2003

2003

2003 kom ikke til at forløbe helt, som det forventedes ved indgangen til året. En større organisationsgennemgang i Esbjerg Kommune omkring årsskiftet påvirkede ikke Esbjerg Byhistoriske Arkiv med andet end flytning af nogle mere biblioteksrettede opgaver fra arkivet til biblioteket. Til gengæld tillod den økonomiske decentralisering, der indførtes pr. 1. januar 2003, ændringer i arkivets faste bemanding. Den vakante fuldmægtigstilling på fuld tid blev ændret til ½ arkivarstilling samt ½ HK-stilling, som skal varetage arkivets kontor- og regnskabsfunktion. Arkivarstillingen blev besat med Else-Marie Poulsen, der herefter er på fuld tid, og HK-stillingen med Gitte Schmidt, der i en længere periode havde været projektansat i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Bemandingen var dog først helt på plads den 1. august, dels fordi Else-Marie Poulsen havde orlov til afslutning af projekt I. C. Møller indtil den 15. juli 2003, dels fordi Gitte Schmidt først tiltrådte sin stilling den 1. august 2003. Da der indtil dette tidspunkt ikke var vikardækning, påvirkede det naturligvis produktivitet m.m. Trods færre faste medarbejdere nåede der alligevel at blive udrettet ganske meget i løbet af 2003.

Som sædvanlig var lysten til at indlevere arkivalier til arkivet stor, hvilket afspejler sig i et indleveringstal på 181. Vi har blandt andet lånt eller fået materiale om Afholdslogen Trinitas, Den Danske Brigade (med lokal tilknytning), næringsbrev fra skrædder Magnus Pedersen, oplysninger om Blomsterhuset og dets virksomhed, foto af Esbjergs sidste hestetrukne mælkevogn, fotos fra Esbjerg Kommunes socialforvaltningen, materiale fra Esbjerg Fiskernes Indkøb, materiale fra Blok 2 på Vestkraft i forbindelse med at der blev lukket og slukket, materiale om Rotary, videofilm om Gjesing Orgelflytterforening, en række privatpersoners arkiver, Ældresagen, Dansk-Svensk Stål, arkivalier fra Dansk Beklædnings- og Tekstilarbejderforbunds Esbjerg Afdeling, materiale fra en række foreninger for specielle sygdomme, materiale fra Kongensgadeforeningen, materiale fra Jørgen Hansens Skibssmedie, materiale om Esbjergs tidligere toldkammer, film optaget Jørgen Frølund, materiale om Måde og Måde Teglværk, Radio Victor (lukning), negativer fra Paul Bølling, materiale fra Dortheasvejs Gadeforening, Seminariets arkiv, materiale fra herretøjsforreningen Dansk Beklædning i Kongensgade, Lokal TV-Jerne Øst, materiale fra Hoffmanns Maskinfabrik, materiale om brevdueforeningen, stor fotoaflevering fra fotograf Rene Hollmann i forbindelse med Esbjerg Ugeavis flytning, en meget spændende beretning med fotos fra den tidligere købmand i Bryndum, materiale om Sct. Georgsgården, materiale om Brdr. Nissens Frugt en Gros, Esbjerg Golfklub, materiale om Esbjerg Festuge 2003, Haveforeningen Hedelund af 1981 m.m. Dertil kommer et væld af fotos fra Esbjerg, fra foreninger, butikker o.s.v. Endvidere har et antal beretninger og erindringer fundet vej til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Materiale om nydanskerne er også blevet afleveret, bl.a. med Vestjysk Vietnamesisks Forening og Esbjerg Flygtningevenners arkiver.

En række af arkivets brugere har gennem årene privat købt mikrofilm af folketællinger og kirkebøger. Efter endt brug har de afleveret deres film til gavn og glæde for andre gæster i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Foruden afleveringerne fra byens borgere har vi fået rigtig mange kommunale arkivalier afleveret i årets løb. Modtagelsen af disse afleveringer blev mulig, fordi et nyt magasin under hovedbiblioteket med næsten 1,5 km hylder til kommunale arkivalier blev færdigindrettet i løbet af 2003. Hertil overførtes en lang række arkivalier fra rådhuset, og Ribe Amt bidrog med de kommunale dele af Esbjerg Sygehus arkiv. En række afleverende sektorer og forvaltninger havde ikke mulighed for selv at ordne, pakke og registrere deres arkivalier til aflevering, så derfor udførte Esbjerg Byhistoriske Arkiv i en fire måneder lang periode dette arbejde på konsulentbasis for dem. Hanne Berg blev ansat til opgaven.

Stimulerende for lysten til at aflevere billeder skal bl.a. ses i forlængelse af arkivets formidlingsvirksomhed. Rigtig mange fotos er blevet afleveret i forbindelse med foredrag ude, ved gadeforedrag i forbindelse med byfornyelsesprojektet "Vores kvarter" (Torvegadekvarteret) samt ved de såkaldte billedaftener.

Billedaftenerne var et forsøg i 2003, og de udviklede sig til at være yderst populære arrangementer. I alt fire billedaftener blev der holdt, og den første aften kom der omkring 60 personer, og så begyndte deltagerantallet ellers at stige, så der den sidste aften var omkring 100 mennesker inde i Samlingslokalet og mindst 20 personer udenfor, som ville ind. De måtte i første omgang nøjes med løftet om, at arrangementet ville blive gentaget efter årsskiftet samt henvisning til arkivets hjemmeside, hvor billederne ville være at se dagen efter.

Gadeforedragene har i de senere år koncentreret sig om gaderne i det såkaldte "Torvegade-kvarter" - dvs. området mellem Frodesgade, Kirkegade, Kongensgade og Jernbanegade. Vi er nu ved at være gaderne igennem, men der er kommet meget spændende materiale frem, som endnu ikke er blevet vist. Det vil derfor være oplagt med en række opsamlinger.

Også de kulturhistoriske hverdagsture og arrangementerne i samarbejde med Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Folkeuniversitet og FOF har været vellykkede i 2003. Atter har kursusvirksomheden sat mange i gang med slægtsforskning og lokalhistorie. Et særligt hit blev kurset i vikingetidens historie, som gennemførtes i efteråret 2003 med 45 deltagere. De kulturhistoriske hverdagsture gik til Stevns Klint i foråret, og i efteråret var vi på en slotstur til Selsø og Frederiksborg Slot.

Det blev ikke til store udstillinger i 2003, for det tillod tiden simpelthen ikke, men i forbindelse med nytårskuren åbnede en miniudstilling med eksempler fra nogle af årets mange indleveringer.

Til gengæld nåede vi lige inden jul, helt præcis d. 18. december, at lancere Den Digitale Danmarkshistorie (www.digitaldanmarkshistorie) ved et arrangement på Esbjerg Statsskole. Den er blevet til i samarbejde med gymnasielærerne Jens Bjerregaard og Peter Bak fra Esbjerg Statsskole og er en lære- og læsebog på Internettet, der præsenterer et fyldigt og varieret materiale om især det 20. århundredes udvikling. Udviklingen af Den Digitale Danmarkshistorie blev støttet af Ribe Amts Kulturudvalg. Målgruppen er på den ene side elever på ungdomsuddannelserne, og på den anden side andre historisk interesserede, der kan have stort udbytte af at besøge sitet. Den Digitale Danmarkshistorie beskæftigede sig ved indvielsen primært med politik, økonomi og sociale forhold i 1930'erne. Disse temaer blev illustreret af såvel introducerende tematekster som digitaliserede kilder, opgaver m.m. Den indeholdt bl.a. også video- og lydklip. F.eks. fortæller Carla Vejlgaard i et videoklip meget gribende om, hvordan det var at være tjenestepige i 1930'erne. Projektet var således med til at belyse 1930'ernes Danmark set fra et lokalt perspektiv på en ny og engagerende måde, og der var stor interesse for det blandt de fremmødte ved præsentationen. Den Digitale Danmarkshistorie er dog langt fra afsluttet, men bliver i løbet af 2004 udvidet med nye kilder samt temaer, der rækker langt ud over 1930'ernes Danmark og Esbjerg.

Det var også vores håb, at det ville blive muligt at begynde en publicering af arkivets store billedsamling via Internettet i 2003, og vi arbejdede også intenst med at få Esbjerg Kommunes fotohåndteringssystem Fotoware udbredt i kommunen. Systemet blev i 2003 udråbt til kommunens officielle fotohåndteringssystem og blev dermed det system, hvor alle kommunens billeder skal opbevares. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har dog allerede anvendt systemet i flere år til registrering af digitale optagelser, men fra 2003 er dets anvendelse altså også udbredt til formidlingsformål. Det blev bl.a. anvendt ved de tidligere nævnte billedaftener, hvor indskannede fotos blev formidlet via projektor på storskærm. Der blev også arbejdet videre med at udarbejde en løsning til at publicere Esbjerg Kommunes billeder, herunder også Esbjerg Byhistoriske Arkivs billeder, på Internettet. Denne del af projektet blev desværre bremset af, at systemet på dette tidspunkt ikke havde de nødvendige faciliteter til en Internetudbredelse. Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som var tovholder på projektet, besluttede derfor at vente med at gå videre, indtil en ny version af systemet frigives i første kvartal af 2004. En Internetpublicering af bl.a. arkivets billeder forventes derfor først at kunne ske i midten af 2004. Der arbejdes dog løbende på at klargøre antallet af optagelser til Internettet, og i skrivende stund er der 3.489 registrerede billeder klar.

Nogle af vores faste brugere har spurgt interesseret til hjemmesiden og ikke mindst den videre udvikling af Esbjerg Borgerdatabase. Af personalemæssige grunde gik indtastningen af 1909-mandtalslisten i stå i slutningen af april, men da var 60% af tællingen også tastet ind. Det lykkedes ikke at bemande arbejdsopgaven i løbet af 2003, så først i 2004 forventes indtastningen fortsat.

Besøgene på læsesalen er støt voksende og ligger nu over 5.000 på årsbasis. Ikke mindst samlingen af kirkebøger tiltrækker et stort publikum fra nær og fjern. Efterhånden er det vanskeligt at få plads på de statslige arkivers læsesale, og den elektroniske løsning med arkivalier online er ingen erstatning. Yderligere værdsættes den nemme adgang til materialet af mange, bl.a. fordi man ikke behøver bruge mange timer på at rejse for at kunne dyrke et par timers slægtsforskning. Brugernes ønske er så blot at få kirkebogskopisamlingen komplet, hvilket Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening bl.a. støtter økonomisk. Også andet materiale end kirkebøgerne har været i brug. Bl.a. er nogle af de historiestuderende på SDU begyndt at bruge kommunale arkivalier til opgave- og specialeskrivning. Desuden bruges billedsamlingen flittigt - i 2003 blev der bl.a. leveret ganske mange billeder til fhv. statsminister Poul Rasmussens erindringer Rødder.

Til formidlingsaktiviteterne hører også udgivelsen af Esbjerg Kalender 2003. Oplaget blev næsten revet væk i løbet af kort tid, så for første gang måtte vi melde kalenderen udsolgt inden årsskiftet.

Med hensyn til lokaleforhold er ibrugtagningen af et nyt magasin under hovedbiblioteket allerede blevet nævnt. Nævnes bør det også, af Historisk Samling fra Besættelsestiden i april-maj flyttede ud til SDU-E. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har overtaget lokalerne, foreløbig til magasinformål. Sammen med en færdiggørelse af magasiner i kælderen håber vi at kunne skabe plads til vore store og voksende samlinger, i hvert fald i en årrække. Forinden forestår der dog et kæmpemæssigt registreringsarbejde.

Nogle af arkivets arbejdsopgaver mærkes ikke så meget udadtil som indadtil. Det drejer sig især om arkivets engagement i Esbjerg Kommunes arkiv, såvel på det papirmæssige som det elektroniske område. Arkivets IT-medarbejder Nicolai Dupont Heidemann har i løbet af 2003 samarbejdet med Esbjerg Kommunes IT-afdeling om at kortlægge kommunens IT-systemer med henblik på at vurdere, hvilke systemer der skal bevares eller kan kasseres. Kortlægningsprojektet fik en god ledelsesmæssig opbakning i kommunen, hvilket bevirkede, at der blev en høj svarprocent på de udsendte spørgeskemaer. Undersøgelsens foreløbige konklusion blev alligevel, at det var nødvendigt at få et endnu bedre kendskab til de enkelte IT-systemer, hvis det med sikkerhed skal afgøres, hvilke systemer der skal bevares eller kan kasseres. Det skal ske via en interviewrunde med systemernes kontaktpersoner, der vil blive igangsat i løbet af 2004, hvor lovgivningen på området endelig ligger fast.

Endvidere udvidede arkivet sit samarbejde med Esbjerg Kommunes administration om styring samt udbredelse af kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem Doc2000 (ESDH). Arkivet har således været dybt involveret i at udforme retningslinjer for brugen og udbredelsen af systemet til kommunens afdelinger, herunder rådgivning i forbindelse med journaliserings- samt arkiveringspraksis. Ved årsskiftet 2003/2004 var arkivet endvidere med til at forberede samt teste en periodisering af systemet pr. 31. januar 2003.

Som nævnt nåede vi ikke alt det, vi havde regnet med og håbet på ved indgangen til 2003, men resultater blev der trods alt mange af. For fjerde gang blev udgangen af et godt år markeret med en "nytårskur", hvor 200-300 mennesker mødte frem for at høre lidt om det forgange år og lidt om det kommende samt - naturligvis - ønske hinanden et rigtig godt nytår.