2010

2010

Umiddelbart kan 2010 ligne forudgående år, men så alligevel ikke. En ændret brug af arkiverne er slået markant igennem med færre traditionelle arkivgæster og øget brug af alle former for digitale medier. Forespørgsler kommer pr. mail, arkivalier bestilles fra Statens Arkiver og ankommer hertil, uden vi forud kender noget til bestillingen, der købes bøger i arkivets webshop, og der søges flittigt i de mange forskellige databaser, vi endelig fik publiceret på Internettet i løbet af 2010. Vi har også selv skiftet registreringsplatform. Det DOS-baserede Arkibas, som vi har brugt siden 1989, blev i oktober 2010 afløst af det windowsbaserede Arkibas4. Det har påvirket virksomheden på mange områder, og vi har næppe set det sidste endnu, bl.a. fordi alle praksisser ikke er blevet justeret endnu, især på privatarkivområdet.
 
Apropos privatarkivområdet er en vigtig forudsætning, at der løbende afleveres arkivalier til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Med 135 afleveringer ligger niveauet nogenlunde på niveau med tidligere år, og ligesom tidligere er fordelingen mellem større og mindre arkivfonds fin. Som nogle af de større indleveringer kan nævnes arkivalier fra Esbjerg Grundejerforening, Esbjerg og Omegns Sparekasse, Tarp Brugsforening, Esbjerg-egnens Husmandsforening, DFDS, Esbjerg Bordtennisklub, Daghøjskolen De Frie Fugle, Lodsejerforeningen for Kystsikring ved Sædding Strand, materiale om Harmony Makers, Esbjerg Fotoklub (i en meget tidlig udgave), Snedker-/Tømrernes Fagforening og Skadedyrscentralen. Hvad angår Snedker-/Tømrernes Fagforening – den er et eksempel på én af de mange fusioner, der har fundet sted på fagforeningsområdet i kølvandet på strukturreformen i 2007. Mange fagforeninger har ikke længere adresse i Esbjerg, men er i forbindelse med fusioner flyttet til andre byer. Sådan var det egentlig også gået Snedker-/tømrerne, men de vender tilbage til Esbjerg ved årsskiftet 2011 ved at indgå i 3F og dermed på en anden adresse. Det er arkivalier fra tiden før disse sammenslutninger, der nu fandt vej til Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
 
At de større afleveringer bliver fremhævet, kan give det indtryk, at kun kubikmeterstore afleveringer interesserer os. Det er dog ikke tilfældet, for omfanget er intet kriterium for relevans. Faktisk kan ét enkelt dokument/et enkelt billede være lige så vigtigt som store serier arkivalier. Ofte er det fotografier, der afleveres enkeltvis, typisk efter ét af arkivets mange foredrag, hvor specielle motiver måske er blevet efterlyst og deltagerne så er gået på jagt i egne albums. Fotoafleveringer har det da heller ikke skortet på i 2010. F.eks. har vi fået arkivet fra en tidligere udgave af Esbjerg Fotoklub. Denne aflevering viste sig at indeholde en række fotografier, som lokale fotografer, bl.a. Paul Bølling, tog i slutningen af 1930rne og begyndelsen af 1940rne. Det har f.eks. givet os nye billeder af de engelske bomber i Frodesgade i september 1939, besættelsesvintrene hvor det bl.a. var muligt at gå over isen til Fanø m.m. En anden indlevering rummede billeder af den besatte Esbjerg Arbejderhøjskole (det nuværende Vandrerhjem) på Gl. Vardevej. I snart 30 år har vi hørt og læst om den besatte højskole, men først nu set billeder af den. Og apropos Paul Bølling: Hans søn, Uffe Bølling, har leveret yderligere negativer fra faderens store negativsamling, så Esbjerg Byhistoriske Arkiv efterhånden har en meget stor samling negativer fra fotograf Paul Bølling.
 
Arbejdet med registrering af arkivalier i privatarkivsektionen er fortsat støt gennem 2010. Desværre har det ikke været muligt at lave en oversigt over antallet af registreringer for 2010, da statistik-mulighederne ikke er så gode i Arkibas4 som Arkibas3. Dog anslås der at være registreret 335 arkivfonds i 2010, bl.a. Mændenes Krisecenter, Den Konservative Vælgerforening, Esbjerg Bogcafé og Ribe Amts Lægekredsforening. I tallet for registrerede A-fonds indgår også antallet af omregistreringer fra gammel samling, hvoraf der har været mange. Af andre væsentlige registreringer kan nævnes plakatsamlingen. Alle arkivets plakater er blevet digitaliseret, registreret i Arkibas4 og efterfølgende publiceret på hjemmesiden. Arbejdet har givet et øget fokus på denne specialsamling, der løbende bliver udbygget. I alt blev 560 plakater digitaliseret og registreret i 2010. Den øvrige billedregistrering har delvist stået på stand-by siden indførelsen af Arkibas4, da retningslinjerne for fremtidige fremgangsmåde ikke er faldet endeligt på plads. Der er dog registreret billeder fra både billedaftener og gammel samling, ligesom en del nyindkomne fotos er registreret. Størstedelen af billedaftenerne er også indtastet i Fotoweb og dermed tilgængeliggjort via arkivets hjemmeside. Udklipssamlingen er øget med 1.740 registreringer foruden alle de andre emnemapper, der er blevet udvidet indholdsmæssigt som følge af arbejdet med udklip.
 
Som det fremgår ovenfor, er en stor del af privatarkivets tid gået med omregistreringer af materiale fra arkivets gamle samling. Samtlige udklip og M-sager er nu omregistrerede, mens der mangler enkelte arkivfonds endnu for at alle registreringer er søgbare via Arkibas.
 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv har ikke blot ansvar for indsamling og opbevaring af arkivalier af privat oprindelse, men har også ansvar for Esbjerg Kommunes Arkiv, idet arkivet har status som §7-arkiv i Esbjerg Kommune i arkivlovens forstand. På det kommunale område arbejdes der på to fronter: Mellemarkivet, som har ansvar for kommunens papirarkiver, og eArkivet, der tager sig af digitale arkivalier.
 
Mellemarkivets hovedopgave i 2010 var at ekspedere sager fra Esbjerg Kommunes papirarkiver til ansatte i Kommunen. Arkivet fik ca. 2.000 rekvisitioner på sager og sagsakter, som alle blev skannet og leveret digitalt til rekvirenterne. I alt var der kun tale om et lille fald i antallet af ekspeditioner i forhold til 2009. Der var bl.a. en hel del ekspeditioner i de nye arkiver, der blev inddraget i mellemarkivet i 2010. I løbet af året modtog mellemarkivet således lokalplansager, affaldssager, miljøsager og byggesager fra Teknik & Miljø samt personalesager fra Skoleadministrationen. En anden årsag til det forholdsvis høje antal ekspeditioner var en stor efterspørgsel på akter fra arbejdsmarkedsrelaterede sager, dvs. revalideringssager, kontanthjælpssager, beskæftigelsessager og lægemapper. Ud over de mange ekspeditioner blev der i løbet af året også foretaget et stort kassationsarbejde i mellemarkivet. Navnlig i rådhusarkivet i Esbjerg samt i arkivet på det tidligere rådhus i Bramming blev der kasseret mange hyldemeter arkivalier.
 
En anden opgave, mellemarkivets medarbejdere har haft fokus på igennem hele året, er ordning og registrering af arkiver i Esbjerg Kommunes historiske arkiv. Konkret har dette arbejde bestået i at rense, sortere, etikettere og registrere store serier af journalsager fra Esbjerg Kommunes Stadsingeniør, Boligafdelingen, Skatteankenævnet, Børn & Kultur, Boliganvisningsudvalget, Karlsgårde Kraftværk samt Kommuneplan. Endvidere blev der ordnet et stort antal hyldemeter byggesager fra de gamle Ribe, Bramming og Esbjerg kommuner. Som en udløber af den oprydning i uordnede kommunale arkivalier, der på baggrund af en direktionsbeslutning var påbegyndt i 2008, fik Mellemarkivet også til opgave at ordne en større mængde arkivalier fra Teknik & Miljø. Alt i alt blev der ordnet ca. 30 hyldemeter egnsplansager og byplansager. Selv om Mellemarkivet dermed havde udført sin del af opgaven med oprydning i de uordnede kommunale arkivalier færdig, kunne opgaven som helhed ikke meldes afsluttet ved årets udgang, idet der fortsat resterer et hængeparti med en række uordnede arkivalier fra Teknik & Miljø. Denne sidste del af opgaven forventes afsluttet primo 2011.
 
I løbet af året skete der også en ændring på personalesiden i Mellemarkivet. I sensommeren tiltrådte en ny medarbejder stillingen som arkivassistent i Mellemarkivet, efter en mangeårige medarbejder valgte at gå på efterløn den 1. september.
 
Hovedarbejdsområdet i e-arkivet har i det forløbne år været arbejdet med de indkomne arkiveringsversioner. Opgaverne har i denne forbindelse primært bestået af opsplitning, test, leverandørkontakt samt genrejsning og fremsøgning af sager/dokumenter. Herunder ligger også de ikke ubetydelige opgaver, vi har varetaget i forbindelse med e-arkiv-samarbejdsaftalerne med Billund, Kolding og Haderslev. I alt er 60 arkiveringsversioner tilgået e-arkivet i 2010 fra de involverede kommuner med KMD som den største enkeltleverandør.
 
I løbet af efteråret indgik e-arkivet i Statens Arkivers tilsyn med de danske kommuners varetagelse af digitale arkivalier. Tilsynet forløb tilfredsstillende og gav ikke anledning til anmærkninger eller yderligere kommentarer fra Statens Arkiver til Esbjerg Kommune eller til E-arkivet.
 
Udover arkiveringsversionerne har arbejdet med hjemmesiden også præget 2010. Et meget væsentligt element var her gennembruddet i arbejdet med publiceringen af databaser, som længe har ventet på den tekniske løsning. Den blev præsenteret på et kursus ved udgangen af juni 2010.
 
Slutteligt kan det nævnes, at året også bød på en ændring af arkivlovgivningen. Bekendtgørelse 1007 erstattede således bekendtgørelse 342 den 1. september 2010. Dog er begge bekendtgørelser fortsat gyldige i perioden frem til den 1. juli 2011.
 
Arkivets indsamling af arkivalier er bl.a. med til at føde formidlingsvirksomheden. Det ses måske tydeligst i forbindelse med Privatarkivsektionens årlige udstilling om årets afleveringer, som præsenteres ved den såkaldte ”nytårskur” en af de sidste arbejdsdage mellem jul og nytår. Udstillingen, der har titlen Fra alle jer til os, blev også lavet i 2010. Derimod er der ingen ny, skiftende udstilling åbnet, men der er kommet andre billeder til den eksisterende udstilling om pressefotograf Tonny Sørensen.
 
Bortset fra udstillinger har der ellers været formidlet på mange fronter. Der arbejdes løbende med hjemmesiden, hvor der bl.a. er gjort en stor indsats for at opdatere Esbjerg-Krøniken med begivenheder op gennem byens historie. Også Esbjerg Leksikon er blevet opdateret, og der er kommet en lang række nye muligheder for at se billedserier. Det gælder f.eks. på plakatområder, ligesom en række af de allerede afholdte billedaftener er blevet publiceret, så man løbende kan følge op på de opdaterede oplysninger. På det kommunale område har en lang række gamle byrådsreferater og videooptagelser af byrådsmøder holdt flyttedag fra Esbjerg Kommunes hjemmeside til arkivets. Arbejdet med den praktiske overflytning har været stort.
 
En hel særlig funktion på hjemmesiden i 2010 var publiceringen af en række af de databaser, som især arkivets frivillige løbende taster i og har gjort det siden april 2006. I alt syv databaser blev offentliggjort, heriblandt meget populære databaser som Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller, Søulykker, og en række af de trykte skattebøger fra Jerne og Esbjerg kommuner. Endvidere er alle relevante dele fra arkivets gamle hjemmeside såsom Borgerdatabaserne, Esbjerg Leksikon og Jerne Skattemandtalsliste i løbet af 2010 også blevet flyttet over til den nye hjemmeside.
 
Formidlingen af kilder som byrådsprotokoller og lignende er enestående, og som Knud Jager Andersen sagde ved publiceringen af databasen med Esbjerg Byråds forhandlinger, ville det næppe være muligt at få en bevilling igennem Byrådet til at ansætte folk til at gøre det store arbejde, arkivets frivillige nu udfører, så han var dem naturligvis meget taknemmelige for indsatsen. Af de 25 frivillige, der var tilknyttet Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. 31. december 2010, har 18 arbejdet med indtastning af oplysninger til forskellige databaser. De øvrige syv frivillige har haft meget varierede opgaver som udarbejdelse af nyhedsbrev, sortering af udklip, soignering af arkivalier og identifikation af negativer. De frivillige arbejder hver uge med et individuelt antal timer, varierende fra 3- 10 timer. Knap halvdelen har været med siden begyndelsen i 2006, og de sidder typisk med de samme opgaver, for det er store serier, der tastes i. For 2010 kan tastearbejdet opgøres således:
 
·         Borgerdatabasen fra Skattemandtalslisterne: Listen for 1919 er gjort færdig og indtastningen af skattemandtalslisten for 1923 er påbegyndt. I alt blev der indtastet oplysninger om godt 10.000 personer i 2010
  • Trykte skattebøger, Esbjerg: I 2010 blev der indtastet oplysninger fra skattebøgerne for 1892, 1894, 1909 og 1922, samlet ca. 11.000 personer
  • Trykte skattebøger, Jerne:Der er indtastet oplysninger fra skattebogen 1940, ca. 2.200 personer
  • Esbjerg Byrådets forhandlingsprotokoller for perioden 1. juli 1910-16. juni 1915, i alt knap 1.600 sager
  • Vester Nebel Sogneråds forhandlingsprotokol for perioden 1943-1969, 3.700 sager
  • Bryndum Sogneråds forhandlingsprotokolfor perioden 1943-1969, godt 8.700 sager
  • Fotograf Peter Nissens negativprotokoller. Knap 9.000 optagelser fra tidsrummet 1953-1962 er registreret i løbet af 2010
  • Guldager Sogneråds forhandlingsprotokoller.Fra 1936-1948 er der indtastet 2.500 sager
  • Sydvestjyske Fiskekuttere.Oplysninger om kuttere fra Esbjerg, Fanø, Ribe og Varde fra Aarbog for den danske Fiskerflaade er indtastet for perioden 1939-1955. I alt ca. 7.500 kuttere.
Der foregår dog også meget anden formidling i Esbjerg Byhistoriske Arkiv end via hjemmesiden. Fhv. skolebibliotekar Hanna Iversen fortsatte med sine klassikere På opdagelse i din kommune Esbjerg, Barn af Esbjerg og Esbjerg blev min by. Til disse arrangementer har der været udsolgt. Andre kurser afholdes i samarbejde med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Sydvestjysk Folkeuniversitet og Sædding Aftenskole. Mange af disse kurser er målrettede mod slægtsforskere og lokalhistorikere, som selv er aktive, men der afholdes også kurser for alment historisk interesserede borgere om et konkret tema – i foråret om politikerbiografier med nu afdøde Bodil Koch, i efteråret Den Store Krig, som 1. Verdenskrig blev kaldt, indtil en endnu større og alvorligere krig kom til. Igen i samarbejde med SESF blev der arrangeret foredrag til oplysning for slægtsforskere og lokalhistorikere, og i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet blev der afholdt fyraftensforedrag og søndagsmatineer om lokalhistoriske emner. I 2010 var besættelsestiden et stort emne – i april 2010 var det jo 70 år siden, Danmark blev besat. Ud over disse foredrag har Esbjerg Byhistoriske Arkiv medvirket ved 55 forskellige arrangementer rundt om i byen med over 2.000 deltagere i alt. I dette tal indgår ikke byvandringerne hen over sommeren, som arrangeres i samarbejde med Esbjerg Turistkontor, og som også var velbesøgte i 2010.
 
De såkaldte billedaftener har deres helt specielle publikum. De tiltrækker 70 mennesker pr. gang, og vi sluttede af med billedaften nr. 32 inden årsskiftet (der afholdes fire billedaftener om året). I løbet af 2-2½ time bliver ca. 80 billeder gennemgået og kommenteret, ligesom et tilsvarende antal kopper kaffe/te og stykker wienerbrød bliver fortæret. For arkivet er diskussionerne om billederne meget givende, for gåder bliver virkelig løst. Gang på gang overraskes vi over, hvor gode deltagerne er til at genkende/huske navne på personer på billeder tilbage fra 1943. Så stort er engagementet, at det er praktisk (og nødvendigt) for mødelederen at have en dirigentklokke inden for rækkevidde, så det bliver muligt at høre blot en enkelt kommentar ved et ringe til ”time-out”. En stor del af de afholdte billedaftener er i årets løb endvidere blevet publiceret på hjemmesiden, så man kan gå ind og se billederne og de tilknyttede kommentarer efterfølgende, hvad mange også gør.
 
Arbejdet med digitalisering af billedsamlingen skrider fremad. I 2010 blev der skannet 2.131 billeder for Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvorimod alle nyoptagelser laves digitalt. Ikke mindst Ribe Bys 1300-års jubilæum kom til at sætte sit tydelige præg på fotografafdelingens arbejde, hvor der bl.a. lå et stort arbejde i at lave nyoptagelser og atelieroptagelser til Ribe-historiens tre bind. Regentbesøget den 29. juli gav også ekstra arbejde, ikke blot under besøget, men også før og efter. Derudover er der løbende blevet løst en lang række fotografiske opgaver for Esbjerg Kommune til bl.a. medarbejderbladet, kommunale aktiviteter, til hjemmesider for kommunen og kommunale institutioner m.m. Desuden er Esbjerg og Ribe Byhistoriske Arkivers behov for billeder blevet dækket, hvad enten det nu har drejet sig om nyoptagelser eller klargøring af billeder til foredrag. En vigtig ting er også levering af billeder fra billedarkivet til borgere, forlag og dagblade. En stor hjælp i den forbindelse er det digitale registreringssystem Fotoweb, som også publicerer arkivets billeder på hjemmesiden. Endelig er der løst en række opgaver for Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet og i mindre udstrækning Sydvestjyske Museer.
 
Historie kan opleves på flere måder – også ved at komme ud og se de steder, hvor ting har fundet sted. Det er bl.a. baggrunden for de kulturhistoriske hverdags- og søndagsture, som arkivet udbyder. I 2010 blev der arrangeret tre sådanne ture: En tur til Kiel, hvor vi bl.a. besøgte landdagen og traf ledende politikere fra SSW, men også gæstede søfartsmuseet, endnu en tur til Vadehavsøen Föhr og så endelig i begyndelsen af september en tur til Föhrs naboø Amrum. Tilslutningen til alle nævnte ture har været fin.
 
I 2008 påbegyndte vi udgivelsen af det digitale nyhedsbrev Arkiv Nyt, som redigeres af Peter Bak, K. A. Gorritzen og Aja Høy Nielsen. Bladet udkommer normalt fire gange, men i 2010 blev det kun to – til gengæld var numrene ret så fyldige. Det første nummer havde Esbjerg Statsskole som tema – i 2010 fejrede Statsskolen 100-års jubilæum. Det næste nummer fik lidt mere blandet indhold med jul som et centralt tema.
 
Som nævnt indledningsvis spiller netop den elektroniske formidling en stadig voksende rolle. Besøgstallene for hjemmesiden understreger de mange daglige besøg, hvoraf vi tidligere havde en del som besøgende på læsesalen , men de fleste er nok folk, der tidligere slet ikke brugte oplysningerne, der nu er blevet gjort tilgængelige. Antallet af gæster på læsesalen siger 140 ifølge gæstebogen, men langt fra alles navne finder vej dertil. Til gengæld er antallet af besøgende på hjemmesiden kraftigt voksende og nok 100 gange større end det anførte tal for læsesalsgæster, så det siger sig selv, at kommunikationen med brugerne foregår på en anden måde end tidligere og på en måde er blevet mere fjern og upersonlig. Til gengæld kommunikerer vi med folk rundt om i hele Danmark – og næsten hele verden, forekommer det. De fleste forespørgsler i dag kommer nemlig pr. e-mail. De mere komplicerede/tidkrævende forespørgsler journaliseres, og af dem har Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtaget 325 i 2010. 138 af disse forespørgsler vedrører henvendelser fra Pensionsstyrelsen, som har brug for undersøgelse/bekræftelse af tidligere bopælsadresser på ansøgere til dansk pension. Mange af de øvrige forespørgsler er af slægtshistorisk karakter.
 
Læsesalsaktiviteten er dog ikke faldet bort – et nyt, stort område er blevet hjemlån af arkivalier fra især Statens Arkiver. Der har været 69 ekspeditioner af den art i 2010, og om ikke andre steder læses det tydeligt af vores portokonto, som belastes voldsomt af de mange værdiforsendelser af arkivalier, som skal returneres til statslige arkivinstitutioner.
 
Selv om Esbjerg Byhistoriske Arkiv fik webshop ved udgangen af 2009, spiller læsesalen dog fortsat en stor rolle med hensyn til salg af billetter til arkivets arrangementer og aktiviteter, ligesom en stor del af bogsalget stadig foregår via læsesalen. Ikke fordi der var den store egenproduktion af bøger til salg i 2010, men arkivets forlag udgav dog to Ribe-bøger, nemlig Torben E. Meyers fotobog Ribe og Karsten Eskildsens billedbog Ribes Øjeblikke. Desuden udkom Esbjerg Kalender 2011, og Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev forlag på Ribe Bys historie bd. 1-3.
 
Og sådan blev endnu et år fyldt ud. Som sædvanlig blev det afsluttet med en såkaldt ”nytårskur”, der fandt sted torsdag den 30. december kl. 14. Det blev samtidig anledningen til at markere et forpasset tiårs jubilæum for ”kuren” i 2009, men sådan kan tiden også løbe hurtigere i arkivverdenen, end man tror.