2009

2009

Ved udgangen af 2009 sluttede de såkaldte 00 eller det første årti af det 21. århundrede. Et årti, hvor fokus for alvor blev rettet mod digitalisering og Internetpublicering. Efter IT-verdenen havde overvundet den tekniske hurdle omkring årtusindskiftet, som i Danmark såvel som de fleste lande i verden dog viste sig ikke at få de katastrofale konsekvenser, mange havde næret for overgangen fra 1999 til 2000, voksede anvendelsen og udbredelse af IT støt, og næppe nogen er i dag i stand til at forestille sig grænsen for anvendelsesmuligheder.

Ti år senere er forventningen snarere, at alt kan findes på Internettet. Det mærkes også i arkivverdenen, hvor digitalisering er et »must«. I Esbjerg Byhistoriske Arkiv bærer vi for så vidt selv ved til bålet, for også vi taster oplysninger ind i en række databaser, der er publiceret eller skal publiceres på hjemmesiden. Vi registrerer også elektronisk, får skannet billeder, laver digitale fotooptagelser, besvarer forespørgsler digitalt, og kort før jul 2009 åbnede vores længe ventede webshop, hvor man kan købe bøger, postkort, billetter til arrangementer m.m. Vi har med Arkiv Nyt et digitalt tidsskrift, der gør Esbjerg-historie tilgængelig på nettet. Og i Esbjerg Leksikon samler vi bl.a. en række af de hyppigst forekommende forespørgsler, så de indgår som fremtidig selvbetjening.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er således godt med, selv om det på dette felt er ligesom med juleaften, hvor man kan ønske sig mere af alting. Såvel menneskelige som økonomiske og tekniske ressourcer skal dog passe sammen, så vi har f.eks. ikke sendt hele vores gamle positivsamling af fotografier til skanning. Vi skanner efter behov – i 2009 blev der således skannet 1.413 gamle billeder til Internetpublisering.

Digitalisering for digitaliseringens skyld giver ingen mening. Det skal foregå efter en plan, og i Esbjerg Byhistoriske Arkiv foregår det sådan, at vanskeligt tilgængeligt kildemateriale udvælges til digitalisering. Dermed lettes fremtagning og -finding, idet man i vid udstrækning overgår til selvbetjening. Selv om vi arbejder nok så ihærdigt, vil der dog de næste mange år stadigt være arkivalier, billeder m.m., der skal ses i original på læsesalen. Dette forhold glemmer arkivbrugere dog ofte, og vi ser det tydeligt i antallet af gæster på læsesalen. Det er kraftigt faldende – til gengæld er antallet af henvendelser pr. e-mail kraftigt stigende, ligesom antallet af unikke besøgende på hjemmesiden vokser nærmest eksplosivt. I 2009 var der 15.127, i de første tre måneder af 2010 havde der allerede været 10.418.

Selv om alle former for digitalisering og Internetpublisering har høj prioritet, er det dog en arbejdsopgave, som også kræver en stor arbejdsindsats i huset, og med omfanget af nogle af de indleveringer, der kommer, tager bare ordning, registrering og digitalisering tid. Som eksempel herpå kan nævnes, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv i sommeren modtog en supplerende aflevering til fotograf Paul Bøllings arkiv. Vel 5.000 positiver og 10.000 negativer var der tale om i alt, og et sådant antal fotografier bliver ikke gjort tilgængelige over natten.

At arkivet modtog 132 forskellige indleveringer i løbet af 2009, siger måske ikke så meget i sig selv, men når man tager i betragtning, hvor tidskrævende arbejdet med blot en enkelt aflevering kan være, har der været rigeligt at registrere. Også ældre, registreringsmodne indleveringer er blevet ordnet, så i alt 596 arkivfonds blev registreret i 2009. Her kan bl.a. nævnes Socialdemokratiet i Esbjerg, tidl. borgmester Henning Rasmussens privatarkiv, Esbjerg Lito-Tryk, Historisk Samfund fra Ribe Amt, Singlerockcafeen samt supplerende materiale til tidligere registreringer som Børnenes Vel og Esbjerg Cycle-Ring. Størstedelen af registreringerne var personarkiver fra arkivets gamle samling, der blev registreret i Arkibas.

1.610 billeder blev nyregistreret i Arkibas. En stor del af disse var billeder fra arkivets gamle samling. Derudover godkendtes en del tidligere registrerede billeder, især fotos taget af pressefotograf Knud Rasmussen, der arbejdede for dagbladet Vestkysten.

Udklipssamlingen voksede med 3.507 numre, hvoraf en stor del er overført fra gammel samling. Arbejdet med nye udklip er blevet opprioriteret. Samlingen af småtryk (M-samlingen) voksede med 1.159 numre.

En stor del af privatarkivsektionens tid er gået med omregistrering af materiale fra arkivets gamle samling, så det gamle kartotekskortsystem er tæt på at være gjort overflødigt og Arkibas ved at være den eneste indgang til samlingerne.

Formidling er et vigtigt omdrejningspunkt i arkivets virksomhed, og der bruges en lang række forskellige virkemidler. Udstillinger er et af redskaberne, og i 2009 blev der produceret fire udstillinger af privatarkivsektionen i samarbejde med fotografafdelingen. To af disse udstillinger gik til eksterne samarbejdspartnere, nemlig henholdsvis Esbjerg Statsskole, som i 2010 markerer 100-året for skolens første studenter, og Sydvestjysk Sygehus, som markerede 100 året for det nuværende sygehus i Østergade. I august åbnede en udstilling om pressefotograf Tonny Sørensen og hans virke i Esbjerg. Med udgangspunkt i hans store negativsamling, som findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, var en række karakteristiske skud fra 1985 valgt ud til udstillingen, som har været meget velbesøgt. Årets sidste udstilling var Fra alle jer til os 2009, hvor der blev vist eksempler på nogle af de mange arkivalier, billeder m.m., der havde fundet vej til Esbjerg Byhistoriske Arkiv i årets løb.

Formidling er som allerede nævnt også publicering på Internettet, og siden april 2006 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv haft frivillige tilknyttet, som har stået for indtastningen. Ved udgangen af 2009 var der som sidste år tilknyttet 12 frivillige. De arbejder hver uge i et individuelt antal timer, varierende fra fire-otte timer. De fleste har været med siden begyndelsen.

Ved årsskiftet 2009/2010 er der indtastet følgende:

  • Borgerdatabasen fra skattemandtalslisterne: Fra listen for 1919 er der tastet ca. 60 %, svarende til knap 14.000 personer.
  • Trykte skattebøger, Esbjerg: 1902,1903, 1905, 1913, 1917, 1932, 1946, 1951 og 1956. I alt knap 90.000 personer.
  • Trykte skattebøger, Jerne: 1929, 1933, 1937 og 1944. I alt 9.500 personer.
  • Sager fra Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller fra den 1. juni 1915 til den 31. marts 1929, i alt knap 7.000 sager.
  • Sager fra Vester Nebel/Bryndum Sognerådsprotokol for perioden 1842-1943, 5.989 sager.
  • Fotograf Peter Nissens negativer. Knap 14.000 optagelser fra tidsrummet 1954-1961 er registreret, heraf er ca. 300 skannet.
  • Guldager Sogneråds forhandlingsprotokoller. Fra 1905–1936 er indtastet 2.400 sager.
  • Sydvestjyske fiskerkuttere. Oplysninger om kuttere fra Esbjerg, Fanø, Ribe og Varde fra Aarbog for den danske Fiskerflaade er indtastet for perioden 1894-1938. I alt ca. 10.000 kuttere, hvoraf mange selvsagt er gengangere, da kutterne indtastes for hvert år.
  • Søulykker. Fra Dansk Søulykkestatistik er oplysninger om alle søulykker med relation til Esbjerg eller Fanø indtastet for perioden 1894-1970, i alt godt 2.000 hændelser.

 

Da indtastningsarbejdet begyndte i 2006, blev der tastet i fem forskellige databaser, så aktiviteten er vokset betydeligt i løbet af de fire år.

Desværre har der ikke været teknisk muligt at publicere alle de indtastede data på arkivets hjemmeside endnu, men Borgerdatabasen 1914 samt ca. 60 % af indtastningerne for 1919 er blevet publicerede. Forhåbentlig vil publiceringsproblemet blive løst i 2010.

Arkivets digitale nyhedsbrev Arkiv Nyt, der redigeres af Peter Bak under medvirken af Aja Høy-Nielsen og K. A. Gorritzen, produceres også af frivillige. Det er udkommet fire gange i løbet af 2009 og var oprindelig planlagt til otte sider pr. nummer. Som læsere af ”Det Store Julenummer” vil vide, er det dog svulmet til 24 sider – der mangler ikke fortællinger om Esbjergs historie.

Af andre formidlingsaktiviteter kan nævnes På opdagelse i din by Esbjerg, som pens. skolebibliotekar Hanna Fogtmann Iversen har stået for også i 2009, samt fortællerækkerne Barn af Esbjerg og Esbjerg blev min by, som hun har været tovholder på. De fleste bidrag i Barn af Esbjerg og Esbjerg blev min by optages og udsendes med nogen tidsmæssig forskydning på TV Dengang, og disse udsendelser har et stort publikum. Ofte hører man folk omtale dem positivt og/eller kigge sig om i Samlingssalen og sige: »Nå, det er her, udsendelserne optages – og de er for øvrigt gode«!

Samlingsalen er også rammen om de meget populære billedaftener, som der blev afholdt fire af i 2009. Gennem årene har vi kigget på lidt over 2.400 billeder sammen, som regel med højt humør og med godt resultat. Ikke »alle nødder bliver knækket«, men en række af disse problembilleder bruges efterfølgende i dagbladet JydskeVestkysten, hvor læserne som regel kan hjælpe os på vej.

Der har desuden været søndagsmatineer og fyraftensforedrag, annoncerede byvandringer i sommermånederne i samarbejde med Esbjerg Turistkontor, og endelig må ture og udflugter heller ikke glemmes. Det blev til endnu en tur til Sprogø, ligesom en kulturhistorisk hverdagstur til Samsø lod sig gennemføre.

Af bøger blev der udgivet to. Den første var Thyge Kristensens bog Handling gi’r forvandling, der handler om forfatterens engagement på venstrefløjen i Esbjerg i 1970rne og 1980rne. Den anden bog var Johs. Bredmose Simonsens Ud i den store verden, der har passagertrafikken fra Esbjerg 1875-2009 som tema. I forbindelse med præsentationen af den sidstnævnte bog kunne Esbjerg Byhistoriske Arkiv endvidere præsentere sin længe ventede webshop. Den er blevet taget vel i mod. Endelig må Esbjerg-Kalenderen 2010 ikke glemmes. Igen i år er det arkivar Lars Hyldahl Brockhoff, som har stået for arbejdet med at udvælge billeder og skrive billedtekster.

Udover egne aktiviteter indgår Esbjerg Byhistoriske Arkiv sammen med museer og biblioteker i et såkaldt ABM-samarbejde, der er et punkt i Kulturaftalen Vadehavet. ”Barnet hedder” Historisk Atlas, og projektets Vadehavsdel blev præsenteret ved en reception på Ribes Vikinger onsdag, den 2. december 2009.

En af de mindre synlige, men absolut væsentlige arbejdsopgaver i Esbjerg Byhistoriske Arkiv er arbejdet i kommunens arkiv. I daglig tale hedder det §7-sektionen. Der arbejdes på to fronter, dels med papirsagerne fra gammel Bramming, Esbjerg og Ribe kommuner samt det historiske arkiv i det såkaldte mellemarkiv, dels i en særlig eArkiveringsafdeling, der tager sig af arkivering af data i kommunale systemer.

I 2009 modtog mellemarkivet ca. 2.500 rekvisitioner på sager og sagsakter, som skulle skannes til rekvirenter rundt omkring i kommunen. Selv om der er tale om et fald i antallet af rekvisitioner i forhold til 2008, fyldte opgaven alligevel tilsvarende meget, idet afdelingens medarbejderstab ved udgangen af 2008 blev reduceret fra fire til to.

I løbet af 2009 arbejdede mellemarkivet endvidere på den fortsatte inddragelse af arkiver. Mellemarkivet modtog bl.a. administrative sager fra Teknik & Miljø, miljøsager fra Industrimiljø, børn og unge-sager fra Familierådgivning Syd samt et stort antal dagpasningssager fra Dagtilbud. Herudover intensiverede man arbejdet med at udbygge nærarkivet under Esbjerg Rådhus. Eftersom mellemarkivet ikke længere har medarbejdere i Ribe og Bramming, blev det en højt prioriteret opgave at flytte Ribe- og Bramming-arkiver med en høj ekspeditionsfrekvens til Esbjerg. I foråret blev der bl.a. pakket og flyttet mere end 60 hyldemeter arbejdsmarkeds- og pensionssager fra Ribe til Esbjerg. For at skaffe plads til de nye arkiver blev der i løbet af året foretaget en stor kassation i arkivet under Esbjerg Rådhus.

Ud over ovennævnte opgaver havde mellemarkivgruppen også til opgave at afslutte den oprydning i uordnede kommunale arkivalier i rådhusarkiverne, som var påbegyndt i 2008. Esbjerg Kommunes direktion havde besluttet, at de enkelte forvaltninger frem til 1. oktober 2008 fik mulighed for at rydde op i de arkivalier, der sorterede under deres forvaltningsområde. Efter denne tidsfrist ville eventuelle resterende uordnede arkivalier blive håndteret af Esbjerg Byhistoriske Arkiv – dog med fakturering af den ansvarlige forvaltning. Den 1. september blev der til opgaven ansat en arkivassistent, som året ud arbejdede med de uordnede arkivalier. Arbejdet blev koordineret af mellemarkivet og bestod i at rense, sortere, journalisere, pakke, etikettere og registrere mange forskellige kommunale arkivalier. Bl.a. blev der ordnet ca. 25 hyldemeter arkivalier fra Dagpasningen i gl. Ribe og Bramming kommuner, diverse bilag og blanketter fra Borger & Arbejdsmarked samt en stor journalsagsserie fra den daværende Biblioteks- og Kulturforvaltning i gl. Esbjerg Kommune. Ved årets udgang kunne mellemarkivgruppen melde opgaven med oprydning i de uordnede arkivalier for afsluttet. Dog resterede der et lille hængeparti med Teknik & Miljøs uordnede arkivalier, idet denne forvaltning valgte selv at løse opgaven. Arkivalierne fra Teknik & Miljø forventes overdraget til mellemarkivet i begyndelsen af 2010.

Ved indgangen i 2009 var stillingen som eArkivar stadig ubesat, men den 1. marts tiltrådte Toke Jensen i stillingen. En af hans tidlige arbejdsopgaver var en studierejse til Canada og USA sammen med andre danske eArkivarer. Ellers har hovedarbejdsområdet været det konkrete arbejde med arkiveringsversionerne, dvs. opsplitning, tests, leverandørkontakt, genrejsning og fremsøgning af sager/dokumenter, ikke blot for Esbjerg Kommune, men også for Billund, Kolding og Haderslev kommuner, som vi har samarbejdsaftaler med. Foruden det daglige arbejde har eArkivaren også været involveret i det arbejde omkring revision af lovgivning på området, som har taget fart i løbet af 2009.

eArkivaren har desuden medvirket ved to eDoc superbruger-kurser i tråd med det arbejde for udbredelse af ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) og undervisning i journalisering, som arkivet står for. Desuden blev kimen til den store spørgeskema undersøgelse om eDoc lagt i 2009, hvor eDoc-gruppens stikprøveundersøgelse understregede behovet for en evaluering af systemet og brugen af det.