2006

2006

I mange henseender - og ikke mindst for Esbjerg Byhistoriske Arkiv - vil 2006 blive husket som et skelsættende år. Umiddelbart vil man nok tænke på året som det sidste, hvor de »gamle kommuner« og amterne endnu eksisterede, og hvor Esbjerg Kommune endnu havde grænser mod Varde, Helle og Bramming kommuner. Fra 1. januar 2007 var de nye grænser blevet Varde, Vejen og Tønder kommuner.
 
De omfattende ændringer i det kommunale landskab forplantede sig også til arkivverdenen. Siden efteråret 2005 havde en arbejdsgruppe fokuseret på arkivområdets fremtidige organisation og havde udarbejdet en rapport, som i slutningen af april 2006 blev behandlet af og godkendt i det politiske system. Rapporten fokuserede på følgende områder:
  1. Esbjerg Byhistoriske Arkiv skulle styrkes som offentligt arkiv ved at tilføres ekstra personale til de store udfordringer, der ventede på §7-arkivområdet
  2. Ribe Byhistoriske Arkiv skulle flyttes fra biblioteksområdet over til at blive en filial under Esbjerg Byhistoriske Arkiv med de 19 timer ugentlig tjenestetid til opgaven, som var den oprindelige normering
  3. Lokal- og specialarkiver uden lønnet arbejdskraft i den nye Esbjerg Kommune skulle danne et arkivsamvirke og vælge et arkivudvalg, der bl.a. til at fordele det kommunale tilskud til lokal- og specialarkiverne
  4. Flere faglige ressourcer til at styrke arkivarbejdet i lokal- og specialarkiver ud fra den betragtning, at lokalhistorien kan være et væsentligt ”kit” til at binde den nye kommune kulturelt og geografisk sammen.
De tre første punkter blev hørt, mens det fjerde stadig er at finde på ønskelisten. Det blev dog efterår 2006, inden det blev kendt, hvad Esbjerg Byhistoriske Arkiv ville få tilført af ekstra ressourcer, og derfor kunne den nye organisation dog først komme endeligt på plads fra 1. januar 2007. Og så endda ikke helt, for med en medarbejder i en mellemlederstilling på et års orlov uden løn var det ikke praktisk muligt at implementere den nye ordning før langt ind i 2007. Disse spørgsmål sammen med det store praktiske arbejde i forbindelse med lukningen af de gamle myndigheder og ”fastfrysningen” af deres kommuner påvirkede bl.a. tidsplanen for Arkivudvalgets arbejde. Som det har været tilfældet i den gamle Esbjerg Kommune er dets virksomhed nemlig tæt hægtet op på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Det gamle Arkivudvalg i Esbjerg Kommune holdt sit sidste møde den 25. oktober 2006 i Hjerting Lokalarkiv, og alle var spændt på vilkårene og mulighederne i den kommune.
 
Som man fornemmer af ovenstående manglede der ikke møder i 2006, men foruden alle de ekstraordinære opgaver er de daglige rutiner også blevet passet. Læsesalen har været holdt åben de sædvanlige ugentlige 35 timer om ugen, der har været holdt kurser, foredrag, aften- og weekendarrangementer og byvandringer samt kulturhistoriske hverdagsture. Udgivelse af en enkelt bog blev det også til – Verner Bruhns bog om Det grundtvigske i Esbjerg, ligesom Esbjerg Kalender 2007 så dagens lys i slutningen af oktober. Og mens vi er ved det bogmæssige, ja så var cand.mag. Lars Brockhoff Hyldahl ansat et par måneder for at skrive et jubilæumsskrift for Dansk El-forbund, der fylder 100 år i 2007. Der er også blevet registeret og godkendt ganske mange arkivalier og billeder, og det er næsten lykkedes at holde trit med registreringen af årets 170 indleveringer. Som sædvanlig var der store og små afleveringer mellem hinanden. Nævnes kan bl.a. arkivet fra fotograferne Annelise og Ivan Kristensen. Firmaet lukkede i 2006 og over 200.000 negativer, som er utrolig godt registreret, blev overdraget til Byhistorisk Arkiv. Det var nødvendigt med adskillige køreture ud til atelieret i Sædding for at få alt i hus. Det afleverede materialet omfatter ikke blot atelierets historie, men også Ivan Kristensens fotografier fra tiden, før han etablerede sig som professionel fotograf. Desuden er der blevet afleveret arkivalier om Amnesty Internationals Esbjerg-afdeling, arkivalier fra Esbjerg Turistforening og –kontor, Kommuneforeningen for Ribe Amt, Jerne Menighedsråd, Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg Internationale Skole, Esbjerg Civilforsvar, arkivalier efter Rasmus Bebe, en gæstebog fra den nu lukkede lokalradio Radio Victor, arkivet fra Syd- og Vestjyske Købmandsforeninger m.m. Desuden er der blevet afleveret mange, interessante lokale småtryk, f.eks. en samling biografprogrammer begyndende i 1940. På fotoområdet er der blevet afleveret ganske mange, meget interessante fotografier, f.eks. fra den tidligere eksportflødefabrik i Danmarksgade.
 
Normalt køber Esbjerg Byhistoriske Arkiv ikke arkivalier, men ingen regler uden undtagelse. Da Finn Jessen fra Hammerö i Sverige besluttede at skille sig af med den samling af Esbjerg-postkort, han har arbejdet systematisk med siden slutningen af 1950’erne, da han udvandrede fra Esbjerg, tilbød han arkivet den til en pris betydeligt under markedspris. Samlingen var ikke uden interesse for arkivet, bl.a. fordi den tidligere har dannet grundlag for bogen Postkort fra Esbjerg, som Finn Jessen udarbejdede i forlængelse af en udstilling af postkortsamlingen i Esbjerg. Siden udgivelsen af bogen var der dog blevet suppleret med adskillige kort. Takket være tilskud fra Lida og Oskar Nielsens Fond samt Claus Sørensens Fond blev det muligt for arkivet at købe den store postkortsamling, som blev afleveret sammen med en meget omfattende registrering af hvert enkelt postkort. Afleveringen skete i november, og forholdsvis hurtigt derefter begyndte en skanning af postkortene med henblik på Internetpublisering. Skanningen af de over 1.500 postkort tager dog sin tid, og det vil den efterfølgende registrering også gøre, så det bliver næppe før udgangen af 2007, postkortene bliver tilgængelige på arkivets hjemmeside.
 
Registreringen af arkivalier af privat proveniens er kommet et godt skridt videre takket være tilførsel af ekstraordinære ressourcer også i 2006, men opgaven er stadig meget omfattende. Ud over at forsøge at indhente forsømmelser er der stræbt efter at holde trit med årets afleveringer. Det lykkedes næsten, men ikke helt. Et helt specielt registrerings- og pakningsarbejde er udført på byggesags- og kloaksagsområdet. En meget stor del af denne sagsmængde i Esbjerg Kommune er blevet skannet, men inden sagerne er klar til aflevering til arkiv, er de blevet pakket og registreret af stud.mag. Lasse Bisbjerg Nielsen – eller rettere: Han nåede kun en del af dem, for opgaven udviklede sig hen over året, så det blev fysisk umuligt at slutte den inden udgangen af 2006.
 
Også på billedsiden er der blevet gjort en ekstraordinær indsats, og mange billeder, der har afventet godkendelse, er blevet godkendt og lagt på plads. Der er blevet skannet i alt 1.343 billeder. Heraf stammer de 441 fra Peter Nissens arkiv, 248 er fotos af forskellig herkomst, som er blevet bestilt til brug i konkrete sammenhænge, og endelig er der skannet 248 Tonny Sørensen negativ-ark og 350 Bølling fotografier. Af de sidstnævnte har størstedelen været brugt til de såkaldte billedaftener, hvor uidentificerede fotos fra Bøllings Samling er blevet vist i håb om, at publikum kunne hjælpe med at identificere dem. Med de anførte tal er antallet af skanninger langt over 10.000, og af disse er 6.191 registeret i NT-photo. Digital formidling af billeder fra Esbjerg vokser således støt, og af henvendelserne på læsesalen fornemmer man, hvordan ganske mange har været på ”billedjagt på nettet”, inden de besøger arkivet. I den forbindelse bliver ganske mange overrasket over at finde ud af, hvad der så findes yderlig af billeder, der ikke er skannede.
 
Besøgstallet på læsesalen er uændret omkring 5.000, måske svagt vigende, fordi flere og flere bruger www.arkivalier-online.dk. Alligevel er mikrokortene langt fra sat ud af spillet, for kontrollæsning er stadig meget vigtig. Der er også kommet et øget antal brugere af originale arkivalier fra Statens Arkiv, efter en stramning af udlånspraksis har minimeret antallet af udlånssteder. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er som § 7-arkiv godkendt til at modtage kommunale arkivalier. Foruden personlige henvendelser kommer så en skriftlige forespørgsler pr brev eller pr. mail. 89 henvendelser i 2006 var så omfattende, at de blev journaliseret.
 
På formidlingsområdet har der i efteråret været afholdt kursus i slægtsforskning ved Olga Pedersen, Holsted. Både i foråret og i efteråret har arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen haft kurser i gotisk skriftlæsning samt ledet Værksted for lokal- og personalhistorie. Desuden har han afholdt et kursus i dansk udenrigspolitiks historie. Fhv. skolebibliotekar Hanna Fogtmann Iversen har både i for- og efterår afholdt det meget velbesøgte kursus På opdagelse i din by Esbjerg, og i efteråret blev der udvidet med foredragsserien Barn af Esbjerg, hvor kendte og mindre kendte esbjergensere har fortalt om deres Esbjerg-barndom.. Begge typer arrangementer har været meget velbesøgte.
 
2007 er af Kulturarvsstyrelsen udpeget til at være Industrikulturens år, og Esbjerg Byhistoriske Arkiv havde besluttet sig for at indgå i det sammen med Hovedbiblioteket og Esbjerg Museum. Arkivets projekt gik ud på at opleve Esbjerg-virksomhederne indefra, dvs. som de blev oplevet af nuværende og/eller tidligere medarbejdere. For at få kontakt til medarbejdere på nuværende og lukkede Esbjerg-virksomheder og få dem til at fortælle om deres arbejdsliv blev der i efteråret 2006 afholdt fire fortælleformiddage om forskellige brancher. Arkitekt Else Kierstein og arkivar Lars Hyldahl Brockhoff, som har ansvar for udstillingsdelen i 2007, stod for disse meget velbesøgte arrangementer.
 
Forskellige former for historiske data efterspørges derfor af mange flere personer, end man umiddelbart tror. For at komme videre i offentliggørelse via Internettet blev der derfor igangsat et projekt med frivillige medarbejdere, som fortrinsvis skulle arbejde med Internetpublisering af svært tilgængeligt materiale. Det drejede sig bl.a. om byrådets og sognerådenes forhandlingsprotokoller, skattemandtalslister, negativprotokoller fra store fotografarkiver m.m.
 
Med den i andre henseender gunstige udvikling på arbejdsmarkedet er det ikke længere muligt at få henvist arbejdskraft til denne ekstraordinære arbejdsopgave, men i stedet er det lykkedes at rekruttere en række frivillige medarbejdere til at indtaste oplysninger. Som aktive slægtsforskere kan de selv se det interessante i dataene og vil derfor gerne give en hånd med, så andre kan få glæde af oplysningerne.
 
Rekrutteringen af frivillige skete blandt andet gennem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening, SESF. Endvidere havde andre brugere af arkivet givet udtryk for, at de gerne vil give en hånd med ved arkivets arbejde, hvis der kom et sådant frivillige-projekt i gang. I april 2006 begyndte så de første frivillige ved arkivet, og ved udgangen af 2006 var der tilknyttet i alt 11 frivillige, som arbejdede hver uge i et individuelt omfang, varierende fra tre til otte timer om ugen. De frivillige medarbejdere har været meget stabile, og der er en høj grad af ansvarsfølelse over for opgaven og tilsagnet om at hjælpe med indtastningen. Efter en kort introduktion arbejder de selv med opgaverne. Der har f.eks. ofte været behov for at drøfte spørgsmål om tydning af kilderne i form af skriften, forkortelser eller andre forståelsesproblemer. Disse spørgsmål drøftes i lige så høj grad med en anden frivillige som med projektlederen.
 
Der indtastes i Access-databaser på to PCer via specielt oprettede formularer. Efter en indkøringsperiode på et par måneder blev der samlet op på diverse problemstillinger, som medarbejderne stødte på under arbejdet. Efterfølgende blev der foretaget enkelte rettelser i databaserne, så oplysningerne nu registreres på en optimal måde. I databasen til registrering af Peter Nissen-negativerne er der oprettet et link, så de skannede negativer linkes til et digitalt foto i Esbjerg Billedarkiv for så vidt negativet er bevaret.
 
Aktiviteten fremgår af nedenstående tal fra indtastningerne. De er fra kort efter årsskiftet 2006/2007:
  • Borgerdatabasen på baggrund af skattemandtalslisterne: I listen fra 1909 er der indtastet ca. 7.000 personer, og der er indtastet 800 personer fra skattemandtalslisten 1914.
  • Trykte skattebøger: 1902,1903,1913 og godt 2/3 af 1946 er indtastet, i alt 22.800 personer.
  • Sager fra Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller fra 1. april 1924-31. marts1929, i alt knap 1.800 sager.
  • Sager fra Vester Nebel/Bryndum Sogneråds forhandlingsprotokol 1842-1866, godt 500 sager.
  • Fotograf Peter Nissens negativer. Knap 1.200 optagelser er registreret, heraf er ca. 300 skannet.
Borgerdatabasen for 1909 er ajourført og lagt på nettet. De øvrige indtastede oplysninger er endnu ikke offentliggjorte, da der ventes på en ny hjemmeside til at publicere disse nye databaser på.
 
At udviklingen inden for det kommunale arkivområde i 2006 blev meget begivenhedsrigt er allerede nævnt. Esbjerg Byhistoriske Arkiv fik tildelt midler til at ansætte Richard Bøllund som projektleder på halv tid i hele 2006. Hans opgave blev at udarbejde arkivplaner over alle kommunale arkivalier på de tre rådhuse og igangsætte bevarings- og kassationsarbejdet. I den forbindelse skulle han bistå med rådgivning med henblik på at få lukket de gamle kommuners arkiver ved udgangen af 2006. Flere af disse opgaver viste sig at være vanskelige at løse, uden de gamle kommuner afsatte ekstra ressourcer til oprydning og lukning af arkiverne, hvilket de kun gjorde i meget begrænset omfang. På trods af en ihærdig indsats fra projektlederen og udvalgte medarbejdere i de tre kommuner blev resultatet, at der kun blev udarbejdet arkivplaner for Ribe og Bramming kommuner, og at bevarings- og kassationsarbejdet kun blev påbegyndt i begrænset omfang. Endvidere blev langt fra alle sager lukket i forbindelse med sammenlægningen. 
 
Sideløbende arbejdede Esbjerg Byhistoriske Arkiv på at finde en løsning på, hvordan den nye Esbjerg Kommune skulle håndtere de gamle papirsager fra de tre gamle kommuner. Resultatet blev et forslag om etablering af et kommunalt mellemarkiv, der skulle overtage alle papirsager fra de tre gamle kommuner. Mellemarkivet skulle løbende ekspedere i papirsagerne på baggrund af bestillinger og efterfølgende skanne og maile de bestilte sager til sagsbehandlerne. Forslaget blev godkendt af Esbjerg Kommunes direktion i efteråret 2006 og indebar ansættelse af fire nye medarbejdere fra 1. januar 2007, en arkivar samt tre arkivassistenter, der henholdsvis fik arbejdssted på Esbjerg, Ribe og Bramming rådhuse. Arkivassistenternes stillinger i Ribe og Bramming blev tidsbegrænset til et år.
 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev hermed naturligt tættere forbundet med Esbjerg Kommunes administration og oprettede derfor ved årsskiftet en §7-sektion under ledelse af e-arkivar Nicolai Dupont Heidemann til at varetage det kommunale arkiv.
 
På det kommunale elektroniske arkivområde var 2006 også et travlt år. En af de helt store opgaver var at få kortlagt alle de IT-systemer, der blev anvendt i de tre gamle kommuner og herefter vurdere, om de skulle bevares. Denne opgave mundede ud i, at 45 IT-systemer i forbindelse med kommunesammenlægningen blev vurderet bevaringsværdige. Arkiveringsversionerne for disse systemer forventes modtaget i løbet af 2007.
 
I 2006 arbejdede Esbjerg Byhistoriske Arkivs e-arkivar sammen med repræsentanter for Aalborg og Københavns stadsarkiver på at få udformet afleveringsbestemmelser for en række KMD-systemer, som de danske kommuner skal bevare. Arbejdet resulterede i, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv i løbet af 2006 modtog otte arkiveringsversioner fra KMD. Herudover udarbejdede Esbjerg Byhistoriske Arkiv, ligeledes i samarbejde med Aalborg og Københavns stadsarkiver, standard afleveringsmodeller for ESDH-systemerne e-Doc, Doc2000 og omsorgssystemet DSI-sund.
 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev også dybt involveret i udbredelsen af det nye ESDH-system e-Doc og indførelsen af den elektroniske sag i Esbjerg Kommune. Udover arbejdet i de respektive projektgrupper underviste arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen og Nicolai Dupont Heidemann på mere end 40 e-Doc-kurser for kommunale medarbejdere i efteråret 2006 i KL-journalplanen samt i sagsstyring.
 
Sammen med Aalborg Stadsarkiv igangsatte Esbjerg Byhistoriske Arkiv desuden udviklingen af systemet SIGA, der står for Søgning, Import og Generering af Arkiveringsversioner. Det er det første system af sin art i Danmark, hvor processen med at søge i elektroniske arkivsystemer afleveret til arkiver for første gang automatiseres. Første demonstration af systemet var ved Kommuneudvalgsmødet på Rigsarkivet i november, hvor systemet fik mange rosende ord med på vejen af bl.a. Statens Arkiver og KL. Videnskabsministeriet har siden vist interesse for systemet, der forventes færdigudviklet medio 2007.
 
Det lykkedes også Esbjerg Byhistoriske Arkiv at få tilført midler til at forstærke det elektroniske arkiv-område til at ansætte en e-arkivassistent pr. 1. januar 2007. Pågældende skal bistå e-arkivaren med det stadigt stigende antal opgaver. E-arkivassistenten blev også organisatorisk placeret under §7-sektionen.