og fysiske forandringer som nye virksomheder, nye kvarterer og markante bygninger. Bl.a. er der lavet fotodokumentation af Realdania Bygs renovering af Ting- og Arresthuset på Torvet, omdannelsen af den gamle kirkegård ved Vor Frelsers Kirke til I. C. Møllers Park med individuel fotografering af de over 200 gravsten, inden de skulle flyttes. Området omkring Sydvestjysk Sygehus er under kraftig forandring som følge af de store byggerier på sygehuset, og dette arbejde er fulgt og dokumenteret fotografisk. Det samme gælder opførelsen af Rosengården ved Frodesgadebroen og Rosenvængets Allé fra start til slut, ligesom vi af andre nybyggerier har fulgt og følger opførelse SE-huset. Endvidere har fotograferne løst opgaver for museerne og Esbjerg Kommune, bl.a. i forbindelse med genstandsfotografering og færdiggørelse af plancher til udstillinger.
 
Alle digitale nyoptagelser håndteres via en stor billeddatabase, som kaldes EBA Mediearkiv. Den rummer over 40.000 billedfiler, som ikke blot bruges internt i huset og af Esbjerg Kommune, men også kan søges via Internettet. I 2012 fik EBA Mediearkiv nyt udseende og nye funktioner, og tilsyneladende blev billederne i databasen også søgbare via Google. Betydningen heraf behøves vist ikke uddybet.
 
Det andet omdrejningspunkt i virksomheden i Esbjerg Byhistoriske Arkiv er Esbjerg Kommunes arkiv, hvor der både arbejdes med traditionelle (dvs. papir)arkivalier og digitale data. I 2012 er det store arbejde fortsat med at indsamle papirarkiverne fra kommunens mange institutioner og decentrale enheder, der blev indledt i 2011. I løbet af foråret modtog mellemarkiv-sektionen, som står for dette arbejde, således arkiverne fra ældrecentrene Riberhus, Åhaven, Dagmargården, Områdecenter Strandby, Skovbo, Kollektivhuset, Tjæreborg Ældrecenter, Østerbycentret, Østergården, Solgården og Områdecenter Hedelund. Hermed var arkiverne fra alle kommunens ældrecentre i hus. Endvidere afsluttede de indsamlingen af arkiverne fra institutionerne under Borger & Arbejdsmarked, hvilket bl.a. betød modtagelse af arkiver fra Vestkysthusene, Ribelund, Skjoldbo, Center for Misbrug, Stormly m.fl. Også på daginstitutionsområdet blev der gjort en stor indsats med aflevering af arkiver. I løbet året modtog de arkiverne fra ikke mindre end 35 daginstitutioner. I begyndelsen af 2013 følger arkiverne fra de seks resterende daginstitutioner i kommunen samt arkivet fra den kommunale dagpleje. Ud over de mange institutionsarkiver modtog de i løbet af året arkivafleveringer fra andre afdelinger, bl.a. spædbarnsjournaler fra Sundhedsplejen samt amtslige miljøsager fra Natur & Vandmiljø.
 
Arbejdet i kommunearkivet bød i 2012 også på to særskilte, store ordningsopgaver. I løbet af første halvår modtog mellemarkivet de resterende dele af den store arkivaflevering fra Esbjerg Forsyning, som var påbegyndt i 2011. Alt i alt blev det til mere end 100 hyldemeter forsyningsarkivalier, som skulle sorteres, pakkes, etiketteres og registreres. Herudover overdrog Region Syddanmark i foråret to store tuberkulosearkiver fra det daværende Spangsbjerg Sanatorium og Ribe Amts Tuberkulosestation til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Mellemarkivgruppen i det kommunale arkiv tilrettelagde og udførte opgaven med ordning og registrering af de store tuberkulosearkiver, hvortil der også blev projektansat to medarbejdere i fire måneder.
 
Sideløbende med arkivindsamling og ordningsarbejderne havde mellemarkivet året igennem til opgave at ekspedere i de kommunale arkivalier til bl.a. den kommunale administration. Det blev til mere end 1.200 rekvisitioner på kommunale sager og sagsakter, som blev skannet og leveret digitalt til medarbejdere rundt omkring i kommunen. I lighed med 2011 blev der fortrinsvis ekspederet arbejdsmarkedsrelaterede sager, børnesager, personalesager, pensionssager, miljøsager samt øvrige sager fra Teknik & Miljø-området. På ekspeditionsområdet fik vi i løbet af forsommeren en særopgave, da der med forholdsvis kort varsel skulle fremfindes og skannes ca. 100 børnesager til Ankestyrelsen. Denne opgave blev løst i samarbejde med andre medarbejdere i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
 
I eArkivet, som den digitale del af Kommunearkivet kaldes, har hovedarbejdsområdet været arbejdet med de indkomne arkiveringsversioner. Blandt nytilgangen kan nævnes arkiveringsversionerne af Rambøll Care for henholdsvis Esbjerg, Ribe og Bramming kommuner samt en arkiveringsversion af Win-PPR for Billund Kommune. Den samlede datamængde i eArkivet (Esbjerg, Ribe, Bramming, Grindsted og Billund kommuner) var pr. 31. december 2012 197 GB, fordelt på 167 arkiveringsversioner.
 
Som i 2011 år deltog eArkivet i 2012 i forskellige netværkssammenhænge med tilsvarende afdelinger fra andre kommunearkiver. Ved disse møder har fokus især været på arbejdet med den nye bekendtgørelse på området, hvor erfaringsudveksling har spillet en stor rolle.
 
Når der skal søges data i arkiveringsversioner, anvendes søgeværktøjet SIGA (Søgning, Import & Generering af Arkiveringsversioner. I løbet af 2012 fortsatte arbejdet med en ny og forbedret version af SIGA. Det sker i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og forventes afsluttet i 2013-2014. En ny version vil lette det fremtidige arbejde med de digitale arkiveringsversioner. Endelig skal det nævnes, at eArkivaren har været involveret i publiceringen af de mange databaser på arkivets hjemmeside.
 
At så mange kilder finder vej til Esbjerg Byhistoriske Arkiv, opbevares og registreres der er meget vigtigt, for de udgør de mursten, Esbjergs historie efterfølgende skal bygges med. På den anden side skal de ikke bare stå og vente på at blive brugt. Derfor har formidling en meget høj prioritet i arkivets virksomhed, og værktøjerne er såvel de digitale medier som Grundtvigs »levende ord«. Arkivets hjemmeside www.eba.esbjergkommune.dk er den digitale indgang til arkivets samlinger og virksomhed, og den havde i 2012 56.048 besøgende, en stigning på knap 7.000 besøgende i forhold til 2011. Især Esbjerg Krøniken og Esbjerg-billederne har været godt besøgt, men den mest besøgte database blev Begravelsesprotokoller. Nyheden om den nye database med begravelsesprotokoller gav da også det hidtil højeste besøgstal målt på én dag. Nyheden kom ud den 29. februar og resulterede i 521 besøgende.
Antal abonnenter på nyheder har også været stødt voksende. Ved årets udgang af 2012 var 640 e-mailadresser tilmeldt arkivets nyhedsbrev, hvilket er en stigning på 139 tilmeldte i 2012.
I marts gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse om brugen af www.eba.esbjergkommune.dk. 152 brugere besvarede spørgeskemaet, og undersøgelsen tegner et billede af, hvem der bruger vores hjemmeside og hvordan. Resultatet var positivt, idet langt de fleste deltagere fandt hjemmesiden overskuelig, brugbar og indbydende. Når det gælder det overordnede indtryk af hjemmesiden, svarede hele 94 % af de adspurgte, at hjemmesiden er god eller meget god, og 96 % af de adspurgte vil da også anbefale hjemmesiden til andre, hvilket må siges at være et positivt resultat.
 
Spørgeskemaundersøgelsen lagde også op til at de adspurgte kunne komme med kritik, og der kom i denne forbindelse en del kommentarer. Bl.a. har én svaret, at hjemmesiden er en anelse kedelig, og at der savnes lidt »fest og farver«, mens en anden mente, skriftstørrelsen var for lille og en tredje mente, siden bar præg af et fagligt miljø med indforstået sprog. Enkelte har herudover udtalt, at det kan være svært at finde rundt på hjemmesiden. Alle disse besvarelser, vores egne erfaringer og nye, teknologiske muligheder vil blive brugt i forbindelse med overgangen til en ny og forbedret hjemmeside. Arbejdet med denne nye hjemmeside blev påbegyndt i slutningen af 2012, men på grund af bl.a. udfordringer med overflytning af de mange databaser nåede hjemmesiden ikke at blive offentliggjort inden årsskiftet, men i løbet af 2013 vil denne nye hjemmeside se dagens lys.
 
Den omfattende trafik på arkivets hjemmeside skyldes ikke mindst de mange databaser, den rummer. Siden april måned 2006 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv haft tilknyttet frivillige, som fortrinsvis har opgaver med indtastning af oplysninger til publicering via vores hjemmeside. Pr. 31. december 2012 var der tilknyttet 29 frivillige. Heraf arbejdede 23 med indtastning af oplysninger til forskellige databaser, mens de øvrige seks frivillige har meget varierede opgaver som f.eks. udarbejdelse af nyhedsbreve, sortering af udklip og billedbeskrivelser. De frivillige medarbejdere arbejder hver uge i individuelt omfang, varierende fra tre til 12 timer. Seks frivillige har været med siden begyndelsen i 2006.
 
En væsentlig opgave for de frivillige er at berige igangværende databaser med data. I 2012 er borgerdatabasen 1924 beriget med oplysninger om godt 4.500 personer, og yderligere to trykte skattebøger fra Esbjerg eller i alt 22.000 personer er føjet til afsnittet med trykte skattebøger. Af Jernes skattebøger er to hele skattebøger blevet indtastet, så der i alt er indtastet ti skattebøger fra dengang, Jerne var selvstændig kommune. Skattebogsmaterialet er ikke mindst interessant for slægtsforskere, og i Esbjerg Købstads arkiv findes desuden oplysninger om fraflyttede, og dette materiale arbejdes der også på at få indtastet. Foreløbig dækker materialet perioden 1903-1912, og i 2012 er det blevet beriget med oplysninger om 4.800 personer.
 
Byråds- og sognerådsforhandlinger er en anden kildegruppe, der har været særlig opmærksomhed på at få publiceret. Dette væsentlige kildemateriale er nemlig ikke særligt brugt af slægtsforskere og lokalhistorikere, formodentlig fordi det forekommer enormt og kan synes næsten uigennemskueligt. Esbjerg Byråds forhandlinger har været under indtastning siden 2006, og der tastes inden for perioden 1898-1932. I 2012 er der i alt indtastet yderligere knap 2.100 dagsordenspunkter med tilhørende beslutninger. Guldager Sogneråds forhandlingsprotokol indtastes der også fra, og i 2012 blev der indtastet ca. 2.500 sager fra 1948-1952, men oplysningerne i databasen går helt tilbage til 1905. Fra Jerne Sogneråds forhandlinger, hvor der er indtastet tilbage fra 1937, er der i 2012 blevet indtastet 950 sager fra 1. april 1942 til 1. marts 1943.
 
Endvidere indtastes der i en række andre databaser. Én af de centrale er fotograf Peter Nissens negativprotokoller, hvor knap 7.700 bestillinger af optagelser fra 1951-1964 er registreret i løbet af 2012. Databasen med lærere er blevet forøget med ca. 950 navne, og databasen med strandinger er blevet tilføjet oplysninger om 300 strandinger, beskrevet i aviser. Og nu, vi er til vands, er databasen med sydvestjyske Fiskekuttere blev opdateret, så der er en komplet række oplysninger om kuttere fra Esbjerg fra Aarbog for den danske Fiskerflaade indtastet for perioden 1994-2012.
 
Af helt nye tiltag i 2012 skal nævnes skanning af maskinskrevne erindringer/manuskripter, som har ligget i forskellige arkivfonds. 400 erindringer er blevet digitaliserede og gjort søgbare via en erindringsdatabase. Esbjerg Kommune har kommunale kirkegårde, og begravelsesprotokollerne er påbegyndt indtastet og publiceret via en database. 4.000 navne blev det til i 2012. Endelig er Grimstrup Sogneråds forhandlingsprotokol påbegyndt indtastet i 2012. Fra årene 1907-1966 er der blevet publiceret 5.100 sager i 2012. Endelig skal det nævnes, at der er påbegyndt indtastninger fra Jerne-Skads mandtalsliste, men disse indtastninger vil først blive publiceret i 2013.
 
Når vi er ved digitalisering skal det også nævnes, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv tog et lille hjælpeprogram ved navn Miniarkibas i brug i foråret 2012. Programmet, der gør det muligt at foretage og vise fritekstsøgninger i de registrerede arkivalier, har givet flere og mere konkrete henvendelse end tidligere.
 
Den selvbetjening, der følger med digitaliseringen, påvirker naturligvis henvendelserne til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Antallet af besøgende på læsesalen er faldet til ca. 1.500 på årsbasis – til gengæld bliver de besøgende, der kommer, her gennemsnitligt i længere tid. Der kommer desuden flere henvendelser pr. mail, og 243 henvendelser har ført til mere tidskrævende undersøgelser.
 
Digital formidling er fascinerende, men »det levende ord« har stadig sit publikum. Derfor spiller kurser og foredrag fortsat en stor rolle i arkivets formidlingstilbud. I samarbejde med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening og Folkeuniversitetet har vi arrangeret kurser og foredrag, og arkivet har selv kurser og foredrag i samarbejde med Sædding Aftenskole og Folkeuniversitetet. Desuden står Esbjerg Byhistoriske Arkiv som arrangør af en række kurser og foredrag med Hanne Iversen som ansvarlig, enten På opdagelse i din Kommune Esbjerg eller den fortællerække, som nu går under betegnelsen Mit Esbjerg. Som andre af arkivets aktiviteter er de meget populære, hvad man ikke mindst ser, når billetsalget begynder: Der er allerede kø ved døren, når vi møder – og i vinter var nogle vist mødt allerede kl. 06.30 for at sikre sig billetter til kommende aktiviteter. Det kunne meget vel være billedaftenerne, de pågældende personer ville sikre sig billetter til. Vores billedaftener rundede nemlig arrangement nr. 40 i november, og det blev behørigt markeret med lagkage til kaffen. Det er imponerende, hvor mange billeder det er lykkedes os at identificere ad den vej.
 
Sommerens byvandringer i samarbejde med Esbjerg Turistkontor led under det dårlige, oftest våde sommervejr, og vejret fik også stor indflydelse på de syv forskellige byvandringer, vi afviklede intenst hen under sommeren i forbindelse med byfornyelsesforsøget Esbjerg By til havn. Vi indhentede også selv meget ny viden om, hvornår det er bedst at samle deltagere til byvandringer. Vi oplevede også, det kan være vanskeligt at slå igennem med arrangementer i »aktivitetsintensive« arrangementer som Esbjerg Festuge. Således fik to busture til »ukendte« områder i den nye Esbjerg Kommune ikke det forventede publikum. Publikum manglede derimod ikke til de to kulturhistoriske hverdagsture i foråret 2012. Den 31. maj besøgte vi Vadehavsøen Pellworm, og den 7. juni blev der afholdt en »koldkrigstur« til Stevns med Koldkrigsmuseet som hovedattraktionen. Begge ture var velbesøgte.
 
Foruden de arrangementer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv arrangerer selv, bookes vi af foreninger og virksomheder til forskellige arrangementer. Det kan være foredrag eller byvandringer. I 2012 har der været ca. 100 sådanne arrangementer med næsten 5.000 deltagere. Disse arrangementer foregår typisk eftermiddag og aftenen, men også weekends bookes vi til.
 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv har tradition for bogudgivelser – 2012 blev ingen undtagelse. Den 5. januar kunne vi officielt præsentere Aja Høy-Nielsens bog om Tuberkulosen som folkesygdom, fredag den 2. marts udkom Lars Hyldahl Brockhoffs bog om Radio Victor, og onsdag den 26. september blev Laurits Schmidt Kristensens bog Købmand i Bryndum præsenteret i Bryndum Forsamlingshus. Endelig udgav vi Esbjerg-Kalenderen 2013 i november måned. Bøger og kalendere sælges fra arkivets læsesal, gennem lokale boghandlere m.m. samt via arkivets webshop, som fik 5.613 besøgende i 2012. Lige inden jul forsøgte vi endvidere at lave en Sweetdeal på en af vore bøger og med stort held. I løbet af tre dage blev der solgt 76 eksemplarer. Det bliver ikke sidste gang, vi forsøger at sælge restoplag ad den vej.
 
Den største forandring i 2012 skete dog ikke i Esbjerg, men i Ribe, hvor Ribe Byhistoriske Arkiv endelig er kommet i andre og meget bedre lokaler. Adressen er seminarieHuset på Simon Hansens Vej, og med flytningen tiltrådte også en ny leder: Karen Margrethe Melbye gik på efterløn den 1. juli, og cand.mag. Karen Jermiin Nielsen tiltrådte den 1. august. Arkivledere i Ribe skal åbenbart hedde noget med Karen! Det bliver spændende at følge udviklingen i Ribe Byhistoriske Arkiv og ikke mindst den synergieffekt, der kan komme ud af den nye adresse.
 
Og så var endnu et år nærmest fløjet forbi. Traditionen tro blev året afsluttet med den såkaldte »nytårskur« torsdag, den 27. december, hvor ca. 200 mennesker mødte frem for at se udstillingen Fra alle jer til os 2012, hilse på venner og bekendte samt høre lidt om det, der venter i det nye år.