2004

2004

2004 blev et år med nye samarbejdsrelationer. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har længe medvirket i det byfornyelsesprojekt i Esbjerg, der går under navnet Vores Kvarter. Det omfatter området Kirkegade-Kongensgade-Jernbanegade-Frodesgade. Hidtil har arkivet været involveret i planlægning og inspiration, men i 2004 blev opgaven ændret at løse en række konkrete opgaver i projektet. De omfatter bl.a. en synliggørelse af kvarterets kvaliteter, udarbejdelse af en lokalhistorisk database med oplysninger om kvarterets huse, medvirken til etablering af en hjemmeside for projektet samt udgivelse af en bog af kvarterets historie. Alt sammen opgaver til en samlet sum for 750.000 kr.
 
Opgaver i det omfang kan kun løses ved at hyre ekstra personale. Arkitekt Else Kierstein blev ansat til at arbejde med synliggørelsen af kvarterets kvaliteter, og ved årets udgang lå manuskriptet til en æske med kort færdigt. Det er blevet en guide til alle kvarterets tilbud og kvaliteter. Den fordeles til borgerne i løbet af 2005.
 
Indsamling af oplysninger til bogen om kvarterets historie blev også påbegyndt, bl.a. i forbindelse med afholdelsen af en række formiddagsmøder, hvor enkelte gader blev taget op til drøftelse. Personer med tilknytning til gaden blev bedt holde et kort indlæg, og dernæst gik snakken løs over kaffe og rundstykker. Der blev fortalt levende, og ukendte fotos m.m. dukkede frem. De mange oplysninger blev optaget på bånd og efterfølgende skrevet ud, så de er lette at anvende, når manuskriptet til sin tid skal udarbejdes. Fhv. skolebibliotekar Hanna Fogtmann Iversen har stået for disse sammenkomster, der har været meget velbesøgte. Ved de sidste møder kom der mere end 40 personer, hvilket var ved at være et maksimum. I alt blev der afholdt fire møder og dermed fire gader behandlet, så der er stof til flere arrangementer i det nye år.
 
På formidlingsfronten var der andre nyskabelser. Det gjaldt bl.a. kurset På opdagelse i din by Esbjerg, som blev sat i gang på forslag af Hanna Fogtmann Iversen, som også blev kursusleder. I løbet af otte kursusgange var 30 deltagere på besøg på forskellige institutioner og virksomheder i Esbjerg med det overordnede formål at lære byen at kende indefra. Interessen for det første kursusforløb var så stor, at alle implicerede besluttede at fortsætte i 2005.
 
I lighed med tidligere år har der været arrangerer kurser m.m. sammen med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF). Det drejer sig bl.a. om et kursus i slægtsforskning med Olga Pedersen som underviser, og foreningen står også bag det efterhånden mangeårige kursusforløb Værksted for lokal- og slægtshistorie. Desuden har der været afholdt to aftenforedrag i henholdsvis forår og efterår – begge med emner inden for IT og slægtsforskning. Det behøver næppe nævnes, at interessen for disse arrangementer har været meget stor. Også to aftenture til Landsarkivet i Viborg er blevet gennemført i samarbejde med SESF.
 
Desuden har arkivet selv arrangeret fyraftensforedrag og søndagsmatineer i samarbejde med Esbjerg Folkeuniversitet, ligesom der har været afholdt et kursus i dansk udenrigspolitiks historie, alt sammen med arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen som underviser. I tilknytning til kurset i dansk udenrigspolitiks historie blev der i foråret afholdt en dagstur til Lübeck. Ledige pladser i bussen blev tilbudt interesserede, og der meldte sig så mange, at turen måtte gentages i efteråret, hvor bussen også blev fuld. Af øvrige formidlingsaktiviteter i 2005 kan nævnes billedaftenerne, hvoraf der blev afholdt to i foråret og to i efteråret, alle i en fyldt Samlingssal, dvs. 70 personer pr. gang. Ikke blot deltagerne, men også arkivet får utrolig meget ud af disse arrangementer. Diskussionerne går livligt for sig og fortsætter efter arrangementerne, og nye oplysninger kommer ind, når de viste billeder lægges ud på arkivets hjemmeside. Nye kommentarer kommer tilbage pr. e-mail – viden som ellers ville være umuligt at finde frem til.
 
Af kulturhistoriske hverdagsture blev der afholdt to: En meget velbesøgt forårstur til Møn og en pæn besøgt efterårstur til Slagelse, Sorø og Ringsted. Som noget nyt blev der også afholdt en kulturhistorisk aftentur. I august var 140 interesserede på sejltur med motorfærgen Sønderho med arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen som guide. Ud over en rundfart i havnen blev der budt på ca. 150 sæler i indsejlingen, en tur op i Ho Bugt samt kaffe og kage på Krogården i Nordby, inden turen gik tilbage til Esbjerg igen med den ordinære Fanø-færge.
 
Ud over de formidlingsaktiviteter, Esbjerg Byhistoriske Arkiv selv arrangerer, bestilles arkivet af en lang række foreninger, institutioner og virksomheder til foredrag og byvandringer. Der har været tale om langt over 50 arrangementer af den slags i 2004 med over 4.000 deltagere. Det er meget givende at formidle Esbjergs historie på den måde, for det bringer også ny viden med hjem.
 
Af udstillinger blev der udarbejdet tre i årets løb, alle med arkivar Else Marie Poulsen som ansvarlig. I april deltog Esbjerg Byhistoriske Arkiv som sædvanlig i Børnekulturdagen, denne gang med en udstilling af børn fotograferet af Poul Bølling. Den 13. august 2004 åbnede udstillingen Fra Vugge til grav - Poul Bølling fotografier 1940-60. Denne udstilling har der været stor interesse for, bl.a. fordi der blev fortalt om den på lokal TV. I forbindelse med nytårskuren den 30. december åbnede udstillingen Fra alle jer til os 2004 med udpluk fra årets 177 afleveringer. Også den sidstnævnte udstilling er meget populær – borgerne nyder at (gen)se deres bidrag til Esbjergs historie.
 
I øvrigt er der grund til at nævne, at august-udstillingen førte en større ombygning med sig. I forbindelse med den løbende indvendige renovering blev arkivets udstillingslokale ombygget og malet. Et projekt tager let det andet med sig. Det blev nemlig den indirekte anledning til, at arkivets tyverialarm system blev udbygget og i den forbindelse opgraderet. Nu er hele stueetagen tyverisikret.
 
Antallet af aflevering er allerede nævnt, og det kan være farligt at fremhæve noget frem for andet, men her skal spændvidden alligevel antydes ved at nævne, at årets afleveringer bl.a. omfatter fhv. borgmester Flemming Bay-Jensens privatarkiv, Esbjerg Husmoderforenings og Esbjerg Husmodergårds arkiv, udklipsmapper fra journalist Karl Bjarna Provst, fhv. restauratør og galleriejer Aage Meyers arkiv, en meget omfattende aflevering fra Dagbladet Vestkysten, arkitekt William Nielsens arkiv, Thyge Kristensens privatarkiv, arkivet fra Esbjerg Kontrollørforening, arkivalier fra A. H. Andersens skotøjsforretning, Esbjerg Frisørlaug, arkivet fra arbejdsgruppen bag Seniorbo m.m. for nu blot at nævne nogle enkelte afleveringer. Dertil kommer lige så meget vigtigt materiale, som ikke er blevet nævnt – ikke mindst billeder, som fylder huller ud i arkivets billedsamling. Som man fornemmer, keder registreringsafdelingen sig heller ikke i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
 
Overgangen til digitalt fotografi blev indledt for alvor. Det første professionelle, digitale fotoudstyr blev indkøbt, og det varslede nye tider. I det hele taget mærker man det digitale fremtog på billedsiden. Der arbejdes løbende med digitalisering af billeder. I 2004 blev der skannet 350 Bølling billeder, lavet 461 straksskanninger og skannet 441 negativark fra pressefotograf Tonny Sørensens negativarkiv. Billederne registreres løbende på Fotoweb, og antallet af registrerede billeder udgjorde 4.409 ved årets udgang. Målet er at publicere arkivets store billedsamling på Internettet. Systemet dertil blev i løbet af 2004 kraftig opdateret, hvilket betød, at de nødvendige faciliteter nu var til rådighed. Et nyt design blev også implementeret. I december manglede systemet, der i mellemtiden var blevet døbt Esbjerg Billedarkiv, kun at blive sikkerhedsgodkendt af Esbjerg Kommune for at kunne lanceres.
 
2004 blev endvidere året, hvor Esbjerg Byhistoriske Arkiv for første gang modtog en elektronisk arkiveringsversion. Det blev af Esbjerg Kommunes ESDH-system Doc2000. Forinden havde arkivets IT-medarbejder Nicolai Dupont Heidemann arbejdet med at udvælge de dele af Doc2000, som skulle bevares samt få indhentet den nødvendige form for dokumentation. Arkiveringsversionen lå færdig i november og blev efterfølgende sendt til Statens Arkiver til test, hvor den blev godkendt i foråret 2005.
 
I efteråret 2004 indledte arkivet et samarbejde med slægtsforsker Willy Søndergaard om at tilgængeliggøre hans mange indtastninger af rakkere og natmandsfolk på Internettet. Willy Søndergaard havde indtastet navne m.m. på op mod 2.000 rakkere i et windows-baseret slægtsforskningsprogram, som desværre ikke umiddelbart tillod en internetpublicering. Arkivets IT-medarbejder, Nicolai Dupont Heidemann, arbejdede derfor på at finde et internetpubliceringsprogram, hvortil rakkerdataene kunne eksporteres og publiceres i ny form. I slutningen af året blev programmet PHP Gedview valgt. Lanceringen forventes at finde sted i første halvdel af 2005.
 
Internetpublisering af historiske oplysninger er meget efterspurgt, og ikke altid kan vi opfylde ønskerne. F.eks. fandt der næsten ingen inddateringer i borgerdatabasen sted i 2004, fordi der simpelthen ikke var arbejdskraft til opgaven. Til gengæld blev arbejdet med indtastning af Jerne-borgere 1920-22 endelig afsluttet. Hermed er der skabt en indgang til et materiale, som arkivet længe har savnet en let søgeadgang til, og den deler vi gerne med Esbjergs borgere og andre interesserede.
 
Som sædvanlig blev året afsluttet med den såkaldte nytårskur. Igen var der stort fremmøde til at par hyggelige timer i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvor der bl.a. blev budt på champagne og kransekage. Lejligheden benyttes også til at fortælle nyheder, f.eks. at fællesprogrammet for arkiver og museer i forbindelse med efterårets budgetbehandling var blevet sparet bort. En ny form for annoncering af arkivets aktiviteter var derfor under udarbejdelse. Under nytårskuren orienteres der endvidere om arkivets arbejde i det forgangne år, og hvad der kommer til at ske. Ikke alt fortælles ved den lejlighed, f.eks. ikke hvor mange opgaver Esbjerg Byhistoriske Arkiv har med hensyn til Esbjerg Kommunes arkiv. Det er et område, som kræver stadigt flere og flere ressourcer, men som oftest desværre kun kan løses med midlertidig arbejdskraft på grund af mangel på fast personale. Det er en uholdbar situation, for arbejdsopgaverne på dette felt bliver næppe mindre inden for den Ny Esbjerg Kommune, der blev præsenteret for offentligheden mandag, den 13. december 2004.