Tidslinje - Esbjerg Krøniken

Tidslinje - Esbjerg Krøniken

1502

• Esbjerg nævnes første gang i skriftlige kilder som Eysbergh. Forleddet ese betyder at forsyne fiskekroge med madding. Efterleddet bjerg betyder bakken, hvor man sætter madding på kroge. (Kilde: Bent Jørgensen. Dansk Stednavneleksikon Jylland – sydlige del og Fyn med omliggende øer. København 1983, s. 40)

 

1793

• Fra Strandby Kro er der fra 1793 overfart til Fanø. Der er ikke tale om nogen færgehavn, for overfarten finder sted i en båd fra den åbne strand ved det, vi i dag kender som Gl. Færgevej. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

 

1834

• Spangsbjerg Mølle – en gammel vandmølle fra 1400-tallet – brænder, men genopføres. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1941 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

 

1844

• Den nordre Esbjerg-gård (i den nuværende Exnersgade) erhverves af Niels Christensen for 1.860 kr. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 91)

 

1846

• Jernes første skole beliggende ved Degnevej i krydset mellem Storegade og Strandby Kirkevej nedlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 222)

 

1849

• Der sendes for første gang post fra Hjerting til England. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 45)

 

1850

• Det første teglværk, der får betydning for Esbjerg, anlægges af Niels Barkentin. – Efter nogle videresalg fortsat som Ernsts Teglværk eller Esbjerg Teglværk og blev senere overtaget af Karl Laursen. (Kilder: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 24 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 190-191)

• Spangsbjerg Mølle sælges til ejeren af Krogsgård, Niels Hansen, som straks lader den gamle vandmølle nedrive. Han bygger en ny og tidssvarende mølle. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1941)

 

1851

• Esbjerg eller rettere Strandby blev ”opdaget” som havneplads. I begyndelsen af året stod der en artikel i Arkiv for Søvæsenet. Deri gjorde kaptajn P. Wulff opmærksom på, at færgestedet Strandby (nu hvor Tivoli ligger) var det bedste sted for en evt. havn. Så vidt vides, var det første gang, at Strandby udpegedes som det rette overfartssted til England. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.05.1938)

• Rigsdagen nedsatte en kommission, der skulle finde den bedste plads til en havn for udførsel til England. Dens kendelse gik ud på, at Strandby var bedst, og dermed begyndte Esbjergs historie på en måde. – Havnen kom dog ikke til at ligge i Strandby, men ved selve Esbjerg og det på grundlag af undersøgelser foretagne i 1865. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.05.1938)

• 29.04:

Aktieselskabet Hjerting Landingsbro stiftes på initiativ af Hjerting-købmænd, herredsfogeden, amtmanden og købmænd fra Varde og Ringkøbing. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 55)

 

1852

• ??.07:

Hjerting Landingsbro, en 250 m lang fast pælebro nord for Hjerting, står færdig for en pris af 16.756 rigsdaler. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 55)

 

1857

• Jerne Mølle opføres vest for Jerne Kirke. (Kilder: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 52 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

 

1859

• Ved Spangsbjerg Mølle opføres også en vindmølle. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1941 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

 

1861

• En større reparation af Hjerting Landingsbro gennemføres. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 55)

 

1862

• 31.01:

Hjerting Landingsbro ødelægges af isskruninger. Herefter opgiver selskabet, og i juni samme år tages tømmeret op og sælges på auktion. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 55-56)

 

1863

• Morten Spangsberg overtager Strandby Kro efter sin far. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

 

1864

• Der bygges en dæmning ud for Strandby Kro, så færgebåden lettere kan lægge til og aflevere passagerer og gods. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

• Gårdejer Niels Christensen køber det teglværk, som Niels Barkentin anlagde i 1850. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 91)

 

1866

• I Jerne bliver der daglig postgang fra tidligere to eller tre gange om ugen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 50)

• Lynet slår ned i Jerne Mølle, der totalt nedbrænder. Samme år genopbygges den igen af den samme møllebygger, Hans Gram, som har bygget den første gang. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 52)

• 01.07:

På indstilling fra daværende postmester i Varde, C. F. H. Lepper, oprettes der allerede fra 1866 et brevsamlingssted i Strandby Kro. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 96)

 

1868

• Skads Skytteforening stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 152)

• Smedemester Frantz Lund Møller køber en grund i Smedegade, hvor Esbjergs første hus opføres. Beliggende hvor nu Føtex-komplekset ligger. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 104)

• 24.04:

Rigsdagen vedtager loven om Esbjerg Havn. (Dagbladet Vestkysten 24.04.1928)

• 15.05:

Peder Christensen sælger 62 tdr. land til slagter og grundspekulant Albert Ludvig (Louis) Gebhardt. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 92-93)

• 17.11:

Den schweiziske ingeniør Carlé får havnebygningen i entreprise: Den 17. november 1868 underskriver han kontrakten med gehejmeråd Tietgen som kautionist. (Kilde: Oscar Bruun. Fra pionertiden i Esbjerg. Esbjerg 1966)

 

1869

• Chr. Møller Fredsted anlægger et teglværk på 6 tdr. land, som han køber af gårdejer Sillasen, Rørkjær. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 24)

• Gebhardt udarbejder sammen med gårdejer Niels Christensen det første udkast til en gadeplan over ”byen”, så de kan udstikke deres parceller til salg. – Byggegrundene markeres med pæle langs de imaginære gader, som de to forestiller sig vil blive anlagt. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 93)

• Gårdejer Niels Christensen begynder at sælge byggegrunde til ”Varde-købmænd” og fortsætter de følgende år med sine jordhandler. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 92)

• Peder Christensen bygger Nygård på hjørnet af Nygårdsvej og Torvegade. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 92)

• 03.04:

I nuværende nr. 7 i Kronprinsensgade, blev den første dreng i [nybyggerbyen] Esbjerg født. Han fik navnet Jens Louis Carlé Harbour Jensen. Og det skal være efter denne ”kronprins”, at gaden har sit navn. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II, Esbjerg 1914, s. 6)

• 15.04:

Havnearbejdet påbegyndes. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 01.06:

Byens første politibetjent, Fahrner, ansættes pr. 1. juni 1869. I de to måneder som havnearbejdet allerede har stået på, har der dog været et midlertidigt politi, idet et par mænd (den ene var senere postbud Søren Hansen) var forsynet med politiskilt. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I, s. 43 og bd. II, s. 86)

 

1870

• Gebhardt anlægger et teglværk på Esbjerg Grund, som dog snart går ud af hans hænder. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 25)

• Gebhardt planter en lille granplantage oppe ved Nygård. (Kilde: Oscar Bruun. Fra pionertiden i Esbjerg. Esbjerg 1966)

• Jerne Skytteforening stiftes ved udskillelse fra Skads Skytteforening. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 152)

• Landinspektør Wilkens udfærdiger den første officielle gadeplan for byen. På mange måder er denne plan dog præget af de to jordejere Gebhardt og Niels Christensens udkast. Både de vinkelrette gader og et torv var indtegnet i deres skitse. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 93)

• Madam Beck starter en privatskole. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 49)

• Slesvigeren Peder Jensen, der kom til Esbjerg i 1869 som havnearbejder, bygger et atelier på hjørnet af Englandsgade og Havnegade. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 27)

• ??.02:

Ifølge en folketælling er indbyggertallet i Esbjerg 460. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 103)

• 28.02:

Den første offentlige vej til Esbjerg, Strandbygade, anlægges efter det fra amtet – på indstilling fra herredskontoret 28. februar 1870 – pålægges sognerådet. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 18)

• 01.04:

Bager Keller overtager et bageri på hjørnet af Havnegade og Stormgade efter Barkentin. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 7)

• Sommer 1870:

Slesvigeren Pogge bygger en ejendom henne mellem Esbjerg-gårdene, hvorfra han i mange år driver vognmandsforretning. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 9)

• ??.12:

Carl Lindbach udsteder et opråb om ”at yde bistand til en juleglæde for de små fattige børn på Esbjerg”, da ”vinteren har så godt som standset det herværende arbejde ved havnen, hvorved ca. 50 familier med hen ved 200 børn lider nød”. ”Juleglæden – hedder det siden – bliver kun sparsom i de fattige jordhytter, hvor kun hunger og kulden er til gæst”. (Dagbladet Vestkysten 29.12.1920)

 

1871

• Antallet af sognerådsmedlemmer forhøjes fra 7 til 9 pga. det øgede arbejde. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 45)

• Den første esbjergenser der indvælges i sognerådet er Niels Barkentin. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 148)

• Esbjergs beboere beder sognerådet om at få oprettet en skole i byen. Ønsket afslås med den begrundelse, at der ikke er brug for en fast skole. I stedet støtter sognerådet økonomisk de små privatskoler. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 90)

• Forår 1871:

Mads Jørgensen begynder en lille ølhandel i nuværende Havnegade 53, som han dog snart overlader til andre. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 8)

 

1872

• Amtsrådet vedtager at optage ”en landevej fra Ribe-Varde og Kolding-Hjerting Korsvej ved Tudgård til Esbjerg”. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 98)

• Byens første kolonialhandel begynder med kolonial, arbejdstøj, træ og kul. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 200)

• 24.01:

Dæmningen over slusegabet stikkes igennem og Dokbassinet fyldes med vand. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 53)

• Sommer 1872

Udlægning af betonblokke i molerne og opmudring af Forhavnen påbegyndes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 55)

 

1873

• Marie Christensen begynder sin jordemoderpraksis, men der går seks år, før amtsrådet vil autorisere hendes arbejde. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 211)

• Sædden Strand ledefyr og vinkelfyr anlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 88)

• 10.01:

Lærer N. K. Langvad åbner sin privatskole med ca. 60 elever i nuværende Havnegade 69. Skolen holdes gående til 1. november 1876, da der bliver gjort begyndelse til et offentligt skolevæsen med Langvad som konstitueret førstelærer. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 50)

• 30.05:

Skibsbygger Dahl, der agter at grundlægge et skibsbyggeri ved Esbjerg og allerede har udført en del arbejde der på stedet, har ikke kunnet få tilladelse til at anlægge sit værft inde i havnen, men må bygge udenfor denne, hvor naturen lægger hindringer i vejen for skibenes udsættelse. Derved vanskeliggøres en virksomhed, som utvivlsomt har en fremtid i Esbjerg, og som meget kunne gavne denne fremtidsby. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 30.05.1873)

• 30.05:

Fanø: Fyrene på Sædding Strand og Esbjerg Havneanlæg lyser og skinner smukt i de mørke nætter; de vejleder sømanden, der færdes ved vore kyster. Endnu har de mest tjent til vejledning for lægterne, der sejler på Varde Å, og nordmændene, der kommer med trælast her til øen, samt de skibe, der fra København, Hamborg eller andre steder søger ind til Fanø for at losse. Skibsfarten på Esbjerg Havn, der har forårsaget at fyrene rejstes, er endnu kun i sin vorden, er meget ringe. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 30.05.1873)

• 01.07:

Arbejdet på Lunderskov-Esbjerg-banen østpå er ifølge Jyllandsposten i den senere tid skredet vidt frem. Man har således i disse dage fuldendt en meget stor og smukt bygget viadukt ved Lunderskov, og på hele strækningen fra udgangspunktet til Andstbro er det hele arbejde således fremmet, at der kun står tilbage at pålægge skinnerne, der imidlertid endnu ikke er ankomne fra England. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 01.07.1873)

• 14.07:

I mandags havde vi et voldsomt uvejr med storm af sydvest, der vel kun varede nogle få timer, men dog var tilstrækkelig til at anrette en del ødelæggelser, blandt hvilke vi skulle nævne: at en lang strækning af de til betonstøbningen i den såkaldte lededæmning opstillede modeller blev bortskyllet og ituslået og stumperne spredte langs med kysten, at tre pramme belæssede med grus sank i forhavnen, og at et par andre sprængte deres fortøjning og drev over mod de nedsænkede betonblokke, hvor de blev meget beskadigede. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 18.07.1873)

• 15.07:

I havnen indbugseres skonnerten Dagmar af Thisted, der er ankommet hertil fra England med en ladning jernbaneskinner, som er bestemt for Esbjerg-Lunderskov-banen. Dagmar er det største skib, som endnu har været inde i havnen, men det er da også først efter at have udlosset en tredjedel af sin last ude på reden, at den kan flyde ind. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 18.07.1873)

• 16.07:

Dampbåden Dan fra København, der for en måneds tid siden kom hertil for at føre mudderprammene fra havnen over mod Fanø-siden, hvor mudderet udlosses, har nu, efter at have været under reparation i omtrent tre uger, atter begyndt sine vante farter, og opmudringsarbejdet går godt fra hånden. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 18.07.1873)

• 19.07:

Bynavnes bogstavering har stadig været genstand for forandring i tidernes løb, ikke så sjælden på bekostning af oprindelsen til navnet, hvorved dettes betydning forvanskes. Vi har tidligere behandlet dette emne, og skulle nu i dag gøre opmærksom på, at den i Skads Herred beliggende by Tjæreborg meget ofte fejlagtig skrives ”Tjerreborg”. I året 1292 skreves navnet ”Thierburgh”, i ”Oldemoder” står der ”Therburgh”, 1440 ”Terborch” (1306 ”Tiarburg”). O. Nielsen skriver ”Tjæreborg”, på Generalstabens kort står ”Tjæreborg”, på Bulls kort ligeså. N. Junge skriver i sin geografi fra 1777 ”Tiereborg”, i Vibergs Gejstlig Stat står ”Tjæreborg” ligeså i statskalenderne. I daglig tale siger man: ”Tjærborg”, hvilket vist er det eneste rigtige, da navnet efter alle julemærker at dømme skal betyde ”Tyrs-Borg”, ”Tyres-Borg” eller ”Tiers-Borg” (smlg. Tirslund, Tyrsbæk). Bogstavet r har aldrig oprindelig stået to gange i første del, som formodentlig har været én stavelse. Skulle æ afløses af e i første stavelse, kommer man i konflikt med udtalen, der, som ovenfor bemærket, synes at gengive det gamle navn rigtigst. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 20.07.1873)

• 05.08:

Den ingeniør Carlé tilkommende erstatning for de af ham ved Esbjerg Havneanlæg udførte ekstraarbejder, om hvis betaling mindelig overenskomst ikke var opnået, fastsattes i forrige uge ved to af indenrigsministeriet udmeldte skønsmænd, som i den anledning opholdt sig i Esbjerg flere dage for at undersøge de udførte arbejders omfang og beskaffenhed. Sænkningen af betonblokkene i lededæmningens nordre ende er nu næsten færdig og støbningen af betonmurene over vandet følger rask efter; men manglen på arbejdskraft er her, som overalt i år, meget føleligt og det har endnu lange udsigter med lededæmningens fuldendelse. Derimod arbejder dampmuddermaskinen godt på uddybningen uden for havnen hvad der også for øjeblikket er det vigtigste arbejde for dennes besejling og for en uhindret benyttelse af den færdige dokhavn. I ferietiden besøges havnen næsten daglig af lystrejsende, der med øjensynlig interesse beser de store og smukt udførte betonarbejder i dokslusen og bolværkerne. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 05.08.1873)

• 07.08:

Esbjerg Havn er i disse dage taget i øjesyn af chef for indenrigsministeriets 2. departement, Tobiesen. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 08.08.1873)

• 07.08:

Esbjerg Skyttekreds stiftes. (Dagbladet Vestkysten 03.08.1973)

• 08.09:

Esbjerg Dokhavn frembyder i disse dage et interessant skue. Der er nemlig ikke mindre end seks større skibe under losning; Ladningerne består navnlig af jernbanesveller. Der er fem skonnerter fra Fanø og en tremastet skonnert Osprey, kaptajn Murray, fra Dundee, der losser jernbaneskinner, komne fra Cardiff. For en fjorten dages tid siden lossede dampskibet Carlshamn fra byen af samme navn trælast fra Sverige til de vestjyske jernbaneanlæg. Hvad de så meget omtalte dybdeforhold på barren ud for Grådyb angår, da kunne vi oplyse, at Osprey, der går 11 ¾ fod dybt, havde vand nok, vel 14 fod. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 09.09.1873)

• 01.10:

Dokhavnen tages officielt i brug. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 06.10:

Esbjerg Havn blev på en måde indviet, da dampskibet Esbjerg løb ind i havnen under hurraråb fra den på havnemolerne forsamlede menneskemængde, der glædede sig over at se det første dampskib lægge til ved kajen, især da det netop er det skib, der er bestemt til at fare fra Esbjerg til England, hvorfor skibet er indrettet til at tage mod kreaturer, af hvilke det kan rumme omtrent halvandet hundrede på mellemdækket. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 15.10.1873 og Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1928)

• ??.10:

For nogle dage siden passerede en skonnertbrig, ladet med jernbaneskinner til Esbjerg Havn, Grådyb Barre på faldende vand og havde dog som mindste dybde 12 a 13 fod. Da dampskibet Esbjerg i tirsdags passerede ud efter, havde det – også på faldende vand – 14 ½ fod på de grundeste [mest lavvandede, red.] steder. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis 19.10.1873)

 

1874

• 01.06:

Esbjerg Lodseri oprettes. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 40)

• 01.07:

Toldstedet åbnes. (Dagbladet Vestkysten 27.06.1974)

• 01.07:

Hjerting fungerer som selvstændigt toldsted indtil det 1. juli 1874 omdannes til kontrolpost under Esbjerg. (Kilde: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. Viborg 1981, s. 86)

• 15.08:

Havnen åbnes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 82)

• 15.08:

Indenrigsministeriets ordensreglement for Esbjerg Havn træder i kraft. (Fyens Stiftstidende 14.08.1874 og Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 37)

• 01.10:

Brevsamlingssted flyttes fra Strandby Kro til banegården. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 96)

• 03.10:

Jernbanen (Lunderskov-Varde) åbnes. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920-17.11.1920 og Esbjerg Havn 1868-1968, s. 38)

 

1875

• Byens første hotel – Hotel Spangsberg – opføres.

• Esbjergs første toldkammer står færdig. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 119)

• I 1875 findes der kun to to-etagers huse i Esbjerg, Hotel Spangsberg og ejendommen Kongensgade 70. (Kilde: Else Marie Poulsen m.fl. Vand skal der til. Esbjerg 1996, s. 33)

• I Veldbæk bygges en ny skole. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 155)

• Hotel Esbjerg opføres. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 125)

• N. Chr. Knudsen anlægger et teglværk i Strandby. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 25)

• 20.01:

Færgestedet flyttes fra Strandby til dokhavnen. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 93)

• 26.04:

Søassurance-Selskabet Esbjerg stiftes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 124)

• 01.05:

Bramming-Ribe-jernbanen åbner.

• 24.06:

DFDS påbegynder regelmæssig fart på Esbjerg Havn. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351 og EBA Mediearkiv)

• 01.07:

Åbning af telegrafstation i Esbjerg. (Ribe Stiftstidende 01.07.1875)

• 20.07:

Kong Chr. IX og kronprinsen besøger Esbjerg for første gang. (Ribe Stiftstidende 21.07.1875, Dagbladet Vestkysten 28.07.1925 og EBA Mediearkiv)

• 01.11:

Læge Oscar Jacob Ludvig Bruun nedsætter sig som Esbjergs første læge. – En i alle henseender tarvelig stilling for så dygtig en mand at gå ind til. (Kilder: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 92 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 202)

 

1876

• Bræddehuset Tutten, der ligger mellem Bavnehøj og havnekontoret, og som rummer restauration, skænkestue, butik og bolig for bestyreren, nedlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 82-83)

• Byens første fiskehandler, M. Rasmussen, kommer til Esbjerg fra Grenaa. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 115)

• Frantz Møller går i kompagniskab med N. J. Poulsen og udvider smedeværkstedet med et jernstøberi. – I 1896 omdannet til Jensen og Olsen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 104 og 191)

• Sognerådet forpligter sig over for amtsrådet til at udarbejde et nyt vejregulativ, så det tydeliggøres, hvad der er privat, og hvad sognerådet er forpligtet på. Regulativet fremlægges hos sognerådsmedlemmerne og opsættes i de dertil indrettede udhængsskabe til borgernes orientering kort efter nytår 1877. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 100)

• Strandby Klædefabrik grundlægges af skibsfører P. Brinch. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 25)

• Varde-købmand Debell åbner en kolonialforretning i Borgergade 44. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 23)

• 14.03:

Amtet giver efter forslag af sognerådet sit minde til, at der anskaffes en sprøjte m.v. i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 87)

• 04.05:

Amtsrådet optager Kongensgade som amtsvej. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 73)

• 05.07:

Udstrækningen af den nye brandfogedkreds fastsættes i vedtægten om brandvæsenets ordning af 5. juli 1876. Den kommer til at omfatte Esbjerg, Rørkjær og Strandby. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 87)

 

1877

• Englandskaj blev påbegyndt anlagt med de første 157 meter af Søndre Forhavnskaj og opfyldning af arealet mellem denne og sydøstre dokdige. Arbejdet blev afsluttet i 1881. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 40)

• Fra 1877 føres der et særskilt regnskab for Esbjergs andel af udgifterne i den samlede kommune, fordi sognerådet ifm. ønskerne om en adskillelse vil have dokumentation for, hvad byen koster. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 153)

• Første Esbjerg Avis udkommer som særtryk af Kolding Avis. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• Sognerådet ansøger Justitsministeriet om at få oprettet et apotek i Esbjerg. Dette afslås imidlertid, og det gentager sig i de følgende år. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 211)

• 01.01:

Louis Gebhardt udlejer Markedspladsen i Esbjerg til Jerne-Skads Kommune for et tidsrum på 50 år. (Esbjerg Folkeblad 03.03.1890)

• 31.05:

På ansøgning af sognerådet bevilger amtet, at der må optages et lån på 3.600 kr. til sprøjte, sprøjtehus m.v. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 88)

• 01.10:

Esbjergs første kommunale skole i Skolegade 41 åbner med 137 elever. (Esbjerg Avis 06.05.1903 og Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 51)

• 19.11:

Ved kgl. resolution bestemmes det, at Esbjerg skal have torvedag hver tirsdag. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 101)

 

1878

• Beplantningen i Byparken begynder.

• Fanøoverfarten får sin første dampfærge, og derved indledes en ny æra for færgeriet. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 17)

• 17.03:

I amtsrådet behandles et udkast til en politivedtægt for Skads Herred, og det er vel mhp. Esbjerg, at det er blevet til. Man finder dog ingen anledning til at fremme det. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s.86)

• 01.09:

Dokhavnen afleveres til staten med 7½ års forsinkelse. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 84)

 

1879

• Esbjerg Aktiefiskeriselskab stiftes i et forsøg på at skaffe kapital til fiskeriet. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 174)

• ??.10:

P. Breinholt, Th. Dahl, M. Spangsberg og P. Brinch køber dæksbåden Delphinen på Fanø. Man køber ejeren med, dvs. han skal flytte til Esbjerg og derfra drive fiskeri for selskabets regning med andel i udbyttet. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 105)

 

1880

• Der åbnes en skotøjsforretning i Esbjerg. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 201)

• M. Henriksen starter Bryggeriet Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 26)

• 25.05:

Missionshuset indvies. (Dagbladet Vestkysten 20.04.1955)

• 02.06:

Et problem for Esbjergs Englandsrute er de uhygiejniske forhold i Thameshaven ved Themsen. De bliver fra den 2. juni 1880 løst ved at rutens ankomsthavn flyttes til Harwich. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 43)

• 27.06:

Murermester Chr. Frøkjær-Jensen og hustru begynder en søndagsskole. (Kilde: Paul Nedergaard. Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949. København 1968, IXA Ribe Stift, s. 306)

• 15.11:

Graffs Bryggeri, Kongensgade 84, grundlægges af Kristian Graff. (Kilder: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 194 og Fra skibsøl til cola, s. 61)

• 24.11:

Forslag om en politivedtægt behandles på ny, på foranledning af Jerne-Skads Sogneråd og alene mhp. Esbjerg. Men formanden bemærker, at han overhovedet ikke skønner en politivedtægt fornøden for Esbjerg. På dette tidspunkt har Esbjerg hen ved 1.700 indbyggere. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 86)

 

1881

• En af de første egentlige privatskoler i Esbjerg oprettes af frk. K. Jørgensen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 237)

• Fra 1881 driver Th. Bentzen Esbjergs første farveri. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 26)

• Veldbæk Skole udvides. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 155)

• 29.09:

Udkast til bygningsreglement behandles og tiltrædes af både amtet, sognerådet og politimesteren. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 88)

• 08.11:

Esbjerg Afholdsforening stiftes og begynder med 11 medlemmer. (Kilde: Love, 1903 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 244)

• 21.12:

Esbjerg får sit eget bygningsreglement. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 44)

 

1882

• Byens første IOGT-afholdsloge oprettes. Afholdslogen får lokale i Borgergade. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 245)

• Byens første teater indrettes på Hotel Spangsberg. (Kilde: Verner Bruhn. Kulturlivet i Esbjerg, s. 14)

• Handelsforeningen stiftes af byens købmænd. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 245)

• 01.03:

H. M. Sørensen starter et værksted i Boldesager. (Dagbladet Vestkysten 25.02.1952)

• 09.03:

I Ribe Amtsråds møde meddeles Jerne-Skads Sogneråd samtykke til optagelse af lån af 14.000 kr. til bestridelse af udgifterne ved opførelse af en ny skole med lærerbolig i Briksbøl samt en ny skole i Boldesager. (Ribe Stiftstidende 29.03.1882 og Kolding Folkeblad 29.03.1882)

• 11.03:

I Briksbøl Skole, Skads Sogn afholdes licitation over arbejdet ved opførelsen af en skolebygning i Boldesager og af en skolebygning og en lærerbolig i Briksbøl. (Tarm Avis og Bølling-Nørre Herreders Tidende 04.03.1882)

• 15.10:

Esbjerg Håndværkerforening stiftes med 27 medlemmer. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 103)

 

1883

• Esbjerg Aktiefiskeriselskab opløses. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 174)

• Postekspeditør Martin Due bliver den første esbjergensiske formand for sognerådet. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 148)

• ??.10:

Esbjerg Privatskole (senere Esbjerg Realskole) begynder med 36 elever. Lokaler har bestyrelsen lejet i Gebhardts stald i Østergade. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 238)

• 04.10:

Teknisk Skole starter undervisning; lokaler i private hjem. (Dagbladet Vestkysten 11.05.1983 og 17.09.1983)

• 18.12:

Varde-apotekeren R. C. C. Nielsen får bevilling til at anlægge et hjælpeapotek i Esbjerg. (Kilde: E. Dam og A. Schæffer: De danske apotekers historie bd. III (1842-1900)

 

1884

• Esbjergs første selvstændige apotek åbnes.

• I 1884 er Esbjerg blevet landets vigtigste udførselshavn for kvæg og får, den næstvigtigste for smør og æg (København var nr. 1) og den tredjevigtigste for kød og flæsk (København og Aarhus lå højere). (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 48)

• Nogle lokale fiskeeksportører, bl.a. Morten Spangsberg, værtshusholder Steffensen og fiskehandler Mouritz Rasmussen opretter en fiskeeksportforretning. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 175)

• Sognerådet giver tilladelse til et gæstgiveri ved Torvet, fordi der trods alt skal være mulighed for at forfriske sig når der er torvedag. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 208)

• Teknisk Skole får lokaler i kommunens aftenskole, Skolegade 41.

• Telefonanlægget i Esbjerg går helt tilbage til 1884, og er således et af de første i landet (København, Aarhus og Vejle var tidligere). Det begynder med, at proprietær P. Breinholt får indlagt telefon fra hjemmet til DFDS’ kontor, hvor sønnen C. Breinholt på dette tidspunkt er chef. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 99)

• 08.01:

Esbjerg Ynglingeforening (det senere KFUM) stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Fra ynglingeforening til ungdomscafe – Esbjerg KFUM 100 år. Esbjerg 1984, s. 6)

• 09.01:

Der gives i ministeriel skrivelse tilladelse til, at der må anlægges en kirkegård i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 65)

• 11.01:

Forsikringsforeningen for fiskerfartøjer hjemmehørende i Esbjerg (med Hjerting) og Fanø tolddistrikter stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 174)

• 28.02:

Jerne Afholdsforening stiftes. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 48)

• 01.04:

Forsikringsforeningen for fiskerfartøjer begynder virksomhed med 27 fartøjer forsikrede for 30.000 kr. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 111)

• 14.04:

Ditlev Lauritzen åbner en tømmerhandel for enden af Kongensgade op mod havnesporet. Da Lauritzen endnu ikke er fyldt 25 år, og derfor ikke er myndig, kommer virksomheden til at bære faderens navn: J. Lauritzen. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 49-50)

• 22.07:

Kirkegården indvies ved begravelsen af en af de kendte esbjergensere af første generation, stenhugger Johan Friedrich With. (Kilder: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 65 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 243)

• 28.07:

Esbjerg Musik- og Sangforening stiftes. (Dagbladet Vestkysten 20.10.1951)

• ??.12:

14 lig flyttes fra Jerne Kirkegård til Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 65)

 

1885

• Bryndum Andelsmejeri stiftes. (Kilde: Dansk Mejeristat. Red. af G. Ellbrecht, s. 464)

• I 1885 fisker i alt 134 mand fra Esbjerg Toldsted, fordelt med 59 i Hjerting, 33 på Fanø og 42 i Esbjerg. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 171)

• I Rigsdagen stilles forslag om at anlægge en egentlig fiskerihavn ved Esbjerg. Loven vedtages og fiskerihavnen placeres uden for dokhavnen i det opfyldte område mellem Englandskaj og det tidligere sydøstre dokdige. Arbejdet blev afsluttet i 1887. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968 s. 61)

• Indtil 1885 har Esbjerg kun en politibetjent, men dette år får Fahrner en hjælper i Simon Christensen. Og da der samme år kommer en lille gendarmafdeling på en korporal og fire menige til Esbjerg, er man vel hjulpet, men her er for en gangs skyld også god brug for dem. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 87)

• Rendesten anlægges langs Kongensgade. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 23.01:

Markedspladsen i Esbjergs nye ejer, manufakturhandler C. M. Christiansen, begærer kontrakten på markedspladsen ophævet. (Esbjerg Folkeblad 03.03.1890)

• ??.02:

Esbjerg Håndværkerforening averterer om tre dilettantforestillinger, hvorfra overskuddet vil blive anvendt til anskaffelse af de første petroleumslygter til Esbjergs gader. (Kilde: John T. Lauridsen. Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg. Esbjerg 1996, s. 122)

• 13.02:

Ved et borgermøde på Hotel Spangsberg vælges en komité, der skal arbejde for at få en kirke til Esbjerg. – De næste fire måneder indsamler komitéen 12.000 kr., heraf 3.000 kr. fra kongehuset og 3.000 kr. fra byen selv. Men da man regner med en udgift på ca. 40.000 kr., så forslår det ikke. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 60)

• ??.06:

Et tilskud fra statskassen på 25.000 kr. søges til en kirke i Esbjerg, men dette nægtes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 60)

• 12.11:

Esbjergs første sundhedsvedtægt stadfæstes af Justitsministeriet. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 89)

 

1886

• 18.02:

Der afholdes et offentligt møde på Hotel Spangsberg. Taleren er proprietær W. Bayer, som repræsenterer Dansk Fiskeriforening. Han er i Esbjerg for at opfordre alle – både fiskere og andre med interesse for fiskerisagen – til at melde sig ind i foreningen og stifte en lokal afdeling. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 176)

• 20.05:

Esbjergs kirkeklokker ringer for første gang. Da der ikke er opført en kirke endnu, er klokkerne ophængt i et stillads af træ. (Dagbladet Vestkysten 12.05.1936)

• ??.06:

Der søges atter statstilskud til en kirke i Esbjerg og tillige om tilladelse til nu at begynde arbejdet, da man har fået samlet 17.000 kr. Optages på finansloven 1887. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 60)

• 07.07:

Esbjerg Handelsstandsforening stiftes. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 06.11:

Læge O. Bruun bliver dr.med. for afhandlingen ”Studier over skorbutens ætiologi og patogenese”. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 92)

 

1887

• Andrea Lund (f. Niedermann) begynder som praktiserende jordemoder i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 96)

• En isenkramforretning åbnes. – Fra 1893 overtages denne af Rasmus Bang Knudsen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 201)

• Esbjerg danner et eget jordemoderdistrikt. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 44)

• Fra 1887 virker læge O. Bruun som distriktslæge i et nyt lægedistrikt bestående af Esbjerg og en halv snes sogne i Skads Herred. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 202)

• KFUK i Esbjerg stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 241)

• Snedkernes Fagforening i Esbjerg stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 216)

• Snurrevoddet benyttes første gang fra Esbjerg Havn. Efter kun to dages fiskeri kommer en kutter fra Lilleheden i havn med 200 snese levende rødspætter. Det vækker vældig opsigt og bliver indledningen til en guldaldertid for fiskeriet i Esbjerg. (Rask må det gå 1868-1943, Esbjerg 2011, s. 58)

• 10.05:

Grundstenen til Vor Frelsers Kirke lægges. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 61)

• ??.12:

23 gadenavne godkendes på et sognerådsmøde. Skilte med gadenavne og husnumre kommer dog først op i 1897. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 101)

• 18.12:

Vor Frelsers Kirke indvies. (Kilde: Verner Bruhn. Kirkeliv i Esbjerg. 1987, s. 23)

 

1888

• Beværtningen Skandinavien (senere Hotel Skandinavien og Centralhotellet) opføres. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 126)

• Esbjerg Andelsmejeri stiftes. (Kilde: Dansk Mejeristat. Red. af G. Ellbrecht, s. 473)

• Esbjerg Havn oplever sin første store isvinter. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• Esbjerg Lawn Tennisklub stiftes som byens første boldklub. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 249)

• Frøken Kirstine Pedersen kommer til Esbjerg, hvor hun overtager frøken Karen Andersens privatskole i Danmarksgade. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 57 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 237)

• Postekspeditionen får til huse i Havnegade 27 – hvor den ligger indtil det nuværende posthus på Torvet tages i brug i 1908. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 122)

• Torvet anlægges. (Esbjerg Folkeblad 20.07.1890)

• 16.03:

Sagen om en politivedtægt er til behandling for tredje gang, denne gang på foranledning af Justitsministeriet. Den træder i kraft den 1. april 1888. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 86-87)

• 19.03:

Esbjerg Andels-Svineslagteri stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 192)

• 06.04:

Esbjerg Andels-Svineslagteri er nu bestemt til at skulle bygges på det skibsbygmester Dahl m.fl. tilhørende jordareal vest for Esbjerg Jernbanestation, udenfor Esbjerg byplan, omtrent ud for hvor Englandsgade og den projekterede Nørregade støder til hinanden. Det er meningen at lægge kloakledning fra slagteriet langs Englandsgade til havet, hvilken ledning vil koste ca. 1.200 kr. (Ribe Stiftstidende 10.04.1888)

• 06.05:

Andelsmejeriet Jerne stiftes. Samme sommer opføres mejeriet i Kongensgade. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 118)

• 04.07:

Understøttelsesforeningen for enker og børn efter på søen forulykkede fiskere, hjemmehørende i Esbjerg (med Hjerting) og Fanø tolddistrikter stiftes ved et møde på Hotel Spangsberg. Virksomheden begynder dog først den 1. april 1890 med 46 medlemmer. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 112)

• ??.09.:

Arbejdernes Sparekasse for Esbjerg stiftes. (Esbjerg Folkeblad 17.07.1889)

• 12.10:

Andelsmejeriet Jerne begynder virksomhed. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 118)

• ??.11:

Der er 435 skolesøgende børn i Esbjerg. De er fordelt på 10 klasser, hvilket vil sige, at der er over 43 børn i hver klasse. Det bliver siden værre. (Kilde: John T. Lauridsen. Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg. Esbjerg 1996, s. 71)

 

1889

• Esbjerg Farve- og Lakfabrik ved dokhavnen grundlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 194)

• Esbjerg Privatskole reorganiseres og videreføres under navnet Esbjerg Realskole. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 238)

• Kulimportforretningen Møller & Drost oprettes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 122)

• Læge O. Bruun er den eneste læge i Esbjerg indtil 1889, hvor byen får endnu en praktiserende læge, Valdemar Nielsen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 211)

• 03.03:

Håndværkerforeningens basar den 3. og 4. marts giver et overskud på 1.183,31 kr. (Esbjerg Folkeblad 17.04.1889)

• ??.04:

Varde Banks Esbjerg-afd. påbegyndes under beskedne former med kontortid tre eftermiddage om ugen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1928)

• ??.04:

Vestjyllands Landmandsbank med hovedsæde i Varde opretter et kontor i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 100)

• 10.04:

På Hotel Spangsberg holder magnetisør Hansen foredrag om magnetisme og hypnotisme for Arbejderforeningens, Venstrevælgerforeningens og Håndværkerforeningens medlemmer. (Esbjerg Folkeblad 10.04.1889 og 13.04.1889)

• 13.04:

Om kort tid åbner Henrik Madsen en elegant barber- og frisørforretning på hjørnet af Kirkegade og Borgergade. Alle kirurgiske forretninger udføres. Ligtorne opereres. (Esbjerg Folkeblad 13.04.1889)

• 14.04:

Tegningerne til Håndværkerforeningens sommerpavillon har nu været fremlagt, og der er indgivet tilbud på opførelse af bygningen. Den samlede udgift til bygningens opførelse vil andrage ca. 3.000 kr. (Esbjerg Folkeblad 14.04.1889)

• 16.04:

Kirstine Spanggaard åbner en meget velassorteret modeforretning i hr. skomager Sørensens ejendom ved Torvet. (Esbjerg Folkeblad 16.04.1889)

• 26.04:

Der afholdes møde på Hotel Skandinavien, hvor der tages bestemmelse om køb af en byggegrund til rådhuset [Ting- og Arresthuset]. For en pris på 2 kr. pr. kvadratalen erhverves den ca. 3.300 kvadratalen store grund, der er beliggende ved Torvet. Det overdrages et udvalg at samle interessenter blandt byens befolkning. (Esbjerg Folkeblad 30.04.1889)

• 27.04:

Skibslægen på kanonbåden Guldborgsund, hr. læge Mundt, agter at afholde en kort række foredrag med tilhørende øvelser over de første nødhjælp i de pludselige sygdomstilfælde. Første møde afholdes den 27. april. (Esbjerg Folkeblad 25.04.1889)

• 28.04:

På Esbjerg Håndværkerforenings generalforsamling bestemmes det, at pavillonen skal indvies den 2. juni. (Esbjerg Folkeblad 01.05.1889)

• 01.05:

Grundstenen til pavillonen lægges af Håndværkerforeningens formand hr. skomagermester Sørensen. (Esbjerg Folkeblad 04.05.1889)

• 02.05:

Udgivelsen af Esbjerg Folkeblad er overtaget af et aktieselskab, der en af de første dage afholder et konstituerende møde for at vælge bestyrelse. Bladets redaktør bliver dets nuværende leder N. Bendixen. (Esbjerg Folkeblad 02.05.1889)

• 04.05:

Ved ordinært sognerådsmøde vedtages det, at opføre en større 2-etagers skolebygning nord for Danmarksgade og lige overfor den nuværende kommuneskole. Den nye skolebygning skal være færdig, så det kan tages i brug 1. november d.å. og er beregnet til at rumme 400-450 børn. Dette vil naturligvis blive hilst med glæde, eftersom vi kun har en kommuneskole, der rummer ca. 250 børn, og antallet på skolesøgende børn i Esbjerg by er næsten 500 til kommuneskolen og over 100 til privatskolerne. De sidste tre år har sognerådet måttet leje skolelokaler omkring i byen. (Esbjerg Folkeblad 07.05.1889)

• 06.05:

En magnetisk forening stiftes i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 08.05.1889)

• 08.05:

En ung pige – datter af en gårdmand i Boldesager – bliver dræbt af lynet. Hun er i gang med at sprede gødning, da ulykken indtræffer. (Esbjerg Folkeblad 09.05.1889)

• 10.05:

Efter forlydende skal der være planer oppe om dirigering af den engelske post til Danmark over Esbjerg. Taler rygtet sandt, vil det jo være af stor betydning for byen, når posten og passagertransporten fra England kommer over. (Esbjerg Folkeblad 10.05.1889)

• 10.05:

Ved auktionen på Esbjerg Havneplads over strandgods m.m. sælges en søtønde, som fra Helgolands grund er drevet til søs og af en Esbjerg-fisker indbjærget hertil. (Esbjerg Folkeblad 12.05.1889)

• 15.05:

I et læserbrev i Esbjerg Folkeblad opfordres Håndværkerforeningen til at ændre sine love, så passive medlemmer ikke skal betale samme kontingent som aktive, og foreningen mulig omdøbt, så den bliver mere omfattende og f.eks. kunne komme til at hedde: Esbjerg Håndværker- og Industriforening. (Esbjerg Folkeblad 15.05.1889)

• 16.05:

En officer fra kanonbåden Guldborgsund holder inspektion på de i havnen værende fiskerbåde og tager mål af den medbragte fiskefangst, især af flyndere, som vistnok ingensinde bliver fanget for små her i Esbjerg, da vore fiskeres redskaber er lavet efter fiskeriloven. Det ville være heldigt, om denne lov var international, så de tyske og engelske fiskere, som til tider i store flåder trawler ved vore fiskerige kyster, var underkastet det samme eftersyn, hvor de kommer til land for at losse deres fangst. (Esbjerg Folkeblad 19.05.1889)

• 17.05:

Ved dampskibet Minsks ankomst til havnen kommer det i kollision med Koldinghus og forårsager en del overbords skade på samme. (Esbjerg Folkeblad 17.05.1889)

• 21.05:

Kanonbåden Guldborgsund, som nu om kort tid vil forlade Esbjerg, er udgået på et togt langs den jyske vestkyst for at efterse de fremmede fiskere, som efter sigende ligger med deres damptrawlers og fisker ganske klods under land. (Esbjerg Folkeblad 21.05.1889)

• 24.05:

Ved en kongelig resolution er Skads Herred (med Esbjerg) gjort til et selvstændigt distriktslægedistrikt og udskilt fra Varde. (Esbjerg Folkeblad 24.05.1889)

• 25.05:

På Håndværkerforeningens generalforsamling vedtages nye love, som bl.a. vil hidføre, at der for fremtiden ikke mere bliver tale om aktive og passive medlemmer. Alle, som er medlemmer af foreningen, har lige ret. (Esbjerg Folkeblad 24.05.1889 og 28.05.1889)

• 27.05:

Sundhedskommissionen i Esbjerg konfiskerer hos en esbjergensisk købmand et større parti flæskeaffald, som var utjenligt til menneskeføde. Esbjerg Andelsslagteri meddeler, at affaldet ikke er leveret af dem. (Esbjerg Folkeblad 29.05.1889)

• 29.05:

Aktieselskabet Esbjerg Folkeblad holder konstituerende generalforsamling. (Esbjerg Folkeblad 01.06.1889)

• 30.05:

Ildebrand opstår i Jerne Præstegård ved 10-tiden – muligvis pga. lynnedslag. I Esbjerg alarmeres folk af trommen, men det tager tid, før ildebranden bliver almindelig kendt. Folk er nu engang så vant til at høre trommen rørt for at annoncere levende rødspætter, store, gode kartofler og lignende delikate sager, at det ikke altid frister til opmærksomhed. Derfor tager det altså tid, før hele brandmandskabet ved at noget er på færde. Anerkendende hurtigt kommer byens sprøjter dog af sted, og kort efter ankomsten er de i aktivitet. Fire mand fra Esbjerg kommer hen på formiddagen slæbende med en stor brandstige, som tilhører Esbjerg Brandvæsen. Noget mere upraktisk end en stor brandstige uden tilhørende vogn kan man næppe tænke sig, når det drejer sig om nogenlunde afstande. Kunne vort brandvæsen ikke tænke på at få det op at køre? Lidt over middag er Jerne Præstegård forvandlet til en rygende brandtomt. (Esbjerg Folkeblad 01.06.1889 og Vestjyllands Socialdemokrat 03.10.1929)

• 02.06:

Håndværkerforeningen holder indvielsesfest i og for pavillonen. På festpladsen byder redaktør Niels Bendixen velkommen. Efter redaktørens velkomst beses pavillonen, hvorpå Esbjerg Sang- og Musikforening afsynger en i dagens anledning forfattet sang. Derpå får festtaleren hr. handskemager Dietzel, Viborg, ordet. Efter talen afsynges flere sange, hvorpå festdeltagerne forlader salen, for at aftenbordet kan blive dækket. Efter fællesspisningen afsynger sangforeningen nogle sange, og der afbrændes et smukt fyrværkeri. Kl. 22.30 tager et animeret bal sin begyndelse og fortsættes langt ud på natten. (Esbjerg Folkeblad 08.05.1889, 01.06.1889, 02.06.1889 og 04.06.1889)

• 05.06:

Afholds- og folkefest (ifm. husflidsudstilling og basar) afholdes i Håndværkerforeningens pavillon. (Esbjerg Folkeblad 22.05.1889, 25.05.1889, 28.05.1889, 07.06.1889 og 08.06.1889)

• 08.06:

Vagerdamperen Løvenørn indkommer kl. 14 med fyrskibet Horns Rev på slæb. Horns Rev har nu stadig i seks år tumlet sig på Nordsøens urolige vande og får sig nu et lille hvil i vor rolige havn. Den skal, da den nu har fået en afløser for Horns Rev, velsagtens snart overtage en advarende post i bæltets farvande og måske under kommando af sin første kaptajn. Det er det første fyrskib, som gæster Esbjerg Havn. (Esbjerg Folkeblad 12.06.1889)

• 12.06:

Der observeres herfra af de badende en luftspejling af en række klitter over Fanø ca. 10 grader over landet. Dagen efter observeres imellem Fanø og Hjerting en luftspejling af en by med kirke og et tårn eller en stor skorsten samt træer uden for byen 15-20 grader over vandspejlet. Det kunne ses i 10-15 minutter, hvorefter det forsvandt igen. (Esbjerg Folkeblad 15.06.1889)

• 14.06:

Esbjergs indbyggerantal er ifølge en nu afsluttet folketælling 3.732. (Esbjerg Folkeblad 14.06.1889)

• 17.06:

Brand udbryder i skrædder Kristensens stråtækte hus i Hjerting. Det meste af indboet reddes. Ilden antages at være opstået ved uforsigtighed. (Esbjerg Folkeblad 19.06.1889)

• 21.06:

Ved Gammelby Strand findes liget af en mandsperson, som efter den på liget fundne skudsmålsbog formodes at være Peter Christian Jensen fra Gørding, omtrent 44 år gammel. (Esbjerg Folkeblad 22.06.1889)

• 23.06:

Arbejderforeningen og Håndværkerforeningen er på sommerudflugt i Kjærgaard og Hollænder skove. Efter hjemkomsten bliver der senere på aftenen afholdt et livligt bal, der slutter den overordentlig vellykkede fest. (Esbjerg Folkeblad 15.06.1889 og 26.06.1889)

• 25.06:

Sundhedskommissionen i Esbjerg lukker alle byens skoler pga. epidemiske sygdomme. (Esbjerg Folkeblad 26.06.1889)

• 03.07:

Kanonbåden Guldborgsund afgår til opmåling af Horns Rev med assistance af en fiskerbåd fra Fanø. Guldborgsund forlader nu sin station her ved Esbjerg, indtil efterårsfiskeriet begynder. (Esbjerg Folkeblad 05.07.1889)

• 06.07:

Jerne-Skads Sogneråd holder møde: Et andragende fra murer Thomsen om tilladelse til at drive totalbeværtning anbefales. Sognerådet vedtager at optage et lån på 20.000 kr. til den nye skole. Et andragende fra bager Keller om tilladelse til at drive et bageri kan sognerådet ikke anbefale, da det finder, at der i forvejen er fortræffeligt mange udsalgssteder for spirituøse drikkevarer. (Esbjerg Folkeblad 10.07.1889)

• 06.07:

Arbejdet ved opførelse af den nye skole bortliciteres. Det antagne bud lyder på 13.480 kr. (Esbjerg Folkeblad 10.07.1889)

• 06.07:

Arbejdet ved opførelse af Jerne Præstegård bortliciteres. (Esbjerg Folkeblad 10.07.1889)

• 09.07:

I Venstreforeningen vedtager protest- og forhandlingsmænd at bede Bluhme ikke stille sig oftere som Venstreforeningens kandidat pga. de med ministeriet Estrup førte forhandlinger. (Esbjerg Folkeblad 10.07.1889 og 11.07.1889)

• 17.07:

Her i Esbjerg ophører fiskeriet ganske hvert år sidst i juni, da fisken dels går for langt til søs i sommermånederne, og dels pga. den mængde små hajer, som om sommeren tager mange kuller af krogene, så der kun bliver hovederne tilbage. I sommer derimod er hajerne så godt som forsvundne, og da fisken tilligemed er forbleven på de grunde vande et kort stykke fra land, kommer en del af vore fiskere jævnligt i havn med en middelfangst af torsk og kuller. (Esbjerg Folkeblad 17.07.1889)

• 18.07:

Hr. Bluhme meddeler i Esbjerg Folkeblad, at han på trods af Venstreforeningens afholdte møde den 9. juli, indtil videre agter at fastholde sit kandidatur. (Esbjerg Folkeblad 18.07.1889)

• 22.07:

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bifalder, at byerne Esbjerg, Rørkjær og Strandby i Jerne Sogn herefter må danne et eget distrikt for De Fattiges Kasse. (Esbjerg Folkeblad 01.08.1889)

• 26.07:

Efter forlydende vil nuværende forstander Pedersen fra Hinnerup blive bestyrer for Esbjerg Realskole. (Esbjerg Folkeblad 26.07.1889)

• 01.08:

Esbjerg Folkeblad opfordrer byens borgere til at støtte Esbjerg Realskole ved at sende deres børn i byens egen skole frem for i nabobyernes. Skal Esbjerg vinde selvstændighed, må alle arbejde for denne i stort som småt. (Esbjerg Folkeblad 01.08.1889)

• 01.08:

Esbjerg Brandkorps afholder en større manøvre, ved hvilken lejlighed byen overtager den nye sprøjte, der var i brug ved Jerne Præstegårds brand, og er leveret af hr. fabrikant Poulsen. Det er en kraftig, smuk sprøjte, som kan sende en ret betydelig stråle til en anselig højde. Den har med vandtønder kostet ca. 1.000 kr. Esbjerg Brandkorps tæller nu 490 mand, af hvilke over 400 deltager i manøvren. (Esbjerg Folkeblad 03.08.1889)

• 01.08:

Fra B. K. Eskesens nye bageri i Havnegade udsælges daglig friskbagt rug- og sigtebrød såvel som alle slags kager og småbrød. Store kager kan erholdes efter bestilling. (Esbjerg Folkeblad 01.08.1889)

• 10.08:

Laust Kristensens enke af Sadderup, Skads Sogn, stifter et legat på 200 kr., hvoraf renterne tilfalder fattige i Skads Sogn, der ikke nyder offentlig fattigunderstøttelse. Legatet styres af Jerne-Skads Sogneråd. (Esbjerg Folkeblad 17.08.1889)

• 14.08:

Esbjerg Torvedage kan glæde sig ved en stadig større tilslutning fra landboernes side. Handelen går livlig, og der opnås priser, som tydelig nok tilkendegiver for bønderne, hvor der findes et godt marked for landbrugsprodukter. (Esbjerg Folkeblad 14.08.1889)

• 20.08:

Justitsministeriet giver tandlæge Friis i Kolding tilladelse til at udøve tandlægevirksomhed i Esbjerg og på Fanø. (Esbjerg Folkeblad 24.11.1889)

• 23.08:

Det nedsatte udvalg vedr. Darum-Esbjerg-vejen holder møde. Det bestemmes at skaffe underskrifter på et andragende, som udvalget derpå vil indgå til amtet med. (Esbjerg Folkeblad 27.08.1889)

• 25.08:

Håndværkerforeningen afholder en vellykket fugleskydning med efterfølgende fællesspisning og bal. (Esbjerg Folkeblad 22.08.1889, 23.08.1889 og 27.08.1889)

• 30.08:

Danselærer P. Koch begynder en danseskole i hr. Eskesens sal (formodentlig 30. august). (Esbjerg Folkeblad 01.09.1889)

• 01.09:

I Guldager Brevsamlingskredsdistrikt indføres direkte omdeling til adressaterne. Det samme gælder for beboere i Hjerting. (Esbjerg Folkeblad 03.08.1889)

• 01.09:

I havnen opfiskes liget af en tømrer, som var gift og bosat i Viborg, men havde arbejde her i byen. Han savnedes for ca. otte dage siden, og hans hat blev for nogle dage siden fundet ved stranden vest for byen. (Esbjerg Folkeblad 04.09.1889)

• 06.09:

Den hr. skrædder Olesen tidligere tilhørende ejendom i Kongensgade er af hr. Degn i Årre solgt til hr. Morten Kristensen fra Allerup for 7.300 kr. (Esbjerg Folkeblad 06.09.1889)

• 07.09:

Ved Torvet forevises C. Paulsens store internationale menageri og zoologiske udstilling den 7. og 8. september. Dagligt finder to store forestillinger sted. Menageriet omfatter en samling af forskellige dyr, såsom: Elefant, løver, tiger, panter, leopard, puma, isbjørn, antilope, kænguru, krokodiller og forskellige aber m.m. (Esbjerg Folkeblad 03.09.1889)

• 07.09:

Guldsmed og dentist Jens Erlandsen åbner en velassorteret guldsmedeforretning. (Esbjerg Folkeblad 07.09.1889)

• 07.09:

Ifølge forudgået indbydelse til danske sønderjyder om at oprette en sønderjysk forening for Esbjerg og omegn stiftes der på Hotel Esbjerg en sådan under navn af Foreningen Sønderjylland [Sønderjysk Forening for Esbjerg og Omegn]. Der indmelder sig straks 16 medlemmer. (Kilde: Sønderjysk Forening for Esbjerg og Omegns forhandlingsprotokol 1918-1947)

• 08.09:

I Jerne afholdes et møde for at drøfte opførelsen af et forsamlingshus. Det skal bygges på aktier, og der tegnes straks 62 á 25 kr. Huset skal indrettes til foredrags- og gymnastikhus. En bestyrelse nedsættes til at forberede sagen videre. (Esbjerg Folkeblad 11.09.1889)

• 08.09:

Hos hr. Chr. Burkal i Sædding er i sommer avlet fem store kartofler til en vægt af 5 pd. foruden en mængde små. Den største kartoffel vejede 1 pd. 18 kvint. Stamkartoflen var en fra forrige høst i haven forglemt kartoffel. (Esbjerg Folkeblad 08.09.1889)

• 11.09:

Skads Herred består for tiden af 16 sogne. Der arbejdes for øjeblikket ivrigt på at få den påtænkte jurisdiktionsforandring lagt således til rette, at der kommer 9 af de 16 sogne til Varde og kun 7 til Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 11.09.1889)

• 14.09:

Den her stationerede muddermaskine indkommer her i havnen efter at have været engageret af Havnevæsenet på Fanø til opmudring af sejlløbet ind til havnen, hvorved der i alt har været arbejdet i 34 dage. Der er ca. 14 dages arbejde tilbage, inden sejlløbet bliver tilstrækkelig uddybet helt ind til havnen. (Esbjerg Folkeblad 17.09.1889)

• 21.09:

En sygekasse stiftes af medlemmer af Murernes og Hustømrernes fagforeninger i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 20.09.1889 og 26.09.1889)

• ??.09:

Den jyske købstadsforening nægter på et møde i Viborg at optage Esbjerg foreløbig. (Esbjerg Folkeblad 26.09.1889)

• 02.10:

Dette års undervisning begynder i teknisk skole. Der er allerede indmeldt 56 elever. (Esbjerg Folkeblad 29.09.1889)

• 02.10:

Vellykket missionsbasar afholdes i Esbjerg Missionshus. Basaren indbringer 889 kr. (Esbjerg Folkeblad 22.09.1889, 04.10.1889 og 15.10.1889)

• 03.10:

Efterårsfiskeriet har nu taget sin begyndelse. En del fiskere indkommer med den første fangst af kuller og torsk med middelgodt udbytte. (Esbjerg Folkeblad 04.10.1889)

• ??.10:

Ane Kirstine Christiansen etablerer en systue i hr. Morten Tobiesens ejendom på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade. (Esbjerg Folkeblad 05.10.1889)

• 07.10:

Murersvendenes Lokalafdeling afholder faneindvielse i Håndværkerforeningens pavillon. (Esbjerg Folkeblad 26.09.1889 og 04.10.1889)

• 08.10:

Med et vældigt brag slår lynet ned i Andelsslagteriets lynafleder, der er dårligt opsat i slagteriets skorsten. Det smelter bl.a. denne, og følger derpå vandledningerne slagteriet over. Fra slagtehuset følger lynet telefontråden over til kontorbygningen, smelter trådene, og knuser alle vinduer i stueetagen. (Esbjerg Folkeblad 09.10.1889 og 10.10.1889)

• 11.10:

Aktionærerne i det påtænkte Jerne Forsamlingshus holder generalforsamling i møllehuset. Man har allerede i forening med mølle- og kirkeejerne begyndt en artesisk brøndboring, og så snart denne er færdig, skal byggearbejdet påbegyndes. Der er ved aktietegning indkommet 1.800 kr. Da dette beløb ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne, bemyndiges bestyrelsen til at optage et lån på huset. (Esbjerg Folkeblad 16.10.1889)

• 18.10:

Det bekendtgøres, at ansøgninger om fripladser ved Esbjerg Realskole skal sendes til bestyrelsen inden den 28. oktober. Et kursus til præliminæreksamen oprettes den 1. november. (Esbjerg Folkeblad 18.10.1889)

• ??.10:

Hr. udvandringsagent H. Nielsen ansættes som brandinspektør og hr. tømrermester Rasmussen som brandassistent. (Esbjerg Folkeblad 19.10.1889)

• 19.10:

Vinterøvelserne, der vil blive holdt i Håndværkerforeningens pavillon hver lørdag aften, begynder. (Esbjerg Folkeblad 18.10.1889)

• 25.10:

Esbjerg Husflidsforening begynder sin husflidsskole. (Esbjerg Folkeblad 20.10.1889)

• ??.10:

Hotel Esbjerg bortbyttes af ejeren, hr. Wulff, med en gård i Asby, Læborg Sogn. Hr. Wulff får 5.000 kr. i bytte. (Esbjerg Folkeblad 30.10.1889)

• 01.11:

Danmarksgades Skoles ældste del indvies. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 02.11:

Esbjerg Håndværkerforening afholder en vellykket koncert og et særdeles livligt bal. (Esbjerg Folkeblad 27.10.1889 og 05.11.1889)

• 03.11:

En foredragsforening blev for nogen tid siden stiftet i Esbjerg. Den nye forening vil i den nærmeste fremtid lade høre fra sig, idet hr. P. Bojsen fra Gjedved den 10. november vil tale i pavillonen. Efter mødet pågældende dag vil der efter forlydende blive valgt en bestyrelse, hvorfor der er anledning til at indmelde sig forinden. (Esbjerg Folkeblad 03.11.1889)

• 03.11:

Kirstine Pedersens Skole er flyttet til hendes nye ejendom i Danmarksgade. De velventilerede lokaler er forsynede med nyt og tidssvarende skolemateriale. (Esbjerg Folkeblad 03.11.1889)

• 07.11:

En rosenbusk i fuld knop kan i disse dage ses i d’herrer smedemester Sørensens og tømrer Jacobsens have ved Kongensgade. I lørdags blev en næsten fuldt udsprungen knop sendt til Berlin som bevis på, at der endnu er dejligst i Danmark. (Esbjerg Folkeblad 07.11.1889)

• 09.11:

I det lille smukke teater, der er indrettet i Håndværkerforeningens pavillon, opføres den 9., 11. og 17. november dilettantforestillinger til fordel for Arbejderforeningens Sygekasse. (Esbjerg Folkeblad 06.11.1889, 07.11.1889, 14.11.1889 og 17.11.1889)

• 10.11:

Esbjerg Foredragsforening begynder sin virksomhed med et foredrag af hr. seminarieforstander P. Bojsen, Gjedved. Straks efter foredraget afholdes generalforsamling og der vælges en bestyrelse. Bestyrelsen skal udarbejde vedtægter for foreningen, der skal forelægges en ny generalforsamling. (Esbjerg Folkeblad 05.11.1889 og 12.11.1889)

• 15.11:

Haven ved Håndværkerforeningens pavillon bliver nu anlagt, foreløbig kun med billige og hurtigtvoksende træer og buske. (Esbjerg Folkeblad 15.11.1889)

• 15.11:

Vore gader og veje danner et så bundløst ælte i denne tid, at Esbjerg sikkert er Danmarks eneste by på 4.000 indbyggere med så elendigt vejvæsen. (Esbjerg Folkeblad 15.11.1889)

• 16.11:

Havnegade istandsættes i denne tid ud for hr. Breinholts ejendom. Mens der kostes penge på den lidet befærdede gade ligger andre af byens gader – Kongensgade, Torvegade, Skolegade, Jyllandsgade m.fl. – hen i et ufremkommeligt pløre. Det synes at være den bagvendte orden at arbejde på. Lad os først få hovedgaderne udbedret, så kan andre gader komme efter. Folkene deroppe i ”villakvarteret” kan nok komme over bunden alligevel. (Esbjerg Folkeblad 16.11.1889)

• ??.11:

Ved kgl. resolution er det nu bifaldet, at Esbjerg Distriktslægeembede oprettes og kommer til at omfatte Esbjerg samt sognene Årre, Fåborg, Grimstrup, V. Nykirke, V. Nebel, Skads, Bryndum, Alslev, Hostrup, Guldager, Jerne, Tjæreborg og Sneum. Lægen skal selvfølgelig bo i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 20.11.1889)

• 21.11:

Hotel Esbjerg er i disse dage bortlejet for fire år til fhv. gårdejer Chr. Jensen i Asp, fra 1. december at regne. Hr. Jensen har for nylig bortbyttet sin gård i Bække Sogn med Hotel Esbjerg og har på denne handel givet 5.000 kr. i bytte. Da Hotel Esbjerg imidlertid endnu er bortlejet for fire år, har – ifølge Ringkøbing Dagblad – den nye ejer ikke kunnet overtage hotellet straks. (Esbjerg Folkeblad 21.11.1889)

• 24.11:

På et møde vælger det nedsatte udvalg i Arbejderforeningens Fællesbageri at søge tegnet det nødvendige aktiebeløb i aktier á 5 kr. Der skal bruges ca. 4.000 kr. kontant. (Esbjerg Folkeblad 26.11.1889)

• 24.11:

Musik- og Sangforeningen opfører dilettantforestillinger den 24. og 25. november til fordel for indkøb af et flygel. (Esbjerg Folkeblad 15.11.1889, 21.11.1889 og 24.11.1889)

• 29.11:

I amtsrådsmødet foreligger andragende fra sognerådet om, at der for amtets regning må blive foretaget nivellement over en større del af byen, så gaderne kan blive afsat, så rendestenene ikke mere skal forpeste luften, som de gjorde sidste sommer. Amtsrådet vedtager at udsætte sagen til yderligere oplysning. (Esbjerg Folkeblad 18.12.1889 og 28.12.1889)

• 29.11:

Amtsrådet vedtager, at Kongensgade nu skal have et lag grus og skærver. Så kan vi køre videre igen i det samme morads som hidtil og længes efter brolægningen. Den kommer ikke i denne omgang. (Esbjerg Folkeblad 18.12.1889 og 28.12.1889)

• 30.11:

Man siger, at amtet skal tænke alvorligt på at brolægge Kongensgade. En mere fornuftig beslutning kan næppe tænkes. Nu har vi pløre og ælte overalt, smudsigt og grimt, så der kastes et lidet tiltalende skær over byen. Ved sommertid, når gaden er tør og støvet hvirvler favnehøjt til vejrs, har Kongensgade et andet udseende. Da er der intet mudder til at fylde hullerne op, og det er overladt til folk at komme så godt over bunden, som de kan. (Esbjerg Folkeblad 30.11.1889)

• 01.12:

Dameforsvarskomiteen afholder forsvarsbasar i Esbjerg den 1. og 2. december. (Esbjerg Folkeblad 21.11.1889)

• 01.12:

Andragendet om Darumvejen er nu indsendt til amtet. Det har fået 60 underskrifter fra Darum, 16 fra Tjæreborg og 171 fra Esbjerg. Andragendet går ud på at bede amtet yde assistance til projektering af vejen og pengehjælp til den nødvendige brobygning, om muligt bekoste den alene, og endvidere udpeges i andragendet det nuværende færgested som det formentlig heldigste for brobygningen. (Esbjerg Folkeblad 01.12.1889)

• 01.12:

Frosten har slået bro over de ufremkommelige veje, så spadseregangen ved banegården nu ligger så glat som et spejl, fin og pæn. Så ren at ingen fremmed kan tænke sig det morads, der ligger under den dækkende skorpe. Men når tøvejret kommer, kommer pløret også, og der levnes atter lejlighed for enhver til tungsindige og ærgerlige betragtninger over, hvor vor amtsvejsbestyrelse er henne i dette herrens år. (Esbjerg Folkeblad 01.12.1889)

• 01.12:

Jerne Forsamlingshus indvies af pastor Kemp. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 49)

• 02.12:

Der opføres aftenunderholdning med bl.a. sange, oplæsning og komedie. Overskuddet vil blive anvendt til at glæde byens fattige i julen. (Esbjerg Folkeblad 30.11.1889, 03.12.1889 og 04.12.1889)

• ??.12:

Esbjergs udskillelse er nu rykket et skridt nærmere. I sidste amtsrådsmøde blev der nedsat et udvalg til at overveje sagen. (Esbjerg Folkeblad 05.12.1889)

• 08.12:

Der opføres komedieforestilling på Hotel Spangsberg til fordel for de fattige. (Esbjerg Folkeblad 08.12.1889 og 11.12.1889)

• ??.12:

Om få dage åbner Chr. S. Hansen en velassorteret cigar- og tobaksforretning i hr. snedker C. P. Jensens ejendom overfor Hotel Skandinavien. (Esbjerg Folkeblad 07.12.1889)

• 09.12:

I Esbjerg Havn indkommer en del fiskerbåde hjemmehørende i Hjerting, som pga. drivis hver vinter må sejle fra de åbne og under isforhold usikre red ved Hjerting til Esbjergs sikre havn. (Esbjerg Folkeblad 13.12.1889)

• 10.12:

Da gårdejer Peder Pedersen fra Kvaglund skal køre mælkevognen hjem fra Esbjerg, løber hans heste løbsk. Pedersens vogn holder udenfor Strandby Kro, da der kommer en vogn med svin forbi. Pedersens heste bliver bange og tager fart ud ad Vognsbøl til, hvor de standses ved gårdejer Jens Pedersens gård. Mælkespandene har selvfølgelig set sig om i den vide verden og må bagefter samles op langs vejgrøfterne. Pedersen er ikke på vognen, da hestene løber, og der sker ingen skade. (Esbjerg Folkeblad 12.12.1889)

• 13.12:

Kl. 4.30 alarmeres Esbjergs beboere – Andelsslagteriet brænder. Hurtigt samles en mængde hjælpsomme mænd ved det store bygningskompleks, hvor luerne slår højt mod himlen og kaster et stærkt lysende skær over hele byen. Brandvæsenet tager så godt fat, som et brandvæsen som vort kan. Det viser sig dog igen, at vort brandkorps er alt for stort til den kommando det har. Lidt mere orden og der kan udrettes mere. Brandvæsenets store trop – vandbærerne – møder som til et skuespil uden spande og andre remedier end den gode vilje til at tage fat. Og det er dog vist meningen, at vandbærerne skal stille med spande. Kontorbygningen og slagteriets østre afdeling reddes fra flammerne. Ingen mennesker eller svin (300 i folden) kommer til skade. (Esbjerg Folkeblad 14.12.1889 og 15.12.1889)

• 15.12:

Der foretages en optælling af de i sommer byggede huse: Der er opført 98 nye bygninger, heri dog ikke medregnet de bygninger, som ikke er under tag endnu, eller de mange baghuse. (Esbjerg Folkeblad 17.12.1889)

• 17.12:

Kransen hejses på det nye ølbryggeri på Torvet. Det bliver en nogenlunde anselig bygning, der bliver opført. Facaden er 35 alen lang, og bryggeriet er 15 alen bredt. Ejeren er hr. M. Christensen fra Grevsens Hotel i Ribe. (Esbjerg Folkeblad 20.12.1889)

• 18.12:

Der skal nu endelig være kommet besked fra Indenrigsministeren, at den bevilling, der i sin tid blev givet Højreredaktøren i Varde, må overlades til et konsortium i Esbjerg. Der vil derfor blive påbegyndt udgivelsen af et Højreblad her i byen, antageligt fra 1. januar. (Esbjerg Folkeblad 18.12.1889)

• 20.12:

Det nye Højreblad har udsendt løbesedler, hvorved det anmelder dets komme til 1. januar. Bladets redaktør bliver typograf Lund fra Aarhus. (Esbjerg Folkeblad 20.12.1889)

• 22.12:

Det nye Højreblad – Esbjerg Avis – træder ind i verden med en dundrende løgn. Det kalder sig for et ”uafhængigt Venstreblad”, og det er netop et blad, der er afhængig af Højremændene i byen, thi bladet udgives og støttes af medlemmer af den konservative klub og andre Højremænd. Der har De hele ”uafhængigheden”. (Esbjerg Folkeblad 22.12.1889)

• 22.12:

Da vore Højremænd skulle til at starte deres nye blad, skulle skibsbygger Dahl være lokkemad. Hans navn blev knyttet til abonnementet – Vil De gi’ to kroner, kan De få lov til at komme op og stikke Dahl på næven! Men det blev småt med den forretning. Kun så jammerligt få ville med, og slet ingen bønder kom der. Så regnede man ud, at det måtte være navnets skyld. Det Dahlske familienavn havde vist ingen rigtig god klang blandt vore demokrater på landet. Så prøvede man med hr. grosserer Hedegaard, og for tiden er det hr. Hedegaard, der skal skaffe bønderne ind til bladet. (Esbjerg Folkeblad 22.12.1889)

• 23.12:

Et landbohjem oprettes i Esbjerg. Ca. 500 medlemmer, mest fra landet, indmeldes. Der vælges en bestyrelse, vedtages love, og landboforeningen træder straks i virksomhed med nogle lokaler indrettet i hr. slagtermester Jørgensens ejendom. (Esbjerg Folkeblad 25.12.1889)

• 23.12:

Claus Hansens søn fra Strandby findes druknet ved Strandby Strand. Den afdøde er formentlig gået fejl i mørket natten forud. (Esbjerg Folkeblad 25.12.1889)

• ??.12:

Handelsforeningen er gået over til at være en handels- og kontoristforening. (Esbjerg Folkeblad 24.12.1889)

• ??.12:

Hotel Royal tages i brug. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 126)

• 24.12:

Udsprungne stedmoderblomster kan i disse dage ses i hr. agent Friis’ have ved Danmarksgade. (Esbjerg Folkeblad 24.12.1889)

 

1890

• Cykelbanen i Jerne anlægges. Banen er 333⅓ m lang og 6½ m bred. (Kilde: Verner Bruhn og Christian Ray Hammer. Jerne Idrætsforening gennem 100 år. Esbjerg 2006, s. 17)

• Der indgås en aftale med P. Breinholt om, at han for en godtgørelse af 170 kr. straks og 80 kr. i årlig leje skal indrette et detentionslokale i den såkaldte Gebhardts stald, hvortil Esbjerg Arrest flytter hen fra sprøjtehuset i Borgergade. (Kilder: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 84 og Verner Bruhn. En by bliver til, s. 135)

• Detentionslokale i byens sprøjtehus er i brug indtil 1890. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 83-84)

• Esbjerg Cykelklub stiftes. (Kilde: Verner Bruhn og Christian Ray Hammer. Jerne Idrætsforening gennem 100 år. Esbjerg 2006, s. 18)

• Esbjerg Dampvaskeri i Finlandsgade grundlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 194)

• Esbjerg Sparekasse oprettes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 100)

• Esbjergs første boghandel åbnes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 201)

• Tilplantning af Nørreskoven påbegyndes.

• 02.01:

Første avis trykt i Esbjerg udkommer. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 01.02:

Esbjerg får den længe ventede kreditoplagsret. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 126)

• 01.02:

Ifølge folketællingen bor der i Jerne Sogn 826 og i Skads Sogn 686 indbyggere. (Esbjerg Folkeblad 11.02.1890)

• ??.02:

Folketællingen i Esbjerg har givet til endeligt resultat, at der i byen findes 4.315 mennesker, deraf 2.197 af mandskøn, 2.118 af kvindekøn. Af børn over 7 og under 14 år er der 673, og under 7 år 1.057, i alt 1.730 børn. (Esbjerg Folkeblad 05.02.1890 og 11.02.1890)

• 11.02:

Glarmester Cramer fra Esbjerg har indgået et væddemål. Derfor går han kl. 8 fra Torvet med Kolding som mål med en trækvogn læsset med 400 pund sten. Han behøver kun knap 39 timer for at fuldføre turen og vinde pengene (250 kr.). (Esbjerg Folkeblad 13.02.1890 og 14.02.1890)

• 09.03:

Håndværkerforeningen i Esbjerg sprænges på generalforsamlingen. De to eneste Venstremænd smides ud af bestyrelsen og erstattes med to Højremænd. Der vil nu blive oprettet en upolitisk håndværkerforening. Et udvalg er nedsat. (Esbjerg Folkeblad 11.02.1890 og 12.03.1890)

• 16.03:

Der holdes arbejdermøde i Esbjerg. Efter mødet oprettes en fagforening for arbejdsmænd og en socialdemokratisk vælgerforening. (Esbjerg Folkeblad 18.03.1890 og 19.03.1890)

• 17.03:

Håndværkerforeningen af 1890 stiftes. Nogle og fyrretyve håndværkere indmelder sig straks. (Esbjerg Folkeblad 19.03.1890 og 21.03.1890)

• 28.03:

Arbejdsmændenes Fagforening holder et møde, hvor fagforeningens love vedtages. (Esbjerg Folkeblad 25.03.1890 og 02.04.1890)

• ??.04:

En margarinefabrik vil i foråret blive bygget i Esbjerg. Ejerne er d’hrr. Lund og N. Helle fra Darum. Fabrikken skal ligge overfor Det Forenede Dampskibsselskabs tidligere kontor med facade til den vej, der fører til Møllers Teglværk, og der vil snarest mulig blive begyndt på bygningernes opførelse, for at fabrikken kan begynde sin virksomhed endnu i sommer. (Esbjerg Folkeblad 10.04.1890)

• 22.04:

Aktieselskabet Esbjerg-Gjesing Plantage (som stod bag plantningen af Nørreskoven) stiftes. (Esbjerg Avis 04.03.1915)

• 24.04:

Understøttelsesforeningen for enker og børn efter på søen forulykkede fiskere, hjemmehørende i Esbjerg (med Hjerting) og Fanø Tolddistrikter, har nu endelig konstitueret sig. (Esbjerg Folkeblad 25.04.1890)

• 15.05:

Esbjerg Folkeblad henleder sine læseres opmærksomhed på byens offentlige lystanlæg (Byparken), som mange ikke engang ved findes. Trods al anlæggets lidenhed er det så overordentlig smukt og overraskende for vor egn, at det nok er et besøg værd. (Esbjerg Folkeblad 15.05.1890)

• 18.05:

Gymnastikken tager sin begyndelse i den herværende skytteforening. (Esbjerg Folkeblad 23.05.1890)

• 18.05:

Logen Fremtids Håb afholder sin 8-årige stiftelsesfest. (Esbjerg Folkeblad 15.05.1890, 18.05.1890 og 20.05.1890)

• 21.05:

Byens første elektriske lysanlæg vil snart kunne tages i brug. Det er fabrikant Poulsen, der vil have sit jernstøberi oplyst med elektriske lamper. (Esbjerg Folkeblad 21.05.1890)

• 21.05:

Der er i den sidste tid begået hærværk mod telefonledningen til Hjerting. Derfor har landbetjenten foretaget razzia blandt drenge fra Hjerting. 19-20 drenge i alderen op til 18 år har erkendt sig skyldige. Hvert barns forældre har derfor måttet erlægge 6 kr. (Esbjerg Folkeblad 21.05.1890)

• 22.05:

Bekendtgørelse: Aflysning. Uvedkommende forbydes adgang til vor byggeplads under Margarinefabrikkens opførelse. Vedkommende vil i antræffelsestilfælde blive overgivet til politiet. Denne aflysning gælder tillige for hr. Pogges tilliggende grunde. Esbjerg, den 20. maj 1890. Lund & Helle. H. Pogge. (Esbjerg Folkeblad 22.05.1890)

• 25.05:

Der arbejdes for en stor reform her i byen: Husene skal nummereres. I Esbjerg skulle man synes, at dette måtte være umuligt, da husene ligger så spredte med så mange byggegrunde imellem. (Esbjerg Folkeblad 25.05.1890)

• 31.05:

Aktionærerne i det påtænkte Bryndum Forsamlingshus indbydes til møde den 31. maj. (Esbjerg Folkeblad 31.05.1890)

• 01.06:

Husflidsfest afholdes i Guldager Præstegårds have, og har besøg af ca. 500 mennesker. (Esbjerg Folkeblad 25.05.1890, 28.05.1890, 04.06.1890 og 05.06.1890)

• 04.06:

Den herværende afholdsforening har stiftet en børneafdeling. (Esbjerg Folkeblad 04.06.1890)

• 05.06:

Husflids- og folkefest afholdes i Esbjerg ved Håndværkerforeningens pavillon. Ca. 600 mennesker overværer festen. (Esbjerg Folkeblad 04.06.1890, 07.06.1890 og 10.06.1890)

• 12.06:

Det nyindkøbte skib ”Fanø” vil blive sat i fart på Esbjerg-Parkeston-ruten, således at denne fremover vil blive besørget af tre skibe: ”Expres” om tirsdagen, ”Koldinghus” om onsdagen og ”Fanø” om lørdagen. Foreløbig skal det ny skib dog overtage farten på Grimsby. (Esbjerg Folkeblad 12.06.1890)

• 13.06:

Det forfærdeligt store Esbjerg Brandkorps holder øvelse. (Esbjerg Folkeblad 15.06.1890)

• 22.06:

For nogle dage siden blev det overdraget tre mænd her fra byen at rejse til København og tale med kulturministeren om ansættelse af en præst for Esbjerg. De tre mænd har nu været hos ministeren, der lovede at opslå embedet ledigt, når biskoppen har indsendt forslag herom. (Esbjerg Folkeblad 22.06.1890)

• 22.06:

Arbejdsmændenes Fagforening i Esbjerg har stiftet en syge- og begravelseskasse, der også giver understøttelse i ulykkestilfælde. (Esbjerg Folkeblad 22.06.1890)

• 22.06:

Bramming Forsamlingshus indvies. (Esbjerg Folkeblad 18.06.1890 og 21.06.1890)

• 04.07:

Den tekniske skolebygning vil i sommer blive opført i Esbjerg. Statstilskuddet er tildelt den gamle håndværkerforening, der nu udbyder arbejdet i licitation. (Esbjerg Folkeblad 04.07.1890)

• 13.07:

Fonografen er kommet til byen og forevises på Hotel Spangsberg. (Esbjerg Folkeblad 13.07.1890 og 16.07.1890)

• 20.07:

N. Jacobsen (over Apoteket) begynder droskekørsel i lukket vogn gennem byen. Betalingen bliver pr. person: 15 øre til Torvet, 20 øre til Hotel Royal og 25 øre til havnen for en enkelt tur. (Esbjerg Folkeblad 16.07.1890)

• 17.08:

Esbjerg Realskoles nye bygning i Skolegade 54, der nu står færdig til brug, beses af aktionærer, elever og forældre. (Esbjerg Folkeblad 20.08.1890)

• 23.08:

Esbjerg Realskoles bygning i Skolegade tages i brug. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 56)

• ??.09:

Vestjyllands Landmandsbanks kontor i Esbjerg bliver forfremmet til filial. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 100)

• 07.09:

Et nyt telegrafkabel skal udlægges mellem Esbjerg og Fanø, og dette arbejde påbegyndes i dag. (Esbjerg Folkeblad 07.09.1890)

• 04.10:

Sognerådet afslår andragende fra byens borgere om, at der af sognerådets kasse bevilges 300 kr. til en lysere fremtid. Således må esbjergenserne fortsat famle sig frem i mørket, eller selv rejse penge til petroleum til den elendige belysning, som byens borgere privat har sørget for. (Esbjerg Folkeblad 03.10.1890 og 08.10.1890)

• 05.10:

Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i Esbjerg stiftes. På stiftelsesdagen indmeldes kun 15 medlemmer, skønt der er adskillige flere fagfæller i byen. Der tages imidlertid fat på agitationen med så vældig energi, at flere, om end ikke alle, bringes til forståelse af organisationens værd. Ved månedens udgang er medlemstallet 25. (Dagbladet Vestkysten 06.10.1950 og Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1915)

• 12.10:

Bryndum Forsamlingshus’ indvielse samler ca. 300-350 mennesker. (Esbjerg Folkeblad 16.10.1890 og 19.10.1890)

• 12.10:

Ved en generalforsamling i Handelsforeningen besluttes det, at der skal oprettes en handelsaftenskole (den senere Esbjerg Handelsskole) for lærlinge og unge kontorister. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 59)

• 13.10:

Skræddersvendenes Fagforening i Esbjerg stiftes, og der indmeldes 12 medlemmer den første aften. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1930)

• 16.10:

Kongensgade får nu en ”grundig” forbedring, idet et lille lag skærver bliver påført den. Der er håb om, at den på denne måde kan komme nogenlunde velbeholden over vinteren. (Esbjerg Folkeblad 16.10.1890)

• 23.10:

Bekendtgørelse: I henhold til lov om fabrikation og forhandling af margarine m.m. af 5. april 1888 bekendtgøres herved, at jeg har modtaget anmeldelse om, at Lund & Helle i Esbjerg fabrikerer margarine. Skads Herredskontor, Varde, d. 18. oktober 1890. Steffen Brix, konstitueret. (Esbjerg Avis 23.10.1890)

• 26.10:

En basar til fordel for Teknisk Skole afholdes den 26. og 27. oktober i Hotel Spangsbergs have. (Esbjerg Folkeblad 21.10.1890, 26.10.1890 og 31.10.1890)

• 31.10:

Ved kgl. resolution bestemmes det, at Esbjerg, Rørkjær og Strandby fra nu af danner et selvstændigt kirkesogn. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 44)

• 01.11:

Handelsaftenskolen begynder med Realskole-bestyrer Rybner-Pedersen som forstander. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 59)

• 07.11:

Vore gader ligger nu hen i et aldeles håbløst ælte. Hist og her en enlig olielygte, der blinker polisk med et mat skær ud i den mørke aften. Det hele er et sørgeligt vidnesbyrd om vort sogneråds opofrende interesse for Esbjerg by. (Esbjerg Folkeblad 07.11.1890)

• 12.11:

Dalsgaard Olsen åbner bog- og kunsthandel i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 126)

• 16.11:

Bestyrelsen holder indvielsesfest i og for Esbjerg Tekniske Skole, Englandsgade 24. (Esbjerg Folkeblad 16.11.1890, 18.11.1890 og 19.11.1890)

• 24.11:

Undervisningen begynder i Esbjerg Tekniske Skole, Englandsgade 24. (Esbjerg Folkeblad 20.11.1890 og 21.11.1890)

• 31.12:

Nytårsaften blev i Esbjerg, som den plejer at blive her, fulgt til dørs med knald og blus. Da det nye år så var behørig hilst velkommen, tog vor ungdom fat på at flytte skilte. Hvorfor må guderne vide. Synderlig morsom er sporten ikke. Næste morgen er hr. Petersen så blevet til Sørensen og Sørensen til Petersen. (Esbjerg Folkeblad 03.01.1891)

• 31.12:

I Jerne og Skads Pastorat er der i 1890 født 279 børn. Viede 61 par. Død 115 personer. Konfirmeret 107. I Esbjerg Sogn alene er der i 1890 født 247 børn. Viede 49 par. Død 96 personer. Konfirmeret 81 børn. (Esbjerg Folkeblad 05.02.1891)

 

1891

• 01.01:

Anton Sørensen ansættes som vægter i Esbjerg. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 125)

• 01.01:

Esbjerg, Rørkjær og Strandby danner et eget sognefogeddistrikt. Den første sognefoged er politibetjent Fahrner. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 44 og 87)

• 07.01:

Det første kreaturmarked i Esbjerg (Esbjerg Ugemarked) må opgives pga. snevejret. Markedet vil i stedet blive afholdt den 14. januar. (Esbjerg Folkeblad 08.01.1891)

• 14.01:

Det var en lovende begyndelse markederne i Esbjerg – som afholdes ved kreaturstaldene ved banegården – fik. Der er al rimelighed for, at de fremtidige markeder vil blive godt besøgt af udenlandske opkøbere. (Esbjerg Folkeblad 13.01.1891 og 15.01.1891)

• 17.01:

Den dårligste banegård i landet er, fortalte folketingsmand Klein fra Viborg i Folketinget, banegården i Viborg. Vor ærede folketingsmand hr. Bluhme kunne passende have stået op og fortalt, at en endnu dårligere banegård er træskuret i Esbjerg. Men hr. Bluhme sagde ingenting. (Esbjerg Folkeblad 18.01.1891)

• ??.01:

Høje priser på byggegrunde: I Kongensgade er i disse dage solgt en byggegrund til 7,15 kr., og for en anden, hjørnet af Kongensgade og Torvegade, skal der forgæves være budt 9,25 kr. – pr. kvadratalen. (Esbjerg Folkeblad 18.01.1891)

• 18.01:

Til vægter i Esbjerg har vort sogneråd valgt en mand, der sidste forår flyttede hertil fra Silkeborg-egnen. Var det ikke muligt mellem de mange ansøgere at finde en, der hørte til vor egen kommune? (Esbjerg Folkeblad 18.01.1891)

• 18.01:

En landboforening for Esbjerg omegn er en del på tale i denne tid. (Esbjerg Folkeblad 18.01.1891)

• 21.01:

Isen mellem Hjerting og øen Langli ligger i disse dage så fast, at der kan spadseres over den. Mellem Esbjerg og Fanø kan der også gås over den, dog kun sydøst for havnen. (Esbjerg Folkeblad 21.01.1891)

• 25.01:

På vej fra England til Esbjerg grundstøder damperen Expres ud for Fanø. (Esbjerg Folkeblad 27.01.1891-01.02.1891)

• 28.01:

I Esbjerg kommuneskoler undervises for tiden 625 børn, i Realskolen foruden de konfirmerede 98, i Frøken Petersens Privatskole 38 og i forskellige mindre privatskoler 53, hvilket i alt giver 814 skolesøgende børn. (Esbjerg Folkeblad 28.01.1891)

• 03.02:

Isvinteren har gjort at anskuelsen om Esbjerg Havn som fuldstændig isfri havn i år undtagelsesvis ikke har holdt stik. (Esbjerg Folkeblad 03.02.1891)

• 08.02:

Bygningsarbejdet i Esbjerg synes at skulle blive ret betydeligt i den tilstundende sommer. I Kongensgade vil der således blive opført 4-5 store bygninger. (Esbjerg Folkeblad 08.02.1891)

• 11.02:

Damperen Expres indkommer i Esbjerg Havn i uskadt stand efter det var lykkedes den ved egen hjælp at komme fri natten til den 11. februar. (Esbjerg Folkeblad 12.02.1891)

• 11.02:

50-60 landmænd indfinder sig til mødet på Hotel Esbjerg om oprettelse af en landboforening for Esbjerg og omegn. Foreningen stiftes, men navnespørgsmålet henlægges til senere afgørelse. (Esbjerg Folkeblad 04.02.1891, 06.02.1891 og 13.02.1891)

• 13.02:

Til lægdsmand for Esbjerg er beskikket politibetjent Fahrner. (Esbjerg Folkeblad 14.02.1891)

• 17.02:

Grundstenen til Arbejdernes Andelsbageris bygning i Danmarksgade lægges. Bygningen ventes rejst inden udgangen af næste uge. (Esbjerg Folkeblad 18.02.1891 og Politiken 18.02.1891)

• 01.03:

Til indkøb af den på Torvet sikrede grund til rådhuset [Ting- og Arresthuset] er der af særlig interesserede tegnet 3.600 kr. Resten – 3.400 kr. – ydes nu ved en frivillig selvbeskatning af byens borgere. (Esbjerg Folkeblad 01.03.1891)

• 01.03:

Esbjergs nye præst, hr. Bruun, prædiker første gang i Vor Frelsers Kirke. (Esbjerg Folkeblad 01.03.1891)

• 11.03:

Esbjerg og Omegns Landboforening afholder konstituerende generalforsamling på Hotel Spangsberg. Foreningen konstitueres med 200 medlemmer, love vedtages og der foretages valg af formand, næstformand og kasserer. (Esbjerg Folkeblad 27.02.1891)

• 14.03:

Difteritis hærger i denne tid en del i Esbjerg, Varde og omegn, og sygdommen har allerede haft flere dødsfald til følge. (Esbjerg Folkeblad 15.03.1891)

• 15.03:

Socialdemokratisk Forbunds Vælgerforening afholder stiftelsesfest. (Esbjerg Folkeblad 13.03.1891 og 17.03.1891)

• 19.03:

Rådhuset i Esbjerg [Ting- og Arresthuset] vil sikkert blive påbegyndt så snart ministeriets svar indløber på Amtsrådets indstilling. (Esbjerg Folkeblad 19.03.1891)

• 08.04:

Storken, der allerede har været set flere steder i landet, har nu også fundet vej til Esbjerg, hvor Hotel Spangsberg har besøg af den. (Esbjerg Folkeblad 09.04.1891)

• 13.04:

Statsanlægget syd for Havnegade (Byparken) er nu blevet lukket for publikum, da der fandt så mange uordener sted, at det ikke fandtes tilrådeligt at holde det åbent. Forhåbentlig vil det blive genåbnet i sommer, og forhåbentlig vil det besøgende publikum belært af erfaringen da holde et vågent øje med gadedrengene, så afspærringen ikke oftere vil blive sat i værk. Der er dog noget vist ærgerligt ved i at have et lukket, smukt anlæg i en by, der er så fattig på trævækst som Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 13.04.1891)

• 13.04:

Det bekendtgøres, at der for fremtiden vil kunne aflægges svendeprøver i Esbjerg. Eventuelle aspiranter gøres opmærksom på, at anmeldelse skal ske inden 9. maj, såfremt vedkommende ønsker at indstille sig til den første prøve, der vil blive afholdt her i byen. (Esbjerg Folkeblad 13.04.1891)

• 18.04:

Ribe Amtsråd nedsætter udvalg til at sørge for udarbejdelse af tegninger og overslag til et ting- og arresthus her i byen. (Esbjerg Folkeblad 22.04.1891 og 23.04.1891)

• 20.04:

Arbejdernes Andelsbageri i Esbjerg begynder sin drift. Andelsselskabet tæller nu henimod 200 medlemmer. (Esbjerg Folkeblad 14.04.1891 og 22.04.1891)

• 25.04:

Forfatteren Herman Bangs oplæsning på Hotel Spangsberg samler ikke noget stort publikum. (Esbjerg Folkeblad 21.04.1891 og 28.04.1891)

• 26.04:

Fiskepriserne er for øjeblikket så små, som man aldrig tidligere har kendt. Der er i de sidste dage kun betalt 2 øre pr. pund. (Esbjerg Folkeblad 26.04.1891)

• 03.05:

Socialdemokraterne i Esbjerg demonstrerer for en 8 timers arbejdsdag. Om eftermiddagen samles de forskellige fagforeninger – med undtagelse af Murernes Fagforening – og marcherer i procession gennem byen. Fra Skads Herredskontor var der nedlagt forbud mod udfoldede røde faner i gaderne, hvorfor socialdemokraterne havde lavet en hvid fane med rød inskription: 8 timers arbejde, 8 timers frihed, 8 timers hvile. (Esbjerg Folkeblad 05.05.1891)

• 03.05:

Der afholdes en særdeles vellykket husflidsfest i Jerne. Den fornøjelige sammenkomst sluttes med bal om aftenen. (Esbjerg Folkeblad 06.05.1891)

• 06.05:

Byens borgere opfordres til at yde et bidrag til et påtænkt børneasyl i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 06.05.1891 og 07.05.1891)

• 12.05:

Den nye skytteforening påbegynder atter sin gymnastikundervisning. (Esbjerg Folkeblad 09.05.1891)

• 22.05:

Den gymnastikundervisning som den herværende skyttekreds har påbegyndt, vinder ikke den store tilslutning. Sidste aften var der således kun mødt otte deltagere. Hvis ikke flere tilmelder sig, vil gymnastikundervisningen blive indstillet. (Esbjerg Folkeblad 22.05.1891)

• 29.05:

I Ribe Amtsråds møde modtager Rådet med tak den byggegrund ved Esbjerg Torv, som borgere i byen har skænket til et rådhus [Ting- og Arresthus]. (Esbjerg Folkeblad 31.05.1891)

• 31.05:

Husflids- og folkefest afholdes ved Håndværkerforeningens pavillon. (Esbjerg Folkeblad 26.05.1891-03.06.1891)

• 07.06:

Der afholdes en særdeles vellykket husflidsfest i Guldager Præstegårds have, som samler ca. 400 mennesker. (Esbjerg Folkeblad 03.06.1891 og 12.06.1891)

• 13.06:

Indbyggertallet i Esbjerg udgør efter en i disse dage foretagen folketælling 4.915. (Esbjerg Folkeblad 13.06.1891)

• 14.06:

”Kongo-neger-karavanen” optræder den 14.-16. juni i det store telt på Torvet med deres lands sange og krigsdanse. Karavanen har tidligere optrådt for både den svenske og danske kongefamilie. (Esbjerg Folkeblad 14.06.1891 og 16.06.1891)

• 26.06:

Boghandler Dalsgaard Olsens Forlag har udgivet et Esbjerg-Fanø-album udstyret med 12 fotografier i visitkortformat af forskellige partier af Esbjerg og Nordby og nogle udsigter. (Esbjerg Folkeblad 25.06.1891)

• 28.06:

Liget af fisker Jacob Jensen fra Hjerting driver i land på Nordby Forstrand. Det har altså drevet rundt i havet i godt et halvt år. Fiskere fra Hjerting bringer liget hjem. (Esbjerg Folkeblad 02.07.1891)

• 10.07:

På grund af den ringe tilslutning til gymnastikken i Esbjerg ny Skyttekreds, stiller skyttekredsen ikke med noget hold til gymnastikfesten om tre uger her i byen. (Esbjerg Folkeblad 10.07.1891)

• 13.07:

Liget af fisker Thøger Sørensen fra Vesterbyen, der den 6. juli faldt over bord fra muddermaskinen, driver i land på Fanø Nordpynt. (Esbjerg Folkeblad 08.07.1891 og 15.07.1891)

• 18.07:

Det er ifølge Esbjerg Folkeblad en skandale, at der stadig ikke findes et sygehus i Esbjerg: Byen vokser sig større og større, og de farlige erhvervs tal forhøjes. Faren bliver større, men alligevel kan der ikke blive tid til at få sygehussagen for Esbjerg i orden. (Esbjerg Folkeblad 18.07.1891)

• 23.07:

Asylkomiteen har haft den glæde siden udstedelsen af sit opråb at have modtaget til dato 402,15 kr. Da der imidlertid behøves mange flere penge, tillader komiteen sig at rette endnu en indtrængende anmodning til byens borgere om dels at yde bidrag selv og dels at få sådanne fra udenbys velgørere. (Esbjerg Folkeblad 23.07.1891)

• 02.08:

Ribe Amts Skytteforening afholder gymnastikfest på havnepladsen i Esbjerg. Arrangementet samler ca. 6.000 deltagere. (Esbjerg Folkeblad 25.07.1891, 28.07.1891, 29.07.1891, 01.08.1891, 04.08.1891, 05.08.1891)

• 05.08:

Hotel Spangsberg er solgt til fhv. restauratør Olsen fra København for 105.000 kr. (Esbjerg Folkeblad 05.08.1891)

• 07.08:

Det bekendtgøres, at rådhuset [Ting- og Arresthuset] er udbudt i entreprise. Tilbud skal indleveres inden den 18. august. (Esbjerg Folkeblad 07.08.1891)

• 10.08:

Dyrskuet for Esbjerg og Omegns Landboforening (Esbjergs første dyrskue) er trods det dårlige vejr godt besøgt og viser, at det er en sag, som har interesse i byen og omegnen. (Esbjerg Folkeblad 12.08.1891 og Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• 11.08:

Efter landinspektør A. Clausens møde om ud- og indførselsforholdene over Esbjerg – holdes et møde for at forhandle om den eventuelle flytning af banegården. Et stort flertal ønsker at få den flyttet så tæt på byen som muligt på den nuværende stationsgrund. Dette vedtages som et udtryk for befolkningens ønske. (Esbjerg Folkeblad 13.08.1891)

• 18.08:

Bortliciteringen af arbejdet ved opførelse af det nye Ting- og Arresthus i Esbjerg finder sted. Der er indkommet 12 tilbud, og antaget bliver det laveste, der lyder på 68.162 kr. (Esbjerg Folkeblad 19.08.1891)

• 20.08:

D’herrer færgeejere – skibsbygger Dahl og møller Hansen, Spangsbjerg Mølle – har i Hamborg købt en ny damper til færgefarten mellem Esbjerg og Fanø. Damperen er 80 fod lang, forsynet med dobbeltskrue og har 100 hestes maskinkraft. (Esbjerg Folkeblad 20.08.1891)

• 20.08:

Nordøst for Lille Baunehøj, på det areal hvor epidemihuset skal opføres, foretages i denne tid en artesisk brøndboring af mekanikus P. Jensen. Boringen er nu ført ned til ca. 250 fod, og det antages for sandsynligt, at der ikke er mere end et halvt hundrede fod tilbage, før boret træffer på vandlaget. Skulle denne boring, hvis den gennemføres heldigt, ikke kunne give impulsen til, at byen får et vandværk med godt, sundt vand i stedet for det yderst middelmådige, der nu findes i brøndene i Esbjerg? (Esbjerg Folkeblad 20.08.1891)

• 21.08:

Den ny færgedamper ankommer til Esbjerg Havn. (Esbjerg Folkeblad 22.08.1891)

• ??.08:

På landinspektør Clausens møde med Handelsforeningen bestemmes det, at overdrage hr. Clausen at rejse om til de jyske købmænd og agitere for Esbjerg som landets eneste naturlige importhavn for varer vestfra. (Esbjerg Folkeblad 25.08.1891)

• 02.09:

Esbjerg Andelsslagteri bortliciterer flæskekørslen til havnen. (Esbjerg Folkeblad 01.09.1891)

• 04.09:

Fundamentstøbningen til rådhuset [Ting- og Arresthuset] er nu i fuld gang. (Esbjerg Folkeblad 04.09.1891)

• 04.09:

Den artesiske brøndboring, som mekanikus P. Jensen udfører sydvest for grosserer Paghs pakhus, skal nu være ført ned til 318 fod, uden der er fundet vand. I denne uge har arbejdet hvilet, og et rygte vil vide, at det ikke vil blive genoptaget. Det er hidtil udført for Ribe Amts regning. (Esbjerg Folkeblad 04.09.1891)

• 04.09:

Banesporet langs havnemolen bliver i denne tid hævet. En større arbejdsstyrke er beskæftiget hermed. (Esbjerg Folkeblad 04.09.1891)

• 05.09:

Under et heftigt uvejr blæser en skypumpe en del tagsten af to huse ved Lille Baunehøj. Den trækker herefter videre henover Hans Jensens Teglværk, hvor størstedelen af bygningen knuses. (Esbjerg Folkeblad 06.09.1891)

• 12.09:

Den første sten til Esbjerg Rådhus [Ting- og Arresthuset] lægges. (Esbjerg Folkeblad 12.09.1891)

• 12.09:

Til politibetjent i Esbjerg vælger Ribe Amtsråd politibetjent S. Christensen fra Amager. (Esbjerg Folkeblad 15.09.1891)

• 25.09:

Arbejdet på rådhuset [Ting- og Arresthuset] har i flere dage stået stille, da fundamentstøbningerne ikke er hærdede så meget, at den tilsynshavende arkitekt vil tillade, at der mures på den. (Esbjerg Folkeblad 25.09.1891)

• 25.09:

Der er ravnesort i vore gader om aftenen. Tænker vort sogneråd slet ikke på belysningen, eller vil vort sogneråd virkelig atter i år forlange, at byens belysning kun må ske ved de midler, der kan indsamles privat? (Esbjerg Folkeblad 25.09.1891)

• 30.09:

En husmand fra Vester Nebel bliver slemt tilredt her i byen, idet en vogn kører over ham og særlig molesterer dele af hans hoved. Han er beruset, da uheldet sker, og han bærer selv ansvaret derfor. Dagen efter bliver han kørt til sit hjem. (Esbjerg Folkeblad 03.10.1891)

• Okt.:

Hedeselskabets tidsskrift bringer i oktoberudgaven en liste over en hel række nye plantager. Den største af disse er Esbjerg-Gjesing Plantage på 106 tdr. land. (Esbjerg Folkeblad 05.11.1891)

• 01.10:

Esbjergs nye politibetjent, S. Christensen, tiltræder sin stilling. (Esbjerg Folkeblad 16.09.1891)

• 01.10:

Fhv. gymnastiklærer på Ryslinge Højskole, Knud Pedersen, kommer til Esbjerg for at overtage gymnastikundervisningen i den ny skytteforening. Man må derfor håbe, at det må lykkes ham her at vække interesse for gymnastikken, så Esbjerg Skyttekreds ikke oftere ved gymnastikfester skal blive en af de kredse, hvor gymnastik slet ikke dyrkes. (Esbjerg Folkeblad 19.08.1891)

• 04.10:

En tændt petroleumslampe vælter i stalden i Herman Nielsens sted på Guldager Mark. Stedet nedbrænder, men en del af indboet bliver reddet. (Esbjerg Folkeblad 10.10.1891)

• 10.10:

Arbejdet ved opførelsen af rådhuset [Ting- og Arresthuset] skrider nu rask fremad. En større arbejdsstyrke er dagligt beskæftiget på bygningen. (Esbjerg Folkeblad 10.10.1891)

• 18.10:

Der afholdes asylfest i Esbjerg, som besøges af et velvilligt og offervilligt publikum. Som gevinster i tombolaen udstilles smukke ting, som er gaver fra byens borgere og håndværkere. Der er endvidere forskellige forlystelser såsom musik, komedie m.m., som for en væsentlig del bidrager til publikums underholdning. (Esbjerg Folkeblad 15.10.1891 og 20.10.1891)

• 21.10:

Justitsministeren har nu i Folketinget fremsat forslag om jurisdiktionsforandring i Ribe Amt, så herredsfogeden i Jerne-Skads herreder flyttes til Esbjerg og et nyt byfogedembede oprettes i Varde, så de nærmestliggende sogne henlægges under dette embede. (Esbjerg Folkeblad 21.10.1891)

• 27.10:

Ifølge Ribe Folkeblad er en mand i Esbjerg for nylig blevet gift for femtende gang. Det vil sikkert more vedkommende ægtemand at læse om den lille overdrivelse: Det var nu kun for femte gang han for nylig blev smedet i Hymens lænker. (Esbjerg Folkeblad 27.10.1891)

• 27.10:

Der afholdes møde om oprettelse af et højskolehjem i Esbjerg på Hotel Esbjerg. Der nedsættes et udvalg, som skal tilvejebringe forslag om leje eller selveje af lokaler. (Esbjerg Folkeblad 17.10.1891, 24.10.1891, 25.10.1891 og 29.10.1891)

• 27.10:

Malerarbejdet ved rådhuset [Ting- og Arresthuset] bortliciteres. (Esbjerg Folkeblad 29.10.1891)

• 28.10:

Oprettelse af en ny bank her i byen har været under overvejelse blandt vore pengemænd. Det vil dog måske falde vanskeligt at samle den til et sådant foretagende tilstrækkelige driftskapital. (Esbjerg Folkeblad 28.10.1891)

• 28.10:

Selskabet for opklædning af fattige konfirmander har i de par måneder, hvori det har virket, allerede indkasseret 150 kr. (Esbjerg Folkeblad 28.10.1891)

• 31.10:

Skønt politivedtægten for Esbjerg bestemmer, at der kun må holdes torvedage her i byen hver tirsdag, har der nu i lange tider været holdt torvedage hver sognedag. Derfor indfinder politiet sig på Torvet og noterer de mange, der driver handel her, og giver dem tilhold om inden en time at forlade Torvet, da de ellers vil blive straffet. (Esbjerg Folkeblad 01.11.1891)

• 03.11:

En af Esbjerg Folkeblads abonnenter beder avisen henlede sognerådets opmærksomhed på det formentlig heldige i, at der i stedet for den ene ugentlige torvedag bliver afholdt to, nemlig også om lørdagen. Avisen efterkommer opfordringen, da de finder den tænkte ordning meget heldig. (Esbjerg Folkeblad 03.11.1891)

• 07.11:

Et godt skridt på sygeplejens område her i byen er nu gjort, idet en længe næret tanke: At få en sygeplejerske til de fattige syge, nu vil blive til virkelighed ved Hjælpeforeningens hjælp. Det er et godt skridt fremad – men kun et lille i forhold til det store, vi endnu har tilbage: Et sygehus. (Esbjerg Folkeblad 07.11.1891)

• 07.11:

Jerne-Skads Sogneråd holder møde med bl.a. gadebelysningen i Esbjerg på dagsordenen. Dette møder også denne gang samme modstand som tidligere hos sognerådets flertal (de fem landboere), der slet ikke vil have noget at gøre med belysningen i Esbjerg. Det forekommer Esbjerg Folkeblad urigtigt af sognerådet at skubbe dette fra sig og lade nogle privatmænd i Esbjerg tage byrderne på sig, for at et babylonisk mørke ikke altid skal ruge over byen. (Esbjerg Folkeblad 10.11.1891)

• 07.11:

En borgerforening forsøges stiftet i Esbjerg. Indbydelsen til det konstituerende møde er ikke heldigt arrangeret, så der møder kun 15-20 mand, der skilles uden at noget resultat opnås. (Esbjerg Folkeblad 10.11.1891)

• 10.11:

Udvalget der arbejder for realiseringen af planen om et højskolehjem holder møde. Det vedtages at der for at tilvejebringe det fornødne beløb skal forsøges en aktietegning rundt om i Esbjergs opland og i Esbjerg by. Aktierne ansættes til 50 kr. stykket. (Esbjerg Folkeblad 14.11.1891)

• 10.11:

Strandby Kro er solgt for 20.000 kr. til gårdejerne Sillasen, Rørkjær, H. Spangsberg, Strandby, og møller Hansen, Spangsbjerg. (Esbjerg Folkeblad 10.11.1891)

• 11.11:

Da politiet nu har forbudt, at der drives torvehandel på andre dage end den ugentlige torvedag, har sognerådet vedtaget at indstille, at der gives almindelig tilladelse til forhandling af fersk fisk hver lørdag formiddag på Esbjerg Torv. Kunne der ikke også være rimelighed i, at handel med fersk kød blev tilladt nævnte dag? (Esbjerg Folkeblad 11.11.1891)

• 17.11:

Arrestbygningen til rådhuset bliver rejst i disse dage. (Esbjerg Folkeblad 17.11.1891)

• 22.11:

Det bekendtgøres, at det ifølge politivedtægten for Esbjerg påhviler enhver grundejer at renholde vejgrøften eller rendestenen ud for sin ejendom. (Esbjerg Folkeblad 22.11.1891)

• 12.12:

Esbjerg Telefonselskab agter om kort tid at udvide telefonnettet mod nord, så man for fremtiden vil kunne få forbindelse med Ringkøbing, Holstebro og mellemliggende stationer. (Esbjerg Folkeblad 12.12.1891)

• 18.12:

Til kirkeværge for Esbjerg vælges hr. skibsbygmester Th. Dahl. (Esbjerg Folkeblad 20.12.1891)

• 31.12:

Børneantallet i Esbjerg Skoledistrikt er 805 over 7 år mod 754 i 1889. (Esbjerg Avis 20.01.1892)

• 31.12:

I Esbjerg er der i 1891 født 133 drenge og 142 piger, deraf 10 uægtefødte. Døde af mandsbørn 48, af kvindekøn 42. 38 par ægteviedes og der konfirmeredes 47 drenge og 38 piger. (Esbjerg Avis 19.01.1892)

 

1892

• C. Lunds Margarinefabrik oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 193)

• Trælastforretningen udskilles fra et helt ”imperium” af Lauritzen-virksomheder. Den udvikler sig siden til L. Bøtkers Tømmerhandel. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 52)

• 06.01:

En stærkt lysende meteor ses bevæge sig over himlen. (Esbjerg Folkeblad 08.01.1892)

• 01.02:

Esbjergs borgere opfordres til at bidrage til indsamlingen til fordel for et offentligt ur i rådhusets [Ting- og Arresthusets] tårn. (Esbjerg Avis 01.02.1892 og Esbjerg Folkeblad 02.02.1892)

• ??.02:

Gæstgivergården Skandinavien i Esbjerg er af hr. Beier solgt til fabrikant L. Dünweber for 75.000 kr. Overtagelsen sker 1. maj 1892. (Esbjerg Avis 15.02.1892)

• ??.02:

Ribe Amtsråd vedtog i sidste uge at bygge et epidemihus i Esbjerg. (Esbjerg Avis 03.03.1892)

• ??.03:

Yngre elementer i handels- og kontoriststanden, der ikke er tilfredse med Handelsforeningen, har i de sidste dage dannet en ny forening, der bærer navnet Merkur. (Esbjerg Avis 02.03.1892)

• 02.03:

Den omtrent færdige telefonlinje fra Esbjerg over Varde til Tistrup prøves og resultatet er godt. I løbet af få dage vil ledningerne blive åbnet for almindelig afbenyttelse. (Esbjerg Avis 03.03.1892)

• 07.03:

Esbjerg Fiskeriforening stiftes. (Esbjerg Folkeblad 09.03.1892)

• 12.03:

Fiskeriforening for fiskere fra Hjerting, Sjelborg og Langli stiftes. (Esbjerg Avis 15.03.1892 og Esbjerg Folkeblad 16.03.1892)

• 17.03:

Esbjerg Realskole har i disse dage for første gang påbegyndt afholdelse af præliminæreksamen. (Esbjerg Avis 17.03.1892, 26.03.1892, Esbjerg Folkeblad 26.03.1892 og 01.05.1892)

• 23.03:

Anlægget af en jernbaneperron på havnen påbegyndes. (Esbjerg Avis 23.03.1892)

• ??.03:

Opførelsen af det nye teater i Esbjerg vil i den allernærmeste tid blive påbegyndt. (Esbjerg Avis 25.03.1892)

• 26.03:

En kæmpedelfin og en gris med seks ben, to tunger og to overkæber forevises i dag og i morgen på Hotel Skandinavien. (Esbjerg Avis 26.03.1892)

• 12.05:

Bestyrelsen for Esbjerg Højskolehjem enes om at købe byggegrunden ved siden af rådhuset [Ting- og Arresthuset] i Skolegade. Opførelsen vil ske så snart det kan lade sig gøre. (Esbjerg Avis 16.05.1892, Esbjerg Folkeblad 15.05.1892 og 17.05.1892)

• 18.05:

Good-Templar Logen Fremtids Håb nr. 9 i Esbjerg kan fejre sin 10-års stiftelsesdag. (Esbjerg Avis 18.05.1892)

• 20.05:

På Hotel Spangsberg er nedrivningen af en del af de gamle bygninger påbegyndt. Dette skal give plads til den nye teaterbygning. (Esbjerg Avis 20.05.1892)

• 22.05:

Stort afholds- og folkemøde afholdes i Esbjerg med ca. 1.500 deltagere. (Esbjerg Avis 11.05.1892, 23.05.1892, Esbjerg Folkeblad 21.05.1892 og 24.05.1892)

• 20.06:

Den nye sommerdrik Esbjerg Brus fra Esbjerg Mineralvandsfabrik og Ølforretning, Borgergade 21, er bragt i handelen. (Esbjerg Avis 20.06.1892 og Esbjerg Folkeblad 21.06.1892)

• 30.06:

Mineralvandsfabrikken Neptun, Kirkegade 5, har i dag bragt en ny sodavand – en såkaldt pariser-skovdrik – i handelen. (Esbjerg Avis 30.06.1892 og Esbjerg Folkeblad 01.07.1892)

• 02.07:

Afsløringen af Esbjerg Byvåben, som amtsrådet har givet tilladelse til at anbringe på rådhuset [Ting- og Arresthuset], foregår i al stilhed. Våbenet forestiller et dampskib, oven over hvilket ses solen, månen og en stjerne; i de to felter foroven ses til højre en delfin og til venstre et anker og en stjerne. (Esbjerg Avis 04.07.1892)

• 04.07:

Der afholdes dyrskue i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 04.07.1892-06.07.1892)

• 11.07:

Der påtænkes i den nærmeste tid at arrangere en fest i den såkaldte Doktorens Plantage [Byparken], som kan skaffe midler til anbringelse af et springvand og havebænke til plantagens yderligere forskønnelse. (Esbjerg Avis 11.07.1892)

• 13.07:

Det for kort tid siden af Håndværkerforeningen købte bibliotek bliver i denne tid ordnet og opstillet i et lokale i den tekniske skole. (Esbjerg Avis 13.07.1892)

• 22.07:

Esbjerg-Fanø Bank begynder virksomhed. Banken får lokale i købmand Hans Pedersens ejendom på Torvet. (Esbjerg Avis 18.07.1892 og 21.07.1892)

• ??.07:

Forleden gik en ældre mand ind på rådhuset [Ting- og Arresthuset] i den tro at det var et udvandrerkontor pga. byvåbenet med dampskibet. Da døren var åben gik han ind og bad om en billet til Amerika til sønnen. Da han blev gjort opmærksom på fejltagelsen, var det lige før han ikke troede på berigtigelsen – Skiltet hænger jo udenfor. Der er jo dampskib og det hele. (Esbjerg Folkeblad 27.07.1892)

• 29.07:

Fåreslagteriet på havnen, som opføres for DFDS’ regning, er nu rejst og behængt med kranse og dannebrogsflag. (Esbjerg Avis 27.07.1892, 28.07.1892 og Esbjerg Folkeblad 30.07.1892)

• 17.08:

Esbjerg Rådhus [Ting- og Arresthuset] afleveres af entreprenørerne til Amtsrådet. (Esbjerg Avis 17.08.1892, 18.08.1892 og Esbjerg Folkeblad 12.08.1892)

• 20.08:

Der tages endelig beslutning om at sammenlægge Esbjerg gl. Skyttekreds og Esbjerg ny Skyttekreds pr. 1. januar 1893 under navnet Esbjerg Skyttekreds. (Esbjerg Avis 22.08.1892)

• 22.08:

Der afholdes hundeskue i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 19.08.1892 og 24.08.1892)

• 22.08:

I kraft af en ministeriel skrivelse af 22. august 1892 overtager kommunen begravelsesvæsenet og kirkegården. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 65)

• 01.09:

Fåreslagteriet i Esbjerg, der ikke er helt færdigbygget, begynder sin virksomhed. (Esbjerg Avis 19.08.1892, 29.08.1892 og Esbjerg Folkeblad 28.08.1892)

• 01.09:

Skrædder Marius Nielsen åbner Esbjerg Skrædderforretning på hjørnet af Kirkegade og Borgergade. (Esbjerg Folkeblad 02.09.1892)

• 11.09:

Høst- og folkefesten, som skulle have været afholdt den 11. september, aflyses pga. koleraen. Der bliver altså næppe fest i år. (Esbjerg Folkeblad 09.07.1892 og 07.09.1892)

• 18.09:

Cricketklubben Frem, der kun er en måneds tid gammel, afholder præmiespil på spillepladsen ved Toldboden. (Esbjerg Avis 15.09.1892 og 19.09.1892)

• 23.09:

Bagermester Keller har fået bevilling som konditor i Esbjerg og har i den anledning påbegyndt forarbejderne til ombygning af sin ejendom. (Esbjerg Folkeblad 23.09.1892)

• 01.10:

Frelsens Hær skal efter forlydende have købt en byggegrund i Jyllandsgade, hvorpå der snarest muligt skal rejses et forsamlingslokale. (Esbjerg Folkeblad 01.10.1892)

• 02.10:

Frihedstemplet (senere NIOGT i Esbjerg) stiftes. (Vestjyden 25.09.1952)

• 10.10:

Forfatteren Herman Bangs oplæsning samler omtrent så mange som Hotel Spangsbergs sal kan rumme. (Esbjerg Avis 07.10.1892, 11.10.1892, Esbjerg Folkeblad 10.10.1892 og 12.10.1892)

• 18.10:

Rådhusets [Ting- og Arresthusets] kælderlokalers opbevarelsesrum indvies, da en fuld og larmende esbjergenser losses ned i et af de nye forsvarlige rum. (Esbjerg Folkeblad 18.10.1892)

• 20.10:

Esbjerg Højskolehjem indvies. (Esbjerg Avis 18.10.1892, 20.10.1892 og Esbjerg Folkeblad 21.10.1892-23.10.1892)

• 20.10:

Ved møde på Hotel Spangsberg vedtages det at oprette Esbjerg og Omegns Hesteavlsforening. Foreningen betragtes dog først som stiftet, når 50 medlemmer er indtegnede. (Esbjerg Avis 20.10.1892, 21.10.1892 og Esbjerg Folkeblad 22.10.1892)

• 22.10:

Esbjerg Brandkorps afholder sprøjteøvelse på Torvet. (Esbjerg Avis 23.10.1892, Esbjerg Folkeblad 20.10.1892 og 25.10.1892)

• 01.11:

Esbjerg Børnehjem (Børnehjemmet for Esbjerg med Jerne sogne) begynder sin virksomhed i Borgergade. (Esbjerg Avis 25.10.1892)

• 02.11:

Esbjerg Handelsskole begynder sin virksomhed. Skolen vil efter nytår optage undervisning i bogholderi, såvel enkelt som dobbelt, samt handelsvidenskab (vekselret). (Esbjerg Avis 31.10.1892 og 03.11.1892)

• 08.11:

Et udsolgt Esbjerg Teater indvies. Efter åbningsforestillingen tager dansen sin begyndelse og fortsættes til kl. 3. (Esbjerg Avis 07.11.1892, 09.11.1892, Esbjerg Folkeblad 08.11.1892 og 10.11.1892)

• ??.11:

Esbjergs motto "Rask må det gå", som egentlig var fiskehandler Hans Philipsens mundheld, adopteres af byen. (Esbjerg Folkeblad 25.11.1892)

• 02.12:

Brand på Møllers Teglværk i Rørkjær. (Esbjerg Avis 03.12.1892)

• 02.12:

Flere nye plantager vil i nærmeste fremtid blive anlagt. Proprietær Tang, Sønderris, anlægger således en større plantage med statsunderstøttelse. Gårdejer G. Hansen, Guldager, agter ligeledes at anlægge en plantage, der vil blive på 14 tdr. land. (Esbjerg Folkeblad 02.12.1892)

• 04.12:

IOGTs Børneloge i Esbjerg fejrer sin 3-årige stiftelsesfest. (Esbjerg Avis 02.12.1892, 06.12.1892, Esbjerg Folkeblad 02.12.1892 og 06.12.1892)

• 07.12:

Frelsens Hær holder sit første møde i sit nybyggede forsamlingslokale. (Esbjerg Folkeblad 08.12.1892 og 09.12.1892)

• ??.12:

Hotel Esbjerg og Hotel Royal er i Danmarks Turistforenings rejsehåndbog ”Danmark” betegnet med tillægsordet tarveligt. I den anledning har hotellernes ejere anlagt sag mod Turistforeningen. (Esbjerg Avis 14.12.1892)

• ??.12:

En gymnastikforening, der for nylig er stiftet her i byen, tæller allerede nogle af 30 medlemmer. For et par dage siden startede de træningen, som foregår to gange om ugen. (Esbjerg Avis 19.12.1892)

• 24.12:

Kellers Konditori på hjørnet af Torvegade og Borgergade – der er det eneste konditori i byen – åbnes sandsynligvis i dag. (Esbjerg Avis 28.12.1892 og Esbjerg Folkeblad 20.12.1892 og 24.12.1892)

• 31.12:

Understøttelsesforeningen for enker og børn efter på søen forulykkede fiskere i Esbjerg (med Hjerting) og Fanø Tolddistrikter tegner til at kunne blive i stand til at yde megen støtte for forulykkede fiskeres efterladte og for gamle, svagelige medlemmer. Ved årets udgang tæller foreningen 33 ordinære medlemmer (fiskere) á 4 kr. og 32 ekstraordinære (støttende) medlemmer á 2 kr. i årligt kontingent og ejer en grundkapital af over 1.000 kr. (Esbjerg Folkeblad 17.01.1893)

• 31.12:

Over Esbjerg er i 1892 udført 10 1/3 millioner pd. smør, 54 millioner pd. flæsk, 276.768 snese æg, 116 heste, 4.371 kreaturer, 925 svin og 304 får. Indført bl.a. 1 1/10 million pd. salt, 2.124 kommercelæster og 134.700 tdr. stenkul, 600.000 pd. olie og 700.000 pd. sukker. (Esbjerg Folkeblad 09.02.1893)

• 31.12:

I Esbjerg er i året 1892 født af mandskøn 166 og af kvindekøn 129, i alt 295 (deraf var 11 dødfødte og 13 født udenfor ægteskab); konfirmeret 42 drenge og 46 piger, i alt 88; ægteviet 35 par; døde af mandskøn 63 og af kvindekøn 48, i alt 111. Af de døde var 62 under 1 år. I de sidste fem år er i alt født i Esbjerg 1.134 børn. (Esbjerg Folkeblad 18.01.1893)

• 31.12:

Nytårsaften forløber uden nogen nævneværdig forstyrrelse af ro og orden. Man flytter et par skilte og futter nogle ”kinesere” og ”skruptudser” af – det er det hele. (Esbjerg Folkeblad 03.01.1893)

 

1893

• Arbejdersangforeningen Brage oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 246)

• Esbjerg får eget herredskontor. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• Korn- og Foderstofforretningen bliver til Eriksen & Christensen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 192)

• 11.03:

Esbjergs første herredsfoged, Sophus Severin, udnævnes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 85)

• 15.03:

Georg Gottschalk overdrager sin isenkramforretning til hr. Bang Knudsen, Vejle. (Esbjerg Avis 15.03.1893)

• 01.04:

Skast Herreds myndighedsområde ændres og herredskontoret flyttes fra Varde til det nyopførte Ting- og Arresthus i Esbjerg. Herredsfoged Gad er efter forlydende allerede rejst, og da den nyudnævnte herredsfoged S. S. Jespersen ikke kan varetage embedet før midt i april, er herredsfuldmægtig Brix konstitueret. (Kilder: www.sa.dk og Esbjerg Folkeblad 02.04.1893)

• 04.04:

Det første retsmøde i Esbjerg afholdes. (EBA Mediearkiv)

• 30.06:

Søassurance-Selskabet Esbjerg opløses ved en generalforsamling, og kapitalen fordeles mellem interessenterne. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 125)

• 15.08:

I sognerådsmødet foreligger en skrivelse fra stiftamtet, hvori det meddeles, at ministeriet har bestemt, at Esbjergs udskillelse fra landsognene skal finde sted fra 1. januar 1894 at regne efter sognerådets og amtsrådets nærmere bestemmelse om vilkårene for samme. (Esbjerg Folkeblad 18.08.1893 og Nationaltidende 20.08.1893)

• 05.10:

Annonce: Den nye isenkramforretning på hjørnet af Kongensgade og Østergade anbefaler sig nu til et æret publikum. Forretningen vil stedse være forsynet med et velassorteret lager af: husholdnings- & udstyrsartikler, kakkelovne & komfurer, stort udvalg i gryder & pander m.m., bygningsbeslag & avlsredskaber, porcelæn og fajancevarer, værktøjer, galanteri- & glasvarer, decimal- & fjedervægte. Et stort, smukt, og billigt udvalg af bord-, hænge, væg-, hånd- & lygtelamper samt ampler og alle løse dele dertil. Og håber jeg ved stor prisbillighed og reel behandling at vinde et æret publikum. Esbjerg i oktober 1893. Ærb. L. Bøtker. (Esbjerg Avis 05.10.1893)

 

1894

• Gendarmkorpset opløses, og et par af gendarmerne overgår til politiet. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 125)

• H. Meyers Smørpakkeri i Klatterup oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 193)

• Hotel Spangsberg får ved en ombygning både kuppel og hjørnetårne. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 144)

• Norgesgade Skole opføres. – Den lå nord for Danmarksgades Skole og de to skoler havde fælles legeplads og gymnastiksal. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 226)

• 01.01:

Esbjerg udskilles fra Jerne-Skads Sognekommune.

• 02.01:

Det nye sogneråd begynder sit arbejde med et konstituerende møde. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 163)

• 09.01:

Åbningen af epidemisygehuset finder sted uden festivitas. Ligstuen var blevet taget i anvendelse i utide et par dage før, da en 30-årig mand var blevet kørt ihjel af toget og derefter ført til epidemisygehuset. Sygehuset er indrettet med 24 sengepladser samt fire senge til ulykkesramte eller akut syge fra byen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 212 og John T. Lauridsen. Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg. Esbjerg 1996, s. 106)

• Sommer 1894:

Der foretages i sommeren 1894 en udvidelse af Esbjerg Realskole samt istandsættelse af gamle lokaler. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 57)

• 24.08:

Grundstenen til Hotel Royals nye bygning lægges. (Esbjerg Avis 25.08.1894)

• ??.10:

Esbjerg Dagblad udkommer første gang. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 127)

• 08.12:

Typografernes Fagforening i Esbjerg stiftes. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.01.1935)

 

1895

• Der ansættes yderligere to vægtere i byen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 125)

• H. M. Mathiasens Sejlmagerværksted grundlægges. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 55)

• Læge Th. Brinch slår sig ned i Esbjerg. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 211)

• Metodistkirken i Norgesgade opføres med tilhørende menighedssal. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 244)

• Sognerådet giver tilladelse til oprettelse af to afholdshjem. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 209)

• Telefonabonnenttallet i Esbjerg når 240. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 99)

• Ved gårdejer Niels Christensens død i 1895 har han frasolgt omkring 130 grunde for omkring 150.000 kr. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 92)

• ??.01:

”Den lille og den store maler” laver en sneskulptur foran læge Bruuns villa i Havnegade til fordel for en indsamling til forulykkede Hjerting-fiskeres efterladte. (JyVk 25.02.1994 og John T. Lauridsen. Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg. Esbjerg 1996, s. 41)

• 01.02:

Krone Apoteket, Kongensgade 36, åbner som selvstændigt apotek. (JDR 14.01.2011)

• 10.02:

Det nyeste projekt i Esbjerg er anlægget af et forlystelsesetablissement, en søpavillon, eller hvad anstalten nu kommer til at hedde [Esbjerg Tivoli, red.]. Interessentskabet, som agter at anlægge etablissementet, havde i aftes indbudt pressens repræsentanter til middag på Centralhotellet, og her blev tegninger og alle ønskelige oplysninger fremlagt. Etablissementet skal anlægges ude ved Strandby fra det sted, hvor vejen fra Strandby Kro (Gl. Færgevej) og Havgade støder sammen, og ned til stranden. Det vil komme til at spænde over et areal på 3 tdr. land. Tegninger og overslag har været udbudt til konkurrence. Blandt de to indkomne tegninger, der hver for sig er nydelige, antoges en, der er leveret af arkitekt Clausen. Etablissementet skal være færdigt til pinse, og det af arbejdet, som kan udføres hjemme på værksted, er allerede påbegyndt. Hele anlægget, grunden iberegnet, antages at ville koste 50.000 kr. (Esbjerg Avis 11.02.1895)

• ??.02:

Firmaet S. Meinertz & Co. har overdraget sin store forretning i trælast og bygningsmaterialer til bogholder M. P. Knudsen. Det er hr. Knudsens mening, at forretningen skal flyttes ned på en plads, hr. Knudsen ejer nærmere ved havnen. Efter forlydende beholder de gamle indehavere part i forretningen. (Esbjerg Folkeblad 23.02.1895)

• 19.03:

Den 19. marts 1895 spadseredes der, bl.a. af postbud Søren Hansen, over isen fra Esbjerg til Fanø. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.03.1924)

• 23.03:

På et møde på Hotel Spangsberg vedtages det at søge oprettet et bajersk- og hvidtølsbryggeri i Esbjerg. (Esbjerg Avis 25.03.1895)

• 06.04:

Esbjerg Aktiesvineslagteri stiftes. (Esbjerg Avis 09.04.1895)

• 04.05:

Fra den nye artesiske brønd på proprietær Breinholts tidligere toft sendes en prøve af vandet til München for at blive analyseret. Hvis vandet viser sig at egne sig til ølfabrikation, vil det projekterede bryggeri snart blive påbegyndt på nævnte toft. (Varde Folkeblad 04.05.1895 og Esbjerg Folkeblad 05.05.1895)

• 15.05:

Esbjerg Tivoli nærmer sig nu sin fuldførelse. Til den 1. juni skal det hele være færdigt. Den 15. maj hejses kransen – eller rettere flaget – på hovedbygningen, og en stor del af haven præsenterer sig allerede i fuld færdig stand. (Esbjerg Avis 16.05.1895)

• ??.05:

Efter forlydende vil firmaet Pagh & Qvist-Pedersen i denne sommer lade opføre en fabrik på havneterritoriet. Firmaet har af staten lejet en 10.000 kvadratalen grund for et tidsrum af 20 år. Piloteringen af dampskorstenen, der er overdraget arkitekt H. Peters, vil blive påbegyndt i næste uge. (Esbjerg Avis 25.05.1895 og Esbjerg Folkeblad 28.05.1895)

• 02.06:

Det ikke helt færdige Tivoli, Gl. Færgevej, åbner. (Esbjerg Avis 01.06.1895 og 04.06.1895)

• ??.06:

Esbjerg Dobbelt- og Hvidtølsbryggeri i Skolegade er af brygger Simonsen solgt til brødrene Jørgensen fra Fanø for ca. 45.000 kr. (Esbjerg Folkeblad 20.06.1895)

• ??.08:

Aktieslagteriets opførelse er overdraget murermestrene Petersen og Stærk. Arbejdet påbegyndes straks. (Esbjerg Folkeblad 06.08.1895)

• Efterår 1895:

Smørpakkeriet (The Danish Co-operative Butter Factory Company) grundlægges. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 119)

• 26.10:

Grundstenen til Esbjerg Bajersk- og Hvidtølbryggeri lægges. (Esbjerg Avis 28.10.1895)

• 16.11:

Brolægningen af Torvet er nu fuldført. (Esbjerg Avis 16.11.1895)

• 23.11:

Smørpakkeriet i Esbjerg begyndte sin virksomhed den 23. november 1895. Den 25. november var repræsentanter for de 20-30 mejerier, som er parthavere i pakkeriet, samlede her i byen for at tage indretningen i øjesyn og for at drøfte forskellige spørgsmål driften vedrørende. (Esbjerg Avis 27.11.1895 og Esbjerg Folkeblad 27.11.1895)

• 10.12:

Sognerådet vedtager at opføre gasværk og vandværk. (Esbjerg Avis 11.12.1895)

• 21.12:

Esbjerg Aktie-Svineslagteri forevises for byens embedsmænd, pressens repræsentanter og andre indbudte. Slagteriet er indrettet med de allernyeste maskiner, der drives af en gasmaskine på 35 hestes kraft. Gassen leveres af et lille gasværk, som altså er Esbjergs første. Prøveslagtningen, som foretages efter forevisningen, er meget vellykket. (Esbjerg Avis 21.12.1895, 23.12.1895, Esbjerg Folkeblad 22.12.1895 og 24.12.1895)

 

1896

• A/S Esbjerg Mælkeforsyning stiftes. (Kilde: Dansk Mejeristat. Red. af G. Ellbrecht, s. 474)

• Dansk Karantæne-Assurance stiftes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 125)

• Den første kommunale skole fra 1877 sælges for 30.000 kr. – I 1895 havde man ellers sagt nej til afholdsforeningerne der ville købe den til mødelokaler. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 198)

• Esbjerg Bryghus i Nørregade grundlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 194)

• Esbjerg Handelsbank stiftes. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• Esbjerg Jern- og Stålforretning grundlægges af Viggo L. Rahr. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 111)

• Esbjerg Kricketklub stiftes. – Nedlagt efter oprettelsen af Esbjerg Boldklub af 1898. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 154)

• Frk. Clemmensens Skole oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 238)

• Fru K. Sørensens Skole oprettes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 57)

• Jerne Gymnastikforening udskilles fra Jerne Skytteforening. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 151)

• Landinspektør J. P. Madsens gadeplan af 1896 afleveres i begyndelsen af året til sognerådet. Ikke færre end 57 nye gader og seks torve er indtegnet på planen, der vil give plads til 100.000 indbyggere. Flere sognerådsmedlemmer finder den dog alt for ambitiøs. Der skæres derfor et betragteligt areal bort, før sognerådet godkender den i juni 1896. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 113)

• Mineralvandsfabrikken Kosmos grundlægges. (Dagbladet Vestkysten 25.11.1980)

• Skolegade brolægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 132)

• Sognerådet køber Gebhardts stald og beslutter at nedrive den, da der skal bygges skole i Østergade (Østre Skole). (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 146)

• Tobaksfabrikken grundlægges. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 146)

• Vandtårnet i Byparken opføres.

• Vestre og Østre skolers ældste dele opføres. (Kilde: Esbjerg 1868-1943, s. 351)

• Vor Frelsers Kirke udvides med et tværskib, så kirken får det udseende den har i dag. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 244)

• 01.01:

Statstelefonen fra Esbjerg åbnes. (Esbjerg Avis 31.12.1895)

• 18.02:

Kulimportfirmaet Jessen & Olsen begynder virksomhed. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 122)

• 12.04:

Interessentskabet Guldager Sogns Forsamlingshus stiftes. (Gammelt og Nyt 05.10.1981)

• 08.05:

Boldesager Bryggeri (det senere Baldur) grundlægges. (EU 29.05.1996)

• 03.10:

Glarmester P. Knoop starter Esbjergs første glarmesterforretning i Kronprinsensgade 24. (Dagbladet Vestkysten 02.10.1986)

• 15.11:

Gaslygterne tændes for første gang i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad 15.11.1896 og Ribe Folkeblad 17.11.1896)

• 09.12:

Vandværket træder i virksomhed. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 143)

• 19.12:

Esbjerg Lagerøl fra Aktiebryggeriet (Esbjerg Bajersk- og Hvidtølbryggeri) er nu bragt i handelen. (Esbjerg Dagblad 19.12.1896)

 

1897

• Arbejdernes Bicykle Klub stiftes. – Nedlagt omkring 1910. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 155)

• Det Danske Gødnings-Kompagni har fra 1897 en betydelig filial i Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 122)

• Efter flere forhandlinger med amtsrådet overtager byen Kongensgade mod at få et engangsbeløb på 60.000 kr. af amtet. Pengene bliver senere brugt til, at Kongensgade som den første gade asfalteres fra Stormgade til Englandsgade. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 132)

• Esbjerg-Fanø Bank bygger sit hovedsæde på Torvet. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 195)

• Esbjergs anden toldkammerbygning opføres.

• Karl Riber etablerer en dagvognsrute fra Hjerting til Esbjerg. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 50)

• Ny brandstation opføres, og det gamle sprøjtehus i Borgergade sælges til nedbrydning for 27 kr. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 126)

• Sognerådet overvejer at bygge et underjordisk pissoir på Torvet, men nøjes dog i første omgang med at anskaffe et overjordisk. Det bestilles hos N. J. Poulsens Maskinfabrik og er klar til opsætning i maj 1898. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 134)

• Sognerådet vedtager på forslag af købmand Hans Sørensen fra Klatterup, at ”bydelen Klatterup benævnes Østerbro”, og det bliver herefter det officielle navn. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 146)

• 01.01:

Engrosforretningen i kolonialvarer og mel, Faarup og Sønderby, grundlægges. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 123)

• 04.03:

Vandpumpen på Torvet fjernes. Brønden vil blive fyldt med jord fra udgravningen til det nye sprøjtehus. (Esbjerg Avis 06.03.1897 og Esbjerg Folkeblad 05.03.1897)

• 27.03:

Rytterstatuen som Esbjergs borgere agter at rejse for kong Chr. IX, er nu bestilt hos billedhugger Ludvig Brandstrup. (Esbjerg Avis 27.03.1897)

• 11.04:

Hotel Esbjerg indvies som Arbejdernes Forsamlingsbygning. (Esbjerg Avis 12.04.1897)

• 11.05:

Indvielsesfest på Hotel Spangsberg i anledning af åbningen af Frelsens Hærs herberg i Esbjerg. (Esbjerg Avis 12.05.1897)

• 13.05:

Sognerådet vedtager Vejudvalgets indstilling om asfaltering af Kongensgade fra Stormgade til Englandsgade. (Esbjerg Avis 13.05.1897)

• 19.05:

På hjørnet af Torvet og Skolegade, i kaptajn Møllers ejendom, opstilles i disse dage et nyt telefontårn til den nye centralstation, som bliver indrettet nedenunder i ejendommen. (Esbjerg Avis 19.05.1897)

• 04.06:

Esbjerg Industriforening stiftes ved møde på Hotel Royal. Samtidig indmeldes 27 i foreningen. (Esbjerg Avis 04.06.1897 og 05.06.1897)

• 19.07:

Asfalteringen af Kongensgade påbegyndes. (Esbjerg Avis 20.07.1897 og Esbjerg Folkeblad 20.07.1897)

• 05.08:

Asfalteringen af Kongensgade er nu omtrent tilendebragt, idet der kun mangler et lille stykke henne ved Englandsgade. Dog skal Kongensgade fra Englandsgade til jernbaneoverførslen brolægges med træ, og dette arbejde påbegyndes i disse dage. (Esbjerg Avis 05.08.1897)

• 10.08:

I Esbjerg Sogneråds møde behandles et andragende fra en stor del af beboerne i Danmarksgade om gennemførelse af Danmarksgade over kirkegården. Det vedtages at nedsætte et udvalg til at undersøge, hvad omkostningerne kan blive. (Esbjerg Avis 11.08.1897 og Esbjerg Folkeblad 11.08.1897)

• 24.08:

Indenrigsminister Bardenfleth er i Esbjerg, hvor planer om Esbjergs kommende banegård drøftes. (Esbjerg Avis 24.08.1897)

• 01.09:

Indvielse af den nye pigeskole (Frøken Hedvig Bønsdorffs Pigeskole) i Esbjerg. (Esbjerg Avis 31.08.1897 og 01.09.1897)

• 05.09:

Indvielse af Esbjerg Teater, Strandbygade 2, selvom bygningen ikke står helt færdigbygget. (Esbjerg Avis 04.09.1897 og 06.09.1897)

• 10.09:

Træbrolægningen i Kongensgade (Englandsgade-Jernbanegade) er nu færdig. (Esbjerg Folkeblad 10.09.1897)

• 11.09:

DFDS udvider ruten Esbjerg-Grimsby til to ugentlige ture. (Esbjerg Avis 11.09.1897)

• 11.09:

Aktieselskabet Arbejdernes Forsamlingsbygning bortbytter selskabets ejendom, Hotel Esbjerg, med Kellers Konditori på hjørnet af Torvegade og Borgergade. Overtagelsen sker 15. sept. (Esbjerg Avis 14.09.1897 og 16.09.1897)

• 17.09:

Kirkegården ved Gormsgade indvies. På indvielsesdagen begraves kirkegårdens første fire lig. (Esbjerg Avis 17.09.1897)

• 24.09:

Vandtårnet i Havnegade åbnes for publikum. (Esbjerg Avis 23.09.1897 og Esbjerg Folkeblad 24.09.1897)

• 01.10:

Fru Kirstine Nielsen påbegynder en privatskole i Klattrup. (Esbjerg Avis 11.09.1897)

• 09.10:

Bryndum Sogns Spare- og Lånekasse holder 25-års jubilæumsfest i Tarp Kro. (Esbjerg Avis 11.10.1897)

• 12.10:

Vand- og Gasudvalget afleverer Esbjerg Vandværk til sognerådet. Vandværket blev taget i brug i slutningen af 1896. (Esbjerg Avis 12.10.1897)

• 17.10:

Odd-Fellow Logen Holger Danske i Esbjerg indvier sit nye lokale i Kronprinsensgade. (Esbjerg Avis 15.10.1897 og Esbjerg Folkeblad 19.10.1897)

• 22.10:

Byggearbejde ved Esbjerg Station med opførelse af en lokomotivremise, en funktionærbygning, en værkstedsbygning m.m. udbydes. (Esbjerg Avis 22.10.1897)

• 31.10:

Isbanen i inderkredsen af cykelbanen i Jerne er nu sin fuldendelse så nær, at den kun mangler tre-fire frostnætter for at være klar til at modtage skøjtesportens mange udøvere. (Esbjerg Avis 01.11.1897)

• 13.11:

Der afholdes orienterende møde om oprettelse af et folkebibliotek. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 73)

• 16.11:

Esbjergs indbyggertal er efter den i disse dage af kommunen foretagne optælling 12.511 mod 12.352 i 1896 og 9.280 i 1895. (Esbjerg Avis 16.11.1897 og Esbjerg Folkeblad 17.11.1897)

• 01.12:

Frelsens Hærs herberg i Esbjerg har siden åbningen 11. maj logeret 1.052 personer, der er leveret 53.292 måltider og badeanstalten har været benyttet af 272. (Esbjerg Avis 22.12.1897)

• 06.12:

Folkebiblioteket stiftes. (Esbjerg Avis 07.12.1897 og Esbjerg Folkeblad 08.12.1897)

• 31.12:

I året 1897 er der forsendt ca. 975 tons fisk fra Esbjerg, 550 tons fra Struer, 475 tons fra Ringkøbing og fra landstationerne mellem Ringkøbing og Holstebro 400 tons. Som man ser, er det ret store værdier, der årlig bringes hjem fra havet, og det ville indbringe mere end det dobbelte, når der fra statens side blev gjort noget mere for det danske fiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

 

1898

• Darumvej indvies under stor festivitas. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 263)

• Esbjerg Folkeblad og Esbjerg Dagblad slås sammen og overtages af redaktør Frederik Petersen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 254)

• Havneadministrationsbygningen tages i brug. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 119)

• 12.02:

Forsikringsforeningen for fiskerfartøjer opløses på en generalforsamling. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 112)

• 22.02:

Esbjerg Folkebiblioteks udlån åbnes på sagfører Erich Erichsens kontor. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 8 og 73)

• 01.03:

Esbjerg Boldklub af 1898 stiftes. (Kilde: Esbjerg Boldklub af 1898 1898-1923. Esbjerg 1923, s. 3)

• 23.03:

Det første ugentlige marked af fedekvæg afholdes i Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 28.03.1928)

• 31.03:

Udførslen fra Esbjerg til England har i finansåret 1897-98 udgjort: 28.118.000 kilo smør, 89.795.000 kilo kød og flæsk, 6.700.000 kilo æg, 1.800.000 kilo fisk. Endvidere er der til Hamborg udført 3.200 stk. hornkvæg. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 31.03:

I året fra 1. april 1897 til 31. marts 1898 er ankommet til Esbjerg Station ca. 110.000 tons til et fragtbeløb af ca. 764.000 kr. Afgået 90.000 tons til et fragtbeløb af 272.000 kr. Der er solgt ca. 117.500 billetter til et beløb af ca. 177.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 11.04:

Dansk Andels-Ægeksports Esbjerg-afdeling oprettes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 121)

• 30.04:

Indtægten på Esbjerg Banegård har i april været: Fragt og ilgods 85.318,63 kr., abonnement, billetter og rejsegods 18.641,60 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898)

• 01.05:

Vestjyllands Socialdemokrat udkommer for første gang, og der er hele søndagen stærk rift om det første nummer. De 6.000 eksemplarer går af som varme hveder på en store bededagsaften. Bladets aktuelle stof drøftes livligt i hjemmene og hvor folk mødes, og der indløber en mængde bestillinger. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.05.1898)

• 01.05:

Esbjerg Gymnastikforening stiftes. (Kilde: Love, 1929)

• 01.05:

Efter hvad der forlyder, søges der for tiden i Esbjerg en passende grund til opførelsen af en katolsk kirke. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.05.1898)

• 03.05:

Det gamle sogneråd kunne have behov for at gøre noget ved afløbsforholdene i Tømrergade. Ellers vil duften fra denne forbitre livet for de konservative sognerådsmedlemmer længe efter at de efter valgdagen er ekspederet over i en anden verden. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.05.1898)

• 04.05:

Vor første borgmester bliver sandsynligvis fattiginspektør Lyngbye fra Frederiksberg. Udnævnelsen finder sted i den kommende uge. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.05.1898)

• ??.05:

Indenrigsministeriet stadfæster indstillingen om, at medlemstallet til Esbjerg Byråd og ligningskommission foreløbig ansættes til 15. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.05.1898)

• ??.05:

Andelsslagteriets ledelse har vedtaget at opføre et stort eksportslagteri her i byen. Slagteriet, i hvilket der skal kunne slagtes 400 kreaturer dagligt, er projekteret til 112.000 kr. Ifm. slagteriet vil der blive indrettet en pølsefabrik og en kødkogningsanstalt. Det nye og store foretagende, til hvilket hr. arkitekt Berg har leveret tegningerne, skal så vidt muligt være færdigt inden 1. august. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.05.1898)

• 05.05:

I sognerådets ordinære møde meddeler formanden, at listerne angående brolægningen af Danmarksgade og Torvegade nu er så vidt i orden, at arbejdet kan påbegyndes. (Esbjerg Avis 07.05.1898)

• 05.05:

Sognerådet forhøjer efter andragende lønnen for de to gaderensere, der renholder asfalten i Kongensgade fra 60 til 70 kr. månedligt. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.05.1898)

• 05.05:

Værten nede i havnerestaurationen, hr. H. Andersen, andrager sognerådet om sognerådets anbefaling til at måtte udskænke undergærede ølsorter. Møller vil fraråde at give anbefalingen, da arbejderne på havnen ikke ønsker det. Der har allerede været en deputation af arbejdere hos havneingeniøren for at forhindre, at en sådan tilladelse gives. Andersen og Friis Nielsen slutter sig hertil. Kaas anbefaler derimod andragendet, som er en betingelse for at restaurationen kan bestå, og det vil være urigtigt, hvis ikke havnearbejdere og rejsende har et sted, hvor de kan nyde en forfriskning. Pagh mener ligeledes, at andragendet godt kan anbefales. Kun Kaas og Pagh stemmer for det. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 05.05:

Konsortiet der ejer etablissementet Tivoli andrager sognerådet om at få indlagt gas i etablissementet. Sognerådet slutter sig til udvalgets indstilling om imødekommelse af andragendet på betingelse af, at andragerne selv bekoster rørledninger derud og stiller garanti for betalingen af gasforbruget. (Esbjerg Avis 07.05.1898 og Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 05.05:

Politiet forlanger en plads, hvor det kasserede kød kan nedgraves, og sognerådet vedtager indtil videre at leje et stykke jord ude ved Strandby dertil. Byen ejer jo ikke en gang jord til en mødding. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 05.05:

I sognerådsmødet indstiller vejudvalget, at Torvegades brolægning overdrages til brolægger Ratthe, og at Danmarksgades brolægning deles således at Jensen og Nielsen får de to tredjedele og Eriksen får en tredjedel. Levering af sand overdrages til vognmændene E. Sørensen og Chr. Mathiasen. Kloakledningen overdrages til Mikkelsen og Træff. Indstillingen vedtages. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 05.05:

Den nydannede gymnastikforening får af sognerådet tilladelse til at benytte kommunens gymnastikhus. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 06.05:

I anledning af Good-Templar Ordenens 16-årige indførelse i Esbjerg afholder logerne ”Fremtidens Håb” og ”Støt os nu” en stor offentlig agitations- og folkefest den 6.-8. maj i Hotel Esbjergs store have og sal. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.05.1898)

• 09.05:

På et møde på Hotel Royal stiftes Esbjerg Handelsforening af 1898 under navnet Detailhandlerforeningen. 44 medlemmer indmelder sig straks i foreningen. (Kilder: Esbjerg Detailhandlerforenings forhandlingsprotokol 1898-1912 og Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 102)

• ??.05:

Man har fra flere sider forelagt os klager over, at man så sjældent ser noget til sundhedskommissionen her i byen. Selv ved bagerier og lignende virksomheder, hvor hygiejnen er af den største betydning, kan renligheden og kloakforholdene ofte få lov at skøtte sig selv. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 10.05:

Et forlydende vil vide, at hotelejer Thomsen, Hotel Esbjerg, er ude med en adresse til politimesteren om varietébevilling. Rygtet fortæller endog, at hr. Thomsen på forhånd har sikret sig en del underskrifter. Det var sikkert en bedre gerning at arrangere nogle gode men billige teaterforestillinger, der kunne højne smagen for den gode kunst, hvad man vel ikke just kan sige, at varietéen er. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• 10.05:

Et historisk panorama forevises i disse dage i et stort telt ved Skolegade. De veludførte panoptikonfigurer gør megen lykke hos de besøgende. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.05.1898)

• ??.05:

Det laveste tilbud på arbejdet ved den nye fiskerihavn er fra entreprenørerne Hoffmann & Lauritz Hansen og lyder på 595.000 kr. Det højeste tilbud, som er indgivet af entreprenør Johansen, lyder på 694.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.05.1898)

• 11.05:

Den nye margarinefabrik afsender 12.000 pd. margarine eller over en vognladning, der er bestilt til en enkelt mand i København. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.05.1898)

• 11.05:

Cirkus Bergmann åbner sin turné i Esbjerg med en stor gallapremiere. Det talrige publikum følger den interessante forestilling med synlig interesse. Videre hyggeligt er det imidlertid ikke at opholde sig i cirkusset. Stormen raser udenfor med en uhyggelig voldsomhed, der flere gange truer med at vælte det store telt – et øjeblik begynder folk endog at strømme mod udgangen. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.05.1898)

• 12.05:

De alt andet end smukke udhængsskilte, som endnu pryder Esbjerg, havde det ikke godt under stormen onsdag nat. Flere steder er de gået ud af deres gode hængsler. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898)

• 12.05:

På landbomødet er der enstemmighed for, at eksportslagteriet bør anlægges af staten. Om driften er der delte meninger. Nogle holder på statsdrift, andre på andelsdrift og nogle på, at landboforeningerne skal overtage driften. Spørgsmålet udsættes. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898 og 15.05.1898)

• 12.05:

Landbomødet om eksportforholdene udtaler sig enstemmig for, at Statsbanerne bør anskaffe hvidmalede vogne til kødtransporten. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898 og 15.05.1898)

• 12.05:

Esbjergs første borgmester, hr. Lyngbye, har til Frederiksberg Kommunalbestyrelse indgivet andragende om afsked som fattiginspektør i Frederiksberg, der behandles i Frederiksberg Kommunalbestyrelses møde den 12. maj. Formanden knytter hertil en anerkendelse af hans virksomhed, idet han i otte år har gjort en stor og god gerning i sit embede. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.05.1898)

• 14.05:

Postbudenes arbejdstid er ualmindelig lang i Esbjerg. Gennemsnitlig arbejder budene ca. 12 timer i døgnet. Enkelte dage må de begynde kl. 3.30 og kan ikke få fyraften før kl. 1 næste nat. Denne forlængede arbejdstid er fremkaldt ved det nye eksprestog. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898)

• ??.05:

Den eneste Esbjerg-købmand, der ikke ville være med til at lukke til bestemt tid, er fremdeles lige umedgørlig og ukollegial over for sine kaldsfæller. Han vil dog sikkert snart erfare, at man ikke vinder laurbær ved at falde sine kolleger i ryggen, når de vil enes om noget, der kan højne standen og faget. Thi både publikum og byens handelsstand befinder sig godt ved den nye lukketid, som dog endelig gør det muligt for handelsfolk at holde hviledag sammen med andre mennesker. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.05.1898)

• 15.05:

Ved Centralhotellet er der, som enhver esbjergenser ved, hensat nogle vedbendranker og lignende planter, som skal lulle hotellets gæster ind i den forestilling, at de sidder i lysthuse, når de nyder deres svalebajer ude i det fri. Dette kunne nu alt sammen være såre godt, hvis bare fortovet var bredt nok til en sådan beværtning. Men som det nu er, kan det vanskeligt undgås, at nattevandrere af og til falder over nogle stoleben, der har forvildet sig uden for lysthusene. Hvis disse, for fortovets bredde alt for moderne indretninger skal bevares, må det da i det mindste forlanges, at der holdes strengt over ordenen på dette sted. Thi den mindste uregelmæssighed generer færdslen. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.05.1898)

• 17.05:

Gadebelysningen er i disse mørke nætter under nulpunktet. Ufrivillige sammenstød mellem folk, der mødes på gaden, hører ligefrem til dagens orden eller rettere til nattens uorden. Og man skal være godt kendt for at kunne finde omkring i dette mørke. For en kommunalbestyrelse med konduite var der sikkert grund til at tænde gaslygterne, indtil de lyse nætter virkelig indtræder en gang, når det bliver sommer. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.05.1898)

• 17.05:

Esbjerg Handelsforening lader afholde et offentligt møde på Hotel Spangsberg. Rigsdagsstenograf Agerholm holder et interessant foredrag om stenografiens anvendelse i forretningslivet. Hr. Agerholm påviser, at man ved tre måneders arbejder kan lære at stenografere ca. 100 ord i minuttet. Stenografien anvendes nu i en mængde forretninger både i København og i provinserne. Og her i denne by, der er vokset op som Aladdins slot, må der frem for alt være jordbund for stenografien, slutter hr. Agerholm under forsamlingens bifald. Hvorefter en del handelsmænd danner en stenografforening. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.05.1898)

• ??.05:

Arbejdernes Bicykleklub har nu genoptaget sin virksomhed. Generalforsamling blev holdt forleden. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.05.1898)

• 19.05:

Handelsbanken i Esbjerg agtes overdraget til Handelsbanken i København, der da vil vedblive at drive den herværende bank som filial. Sagen skal ordnes på en generalforsamling den 4. juni. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.05.1898)

• 21.05:

De gamle planer om en klædefabrik dukker atter op. Et konsortium påtænker at realisere tanken ude ved Cementfabrikken, hvor man i hvert fald ikke mangler grunden. Nogen endelig bestemmelse er dog ikke truffen. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.05.1898)

• 21.05:

Med købstadsrettighederne får Esbjerg også ret til at besætte en plads i Ribe Amts Skoleråd. Hr. overlærer Olsen, Varde, som hidtil har været valgt af Ribe og Varde i fællesskab og som nylig er bleven genvalgt, kommer således fra nytår til at vige pladsen for en esbjergenser, der skal vælges af det nye byråd. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.05.1898)

• 22.05:

Borgmester Lyngbye aflægger et besøg her i byen. Borgmesteren tiltræder sit embede fra 1. juli, men kommer sandsynligvis hertil fra næste måneds begyndelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.05.1898)

• 22.05:

Mødet angående ægeksporten er kun besøgt af 12 mand. Mødet åbnes af hr. J. P. Petersen, Jerne Søndergårde, som herefter oplæser lovene for Dansk Ægeksportforening. Samtidig forelægges et uddrag af denne forenings årsregnskab for 1897 til gennemsyn. Man drøfter forskellige spørgsmål eksporten vedrørende samt spørgsmålet om oprettelse af en stedlig samlerkreds. Da der allerede er tegnet en del før mødet, og der på mødet tegnes en del ny, begynder foreningen sin virksomhed med 54 medlemmer. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.05.1898)

• 22.05:

Esbjerg Cykleklub holder væddeløb på cykelbanen i Jerne. Efter løbenes slutning optræder Cirkus Overgaards kunstryttere i inderkredsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.05.1898, 18.05.1898 og 22.05.1898)

• 23.05:

Esbjerg Afholdsforening åbner et afholdshjem i Borgergade 60. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.05.1898)

• 24.05:

Hotelejer Thomsen har fået samlet ca. 200 underskrifter på et andragende om varieté på Hotel Esbjerg. Andragendet er indsendt til herredskontoret, men det vil, efter hvad vi erfarer, heldigvis ikke blive bevilget. En varieté ville vel også noget nær være den værste gift, man for øjeblikket kunne give Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.05.1898)

• 24.05:

Opmudringen ved Grådyb er nu påbegyndt. Det skal forsøges, om man ikke kan uddybe løbet så meget, at de store skibe kan gå over ”Borren” [barren, red.] uden at vente på højvande. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.05.1898)

• 25.05:

Skarnkister bliver i disse dage nedlagt i fortovene i Kongensgade, på det at man der må kunne gemme de mindre smukke ingredienser, der kan falde af asfalten. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.05.1898)

• 25.05:

Afgravningen på den østre del af Torvegade er nu allerede vidt fremskreden. Når man kommer over denne mindre tiltalende proces, vil gaden vise sig i en ny og bedre brolægning. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.05.1898)

• 26.05:

Samtlige ekviperingshandlere med undtagelse af en har nu også vedtaget at lukke kl. 8 [20, red.]. Den ene svale, som har modsat sig denne fornuftige beslutning, vil næppe få nogen sommer ud af sin ukollegialitet. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.05.1898)

• 26.05:

Beboerne i Jyllandsgade har atter forebragt os en klage over, at skarnkasserne hos slagtere og andre steder, hvor der findes stærkt duftende sager, tømmes ved højlys dag. Dette skete f.eks. den 26. maj, og både denne dag og dagen før kørte renovationsvognen uden dække gennem gaden efterladende en modbydelig stank, der selvfølgelig var til stor gene for gadens beboere og de handlendes forretninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.05.1898)

• 26.05:

Stenografforeningen Gabelsberger i Esbjerg afholder konstituerende generalforsamling. Foreningen, der allerede tæller 30 medlemmer, vil efter indbydelse blive repræsenteret på det store stenografmøde i København i pinsedagene. Det fortjener at fremhæves, at IOGT i Jyllandsgade har støttet foreningen ved at stille et værelse til rådighed for dens møder. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.05.1898)

• 27.05:

Det meddeles, at byrådsvalget for den almindelige vælgerklasse afholdes torsdag den 16. juni og for de højestbeskattede fredag den 24. juni. Den almindelige vælgerklasses repræsentanter kommer kun til at fungere i tre år, altså indtil 1901. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.05.1898)

• 27.05:

Rendestenene i Østergade og på Østerbro har en tendens til at brede sig, og da de tilmed dufter ilde, var der vist nogen anledning til at retlede dem. Afløbsrenden bag sygehuset kunne uden skade for sundhedstilstanden tåle at blive renset. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.05.1898)

• ??.05:

I Ribe Amts Skoleråds møde meddeles det, at d’herrer Nonboe og Olsen, Varde, samt Øllgaard, Ribe, er genvalgt som medlemmer af skolerådet for tiden indtil 1. april 1904. Hr. overlærer Olsen er jo valgt af Ribe og Varde i fællesskab, og meddelelsen kan tyde på, at man lige til 1904 vil hindre Esbjerg i at få en repræsentant i skolerådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.05.1898)

• 29.05:

Bekendtgørelse: Ifølge lov af 19. marts d.å., hvorved Esbjerg Kommune oprettes til købstad, skal der inden udgangen af juni måned 1898 foretages valg af Esbjerg Byråds medlemmer. Valgene afholdes på Tinghuset (i salen). Den større del (8 medlemmer) vælges torsdag den 16. juni, og den mindre del (7) fredag den 24. juni. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.05.1898)

• 30.05:

Trængslen på jernbanestationen var overordentlig stor i pinsen. Med den stadigt stigende trafik er det aldeles uforsvarligt, at der ikke bliver bygget en ny og tidssvarende station. Ministrene skulle tvinges ind i trængslen på Esbjerg Station en 2. pinsedag, så lærte de nok at fremsætte forslag om en ny banegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.06.1898)

• 31.05:

Trafikken [Indtægten, red.] på Esbjerg Banegård i maj måned d.å.: Billetsalg og rejsegods 17.742,09 kr., indtægt for fragt og ilgods 8.459,94 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.06.1898)

• 01.06:

Borgmester Lyngbye vil tage ophold i Esbjerg allerede fra 1. juni. Han vil således være her under og kan tage hånd i hanke med sognerådets forberedelser af byrådsvalgene. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.05.1898)

• 01.06:

Sundhedskommissionen har hos sognerådet nedlagt protest imod, at der anbringes skarnkister på Kongensgade, hvorfor arbejdet med disse løjerlige indretninger er indstillet. – Skarnkisterne kom for øvrigt alligevel! (Vestjyllands Socialdemokrat 01.06.1898 og 01.05.1938)

• 04.06:

Det store hundehold her i byen er ved at blive en sand plage. Særlig galt er det på byens torv om lørdagen. Lørdag den 4. juni blev således fhv. natvægter Sørensen bidt i højre ben af et stort glubsk uhyre af en hund, tilhørende politibetjent Thomas Christensen. Foruden at få et ubehageligt sår i benet, fik Sørensen sine benklæder revet i stykker. Det var sikkert ingen skade til, om politiet havde sin opmærksomhed henvendt på dette uvæsen. Heldigvis får vi vel snart en hundeskat – det bedste universalmiddel mod hunde. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.06.1898)

• 05.06:

Arbejderpartiet holder grundlovsfest i forsamlingsbygningens have. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.05.1898, 01.06.1898, 05.06.1898 og 07.06.1898)

• 05.06:

Esbjerg Venstre holder grundlovsfest i Hotel Esbjergs smukke have. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.06.1898)

• ??.06:

Aktieselskabet Handelsbanken i Esbjerg vedtager overenskomsten med Københavns Handelsbank. Ifølge overenskomsten anlægger Københavns Handelsbank en filial i Esbjerg og overtager den herværende banks aktiver og passiver. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.06.1898)

• ??.06:

Hr. fotograf R. Andersen, Esbjerg, har købt Vorgod Sogns hovedkirke med tiende for ca. 13.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.06.1898)

• 12.06:

Hemmelig afstemning har vi nu ved forestående byrådsvalg. Enhver kan frit skrive socialdemokratiets kandidaters navne på stemmesedlen, uden at nogen kan kontrollere, hvorledes man har stemt. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.06.1898)

• 13.06:

Margarinefabrikken Vestjylland, som begyndte sin virksomhed for en uges tid siden, bliver den 13. juni forevist for aktionærerne og repræsentanter for pressen. Den smukke og velindrettede fabrik er beregnet på en daglig maksimumproduktion af 10.000 pd. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.06.1898)

• ??.06:

Sundhedskommissionen har nu givet tilladelse til, at der nedlægges skarnkister i fortovene. Men skarnkisterne skal overhældes med vand. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.06.1898)

• ??.06:

En katolsk kirke vil blive opført på hjørnet af Nygårdsvej og Kirkegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.06.1898)

• 15.06:

Jordemoder fru Sørensen fejrer sit 25-årige jubilæum som jordemoder her i byen. Fruen, som var den første jordemoder i Esbjerg, har assisteret ved over 2.400 fødsler. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.06.1898 og 17.06.1898)

• 16.06:

Byrådsvalget i 1898 er det første med hemmelig afstemning, da man indfører stemmesedler. Hidtil har man mundtligt skulle meddele valgbestyrelsen, hvem man ville stemme på. Så kan enhver stemme frit, skrev Esbjerg Avis, og ”behøver ikke at spekulere på, om hans stemmeafgivning behager eller mishager kunder eller andre, hvem man måtte stå i afhængighed til”. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.06.1898-19.06.1898 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 283)

• 19.06:

Redningsdamperen Vestjylland har i sin 2½-årige levetid reddet 13 menneskeliv og en mængde fiskerbåde samt andre redskaber for fiskeriet. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.06.1898)

• 19.06:

Stor offentlig sangerfest afholdes i dagene 19.-20. juni af de centraliserede jyske sangforeninger i Hotel Esbjergs smukke etablissement. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.06.1898-19.06.1898)

• 19.06:

Et eksportslagteri vil nu blive opført ved siden af Andelsslagteriet. Slagteriets bygninger, som skal være færdige til 1. oktober, vil blive udbudt i entreprise en af de nærmeste dage. Andelsslagteriets ejere, som også er bygherre for det nye slagteri, synes således at ville konkurrere med staten om eksportslagtningen her ved Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.06.1898)

• 21.06:

Esbjerg Andelsslagteri udbyder til offentlig licitation vedr. opførelse af et kreaturslagteri efter tegninger og konditioner, der henligger til eftersyn hos arkitekt O. Berg, Danmarksgade, fra den 21. juni. Tilbuddene skal indleveres på slagteriets kontor inden den 4. juli. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.06.1898)

• 22.06:

En patentseng forevises på Hotel Spangsberg. Sengen er fra fabrikant J. [eller I., red.] C. Pedersen fra København. Den kan foldes sammen til en lille pakke, der knap vejer 20 pund, og sættes til side i en krog. Den snilde opfindelse roses fra mange sider. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.06.1898)

• ??.06:

Under den gamle Strandby Kro har man ved en udgravning fundet en gammel kælder og nogle mønter. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.06.1898)

• 24.06:

I dag er der atter valg på Esbjerg Rådhus [Ting- og Arresthuset]. De højestbeskattede skal vælge syv medlemmer til det nye byråd. For at have valgret må man have svaret mindst 43,20 kr. i skat til kommunen. Som følge af denne begrænsning er der af byens ca. 1.500 vælgere kun 376 på valglisten i dag. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.06.1898, 21.06.1898, 23.06.1898 og 24.06.1898)

• 24.06:

Efter sikkert forlydende skal hr. Lykke Thomsen i nær fremtid overtage redaktionen af Esbjerg Dagblad. Der afhjælpes på denne sindrige vis et længe og dybtfølt savn både for hr. Lund og hr. Lykke Thomsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.06.1898)

• 24.06:

Rendestenene i Jyllandsgade og Norgesgade kunne trænge til et grundigt eftersyn af sundhedskommissionen. Og det ”sorte hav” mellem Norgesgade og Nørregade burde hurtigst muligt tørlægges. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.06.1898)

• 26.06:

Esbjerg Brandkorps afholder øvelse. Først øver korpset sig i nogle 4-etagers bygninger i Kongensgade og Kirkegade, og sluttelig oversprøjter man kirken. Der vil i en nær fremtid blive opført et øvelsestårn på pladsen foran brandstationen i Borgergade. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.06.1898)

• 26.06:

VM-brydekamp mellem danskeren Bech Olsen og ”den frygtelige græker” Antonio Pierri finder sted på Esbjerg Cykelbane. 1.000-1.100 tilskuere er til stede foruden ”plankeværksbilletterne” og ”tagstenskiggerne”. Mønningerne af de omkringliggende huse er nemlig besatte af tilskuere. Efter at have kæmpet i ca. ½ time får kampen det udfald, at Bech Olsen bliver sejrherre. (Esbjerg Avis 24.06.1898, 28.06.1898, Vestjyllands Socialdemokrat 22.06.1898, 24.06.1898, 26.06.1898 og 28.06.1898)

• 28.06:

Arbejdet ved den nye fiskerihavn er påbegyndt, om end man endnu er ved de mere forberedende arbejder. Havnen bliver næppe fuldt færdig før om to år. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.06.1898)

• 28.06:

Sommerrevyen opføres første gang i aften. Den byder på store overraskelser, bl.a. en rejse til Nordpolen og byrådsvalg i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.06.1898 og 29.06.1898)

• 30.06:

Redaktør Olesen tager afsked som ansvarshavende redaktør af Esbjerg Avis. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.07.1898)

• 30.06:

Indtægten på Esbjerg Banegård i juni måned d.å.: På selve stationen ved salg af billetter 15.809,46 kr., rejsegods 358,40 kr., frimærkepakker 279 kr. I godsekspeditionen for fragt-ilgods 88.703,24 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1898)

• 01.07:

Fra i dag har Esbjerg sin egen borgmester, idet hr. Lyngbye tiltræder sit embede fra 1. juli. Borgmester Lyngbye, som tager bopæl på Hotel Royal, er som bekendt selvskreven formand for det nyvalgte byråd. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.07.1898)

• 01.07:

Redaktionen af Esbjerg Avis overtages af realskolebestyrer Bertelsen fra Grenaa, der vil lede bladet i samme moderate retning som hidtil. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.07.1898)

• 01.07:

10 tyske slagtersvende gjorde den 28. juni halløj i Havnegade og på Jernbanevej [nuværende Exnersgade]. Det gik særlig ud over stakitværkerne. Vægterne, som iagttog dem, var ikke mandstærke nok til at foretage noget større angreb. Men den 1. juli stiller hele politistyrken ude ved tarmsliberiet og attraperer alle de 10 tyskere, som samme dag idømmes hver 60 kr. i bøde. Da de ikke har noget at betale med, må de straks begynde at sidde bøderne af. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.07.1898)

• 01.07:

Opførelsen af det nye eksportslagteri er af Andelsslagteriets bestyrelse overdraget til tømrermester Jens Rasmussen og murermester Ovesen her af byen for ca. 50.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1898)

• 04.07:

Den dansk-amerikanske forening, som holder fest hos restauratør Eeg i anledning af De Forenede Staters uafhængighedserklæring, sender et telegram til McKinley. Præsidenten sender straks en genhilsen med de bedste ønsker for den dansk-amerikanske forening i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1898)

• 05.07:

Det er nu afgjort, at der til efteråret fremkommer forslag for Rigsdagen om en ny banegård i Esbjerg. Forslaget og tegningerne ligger allerede fuldt færdige i regeringskontorerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.07.1898)

• ??.07:

Opførelsen af det nye eksportslagteri er af Andelsslagteriets bestyrelse overdraget til tømrermester Jens Rasmussen og murermester Ovesen her af byen for ca. 50.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1898)

• ??.07:

Flere blade meddeler, at der kommer nogle cisterciensermunke til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1898)

• 07.07:

Havnearbejdet ved den ydre havnekaj skrider kun langsomt fremad. Den påbegyndte halvdel af arbejdet skulle have været færdig 1. juli, men det vil tage endnu nogen tid, inden man kan melde klar bane. Og først derefter kan man tage fat på den anden halvdel. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1898)

• 08.07:

Borgmester Lyngbye har nu aflagt besøg hos de forskellige byrådsmedlemmer. Borgmesteren mener, at det nye byråd vil få store arbejder at udføre fra nu af og til nytår. I den første tid vil der særlig blive meget arbejde i udvalgene, og i den sidste halve snes uger vil der antagelig blive afholdt byrådsmøde hver uge, for at tilendebringe de forberedende arbejder for byens indtrædelse i købstædernes række. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1898)

• 08.07:

Esbjerg ny Banegård, hvis beliggenhed vi tidligere end noget andet blad omtalte udførligt, vil koste 1 mio. kr., hvoraf ⅓ søges bevilget på næste års finanslov. Som vi tidligere har omtalt, vil arbejdet antagelig blive påbegyndt allerede næste forår. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1898)

• 08.07:

Det første byrådsmøde vil blive afholdt næste fredag, men allerede på tirsdag indbyder borgmesteren til et mere privat og forberedende møde. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1898)

• ??.07:

I vor første artikel om arbejdsforholdene på kommunens gasværk, kritiserede vi den umenneskelige lange arbejdstid, der stod i sørgeligt misforhold til den lave løn. Vor kritik har forøvet den virkning, at lønnen er blevet hævet fra 22 kr. til 24 kr. ugentlig, hvorimod den lange arbejdstid fremdeles bibeholdes. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.07.1898)

• 12.07:

En kreds af redaktører og journalister ved bladene i Esbjerg, Varde og Bramming har indbudt redaktør Olesen til en afskedsfest på Hotel Royal i Esbjerg. Der hersker under det muntre gilde en hyggelig kollegial tone, og man tager i velvalgte ord afsked med den bortdragne kollega. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.07.1898)

• 12.07:

Esbjerg Byråd holder sit første møde, der som meddelt er af mere privat karakter. Samtlige medlemmer har givet møde. Det første offentlige byrådsmøde holdes den 15. juli. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.07.1898)

• ??.07:

Det Kongelige Danske Husholdningsselskab, under hvis administration det staten tilhørende fåreslagteri i Esbjerg hidtil har stået, er ifølge ”Dannebrog” fra 1. september d.å. blevet fritaget for nævnte hverv. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.07.1898)

• 14.07:

Østre Badeanstalt har endnu ikke fået ansat noget opsyn ved den kvindelige afdeling. Dette er så meget mere hensynsløst, som der netop ved denne afdeling møder mange børn. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.07.1898)

• 15.07:

Udvalget for gennemførelsen af Esbjerg-Darumvejen har indbudt alle for sagen interesserede parter til en slags indvielsesfest. Arbejdet er nemlig nu omtrent færdigt fra udvalgets hånd og venter nu kun på sanktion fra de interesserede kommunale styrelser og amtsrådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.07.1898, 16.07.1898 og 17.07.1898)

• 15.07:

Da arbejderne er beskæftiget med at nedlægge gasrør ved læge Brinchs villa i Skolegade, skrider jorden pludselig sammen. Det lykkes dog en i udgravningen beskæftiget arbejder at redde sig op uden at lide nogen skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.07.1898)

• 15.07:

En arbejder på Klæbels Jernstøberi og Maskinværksted kommer alvorligt til skade, idet han oversprøjtes i ansigtet med kogende tin. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.07.1898)

• 15.07:

Det nyvalgte byråd afholder sit første møde på det herværende rådhus [Ting- og Arresthuset]. Den nye borgmester, hr. Lyngbye, hilser venskabeligt såvel på medlemmer som på bladenes referenter. Hr. Lyngbye, der er en høj, statelig mand med sort fuldskæg, gør et fordelagtigt indtryk. Hele hans optræden er bramfri og vindende. Derimod synes han ikke at være meget veltalende, det kommer jo imidlertid nok med øvelsen. Borgmester Lyngbye åbner mødet og udtaler [bl.a., red.] omtrentlig følgende: I det jeg herved åbner det første byrådsmøde er det med følelsen af, at der begynder et nyt afsnit i Esbjergs historie. Ganske vist er det endnu kun et foreløbigt byråd, men vort arbejde vil dog komme til at danne grundlag for fremtidigt kommunalt arbejde i en længere årrække. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.07.1898)

• 15.07:

Byrådet mødes for første gang. Det er nok sognerådet der skal styre byen året ud, men byrådet skal udarbejde vedtægter for de forskellige forvaltningsområder og forhandle med amtet om de økonomiske mellemværender mellem amt og købstad. Endvidere skal byrådet udarbejde budget for det kommende år. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 285)

• 16.07:

Den vilde kørsel gennem byens gader burde absolut forbydes. Vi henleder politiets opmærksomhed på dette forhold. Der går snart ikke en dag til ende uden større eller mindre ulykker, forårsaget ved for hurtig kørsel i gaderne. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.07.1898 og 17.07.1898)

• 17.07:

Frelsens Hær hænger ufortrødent i med sin opsigtsvækkende agitation. Da vi den 17. juli gik en tur på havnen, blev vi overraskede ved at finde en ”afdeling af hæren” nede på havnepladsen. ”Soldaterne” havde taget stilling ved nogle opstillede fiskekasser og angrebet lededes herfra i form af sang og bønner. Det var antagelig fiskerne angrebet gjaldt. Fiskerne syntes imidlertid aldeles uforstående for hvad det gjaldt, idet de fleste morede sig med gemytlige livtag og lignende. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.07.1898)

• 18.07:

I sognerådets møde har skolebestyrerinde frk. Kirstine Petersen ansøgt kommunen om et tilskud til sin private skole. Skolen har i det sidste år haft 122 elever. – 300 kr. bevilges uden særlig afstemning. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 18.07:

I sognerådets møde søger kommissionær J. [eller I., red.] Lund, Torvet, på ny om at få tilladelse til at drive gæstgiveri i sin ejendom på Torvet. – Andragendet henlægges. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 18.07:

I sognerådets møde andrager beboerne i Stormgade på strækningen mellem Danmarksgade og Norgesgade om at få nedlagt vand- og gasrør. – Bevilges mod at beboerne lægger fortove på sædvanlig vis. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 18.07:

I sognerådets møde bliver arbejdet ved opførelsen af øvelsestårnet for brandmandskabet overdraget tømrer J. [eller I., red.] Rasmussen som lavestbydende med 375 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 18.07:

I sognerådets møde meddeler formanden, at valget til ligningskommissionen antages at ville blive udskrevet den 18. august for de lavest beskattede og den 26. august for de højst beskattede vælgere. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 18.07:

En kreds af borgere, ca. 30 i tallet, afholder afskedsfest for redaktør Olesen på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.07.1898)

• 19.07:

Det offentlige nødtørftshus på Torvet, der alt tidligere er blevet kritiseret for sin uheldige beliggenhed og sit mindre tiltalende udseende, synes i det hele taget dårligt indrettet. De fire fremstående opsamlere er således til stor gene og bevirker kun, at publikum bliver oversprøjtede af det nedrislende vand. Hvad der dog er det allerværste, er det modbydelige svineri, der så godt som altid findes, idet de nævnte fire stråler som oftest er fyldte med udtømmelser af enhver art. Vi henstiller til de kommunale autoriteter, om de ikke for det første kunne sørge for en mere praktisk indretning af nævnte anstalt og for det andet sørge for, at der blev holdt lidt bedre rent. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.07.1898)

• 19.07:

Der hersker i denne tid livlig travlhed på havnepladsen. Brolægningsarbejdet langs kajen, hvor DFDS’ skibe ligger til, går støt fremad. Bolværket rykkes et par alen ud i vandet, hvorved kajen bliver en del bredere. En hel del arbejdere er beskæftiget med de mange nye havnespor såvel vest som nord for dokhavnen. Store strækninger af terrænet ved havnen er blevet brolagt. De mange større arbejder giver god beskæftigelse for byens talrige arbejderstand. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.07.1898)

• 19.07:

Arbejdet med den nye fiskerihavn er alt i fuld gang. Trods det store tal af arbejdere går arbejdet regelmæssigt og støt. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.07.1898)

• ??.07:

Fra Anthon B. Nielsens Boglade har vi modtaget til anmeldelse et kort over Esbjerg by og havn. Kortet er udarbejdet dels efter kopier og dels efter matrikelkortene af hr. stadsingeniør Schmidt. Kortet er udført i Wengels Litografiske Etablissement i Esbjerg. Prisen er 2 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.07.1898)

• 22.07:

En stork ses hængende i telefontrådene over viktualiehandler Poulsens gårdsplads i Kongensgade. Det arme dyr opbyder al sin kraft for at slippe fri fra det ubehagelige fangenskab. Det lykkes imidlertid ikke. Der samler sig hurtigt et nysgerrigt publikum. Der bliver i en fart skaffet en stige til veje. Efter en del anstrengelser lykkes det at befri storken, der derefter flyver ned i en vinduesrude, hvorved den skærer sig lidt ved næbet. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at storken ikke har taget videre skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.07.1898)

• 22.07:

Et barn på 3 år falder i en skarnkasse i ejendommen Sverrigsgade 6. En tilkaldt læge mener, at det kolde bad vil have en lungebetændelse til følge. Det vil sikkert være praktisk og overensstemmende med sundhedens fordringer, om folk forsynede deres skarnkasser med låg. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.07.1898)

• 22.07:

Esbjerg Byråd afholder et kort møde for at få nedsat de forskellige udvalg, der skal forberede de forskellige opgaver, som skal løses inden byen træder over i købstædernes række. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.07.1898)

• ??.07:

Bestyrelsen for Handelsforeningen har gjort skridt til at få oprettet et frilager ved det herværende toldsted. Et andragende desangående er indleveret af Handelsforeningens formand, hr. købmand P. A. Pallesen, og købmand C. Feerup. Hr. toldforvalter Hassing skriver i Esbjerg Avis, at der tør næres godt håb om, at sagen vil gå i orden. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1898)

• 23.07:

Af de kommunale historier vi nu har behandlet, er historien om Esbjerg Vandtårn ubetinget den gemytligste. Som læserne vil erindre påviste vi, at tagrenderne på tårnet var indrettet så viseligt, at de udmundede i vandbeholderen således at fuglesnavs og andre uhumskheder, der opsamles i tagrenden, kunne løbe lige ned i folks køkkener. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1898)

• 23.07:

Efter hvad der forlyder, er det under alvorlig overvejelse at opstille Esbjerg-kredsens folketingsmand, kaptajn Bluhme, som en af oppositionens kandidater i 7. landstingskreds, Aalborg Amt, ved landstingsvalget den 21. september. Bluhme skal nok ikke have noget imod at ombytte sit folketingsmandat med det mere magelige hverv som landstingsmand. Venstrebladet Ribe Amtstidende nærer godt håb om, at Bluhme vil blive valgt. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1898)

• 23.07:

Esbjerg og Omegns Landboforening afholder sit årlige dyrskue i Esbjerg ifm. en udstilling af avlsredskaber. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1898 og 24.07.1898)

• 24.07:

Slagterne og andre, der handler på Torvet i Varde, anskaffer sig efterhånden telte, hvori varerne anbringes. Man kan kun prise denne praktiske foranstaltning, der er heldig såvel for køber som for sælger og for de udbudte varer, skriver Ribe Amtstidende. Vi anbefaler vor bys handlende at følge eksemplet fra Varde. Mange har allerede anskaffet telte, og antagelig vil flere følge efter. Varerne vil herved bedre blive beskyttet mod gadens støv og snavs såvel som den stikkende sol. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.07.1898)

• 24.07:

Et vandrør af hovedledningen ude i nærheden af trikotagefabrikken sprænger, og en vandstrøm vælder op af jorden. Der bliver straks taget fat for at få udbedret skaden. Bruddet bevirker, at vandet i rørene bliver grumset og mudret, så det så godt som er ubrugeligt. Kunne der mon ikke rådes bod herpå? Det er ikke morsomt at få skident drikkevand hver gang, der springer et vandrør. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.07.1898)

• 26.07:

Skolelærer- og kirkesangerembedet i Bryndum er ledigt. Ansøgninger om dette embede indgives til biskoppen over Ribe Stift inden 30. august d.å. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.07.1898)

• 26.07:

Politibetjent Petersens 2½ år gamle søn overkøres i Kongensgade ud for Englandsgade af Margarinefabrikkens vogn. Læge Westergaard mener ikke, at barnet har fået nogen indvendig skade. Det var dog ønskeligt, om kuskene i højere grad ville have deres opmærksomhed henvendt på kørslen, særlig i Kongensgade. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.07.1898)

• 26.07:

En herværende glarmester, der er bekendt for sit hidsige gemyt, foranstalter et lille opløb i Kongensgade. Glarmesteren er ved at dressere sin hund. Dette arbejde udfører han på en så brutal måde, at det af tilskuerne absolut får udseende af dyrplageri. Med en stor hundepisk tamper han løs på det stakkels dyr, der hyler i vilden sky. Vi henstiller til glarmesteren, at han en anden gang foretager sin hundedressur på et mindre befærdet strøg. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.07.1898)

• 27.07:

Stormen har raset i de sidste dage i Esbjerg. Ituslåede ruder, ødelagte paraplyer og bortfløjne hatte har været de mest iøjnefaldende resultater af stormens arbejde. Arbejdet på havnen generes ikke så lidt af den orkanagtige storm. Særligt bolværksarbejdet ved den nye fiskerihavn sinkes en del. Der er alt taget fat på opfyldning af jord på det store terræn. Sandet ryger og fyger hen over pladsen og fylder øjne, næse og mund, så man er lige ved at tabe vejret. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.07.1898)

• 29.07:

En mælkevogn fra Gjesing kommer kørende ud af Strandbyvejen, slingrende til alle sider. På bukken sidder to mænd, der begge er en del berusede. Omtrent ud for Margarinefabrikken i Strandby knækker den ene vognaksel og en gårdejer fra Gjesing, der sidder ved siden af kusken, falder på den hårde vej og forslår sig temmelig stærkt, tilligemed, at en stor dunk fuld af brændevin går i løbet. Det er nok ikke første gang, at ovennævnte mælkevogn har haft en mindre ædru kusk. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.07.1898)

• 29.07:

Ved 20-tiden kommer to mænd slæbende med en mandsperson gennem Borgergade. Efter alt at dømme er manden uhyggelig fuld. Han gebærder sig som en rasende. Hans ledsagere transporterer ham ned i Anlægget. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.07.1898)

• 30.07:

Det har sikkert forbavset mange at se den måde fortovene i Skolegade er anlagt. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.07.1898)

• 30.07:

Gentagne gange har vi her i bladet draget til felts mod det modbydelige svineri, der findes i flere af byens gader. Det er særlig i den nordlige del af byen, at svineriet går i svang. Går man sig en tur gennem gaderne oppe ved Nygårdsvej, ser man flere steder store dynger snavs af enhver art. Særlig ubebyggede grunde synes at blive brugt som oplagsplads for alskens skramleri. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.07.1898)

• 30.07:

Efter forlydende skal der være repræsentanter for et konsortium i København, her i byen i disse dage, for at se på en passende grund til opførelsen af en stor cirkusbygning. Bygningen skal indrettes i lighed med Cirkus Varieté i København. Bare det nu ikke bliver et stort luftkastel. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.07.1898)

• ??.07:

Fra fotograf Ad. R. Andersen har vi modtaget et fint udført billede af den bebudede rytterstatue. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.07.1898)

• 31.07:

Nede på Jernbanevej [nuværende Exnersgade] findes der et hundestutteri, hvor der for tiden opdrættes 14-16 køtere. Beboerne i de omkringliggende ejendomme klager over det syndige spektakel, de mange køtere foranstalter. Var det mon ikke heldigere, at lægge en sådan anstalt udenfor byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.07.1898)

• 31.07:

Der afholdes cykelvæddeløb på Esbjerg Cykelbane. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.07.1898 og 03.08.1898)

• 31.07:

En sadelmager- og tapetsererforening for Ribe Stift dannes på et møde her i byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.08.1898)

• 31.07:

Anmeldte sygdomstilfælde i juli måned i Esbjerg: Difteritis 1, kighoste 2, fåresyge 3, koldfeber 1, gigtfeber 4, lungebetændelse 2, bronkitis 62, brystbetændelse 14, halsbetændelse 31 og diarrhoe [=diarré] 18. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 31.07:

Indtægten på Esbjerg Banegård har i juli måned været 24.500 kr. for billetsalg og rejsegods og 99.211,74 kr. for ilgods. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 01.08:

Fællesorganisationens Sygekasse i Esbjerg er af indenrigsministeriet blevet statsanerkendt fra 1. august d.å. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898)

• ??.08:

Om uheldet med mælkevognen fra Gjesing har vi yderligere modtaget følgende meddelelse: Kusken var ikke beruset. Det var derimod passageren, der faldt af vognen sammen med ham. Årsagen til uheldet var, at man tabte en møtrik, så det ene hjul løb af. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.08.1898)

• 03.08:

Den 28. juli skete et beklageligt ulykkestilfælde på tømrermester Rasmussens under opførelse værende ejendom i Kongensgade. Murerarbejdsmand Peder Pedersen faldt nemlig ned fra stilladset og forslog sig ganske alvorligt. Ved lægeundersøgelsen viste det sig, at han havde brækket kravebenet og to ribben og endvidere fået en indre blødning. Den 3. august er blødningen standset, og der er håb om at redde hans liv. Den forulykkede, der har kone og fem børn, er ikke ulykkesforsikret og er ikke medlem af nogen sygekasse. Blandt kammeraterne er der sat en indsamling i gang til fordel for den forulykkede. Mestrene burde lade deres arbejdere ulykkesforsikre og enhver arbejder burde være medlem af en sygekasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.08.1898)

• 03.08:

En ung dame er ved at drukne ved Østre Badeanstalt. Hun har i det stærke højvande vovet sig for langt ud, og det er lige med nød og næppe, at hun når at få fat i rækværket. Der er naturligvis ikke noget opsyn. Men måske denne tildragelse kan lære anstaltens bestyrelse, at der altid skal være opsyn ved en badeanstalt. Det ville heller ikke være af vejen, om man spenderede nogle sikkerhedstov ved trapperne. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 04.08:

Østre Badeanstalt sparer stadig på opsynet. Den 4. august, da der er ualmindelig stærkt højvande, har man trukket opsynet bort fra den mandlige afdeling. Til gengæld har man for denne dag en opsynshavende ved den kvindelige badeanstalt. – Hvor opsynsmanden fra den mandlige afdeling var havnet, skal vi ikke kunne sige, for det var vel ikke ham, der var sat til at passe damerne? Under alle omstændigheder må vi fordre aldeles bestemt, at der altid er opsyn ved begge anstalters afdelinger i badetiden. Ellers vil badeanstaltens direktion med rette kunne gøres ansvarlige for indtrædende ulykkestilfælde. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1898)

• 05.08:

To store hunde etablerer et større slagsmål i Kongensgade. I kampens hede farer køterne ind gennem en stor spejlglasrude i slagter Hertz’ butik. Ruden knuses fuldstændig. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1898)

• ??.08:

Plakattrykker Lund anker over, at der ikke sidder flere end tre grundejere i det udvalg, der behandler spørgsmålet om bygrænsen. Men hvor mange skulle der da være? Det manglede bare, at grundejerne selv skulle bestemme det hele, som om der ikke var andre borgere i byen. Hr. plakattrykkeren anker også over, at byrådet ikke har spurgt den grundejerforening, i hvis bestyrelse han sidder. Hr. Jens Lund synes således nu at ville være overbyrådsmedlem eller overborgmester. Herregud, at det skulle komme dertil med Smedegades egen plakattrykker. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1898)

• 06.08:

Den tid nærmer sig nu snart, da vort byråd vil komme til at drage den linje, der for kortere eller længere tid skal danne skellet imellem købstad-grund og købstad-jord. Dette spørgsmål ifm. beskatningen af faste ejendomme er sikkert det vigtigste spørgsmål, som vil blive at løse af vor nye kommunalbestyrelse. Endnu er sagen til drøftelse i udvalget, og først når den kommer til 2. behandling, vil borgmesteren få lejlighed til at give grunde for eller imod den foreslåede løsning. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1898)

• 06.08:

Der sker en ulykke på Esbjerg Havnebane. Det er et rent vidunder, at sammenstødet ikke kræver mere end ét menneskeliv. Det er den farligste ulykke af den slags siden Gentofte-katastrofen. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898-11.08.1898)

• 06.08:

Der sker et beklageligt ulykkestilfælde på Esbjerg Damp-Save- og Høvleværk, idet arbejdsmand Chr. Clausen får tre fingre på højre hånd læderet af båndsaven. Arbejderen er forsikret for 1½ kr. daglig af savværket. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 06.08:

For et halvt års tid siden omdannedes den tidligere efterskole ved Esbjerg til højskole. Det synes ikke rigtig at ville gå. Den 6. august afholdes et møde for repræsentanter for de omkringliggende sogne. Der nedsættes et udvalg på 20 medlemmer til at arbejde for oprettelse af en forening med det formål at opretholde højskolen. Bestyrelsen for selskabet, der ejer skolen, skal være gået med til at lade pengene, der står i skolen, forrente og afdrage på billige lån. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• 06.08:

En familie i Danmarksgade er den 6. august kommet i krigshumør. Anledningen er nok den, at et af familiemedlemmerne, en håbefuld ung mand, forsøger at fyre under kaffekedlen med et par træsko, som tilhører en anden. Herover bliver familiens overhoved i høj grad fornærmet, og det ender med et artigt slagsmål imellem ham på den ene side og sønnen og moderen på den anden side. Efter bataljens slutning ser vi den vrede fader stige ud af vinduet, sværgende på, at han vil melde hele historien til sognefogeden. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• ??.08:

Det synes at være en yndet sport blandt Esbjergs håbefulde ungdom at frastjæle byens ældre medborgere deres dyrt erhvervede cykler. Foruden den alt tidligere nævnte tyveknægt er ikke mindre end fire håbefulde ynglinge indblandet i tyverierne. Tyvene, der som sagt alle er unge mennesker – et par af dem er endog ikke konfirmerede – vil i den nærmeste fremtid kunne vente deres straf. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1898)

• ??.08:

Hr. boghandler Dalsgaard Olsen har udsendt nogle smukke kuverter med brevpapir, konvolutter og brevkort, som er forsynede med prospekter fra Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 07.08:

Den umådelige spekulation og svindel, som blev drevet her for et par år siden, vil nu først rigtig vise sig i al sin forlorenhed, og byen kan let i nogen tid komme til at lide under, hvad spekulanterne har forbrudt. Hele Nygårdskvarteret er en følge af spekulationen, og er fremelsket på kunstig måde, og for øjeblikket bygges der overalt herude efter den nye gadeplan, uden at der er gjort det allerringeste for at istandsætte gaderne eller for at skaffe afløb for spildevandet. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 07.08:

Borgerforeningens nye bygning på hjørnet af Torvegade og Kongensgade er nu for så vidt færdig, at man har begyndt at indflytte bohavet i de flotte lokaler. Den 5. august tændtes gassen for første gang i restaurationsværelserne. Bygningen præsenterer sig storartet på den iøjnefaldende plads. Lokalerne er udstyret efter alle nutidens fordringer. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 07.08:

Oppe i Sverrigsgade, hvor beboerne indtil for ganske kort tid siden alle var henviste til at benytte vandet fra alle de herværende brønde, er der for tiden et grimt svineri, der let kan få alvorlige følger, hvis der ikke i tide sættes en stopper herfor. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.08.1898)

• 08.08:

Nogle fulde mennesker, der kommer ud fra en beværtning på Torvet, noteres af politiet for svinagtig opførsel på Torvet. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• 09.08:

Den tilskadekomne arbejder, Peder Pedersen, ligger i meget lidende tilstand i sit hjem. To af hans kammerater holder stadig vagt ved den ulykkelige kammerat, der er gået fuldstændig fra bevidstheden. Der er ringe sandsynlighed for, at han kan leve. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• 09.08:

Rughøsten er alt i fuld gang her i omegnen. Efter hvad man kan skønne, vil rugen i år give et godt udbytte. Høhøsten har som tidligere meddelt givet et godt udbytte. Rodfrugterne tegner godt. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• 09.08:

Vestjyllands Socialdemokrat foretager en lille spadseretur rundt i byens gader for at se, hvorledes Esbjerg tager sig ud i regnvejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• 09.08:

En fiskerhøjskole påtænkes oprettet ved Esbjerg i den nærmeste fremtid. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• ??.08:

I Politiken læses følgende: ”I anledning af vor anke over den måde, asfalten her i København bliver holdt ren på eller rettere sagt ikke bliver holdt ren på, skriver en beboer af Esbjerg til os for at meddele, at vi aldeles ikke behøver at henvise til London eller Hamborg som mønster, da renholdelsen af den esbjergensiske asfalt er hævet over enhver ros, så at vedkommende autoriteter altså inden for landets grænser har et forbillede, de passende kunne studere”. Vi tror ikke, de gør det, tilføjer Politiken. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• ??.08:

Berlingske Tidende meddeler følgende om en model af et fuldrigget skib, der er udstillet i Bergen af skibsbygmester Raun Byberg i Esbjerg: Et helt kunstværk er en model af et fuldrigget skib, rigget i alle detaljer udført efter beregnet tegning af N. Raun Byberg, skibsbygmester i Esbjerg. Det må have kostet års arbejde, og det vækker med rette stor beundring. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• 10.08:

Med ekstratog ankommer et stort menageri-cirkus, der den 12. august begynder en række forestillinger på pladsen ved Torvegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• 10.08:

DFDS’ kontrakt med staten med forpligtelse til at vedligeholde en tre gange ugentlig forbindelse imellem Esbjerg og London via Parkeston med skibe af passende drægtighed og dybtgående, og som skal være forsynede med adskilte lastrum, således at smør, æg og gær overføres i et lastrum, der afkøles med kold luft, og hvor temperaturen 6 timer efter indladningens afslutning er bragt ned til 10 grader og ikke overstiger denne varmegrad inden udladningens begyndelse, er under 10. august d.å. bleven fornyet. Kontrakten kan fra landbrugsministeriets side opsiges med ¼ års varsel. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898)

• 10.08:

I anledning af en skrivelse fra Ribe Stiftamt om Statsbanernes eller Vandbygningsvæsenets overtagelse af Østre Havnevej fra Kongensgade til Englandsgade, og om anlæg af et nyt jernbanespor fra stationen til havnen, vedtager sognerådet i sit ekstraordinære møde, at kommunen forpligter sig til at vedligeholde de i vejstrækningen anbragte vand-, gas- og kloakledninger og belyse vejstrækningen, men at hvad der skal anlægges af sådanne ledninger ud over den nye kloak, kommunen vil lægge dér i indeværende år, skal staten betale og kommunen udføre. Derhos indstiller sognerådet til amtet, at dette foranlediger, at afløbene fra ejendommene dér bringes i forbindelse med den nye kloak. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 10.08:

Gasværksudvalget indstiller i sognerådets ekstraordinære møde gasværkets udvidelse, idet det oplyser, at en sådan, der allerede var påtænkt sidste år, nu nødvendiggøres dels på grund af at forbruget er steget betydeligt, dels fordi fornyelse af retorterne, der aldrig kunne bevares mere end hen ved to år, bør ske nu, for at standsning af driften ikke skal indtræffe efterhånden som fornyelsen sker. Den samlede udgift vil andrage ca. 16.000 kr. Sognerådet bifalder indstillingen. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 10.08:

Sognerådet vedtager på forslag af gasværksudvalget at anskaffe en brovægt fra Andersen & Jensen i København, der med fundament, opstilling etc. vil koste ca. 1.200 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 10.08:

Fiskeriaktieselskabet Frem, der mærkelig nok har kontor i København og domicil i Esbjerg, holder generalforsamling her i byen. Ved denne lejlighed optræder den fra spekulationsperioden bekendte direktør Hermann atter på brædderne, skønt han, siden han sidst beærede Esbjerg med sit besøg, har ført en ret bevæget tilværelse. Efter hvad et københavnsk blad for nogen tid meddelte, var han dengang efterstræbt af politiet og blev arresteret. Disse skær må han imidlertid have klaret så vidt, at han kunne give møde i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898 og 14.08.1898)

• 11.08:

De mørke aftener synes at begynde påfaldende tidligt i år. Det synes næsten også at dette, ligesom så meget andet, er kommet bag på vore kommunale autoriteter. Byen henligger således i et helt ægyptisk mørke i disse aftener. Kunne der mon ikke blive råd til at tænde gadelygterne? Kandelabrene på Torvet er blevet forøget med fire nye lygter – der endnu ikke har været tændt. Hvortil al den ståhej med gasglødelys, kandelabre m.m., når vi fremdeles skal vandre rundt i mørke med fare for at risikere liv og lemmer? – Det hele er vel ikke forloren reklame? (Vestjyllands Socialdemokrat 11.08.1898)

• 11.08:

Politiet afholder forhør over personalet ved de sammenstødte tog. Forhøret bekræfter, at personalet er uden skyld i ulykken. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898)

• 11.08:

En gammel mand er ved egen uforsigtighed nær ved at blive kørt over af toget ved Kongensgades overkørsel. Manden, der er meget dårlig til bens, anråbes såvel fra personalet på lokomotivet som fra vægteren ved leddet, at han skal blive tilbage. Til trods herfor vover han sig dog ud på banen. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898 og 13.08.1898)

• 11.08:

”Søfuglen”, ”Robert Schou” og ”Folmer” afsejler fra Esbjerg til Kattegat på rødspættefiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 11.08:

Menageriejer C. Crone opstiller sit store menageri på pladsen ved Torvegade og Norgesgade. Menageriets folk assisteres af ca. 50 skoledrenge. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)  

• 11.08:

En 8-årig dreng, søn af byrådsmedlem, snedker Lauritzen, brækker sit ene ben under leg. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 11.08:

Hotelvært Jensby, Centralhotellet, giver den 11. august uden særlig anledning en kelnerlærling en ualmindelig mængde prygl. Drengen, som er fra Aarhus, tager næste morgen sit gode tøj, låner penge af en dame, som har medynk med ham, og rejser hjem til sin fader i Aarhus. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• ??.08:

Den stærke vestenstorm i de sidste dage har virket en del generende på sejladsen fra Esbjerg. Enkelte sejlskibe, der skulle gå fra Esbjerg, har måttet søge læ under Skallingen for at afvente gunstigere vindforhold. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898)

• 12.08:

Den traurige sommerkomedie har afsluttet sin tarvelige sæson på Esbjerg Teater. De fleste esbjergensere vil sikkert drage et lettelsens suk, når de hører, at byen ikke længere skal bringes i vanry ved den bedrøvelige sommerkomedie. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898)

• 12.08:

Det er os en glæde at kunne meddele, at vor kommunale styrelse for en gangs skyld er kommet med reformerne før vor kritik. Torvet og Kongensgade strålede nemlig i fuld belysning i onsdags aftes. Der er dog meget tilbage at ønske endnu, før alt bliver som det skal og bør være på belysningens område. De af byens borgere, der bor i de øvrige gader og som må svare deres skatter til kommunen, har dog også krav på kommunens gadebelysning, så de uden frygt for at komme hjem som invalider kan begive sig ud ved aftenstide. Thi fordrer vi derfor hele byen oplyst i disse mørke aftener. Lige ret for alle kommunens skatteydere bør være løsenet. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1898)

• 12.08:

En lille pige, der morer sig med at kaste sten i Kongensgade, er så uheldig at ramme en forbipasserende borger i hovedet, så han må søge lægehjælp. Uheldet er dog ikke alvorligt. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 12.08:

Samtlige restauratører i Esbjerg afholder et møde på Hotel Royal. Det vedtages at danne en forening til at varetage standens interesser. Der indmelder sig straks 19 medlemmer. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.08.1898)

• ??.08:

Redaktør Bertelsen har nu anlagt injuriesøgsmål mod hr. Jens Lund i Smedegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• ??.08:

Examen juris Green-Andersen har fået beskikkelse som sagfører og tager bopæl i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 13.08:

Da rigsdagen og regeringen i 1868 havde vedtaget lovforslaget om Esbjerg Havn, repræsenterede den jord, hvorpå Esbjerg nu ligger, en såre liden sum. Klitterne og de nøgne sandbanker var allerhøjest nogle hundrede kroner værd. Staten tog den del af jorden i besiddelse, som den mente at have brug for i fremtiden, medens resten overlodes til spekulanterne. Staten havde gjort vel, om den dengang havde inddraget hele det areal under sin besiddelse, som nu udgør Esbjerg Kommune; thi så var der grund til at antage, at byen Esbjerg ville dannes og opvokse på en sund og naturlig måde. Forholdene har imidlertid artet sig anderledes. Den private spekulation har forstået at udnytte jorden her således, at det fra et spekulationsstandpunkt set ikke lader meget tilbage at ønske. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 13.08:

Hr. redaktør Bertelsen, Esbjerg Avis, som hidtil har været Ritzaus korrespondent her i byen, meddeler, at han ikke har sendt det famøse telegram, som lagde skylden for jernbaneulykken over på afdøde Ingversen. Hr. Bertelsen, som samtidig har frasagt sig korrespondancen, er altså i hvert fald uden skyld. Men hvor har vi da den uheldige korrespondent? Esbjerg Folkeblad, som havde lagt ansvaret over på fyrbøder Kræfting, har endnu ikke gjort nogen undskyldning derfor. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.08.1898)

• 13.08:

Vognmand Claus Sørensen bliver dræbt ved egen uforsigtighed, da han går over banen og forsøger at skyde genvej mellem to sammenkoblede godsvogne, der henstår ved varehuset. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 13.08:

71 vogne er der denne lørdag på Torvet i Esbjerg. Det er det største antal, der nogensinde har været på det herværende torv. Helt fra Gørding er landmændene kommet herind med deres varer. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.08.1898)

• 14.08:

Det trækker svært op til uvejr for husejerne i Nygårdskvarteret. Det synes endog som om husejerne derude kan risikere at blive smidt ud af deres ejendomme. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 14.08:

Muddermaskine nr. 3, der har station i Esbjerg, underkastes i denne tid en større reparation. Slisken er sendt til Helsingør Skibsværft for at blive forlænget fra 16 til 20 fod. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 14.08:

Vesterhavsfiskeriet har i år givet et usædvanligt tarveligt udbytte for vore fiskere. De sidste to måneder har fiskeriet omtrent intet udbytte givet. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.08.1898)

• 14.08:

Den ved sammenstødet på havnebanen i Esbjerg forulykkede fyrbøder Ingvardsen begraves i Lyngby. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1898)

• 15.08:

Da Fanø-færgen ved 21-tiden lægger til i Esbjerg Havn, forsøger en elev fra Fanø Navigationsskole at springe i land. Styrmand Lauritzen søger at forhindre eleven heri, hvorved de begge falder i vandet. Kaptajn Gram redder eleven, mens styrmanden bjærger sig selv. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.08.1898)

• ??.08:

De sidste torvedage har afgivet et mindre glædeligt, men et desto mere uomtvisteligt bevis for, at Esbjerg Torv, hvad plads angår, allerede er og vil blive endnu mere utilstrækkelig. Foruden at selve Torvet har været tæt pakket af de forskellige handelsfolk kunne man se grønt-, frugt- og blomsterhandlere med deres forskellige vogne og stader opstillede langs med Skolegade på den ubebyggede grund vest for Torvet og nord for Esbjerg-Fanø Bank. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.08.1898)

• 16.08:

Sandpumperen Thyborøn nåede ikke at uddybe barren ved Grådyb. Det fine kviksand på barren former sig som en løs masse, mod hvilken dampskibsskruer og andet skibsmateriel knækker som glas, er for fint for Thyborøn. Sandpumperen Gefion har i disse dage forsøgt at bearbejde barren. Dette har dog ikke frugtet videre. Men uddybningen er dog ingenlunde umulig. Den vil antagelig blive forsøgt med en større damper af lignende, men stærkere konstruktion end Gefion. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.08.1898)

• 17.08:

Liget af den forulykkede vognmand Claus Sørensen begraves under stor deltagelse. Kirken er rigt smykket med kranse. Pastor Melbye holder en smuk og sympatisk tale. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.08.1898 og 18.08.1898)

• 17.08:

Otte fiskefartøjer indkommer med fisk. Samtlige både har gjort en ret god fangst. Der ventes flere både i løbet af natten. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1898)

• 17.08:

Med hvert års sommer følger rygtet om ”søslangen”; særlig når den varme tid indfinder sig og udøver en vis sløvende virkning, særlig på svage hjerner, kan man være aldeles sikker på, at rygtet om søslangen atter dukker op, snart hist og snart her. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898)

• ??.08:

Fiskehandler Taarbøl, Esbjerg, oplyste forleden på Fiskehandlerforeningens møde i Ringkøbing, at den herværende fiskerflåde i løbet af fire år var forøget fra 10 til 40 fiskerkuttere. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898)

• 18.08:

Fiskekutteren Mars nr. 6 af Esbjerg påsejles natten til den 18. august af en damper ude på Vesterhavet. Fiskekutteren får klyverbommen knækket og forstævnen beskadiget og må straks søge ind i den herværende havn. Damperen, der er ukendt, sejler videre uden at standse. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.08.1898)

• 18.08:

Ritzaus korrespondent, som ville lægge ansvaret for ulykken på havnebanen over på fyrbøder Ingvardsen, har endnu ikke meldt sig. Vi har i øvrigt fyrens spor og skal ved lejlighed trække ham frem, i hvilket tilfælde den sidste forskrækkelse turde blive større end den første. Men vi ville finde det sømmeligst, at det mærkværdige journalistiske fænomen selv meldte sig. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1898)

• 18.08:

Der afholdes valg til ligningskommissionen for de lavest beskattede vælgere. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.07.1898, 12.08.1898-14.08.1898, 17.08.1898, 18.08.1898 og 24.08.1898)

• 18.08:

En af beboerne i Borgergade beklagede sig til os forleden over, at beboerne i de tilstødende naboejendomme, der har fået indlagt vandledninger fra vandværket, bærer sig ad på samme måde med at få deres overflødiggjorte brønde fyldt, som de her i bladet omtalte husejere i Sverrigsgade, idet de smider uhumskheder af værste art ned i de dybe brønde. Man kan nok tænke sig, hvor ubehageligt det må være for naboerne, der er henviste til at hente deres drikkevand fra den i nærheden af møddingsstederne beliggende brønd. Sundhedskommissionen bedes tage sig lidt mere alvorligt af den slags sager. Vedbliver det med den stærke varme, kan det nok gøres nødvendigt at føre lidt skarpere tilsyn, hvis man vil undgå en epidemi. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1898)

• 18.08:

Husejerne på Nygårdsmark holder et privat møde hos en husejer i Rolfsgade. På mødet udtales stærk misbilligelse af sognerådets optræden mod husejerne i byens udkanter, idet man finder det urimeligt at inddrage dette kvarter under gadeplanen, når der ikke må bygges på grundene. Der vælges et udvalg på to mand, som skal rejse ind til amtmanden for mulig at få denne til at interessere sig for sagen. Hertil vælges pensioneret skolelærer Sørensen og købmand Carl Nielsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898)

• ??.08:

Arbejdet ved udførelsen af gasværkets retorthus overdrages tømrermester N. J. Rasmussen af Esbjerg som den lavestbydende med 2.575 kr. Højestbydende er arkitekt Peters, Esbjerg, med 4.110 kr. Den nye retort er ikke medregnet i tilbuddet. Der er i alt afgivet 14 tilbud. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898 og 20.08.1898)

• 19.08:

Rugen er alt indhøstet de fleste steder i omegnen. Fra Tjæreborg skrives til os, at allerede først på ugen var det meste af rugen i hus. Beholder vi det tørre og varme vejr i en 14 dages tid, vil der omtrent kunne være indhøstet overalt her på egnen, og høsten vil da blive over middelhøst. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898)

• 19.08:

Vi modtog den 17. august meddelelse om, at et tuberkelsygt kreatur skulle være blevet nedslagtet i Guldager og derefter ved nattetid ført til Esbjerg. Hvor kødet ellers var blevet af, vidste vor meddeler ikke, men der er al grund til at formode, at det er blevet solgt til menneskeføde. Vi henstiller til politiet at holde et vågent øje med den slags import, der sikkert foregår i langt større udstrækning end man aner. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.08.1898)

• 19.08:

Den 19. august modtog vi meddelelse om, at der om formiddagen var forøvet et ret graverende dyrplageri i Kongensgade. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.08.1898)

• 20.08:

Den bekendte kolportør Jensen er atter vendt tilbage til Esbjerg efter at have afsonet en ham i København idømt fængselsstraf. Heller ikke på ham synes fængselslivet at have forædlende indflydelse. Straks efter sin ankomst til byen turede han rundt på de herværende beværtninger og rasede og skældte som sædvanligt til stor gene såvel for værterne som gæsterne. Til sidst fandt han på at skælde politiet ud, i hvilken anledning han vandrede over på herredskontoret. Politiet plejer jo ikke at tage imod grovheder. De beholdt kolportøren, der sikkert nu i arresten fortryder, at han ikke havde valgt et andet offer for sit gnavne lune. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.08.1898)

• 20.08:

Der synes at finde et ret omfattende flasketyveri sted her i byen. Ølhandlerne klager stadigt over det store flasketab. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.08.1898)

• 20.08:

Indenrigsminister Bardenfleth, generaldirektør Tegner og havneingeniør Ernst m.fl. opholder sig i Esbjerg, hvor de mødes med et byrådsudvalg på Hotel Royal. Generaldirektøren foreslår udvalget planen til den nye banegård, der vil komme til at ligge på det nuværende baneterræn ligefor Norgesgade. Indenrigsministeren mener, at opførelsen af den nye banegård i Esbjerg vil blive forelagt som et særligt lovforslag først i den kommende rigsdagssamling. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.08.1898)

• 20.08:

En arbejdsmand ved navn Hansen kommer til skade ved losning af en jernbanevogn med tømmer. Han tages straks under lægebehandling. Skaden efterlader ikke varigt men. Det er den tredje lørdag i træk, at der sker større eller mindre ulykke ved jernbanen i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.08.1898)

• 21.08:

Illuminations- og fyrværkerifest med koncert af Poulsens store orkester afholdes i Tivoli. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.08.1898)

• ??.08:

Asylkomitéen har ved velvillig hjælp udsendt en snebold til det vordende asyl i Esbjerg, og håber på imødekommenhed hos dem den kommer til, så de lader den rulle rask rundt, at den hurtig kan vokse sig stor. Bidragene er 10 øre. Købmand A. Pallesen er komitéens kasserer. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.08.1898)

• ??.08:

Asylets snebold har første dag indbragt 18,60 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.08.1898)

• 22.08:

En dykker undersøger dokportene, der i den senere tid har vist sig utætte. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.08.1898)

• 22.08:

En af DFDS’ faste arbejdere arresteres og sigtes for at have udvist uterligt forhold over for sine småbørn, to piger, den ene 13 og den anden 4 år gammel. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 22.08:

En professionel tyveknægt ved navn Jørgen Holm blev den 22. august indsat i den herværende arrest. Den anholdte, der er slesviger af fødsel, var bleven løsladt fra arresten her sidste juli måned efter at have afsonet en vand- og brødstraf for at have stjålet fisk på Torvet og penge fra en herværende restauratørs pengeskuffe. Den 21. august var han taget ud på gården Sønderriis, hvor han tidligere havde tjent som røgter. I et ubevogtet øjeblik så han lejlighed til at stjæle et par bukser. Han forsvandt derefter og ville med toget den 22. august have forsøgt at nå das grosse Vaterland. Der var imidlertid sket anmeldelse til det herværende politi, der hentede ham ud af kupéen og indsatte ham i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 22.08:

Hr. Fred. Christensen og fru Elisabeth Christensen fra København har givet et par forestillinger på det herværende teater den 21. og 22. august. Ovenpå den flove sommerrevy var det en nydelse at høre det populære par foredrage deres gemytlige og vittige københavnerviser. Det vittige liv og lune rev publikum med. Sjældent har der lydt et så enstemmigt bifald på Esbjerg Teater. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.08.1898)

• 23.08:

Asylets snebold indbragte den 22. og 23. august 9,30 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.08.1898)

• ??.08:

”En glad sjæl” vakte forleden eftermiddag udelt og fortjent opmærksomhed på ”Strøget”. Næsen var ved et mægtigt papirsfoderal forlænget en halv alen og på ryggen havde han påklistret en stor, trykt plakat, hvorpå stod: ”En glad sjæl”. Særlig gadens ungdom, der fulgte ham i optog i et antal af vel et par hundrede, tiljublede ham deres bifald. Turen, der gjaldt et væddemål på 50 øre, gik fra Torvet til ”Spangsberg” og retur. Om manden ved sin tilbagekomst blev lige så glad, som da han påbegyndte turen, er måske tvivlsomt, thi en betjent anmodede ham ved ankomsten til Torvet om at følge med på politistationen, for at hans præstationer kunne blive passende vurderet. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.08.1898)

• ??.08:

En glad styrmand havde forleden landlov og tilbragte aftenen med sin forlovede i Hotel Esbjergs hyggelige have, hvor parret til musikkens toner kvægede sig med diverse Esbjerg-pilsnere. Ud på aftenen blev det elskende par imidlertid uenige, og da de senere kom på gaden, udartede det til højrøstet skænderi, der endog gik så vidt, at den unge dame på stedet hævede forlovelsen. Herover blev styrmanden så vred, at han, da man netop var ankommen til fotograf Andersens ejendom, hvor hans forlovedes billede var udstillet i et glasskab, knuste ruden og rev billedet i små bitte stumper. Til alt uheld havde politibetjent Würtz iagttaget denne tragiske scene. Styrmanden fik derfor gratis nattelogi på stationen og måtte dagen efter erlægge en bøde på 30 kr., foruden erstatning til fotografen, og så havde han den ærgrelse, at fotografiet, som han iturev, slet ikke forestillede kæresten, men en anden dame, hvilket han i sit raseri havde overset. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.08.1898)

• 24.08:

Efter hvad vi har erfaret, er det under alvorlig overvejelse at anlægge et nyt jernstøberi her i Esbjerg, specielt anlagt for kakkelovne og andet støbegods. Det skal være fabrikant Lange, Svendborg, der skal være ånden i foretagendet. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.08.1898)

• 24.08:

Det gik, som vi spåede. Når varmen kom i luften skulle det nok vise sig, at de dårlige vandafløbsforhold fra ejendommene i det yderste kvarter af byen samt i øvrigt alt det skandaløse svineri, der hersker i og ved mange ejendomme, ville forpeste luften. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.08.1898)

• 24.08:

Ved 12-tiden skete en frygtelig gaseksplosion hos fabrikant Klæbel i Vesterbyen. En arbejder, der havde lagt en gasledning, ville undersøge denne med en brændende tændstik. Et vældigt knald forkyndte, at der var sket en eksplosion. Hele huset, der brugtes til kontor, ødelagdes fra loft til kælder, vindueskarme og døre slyngedes langt bort, loftet faldt ned, skillerum og kakkelovne væltede. To store butiksruder i ejendommen Ny Rosenborg lige overfor knustes. En ung pige, datter af P. Petersen, Strandby, der uheldigvis opholdt sig i kontoret, da eksplosionen skete, brækkede sit ene ben, ligesom hendes hoved havde fået slemme hudafskrabninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.08.1898)

• 25.08:

De fleste fiskerfartøjer indkom den 24. og 25. august. For de flestes vedkommende havde fangsten været ganske god. Priserne har gennemsnitlig været 12 øre pr. pd. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 25.08:

Fhv. dampskibsfører N. J. Dünweber afgår ved døden. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 25.08:

Sognerådet har indkaldt til et sognerådsmøde for at tage stilling til udstykning af nogle jordarealer. Dette møde er på en måde god at få forstand af. Ikke at forstå på den måde, at man får klar besked om de foreliggende sager, men fordi man af hele forhandlingen får et tydeligt indblik i hvilket syndigt virvar hele ordningen af byggeforholdene i de nye kvarterer af Esbjerg befinder sig for tiden. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 25.08:

I sognerådets møde foreslår grosserer H. Pagh, at der anbringes lynafledere på byens kommuneskoler. Det frygtelige uvejr forleden viste, at en sådan foranstaltning er højst nødvendig. Udgiften antages at ville andrage ca. 500 kr. til hver skole, altså i alt ca. 1.500 kr. Forslaget vedtages, ligesom det vedtages at udbyde arbejdet i entreprise. En såre fornuftig og nødvendig foranstaltning. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• ??.08:

Fra Bramminge skrives til os, at svineriet i gaderne der tiltager i en uhyggelig grad. Store, brede rendestene eller muddergrøfter, udbreder en forpestet stank. Det er gået i Bramminge som alle andre steder, hvor jordspekulationen har floreret: Alle hygiejniske forhold er ladet ude af betragtning; det hele er anlagt på kun at tjene penge. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.08.1898)

• 26.08:

Natten til den 26. august var der atter stort slagsmål uden for en bekendt kælderklub i Jyllandsgade. Der vankede drøje knubs og blodet flød. Årsagen til striden kendes ikke, men har vel været den sædvanlige: Overmål af spiritus, løsagtige fruentimmer osv. Kan vi ikke snart blive fri for dette nattesjov i Jyllandsgade? Ganske vist er der ikke så mange klubber som for et års tid siden, men uvæsenet florerer dog stadigt. Navnlig er denne klubkælder tæt ved Skolegade vel bekendt for sit spektakel. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 26.08:

I Bramminge er man endnu ikke nået så vidt, at man har fået gadelygterne tændt. De mørke aftener ifm. svineriet på og ved gaderne synes ellers at kunne gøre gadebelysningen nødvendig. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.08.1898)

• 26.08:

Der afholdes valg til ligningskommissionen for de højest beskattede vælgere. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.07.1898 og 28.08.1898)

• 26.08:

Tømrermester, byrådsmedlem N. Møller kommer uden egen skyld til at overkøre en dreng, da han med sin familie kører fra banegården. Ud for plankeværket, der omgiver grosserer Bøtkers grund i Kongensgade, kommer pludselig to drenge springende. Den ene falder lige ned for Møllers hest. Det er umuligt at standse køretøjet, der går over drengen. Møller holder straks stille. Familien stiger ud af vognen og drengen køres på sygehuset. Ved den foretagne lægeundersøgelse viser det sig, at drengen har fået nogle hudafskrabninger i hovedet og på hænderne, men ellers i øvrigt ingen skade taget. Møller kører herefter drengen hjem til dennes forældre, hovmester Frederiksen i Jyllandsgade. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 26.08:

En arbejderformand, der er kommet til at støde toldassistent Lorch-Madsen på manchetterne, arresteres af politiet og får antagelig en mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898 og 30.08.1898)

• 27.08:

Statens Kreaturslagteri på havnepladsen, der tidligere udelukkende har været benyttet til fåreslagteri, underkastes for tiden en større udvidelse og indrettes efter alle nutidens fordringer. Der tilbygges således et stort 2-etagers kølerum, 28 alen langt og 26 alen bredt. Fra denne bygning lægges der desuden halvtag, hvorunder losningen af kødet i jernbanevognene vil finde sted. Der vil blive lagt et nyt sidespor fra jernbanen, så at vognene kan køre lige op til kølerummet. De fire vestlige længer af slagteriets bygninger skal udelukkende benyttes til kreaturslagteri. De tre østlige længer vil blive brugt til fåreslagteri. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898 og 28.08.1898)

• 27.08:

Tidligere så man slagterne stå med deres kød på de ubebyggede hjørnegrunde ved Torvet. Nu er det forbi, efter at det høje plankeværk er blevet slået op omkring disse grunde. De mindre slagtere ville derfor meget ønske, at der blev en torvedag for kød midt i ugen. Vi henstiller derfor til autoriteterne at arbejde hen til, at der bliver en torvedag mere i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• 27.08:

Den anholdte havnearbejder, der har tilstået sig skyldig i uterlig adfærd mod sine egne småpiger, løslades. Hans sag kan ventes i den nærmeste tid. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 27.08:

Asylets snebold indbragte den 26. og 27. august 9,07 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• 27.08:

To af bogtrykker Jens Lunds tidligere ansatte har udbedt sig plads i Vestjyllands Socialdemokrat for at beskrive arbejdsforholdene i trykkeriet og illustrere Jens Lund som den store ”arbejderven”. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1898)

• ??.08:

Vort postvæsen i Esbjerg lader meget tilbage at ønske i retning af ekspedithed, hvad vi alt tidligere har påtalt. På postkassen, der er anbragt i muren på posthuset, pranger endnu inskriptionen, der forkynder, at hvis man lægger et brev i kassen efter kl. 23, bliver det ikke besørget til trods for, at postvognen kører til nateksprestoget. Vi har erfaret, hvad værre er, at selv om man lægger et brev i postkassen nogle minutter før kl. 23, bliver det heller ikke besørget med nateksprestoget til trods for, at personalet var på postkontoret, der strålede i fuld belysning. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 28.08:

Vi har alt tidligere omtalt det skandaløse forhold, der karakteriserer vore badeforhold. For fattige folk gives der ikke et sted ved stranden i nærheden af Esbjerg, hvor de kan få et gratis bad. Hele strandretten langs med Esbjerg og et godt stykke på hver side af byen er oprindelig af staten monopoliseret ud til nogle større kapitalister. Enkelte af disse har igen udlejet monopolet eller ligefrem solgt det. De nye lejere eller ejere skal selvfølgelig søge at få lejeafgiften eller renterne af købesummen ind på den måde. I den anledning har de opført badehuse på strandbredden, til hvilke huse de tager entré. Gennem bladene bekendtgør de så, at al baden fra åben strand er forbudt fra den monopoliserede strækning. Der findes to sådanne badeetablissementer her i Esbjerg, Østre og Vestre Badeanstalt. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 28.08:

Dagrenovationen i Esbjerg kunne nok vælge en mere passende tid til dens tømning af skarnkasserne. I denne varme tid er det ikke altid morsomt at rende på disse skarnbøtter i ejendommenes gange eller passere en slig vognladning lige efter at have nydt middagsmaden. Endnu har vi en lang og tidlig morgenstund, der passende kunne bruges til den slags arbejde. Varmen er da ikke så trykkende og færdslen i gaderne ikke så stor. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 28.08:

Tre håndværkere fra Esbjerg er sejlet en tur til Fanø i en sejlbåd. Da selskabet begiver sig på hjemvejen, har de nydt lidt for meget af de våde varer og kan ikke manøvrere med båden. Da denne kommer ind i Stunden [Slunden, red.] kæntrer den. Passagererne klamrer sig til båden indtil der kommer hjælp fra Nordby og sejler de våde esbjergensere hjem til Esbjerg. Var kæntringen sket nogle favne længere ude, var de vist alle druknede. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 28.08:

Logen Godfreds minde af IOGT afholder en offentlig høst- og agitationsfest i Hotel Esbjergs lysthave, der ikke er særlig talrigt besøgt. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898 og 30.08.1898)

• 28.08:

Der afholdes høstfest med fyrværkeri og koncert i Tivoli. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.08.1898)

• 28.08:

En pakmester Rasmussen tilhørende hund overfaldt den 28. august en arbejders hustru og bed hende i armen, hvorved hendes kåbe blev revet itu. Fru Rasmussen, der senere blev gjort bekendt med overfaldet, kunne ikke så meget som give den overfaldne en undskyldning. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• ??.08:

Bestyrelserne for fem af byens største sygekasser holdt forleden et møde, hvor det vedtoges at rette en skriftlig opfordring til vort nye byråd om i tide at sørge for en ordning af vore hospitalsforhold. Til nytår, når byen får købstadsrettighed, står vi nemlig uden sygehus, idet retten til indlæggelse af patienter på Amtssygehuset i Varde bortfalder. Det er meget fornuftigt handlet af sygekasserne, der herved i tide har varskoet byrådet. Det bliver en stor opgave at løse for vort nye byråd. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 29.08:

Kaptajn Dünwebers jordefærd foregår under stor deltagelse. Der flages på halv stang fra mange bygninger og fra skibene i havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 29.08:

Ved et så stort og omfattende arbejde, som anlægget af den nye fiskerihavn, kan det ikke undgås, at der indtræffer mindre uheld. Den 29. august løber således en jernbanevogn, fyldt med store kampesten, af sporet. Vognen kommer i for stærk fart ned ad en skråning, hvorfor man søger at standse farten ved at lægge nogle sveller foran vognen. Herved sker uheldet. Efter at stenene bliver læsset af, lykkes det hurtigt at få vognen på sporet igen. En anden vogn bliver lidt beskadiget. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• ??.08:

P. Andersen, Esbjerg, har ifølge Vardeposten på fiskeriudstillingen i Bergen erholdt bronzemedalje for snurrevod. Raun Byberg, ligeledes Esbjerg, har fået samme udmærkelse for den tidligere her i bladet omtalte skibsmodel. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 30.08:

I Vestjyllands Socialdemokrat skrives endnu et par ord om ”arbejdervennen” Jens Lund. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 30.08:

I anledning af en i bladene fremkommen meddelelse er vi anmodet om at meddele, at foreningen Arbejdernes Ulykkesforsikring ikke må forveksles med Ulykkesforsikringsforeningen for Ribe og Ringkøbing amter, der dannedes på et møde i forrige måned i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 30.08:

På Esbjerg Teater forevises i aften en række lysbilleder forestillende scener fra krigen 1848-50. Af nyheder vil blive forevist kongestatuen til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898)

• 30.08:

Snebolden har den 29. og 30. august givet 6,60 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898)

• 30.08:

Logen ”Støt os nu” af IOGT fejrer sin 7-årige stiftelsesfest. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898)

• ??.08:

Kusken på gården Sønderriis blev forleden sparket i hovedet af en hest. Kusken bragtes straks til læge Westergaard, der forbandt ham. Sårene var ret alvorlige. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898)

• ??.08:

Ved Håndværkerforeningens fugleskydning nåede man, trods to dages skydning, ikke at få fuglen skudt ned. Ved lodtrækning blev musikdirektør Poulsen fuglekonge og foreningsvært Jacobsen kronprins. Fuglekongen blev fulgt hjem med musik og faner. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• ??.08:

Arbejderformand Petersen, der blev anholdt for at have fornærmet tolder Lorch-Madsen, er løsladt af arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• 31.08:

Vi er anmodede om at meddele, at kun en af passagererne i søndags i den kuldsejlede båd var beruset. Det var ham, som ved at falde over bord foranledigede katastrofen. Båden, der kom de kuldsejlede til hjælp, var udsendt fra toldkrydseren, hvis mandskab ved flere lignende lejligheder har udvist rask resoluthed. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898)

• 31.08:

Stormen ruskede i tagstenene med en sådan voldsomhed, at det var ret farligt at færdes på gaden. Markisen ved fotograf Andersens udhængsskab faldt ned og knuste både skabet og de nærmeste vinduer. Et lokomobil, der brugtes ved bolværksarbejde ved havnen blev drejet af det stærke bølgeslag og måtte derfor tøjres fast. Bølgerne gik ved middagstid op i højde med bolværket og ville ved højvande kl. 14.30 have gået op over havnens terræn, hvis ikke vinden på det tidspunkt var drejet fra SV til NV. Fanødamperen havde ondt ved at udføre sine ture og ”Expres”, som gik herfra til Parkeston med en stor ladning smør og flæsk lørdag aften har sikkert haft en meget hård rejse. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.09.1898)

• 31.08:

Frelsens Hær har besøg af ”hærens” oberst, Øgrim, og socialsekretæren Carlsen. Det påtænkte offentlige møde på Torvet må opgives pga. det forrygende stormvejr. Om aftenen taler obersten og socialsekretæren i ”hærens” lokale i Jyllandsgade, der er fyldt af tilhørerne. Som sædvanlig er kollekten det brændende spørgsmål for de ihærdige agitatorer. Det sociale spørgsmål glider d’herrer over med harefod og tilskriver al nød og elendighed menneskenes ondskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1898 og 02.09.1898)

• 31.08:

Udførslen over Esbjerg til England af vigtigere varer har i august måned d.å. udgjort: 244.756 snese æg, 250.424 pd. fersk fisk, 8.216 pd. fedt, 6.978 pd. gær, 9.393 pd. fersk oksekød, 2.313 pd. saltet oksekød, 8.941 pd. fersk flæsk, 8.777.738 pd. saltet flæsk, 19.599 pd. saltede tarme, 4.344 pd. korkpropper og 3.264.006 pd. smør. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 01.09:

Blandt mange andre mærkelige personer har vi også i Esbjerg en postmester. Han hedder Schønning og udmærker sig ved, at han ikke kan få tid til at lade postkasserne tømme til eksprestogene om natten. Derimod kan han godt være lotterikollektør! (Vestjyllands Socialdemokrat 01.09.1898, 03.09.1898, 06.09.1898-08.09.1898, 13.09.1898 og16.09.1898)

• 01.09:

Tysk evert ”W. F. 21” indkommer med 15-16.000 østers til fiskeeksportør Vensyssel. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898)

• 01.09:

De to brødre, der sidste efterår her i Esbjerg gjorde sig skyldige i en masse tyverier af jernbanepakker, får ved højesteret overrettens dom stadfæstet. Dommen lyder ifølge Esbjerg Avis på hhv. 8 måneders forbedringshusarbejde og 45 dages fængsel på almindelig fangekost. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 02.09:

Under stormen har endvidere den forlængede dæmning ved den nye fiskerihavn taget nogen skade, og en del planker er kommen i drift. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898)

• 02.09:

Dampbåden Vildanden går sin sidste tur til fyrskibene, idet den nye vagerdamper Nordsøen for fremtiden overtager disse ture. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898)

• 02.09:

En gammel mand, arbejdsmand Tobiesen, kommer slemt til skade. Han vil stå af en vogn og falder herved så uheldigt, at to hjul går over hans ansigt. Selvfølgelig bliver han ilde tilredt og må forbindes af en læge. Men lægen antager dog, at den gamle slipper fra det farlige fald uden nogen varige men. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 02.09:

Sessionen for Skads Herreds Landlægder får følgende udfald: Skulle møde: 44. Udeblev: 13. Behandlede: 31. Tjenstdygtige: 13. Udsættelse eller forbigået: 1. Udygtighedspas: 17. Frivillig var mødt 64. To af de fremstillede behandles ikke, da de er en del snavsede på kroppen. De høje herrer har åbenbart fine fornemmelser. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 02.09:

En mand fra Varde-egnen har under sit ophold i Esbjerg nydt for megen spiritus. Da han ud på aftenen begiver sig hjem, falder han i bækken ved Spangsbjerg Mølle. En forbipasserende får den drukne mand halet op og indlagt på møllen, hvor han forbliver natten over. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• ??.09:

Miltbrand er ifølge Esbjerg Folkeblad konstateret af dyrlæge Christensen i gårdejer Jens Thomsens kvægbesætning i Jerne. To køer er døde. Besætningen er sat under offentligt tilsyn. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.09.1898)

• ??.09:

Forleden blev skødet på færgeriet med tilhørende Hotel Færgegården tinglæst ved Fanø Birketing. Summen andrager ca. 500.000 kr. Det er tidligere grosserer Carl Emil Møller, der nu er ejer af monopolet. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898)

• ??.09:

Trafikassistent i Nykøbing F., L. P. Hansen, er forflyttet til Tjæreborg og overtager her stillingen som stationsforstander. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898)

• ??.09:

Til handelsregistret er anmeldt, at der under firmanavnet Esbjerg Monier- og Cementfabrik-Aktieselskab er stiftet et aktieselskab her i byen, som driver fabrikation, fremstilling og tilvirkning af monier- og cementvarer. Bestyrelsen består af d’herrer arkitekt, fabrikant Emanuel Jensen, København og grosserer Thorvald Møller, Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898)

• 03.09:

Ved 15-tiden bliver hestene forspændt afdøde vognmand Claus Sørensens køretøj pludselig sky nede på havnevejen. Kusken taber fuldstændig magten over de forskræmte dyr og i vild fart går det hen ad vejen. Ud for grosserer Paghs pakhus løber hestene mod en pæl i jernbanens indhegning. Herved standses den vilde fart. Uheldigvis slynges kusken af vognen og får en alvorlig beskadigelse i underlivet. Han bæres straks på sygehuset. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 04.09:

Natten til den 4. september bliver en klubvært i Havnegade frastjålet sit stueur (taffelur). Tyven har antagelig haft hastværk. Han har nemlig forglemt stativet og kun fået urværket med. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898)

• 04.09:

I Vestjyllands Socialdemokrat opfordres til at give bidrag til en indsamling til fordel for den forulykkede vognmand Claus Sørensens efterladte. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898)

• 04.09:

Esbjerg Cykleklub afholder sit afsluttende banevæddeløb for i år på Esbjerg Cykelbane. Det, der særlig skulle have haft tiltrækkende kraft til dette løb, er løbet over 1 dansk mil om Esbjerg-pokalen. Denne gevinst synes dog at være af noget tvivlsom værd, fraregnet den ”store ære”. Pokalen skal nemlig vindes to gange i træk eller i alt tre gange før den heldige vinder får lov til at fryde sine ”haller” med den mægtige sølvpokal. Hermed er løbene på banen sluttet for i år, og om kort tid vil antagelig spekulationen om banens omdannelse til isbane atter dukke op. Vi vil dog ikke af den grund ønske en hård frostvinter, da det før er hændt, at spekulationen med isbanen er frossen i stykker. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.08.1898, 03.09.1898 og 06.09.1898)

• 05.09:

Forslaget om fastsættelse af bygrænsen og den foreløbige beskatning vil komme til behandling i det førstkommende byrådsmøde. Udvalget holder den 5. september afsluttende møde om betænkningen til disse forslag. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 05.09:

Axel Jørgensen, som i kort tid arbejdede hos cykelfabrikant Bjerregaard i Kongensgade, har atter besteget sin cykel for at fuldende sin rundrejse omkring jorden. Herfra gik rejsen til Hamborg, derfra videre gennem Tyskland og Holland til rejsens udgangspunkt Californien. Den unge mand var den 5. september oppe på vort redaktionskontor for at byde os farvel. Vi ønskede ham god vind og lykkelig rejse. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.09.1898)

• 05.09:

Sessionen den 3. september for Esbjerg bys vedkommende forløb således: Der skulle have mødt 69, men udeblev 30. Af de mødte 39 blev 24 udskrevne, 2 blev afviste eller begærede udsættelse og 13 fik udygtighedspas. Ved sessionen den 5. september mødte 50 frivillige, hvoraf de 37 blev afviste eller tog udsættelse og 9 fik udygtighedspas. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.09.1898)

• 06.09:

Vestjyllands Socialdemokrat tager i journalistikkens navn afstand fra hr. Jens Lunds optræden overfor frk. Gottfredsen, hvor hr. Lund på en ganske meningsløs måde har fremdraget frk. Gottfredsens navn i striden om hans egne typografer. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 06.09:

Læge Th. Brinch er flyttet til sin nye ejendom i Skolegade lige over for kirken. Samtidig er formiddagskonsultationerne forandret fra 11-12 til 10-11. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1898)

• 06.09:

Natten til den 6. september frastjæles en enke i Jyllandsgade hele sin hønsebestand, i alt 15 høns og en hane. Tyveriet forøves fra en indhegnet hønsegård. Om formiddagen går en person rundt i Esbjerg og falbyder en del høns, der synes at have en påfaldende lighed med de bortstjålne høns. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898)

• 06.09:

Foreningen mod den lovbeskyttede usædelighed holder medlemsmøde på Esbjerg Højskolehjem. Der er kun mødt få medlemmer. Blandt de mødte er missionsfolkene i flertal. Disse sidste får gennemført, at møderne for fremtiden skal henlægges til missionshuset og foregå som anden gudstjeneste med de sædvanlige formaliteter. Mon foreningen skulle vinde noget ved denne ordning? Vi betvivler det. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1898 og 09.09.1898)

• 07.09:

Tysk evert nr. 196 er indkommet med 11.000 østers til fiskeeksportør Vensyssel. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.09.1898)

• 07.09:

Dronningens 81-årige fødselsdag mindes ved flagning fra alle offentlige og en del private bygninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.09.1898)

• 07.09:

Dampskibet Koldinghus indkommer med 60-70 heste. Hestene ledsages af en dansk kavaleriofficer, der har opkøbt hestene i England til den danske hær. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.09.1898)

• 07.09:

En batalje mellem nogle læredrenge og en temmelig beruset mandsperson samler et større opløb på Jernbanevej [nuværende Exnersgade]. Et par af jernbanens folk kommer til og får den fulde mand af vejen. Dermed bilægges striden. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• ??.09:

Vi aflagde forleden et besøg i Hjerting og må meget anbefale esbjergenserne at foretage en sådan udflugt. Fra Hotel Strandgården er der i stille vejr en virkelig henrivende udsigt til Esbjerg, Fanø, den lille ø Sanglig [Langli, red.] og Skallingen i baggrunden. På en smuk, stille septemberaften med stjerneklar himmel, roligt rullende bølger og lysene fra Esbjerg Havn i det fjerne, er her ligefrem idyllisk. Vi mangler blot en strandvej fra Esbjerg til Hjerting, så ville her sikkert blive et yndet udflugtssted, ligesom det ville drage ny trafik til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898)

• 08.09:

Tyverierne i Esbjerg synes stadig at være tiltagende. Fra flere af de bestjålne klages der over, at politiet ikke tager sig tilstrækkelig energisk af de skete anmeldelser. Om det ligger i det overvældende arbejde med andre politiet vedrørende sager, skal vi lade være usagt, men ubehageligt er det med de mange tyverier. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.09.1898)

• 08.09:

I et hus i Østergade er borttaget flere vindueskarme. Ejeren har meldt sagen til politiet, der nu skal undersøge det ejendommelige tyveri. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.09.1898)

• 08.09:

Fra lodsejerne i Danmarksgade vest for kirkegården er fremsendt en erklæring til sognerådet, hvoraf det fremgår, at de fleste af lodsejerne har underskrevet den befalede deklaration. Det vedtages ikke at påbegynde brolægningen af gaden, før alle beboerne har underskrevet deklarationen. Udgiften for kommunen vil alt i alt andrage ca. 4.000 kr. til dette arbejde. Grundejerne vil få en lignende udgift. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Skolekommissionens indstilling, at lærerinde frk. Nanna Holm får foreløbig ansættelse ved forskolen og underviser 22 timer ugentlig á 50 øre i timen, tiltrædes af sognerådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Ministeriet udbeder sig i en skrivelse til sognerådet en ny skoleplan for Esbjerg. Overgives til byrådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

En ansøgning fra arbejdsmand Niels Malmros om indfødsret anbefales af sognerådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Fra bager Schmidt i Englandsgade foreligger en ansøgning til sognerådet om myndighedsbevilling. Pagh fremkommer med en del oplysninger, hvorefter ansøgningen nægtes anbefaling. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Fra selskabet, der ejer rådhusgrunden, hvorpå det nuværende Ting- og Arresthus ligger, foreligger der ansøgning om, at kommunen skal udbetale det resterende beløb 2.300 kr. Formanden oplyser, at nævnte grund er købt for ca. 7 år siden. Der dannedes dengang en komité til indkøb af den omtalte grund, for at sikre rådhuset en præsentabel beliggenhed. Grunden har kostet 7.000 kr. Der resterer som sagt 2.300 kroner i beløbets indbetaling. Komitéen søger nu at få kommunen til at overtage forpligtelsen. Møller finder det højst besynderligt, at kommunen skal overtage den slags forpligtelser. Projektet var blevet lavet i spekulationens tid, for at få de omliggende grunde til at stige i pris. Komitéens medlemmer bør selv søge at inddrive de tegnede bidrag og så for øvrigt selv tage tabet. Pagh slutter sig til dels til Møller. Efter nogen diskussion vedtages det, at henstille til komitéen, at sørge for at få så meget som muligt ud af de resterende indbetalinger. Resten er kommunen villig til at overtage mod at få skøde på grunden. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898 og 10.09.1898)

• 08.09:

Sognerådet bevilger 600 kr. til opførelsen af et børnehjem. Selskabet er blevet skænket en grund af en privat mand i Haraldsgade. Opførelsen af hjemmet vil antageligt komme til at koste ca. 10.000 kr., heraf er ca. halvdelen tegnet i frivillige bidrag. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Sognerådet forhøjer byens tre lygtetænderes løn fra 45 til 50 kr. månedlig. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898-10.09.1898)

• 08.09:

P. Pedersen i Rørkjær ansøger sognerådet om indlæggelse af vand og gas i nogle ejendomme bag Andelsslagteriet. Kan ikke bevilges. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Sognerådet bevilger et tilskud af 100 kr. til frk. Clemmensens private skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Dagmar Dahl fritages efter ansøgning fra sin stilling som lærerinde ved forskolen fra 1. november. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

I sognerådets møde foreligger fra landbrugsministeriet nægtelse af flere lån til fiskere til anskaffelse af fiskefartøjer. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

I sognerådets møde foreligger flere tilbud på lynafledere på skolebygningen. Det overdrages Møller og Pagh nærmere at undersøge tilbuddene. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 08.09:

Sognerådet giver tømrermester Møller tilladelse til at bygge ind på skolens grund i Danmarksgade, mod forskellige forpligtelser. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• ??.09:

Arbejderne på Esbjerg Bajersk- og Hvidtølsbryggeri indgav for ca. 14 dage siden ansøgning til bestyrelsen for aktieselskabet, der ejer bryggeriet, om at få lønforholdene på bryggeriet forbedrede. Efter en forhandling mellem bestyrelsen og formanden for Arbejdernes Fagforening, H. M. Hansen, har arbejderne opnået betydelige forbedringer af arbejdsforholdene, endvidere vil der til foråret blive optaget en ny forhandling, da der til den tid er lovet arbejderne yderligere lønforbedringer. Bryggeriet stillede sig i det hele velvilligt over for arbejdernes fordringer. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 09.09:

Det grænseløse svineri i gaderne i Bramminge synes desværre nu at kunne få alvorlige følger. Der er opstået en difteritisepidemi, der under de dårlige hygiejniske forhold let kan få uberegnelige følger. Mon der ikke snart kunne være anledning til at træffe ekstraordinære foranstaltninger mod svineriet i Bramminge gader. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898)

• 09.09:

Smakken Marie, der går ud for første gang, strander straks ved udsejlingen på vestre havnemole. Føreren er Thomas Madsen, og rederen er Lykke Thomsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1898)

• 09.09:

Byrådets udvalg angående fastsættelsen af grænsen mellem købstadsgrundene og købstadsjorderne og om en foreløbig skattevedtægt for Esbjerg Købstad afgiver betænkning. Man har overvejet om hele det terræn, over hvilket den nye gadeplan er afstukket, kan inddrages under og beskattes under lignende vilkår som i selve byen, men man er kommen til det resultat, at denne ordning ikke vil være heldig. Vedrørende skatteforholdene har det højestbeskattede flertal – borgmesteren, grosserer Pagh og Lauritzen samt ingeniør Westergaard – i lighed med deres kaldsfæller andre steder ønsket at gøre husskatten så stor som muligt, hvorimod mindretallet d’herrer Erichsen, Nielsen, Hauge og Fr. Lauritzen har foreslået at holde husskatten nede på godt og vel 1/6 af skattebeløbet. De højestbeskattedes flertal i udvalget er over mindretallets ændring gerådet i en sådan fortvivlelse, at flertallet derefter foreslår, at man skal udsætte spørgsmålet om husskatten i 5 år. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1898, 13.09.1898, 14.09.1898 og 15.09.1898)

• 09.09:

Der foreligger i Esbjerg Byråds ordinære møde en skrivelse fra landbrugsministeriet om forarbejder til opmåling af de fremtidige byggegrunde. Formanden oplyser, at sagen er trukket i langdrag, fordi man havde ment helt at kunne spare denne opmåling. Arbejdet er overdraget landinspektør Møller i Kolding. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1898)

• 09.09:

Fra sognerådet var sendt tre sager, hvorom man ønskede byrådets erklæring. Sagerne drejede sig om en under opførelse værende bygning i Hauchsgade. Endvidere udstykning af to grundarealer, beliggende ude ved Boldesager skel. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1898)

• 09.09:

Fra Murernes, Hustømrernes, Arbejdsmændenes og Teglværksarbejdernes sygekasser samt Den Almindelige Sygekasse, foreligger et andragende om moderation i betaling for sygehusbehandling efter 1. januar 1899. Formanden mener, at det er heldigst at henlægge denne sag til det første møde i december måned. Til den tid vil amtsrådet antagelig have valgt delegerede til at forhandle med byrådet om ordningen af sygehusforholdene. Andragendet fra sygekasserne henlægges sluttelig til byrådets første møde i december. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1898)

• 09.09:

Fra byens privilegerede beværtere foreligger en henstilling til byrådet om ikke at give flere beværterbevillinger og at søge at indskrænke klubuvæsenet og endelig om ikke at give beværterbevillinger til tidligere klubværter. Formanden oplyser, at byrådet fra januar 1899 ikke kan forbyde oprettelse af nye gæstgiverier. Med hensyn til klubuvæsenet bliver det politiets sag at føre kontrol med disse. Om overdragelse af nye beværterbevillinger savner man lovens hjemmel til at udelukke tidligere klubværter, når disse i øvrigt besidder de nødvendige kvalifikationer. Sagen henvises til udvalget om beværtersagen. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1898)

• 10.09:

Vore fiskere kommer næsten alle hjem. De har haft ret god fangst. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1898)

• 11.09:

Good Templar-ordenen NIOGT afholder offentlig afholdsfest og agitationsmøde i Hotel Esbjergs lysthave. I processionen deltager otte afholdsfaner og ca. 600 mennesker. Mødet åbnes af hr. lokomotivfører Chr. Christensen, der byder forsamlingen velkommen, hvorefter ordenens chef holder et udmærket foredrag. Før og efter foredraget underholder Sangforeningen Odeon ifm. Poulsens flinke orkester publikum. Foredrag og koncert høster fortjent bifald. Festen gør i det hele indtryk af at være vellykket. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.09.1898)

• 12.09:

En i Esbjerg boende typograf, der har mishandlet sin hustru ved at knække næsebenet på hende, anholdes, men løslades kort efter. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1898 og 16.09.1898)

• ??.09:

Dampskibet Omasund begynder først i næste uge på udførslen af ca. 7.000 danske får til Frankrig. Skibet udlosser fårene i den franske havneby Dunkerque. Det kan rumme ca. 800 får. Der vil altså hengå længere tid før skibet bliver færdig med den efter danske forhold store fåreeksport. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.09.1898)

• ??.09:

Folkebiblioteket er flyttet til Torvegade 13 under Vestjyllands Socialdemokrats kontor. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1898)

• ??.09:

Et massivt sølvbæger med inskription er indleveret på politistationen som hittegods. Det blev fundet på Kongensgade. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1898)

• 13.09:

En ny toldkrydser, som skal stationeres ved Sønderho, har i disse dage ligget her i havnen for at få mandskabet fra den gamle toldkrydser ombord. Den nye krydser, som tager sig stadseligt ud, går kun 2 ½ fod i vandet. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1898)

• 14.09:

Høsten er nu snart tilendebragt her i egnen. Der er ophøstet så godt som overalt, og med en eller to dages godt vejr endnu vil man overalt kunne tage fat på høstgildet. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1898)

• 14.09:

En af grosserer Bøtkers vogne, som skal læsses med brædder fra dampskibet Fortuna Flensborg, tager overbalance, da man vil skyde den hen til skibet, og går til havsens bund. Den alt for løbske vogn fiskes op ved hjælp af skibets taljer. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898)

• 14.09:

Studenter fra Polyteknisk Læreanstalt ankommer hertil for at studere havneforholdene. De tager bolig på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898 og 16.09.1898)

• 14.09:

En af lygterne ved indgangen til stationsbygningen eksploderede. Lygten blev selvfølgelig fuldstændig ødelagt. Heldigvis fik ilden ikke fat i den gamle trækasse, ellers kunne let være sket større skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1898)

• 14.09:

Esbjerg Grundejerforening holder et af ca. 40 grundejere besøgt møde, hvor beskatningen af de faste ejendomme debatteres. Alle talerne udtaler sig skarpt imod det af byrådets flertal stillede forslag og udtaler deres tilslutning til mindretallets forslag. Sluttelig vedtages der en resolution med alle stemmer mod 1 (grosserer Lauritzen) imod flertallets forslag. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1898)

• 15.09:

På Esbjerg Havnebane er der nu en assistent og en overportør ud over det sædvanlige mandskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1898 og 15.09.1898)

• 15.09:

Der foreligger i Esbjerg Sogneråds møde andragende om tilladelse til udstykning af nogle arealer i Vesterbyen, bl.a. ved Havgade. Formanden oplyser, at man har indhentet byrådets mening om sagen. Sognerådet anbefaler at følge byrådets forslag om at tillade udstykningen mod at grundejerne selv afholder udgifterne til kloakanlæg samt gadens istandsættelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 15.09:

Kloakledningen i Østre Havnevej ønskes omdannet til en 27 tommers ledning, og fra Statsbanernes side foreligger anmodning om forbindelse med kommunens ledning. Det vedtages, at Statsbanernes nuværende ledning kan få forbindelse med kommunens kloakledning ved Østre Havnevej, mod at Statsbanerne afholder de dermed forbundne udgifter. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 15.09:

Vandløbet i Strandby fra Vardevej til havet ønskes optaget som offentligt. Fra udvalget angående disse vandløbsforhold foreligger en skrivelse om at man har fået deklarationen underskrevet af alle grundejere ved den pågældende gade. Formanden tilråder, at sognerådet skal sætte sig i bevægelse for at få vandløbet optaget som offentligt. Dette vedtages. Sagens ordning vil blive overgivet en sagfører. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 15.09:

En mand i Kronprinsensgade andrager om at få vand og gas i ejendommen. Bygningsinspektøren har nægtet ham at tage huset i brug. Det vedtages, at husejeren først selv skal ordne afløbsforholdene og sørge for, at samtlige grundejere går ind på at overtage vedligeholdelsen af gaden. Før disse forhold er ordnede, kan manden ikke få vand og gas. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 15.09:

Borgermøde om husskatten afholdes på Hotel Spangsberg. En talrig forsamling følger med stor interesse talerne. Det langt overvejende antal af deltagerne er tilhængere af mindretallets forslag. Den høje husskat har dog enkelte repræsentanter, men de tager ikke ordet. Og ved afstemningen over resolutionen, bliver denne enstemmig vedtagen. Indlederne, d'herrer. C. Hauge, F. Lauritzen og Sundbo, holder hver en kort tale, og der hersker under disse små orienterende foredrag en livlig og smuk stemning, som viser, at byens borgere følger det vigtige skattespørgsmål med stor interesse. Resolutionen oversendes den 16. september til byrådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898-17.09.1898)

• 15.09:

Alle Esbjerg-fiskere tager ud på søen. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 15.09:

To brødre rager uklar i Borgergade ud for nr. 65, hvor de holder et syndigt spektakel. De to kærlige brødre, som er kendeligt påvirkede af spiritus, bliver ved tililende folks hjælp så vidt forligte, at de kan styre hver sin kurs mod den hjemlige arne. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• ??.09:

Politiet, som forleden foretog udpantning hos en herværende borger, og som i den anledning brød ind i lejligheden under familiens fraværelse, har glemt at låse døren efter sig. Så meget hensyn som at lukke døren, skulle man dog ellers gerne vise. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 16.09:

Slagteriarbejder Docinus Madsen på Esbjerg Aktieslagteri har under udførsel af sit arbejde det uheld, at få sin overlæbe skåren over. Uheldet sker ved at Madsen på slagtermaner holder kniven mellem tænderne, da han skal stikke svinene og en af disse ved den voldsomme sprællen kommer til at sparke til kniven, hvorved overlæben omtrent skilles fra det øvrige ansigt. Uheldet er så meget mere føleligt for Madsen, som han for ikke lang tid siden har overstået en ondartet blærebetændelse og hans hustru for ganske nylig er stået op efter et 11 ugers sygeleje. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• 16.09:

Agerhønsejagten begynder, mens harerne først må skydes den 21. september. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898)

• 16.09:

Et enspænderkøretøj fra Sønderris kom i rasende fart kørende ud ad Strandbyvejen. I vognen befandt sig foruden kusken en dame og et barn. Situationen så en tid ret farlig ud, og det endte da også med at vognen væltede omtrent ude ved den gamle kro og hesten fortsatte alene sit vilde løb. Efter hvad der er os meddelt, kom der ingen alvorlig til skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• 16.09:

Ved byrådsmødet i aften bør der være fyldt til sidste plads på tilhørerbænkene i byrådssalen. Medlemmerne bør vide, at alles øjne hviler på dem, medens de træffer den vigtige beslutning om husskattens størrelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1898)

• 16.09:

På dagsordenen for byrådets møde i aften er kun husskatten eller "Anden behandling af indstilling fra det angående fastsættelse af grænsen for købstadsgrundene og angående en foreløbig beskatning af de faste ejendomme nedsatte udvalg". (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1898)

• 16.09:

Byrådsmødet bringer sejr for oppositionens standpunkt til husskatten, idet malermester Busk stemmer sammen med den almindelige valgrets repræsentanter. Oppositionens forslag vedtages da med 9 stemmer mod 7. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• 16.09:

Operetten ”Cornevilles klokker” opføres af William Petersens Selskab på Esbjerg Teater ved Hotel Spangsberg, der er ganske godt besøgt, kun ikke i logerne. Alt i alt er spillet ganske kvikt, om end til tider nogle af de rollehavende går lidt over stregen. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1898, 16.09.1898 og 18.09.1898)

• 17.09:

Under sagen ang. beskatningsspørgsmålet, som i de sidste dage har sat sindene her i Esbjerg i så stærk bevægelse, har man rigtig haft lejlighed til at se, i hvor ringe grad den borgerlige presse har talt middelstandens sag, for ikke at tale om arbejdernes sag, som d’herrer for længst har prisgivet. Den borgerlige presse har her på ny til fulde godtgjort, at den er et slet produkt, som kun varetager private interesser. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898)

• 17.09:

Vestjyllands Landmandsbank hæver sin filial i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1898)

• 17.09:

I Arbejdernes Forsamlingsbygning afholder Arbejdsmændenes Fagforenings Sygekasse den 17. og 18. september en basar med tombola. Overskuddet benyttes til hjælp for trængende kammerater i sygdomstilfælde. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.09.1898, 11.09.1898 og 17.09.1898)

• 17.09:

”Landmandsliv”, som opførtes på teatret, blev vistnok en skuffelse for de fleste. Frk. Schmidt var ganske vist en sød Louise, Havermanns og von Rambows roller var også i ret gode hænder. Men om hr. Petersens Bræsig må det siges, at næppe ret mange havde tænkt sig just en sådan Bræsig som den figur, hr. Petersen giver til bedste. Og de to damer, der agerer Salle og Malle, var langt under det niveau, hvor kunsten hører op og badutspringene begynder. Der var dog enkelt gode momenter i spillet. Slutningen af 3. akt blev således af Havermann, hr. og fru von Rambow givet med ikke ringe virkning. Men det skorter åbenbart selskabet på instruktion. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1898 og 20.09.1898)

• 17.09:

De gode hotelkuske synes just ikke at være særlig samvittighedsfulde over for det dem betroede køretøj. Det er således ikke så sjældent at se hestevognene køre i vild fart fra nattogene. Den 17. september kom atter en af hotelvognene i vild fart hen ad Kongensgade. Pludselig holdt kusken hesten an og dette skete så voldsomt, at hesten stejlede. Vi henstiller til d’herrer hotelkuske at fare lidt mere med lempe. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• ??.09:

Man har forelagt os en del klager over, at der ved jernbanestationen forlanges personbilletter af folk, som skal ud med breve til nateksprestoget. Vi antager, at der her foreligger en misforståelse, som vil blive rettet, så snart rette vedkommende bliver opmærksom på den. Thi alle andre steder i landet, selv i København, hvor trængslen er så stor, og hvor postkasserne bliver tømt til hvert posttog har man adgang med breve til posttogene. Men såsom postkassen ved den herværende station ikke bliver tømt til nateksprestogene, ville der ganske vist komme system i tingene, når man heller ikke måtte lægge brevene i togets postvogn. Så manglede vi blot nogle plakater omkring i byen med påskriften: ”Det forbydes at sende breve med eksprestogene”. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• 18.09:

Annonce: I henhold til forslag, fremsat af bankens bestyrelse, om at omdanne og overdrage Esbjerg Kreditbank, til et aktieselskab med begrænset udbytte og i forbindelse dermed at oprette og knytte en spareafdeling til samme, indkaldes herved bankens hidtilværende interessenter til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt fredag den 14. oktober, aften kl. 7, for at behandle nævnte forslag. Eventuelt: Forslag om bankens likvidation og ophør. Esbjerg, den 10. septbr. 1898, Bestyrelsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898)

• 18.09:

Brandmandskabet var søndag morgen kl. 6 udkommanderet til brandøvelse ved Brandstationen i Borgergade. Mandskabet skulle særlig prøve, hvad det ny øvelsestårn duer til. Under øvelserne herfra skete desværre det uheld, at en af brandsvendene, murer Petersen, fik en temmelig ublid medfart. Under nedrutsjningen fra tårnet skete et lille uheld, hvorved Petersen styrtede ned på jorden og forslog baghovedet og overkroppen slemt. Efter at have sundet sig lidt ovenpå forskrækkelsen og de slemme knubs, deltog Petersen efter ordre fra brandinspektør Christoffersen atter i øvelserne. Det forekommer os, at det havde været mere passende, at Petersen havde fået lov til at gå hjem straks efter faldet. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 18.09:

I det gamle træskur, som benævnes jernbanestation, er der stærk trængsel, navnlig ved billetkontoret. Hvorfor etablerer man ikke to billetudsalgssteder i sådanne tilfælde? Det vil også lette ekspeditionen og glæde publikum, hvis der holdes kontrol med, at de rejsende får billet i den orden, hvorefter de henvender sig ved billetudsalget. Thi det klæder ilde, at påtrængende mennesker ved at skyde genvej kan få billet inden de mere fredelige rejsende. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 18.09:

Arbejdernes Bicykle Klub foretager en vellykket udflugt til Hjerting, Guldager og Tarp Kro. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 18.09:

Der udbrød pludselig ild i et af loftskamrene i Esbjerg Tivoli. Der toges resolut fat på slukningen, ligesom der i største hast sendtes bud efter brandmandskabet. I løbet af en halv times tid var ilden slukket. Alt hvad der fandtes i værelset, sengetøj og inventar, brændte. Desuden brændte en af pigernes garderobe. Hun havde ikke assureret, så tabet bliver føleligt. Endvidere brændte en anden piges kjole, der indeholdt 6 kr. Ilden menes opstået ved uforsigtig henkasten af en brændende tændstik. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 18.09:

Basaren til fordel for Arbejdsmændenes Fagforenings Sygekasse lørdag og søndag var udmærket besøgt. De mange smukke gaver fandt rigelig afsætning ved tombolaspillet. Basaren sluttede søndag aften med et vellykket bal for medlemmerne af De Samvirkende Fagforeninger med damer. Sygekassen indvandt ca. 1.100 kr. i overskud til kassen. Et ganske flot resultat. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898 og 25.09.1898)

• 18.09:

Ved mødet i Darum, hvor redaktør Sundbo holder foredrag for en talrig forsamling, dannes en socialdemokratisk forening, og det vedtages at agitere for udbredelsen af Vestjyllands Socialdemokrat nu til kvartalsskiftet. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 18.09:

Esbjerg Teater er så godt som fyldt til sidste plads til opførelsen af ”Jorden rundt i 80 dage”. Det gamle teaterstykke spilles ganske morsomt. De mange afdelinger, i alt 14, trækker tiden alt for længe ud, så forestillingen først slutter kl. 23.30. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1898 og 20.09.1898)

• 18.09:

Fra flere af det teaterbesøgende publikum har vi modtaget klager over en mangelfuld opretholdelse af orden i teatret under forestillingerne. Det er særlig på balkonen, det skorter på den fornødne ro og orden. I søndags aftes, da balkonen var fyldt til sidste plads, var det meget generende for publikum, at en hel del store drenge uberettiget havde indtaget en hel del af de bedste siddepladser og først fjernede sig efter at have lavet en hel del vrøvl. Ligeledes generedes det på bagerste bænk siddende publikum af de mange drenge, der formelig træder publikum op ad ryggen. Vi henstiller, at der for fremtiden sørges for lidt bedre orden, og at publikum lettes adgangen til de bedste pladser. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898)

• 19.09:

Mandag formiddag ved 10-tiden fandtes former Ludvig Petersen hængende på dørhåndtaget i sin lejlighed i Kongensgade. Søndag aften havde Petersen et stærkt krampeanfald, hvorfor han ønskede sig under bevogtning af politiet. Mandag morgen kom han atter ud. Hans kone var på arbejde om formiddagen og naboerne fandt liget og skar det straks ned. Lægerne Darum og Brinch foretog oplivningsforsøg, der dog viste sig resultatløse. Den afdøde, der i den sidste tid har været uden arbejde, efterlader sig hustru og tre børn i meget fattige forhold. Antagelig har næringssorg været motivet til selvmordet. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 19.09:

Konsul Kaalund fra Kolding holder efter indbydelse af den herværende Detailhandlerforening et foredrag på Hotel Royal om næringsfriheden i Danmark. Det ret interessante foredrag påhøres af en meget lille forsamling. Den væsentligste årsag hertil må sikkert søges i den mangelfulde annoncering. Det mest udbredte blad i Esbjerg er Vestjyllands Socialdemokrat. Vil man have det store publikum i tale, må man annoncere i dette blad. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1898)

• ??.09:

En herre vakte forleden en del opmærksomhed i Kongensgade ved at bære en stor okseskank på ryggen. Turen gjaldt et væddemål på – 1 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898)

• 20.09:

Stiftamtmanden skal, efter hvad der meddeles avisen, være velvillig stemt for, at den ny Esbjerg-Darumvej optages på vejregulativet som første klasses vej. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 20.09:

De, der måtte attrå at komme i betragtning ved uddelingen af understøttelse til at besøge en højskole i sommeren 1899, vil have at indgive selvskrevne andragender herom til Ribe Stiftamt inden 15. november d.å. Blanketter til udfyldning erholdes hos sognerådene. Andragernes adresse må nøje opgives. Ribe Stiftamt, den 10. sept. 1898. Ahnfeldt. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• 20.09:

Dampskibet Expres afgår til Grimsby med 110 passagerer, der for de flestes vedkommende har sat sig Amerika som rejsens mål. De fleste er svenskere, flere har før været i Amerika, en enkelt af passagererne gør således rejsen for 15. gang. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898)

• 20.09:

En mand, der er beskæftiget med pålæsning af mursten på en jernbanevogn nede ved banegården, får den ene hånd i klemme. Et par fingre bliver slemt læderede. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898)

• 20.09:

En hest tilhørende bager Schmidt i Englandsgade kommer i vild fart gennem Borgergade. Hesten standses i Kongensgade, uden at der sker nogen skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898)

• 21.09:

Kvindelig Fremskridtsforening i Esbjerg har indbudt til et offentligt møde. Journalist Jac. Christensen holder et indgående foredrag om organisationens betydning og retter sluttelig en indtrængende opfordring til kvinderne om at indmelde sig i Kvindelig Fremskridtsforening, der under en dygtig ledelse har arbejdet sig frem trods mange forhindringer. Fru Petersen, foreningens kassererske, retter ligeledes en indtrængende opfordring til kvinderne om at indmelde sig i foreningen. Først når kvinderne står enige om deres reformkrav, kan de vente at finde ørenlyd. Forretningsfører H. M. Hansen pointerer, at det er den rette vej til forbedring af kvindernes kår, som Kvindelig Fremskridtsforening er inde på, og opfordrer ligeledes til indmeldelse i foreningen og at støtte den gode sag. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1898 og 23.09.1898)

• 22.09:

A/S Valsemøllen, Esbjerg stiftes. (Illustreret Tidende 29.04.1917)

• 22.09:

Vi skrev, at der os bekendt ikke var andre tilhængere af den høje husskat end de seks byrådsmedlemmer og borgmesteren. Efter hvad man senere meddeler os, skal der dog være vundet endnu en proselyt uden for byrådet, nemlig pastor Bruun. Vi tør ikke sige, om dette forholder sig rigtigt. Thi præstens omvendelse har i hvert fald ikke givet sig noget officielt udtryk. Men det ville jo ganske vist være en trøst for den høje husskats tilhængere, hvis de kunne notere – én omvendelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1898)

• 22.09:

Vore artikler om forholdene på Esbjerg Postkontor er indsendt til Generaldirektoratet for postvæsenet, og i løbet af en uges tid skal hr. Schønning til København og aflægge beretning om sin embedsførelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1898)

• 22.09:

Begrundet på uenighed mellem direktøren og arbejderne på Esbjerg Trikotagefabrik frabedes al tilgang til forholdene er ordnede. H. M. Hansen. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1898)

• 22.09:

Som kortelig meddelt i vort gårsdagsnummer er der udbrudt konflikt på den herværende trikotagefabrik. Samtlige arbejdersker, der står indenfor organisationen, forlod onsdag eftermiddag fabrikken. Der telegraferedes straks til forretningsføreren for Dansk Textilforbund, J. J. Møller, København, og der førtes i går forhandling mellem arbejdernes tillidsmand og direktøren og bestyrelsen for aktieselskabet, der ejer fabrikken. Forhåbentlig fører forhandlingerne til bilæggelse af striden. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.09.1898)

• 22.09:

Vi aflagde et besøg på Esbjerg Bajersk- og Hvidtølsbryggeri for ved selvsyn at få et indblik i produktionsmåden af det for nutiden så vigtige produkt, bajersk øl. Bryggeriet, der begyndte salget af hvidtøl 14. august 1896 og salget af bajersk øl 19. december f.å., har kostet ca. 340.000 kr. i anlægssum med alle maskiner og øvrigt inventar. I året 1897 solgte bryggeriet 5.000 tdr. bajersk øl. Hver tønde udgør 384 bajere, altså omtrent 2 mio. bajere. I år vil produktionen knap blive så stor. Dette må til dels søges i de dårlige tider. Bryggeriet beskæftiger i alt en snes arbejdere. Den laveste ugentlige fastløn er 18 kr., og der findes flere arbejdere, der har en højere løn. Arbejdstiden er 10 timer. Dog hænder det, at der må arbejdes over. For overarbejde får arbejderne ingen godtgørelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.09.1898)

• 23.09:

Konflikten på trikotagefabrikken er nu bragt i orden, og arbejdet genoptages fra morgenstunden. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 23.09:

En tømrerlærling, som arbejder for tømrermester Rasmussen ved det under opførelse værende kreatureksportslagteri ved Andelsslagteriet, falder ned fra stilladset ved 2. sal og ned i kælderen. Han får sit ansigt en del læderet, men tager mærkværdigvis ingen anden skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.09.1898)

• 23.09:

En mejerist på Andelsmejeriet sættes under anholdelse, sigtet for at have stjålet 14 pd. smør fra mejeriet. Smørret skal han senere have solgt til en foreningsvært. Den anholdte er meget stærkt beruset, da han indsættes i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 24.09:

Under 24. sept. d.å. har biskoppen over Ribe Stift kaldet hidtilværende lærer ved Sejrup og Dørken Skole, seminarist Valdemar Emil Nielsen, til skolelærer og kirkesanger i Bryndum. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 24.09:

En forhenværende gårdmand noteres, fordi han har kørt i alt for stærk fart hen ad Kongensgade og over Torvet. Det er ikke kuskens eget køretøj, det tilhører en slagtermester. – For nogle dage siden noteredes ejeren af samme køretøj og måtte betale 30 kr. i mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 24.09:

Fællesbestyrelsen for De Samvirkende Fagforeninger er samlet til en særdeles vellykket festivitet i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Først samles man til en animeret fællesspisning, herefter danser man med liv og lyst til morgenstunden. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• ??.09:

Sognefoged Hansen i Gammelby ved Esbjerg købte forleden på Varde Marked en hest af en mand fra Borrisegnen. Hesten var, før handelen blev afsluttet, lovet fri for alle usynlige fejl. Det har nu senere vist sig, at hesten i høj grad lider af krampe i benene, der særlig viser sig straks om morgenen, så hesten ikke kan bruges til arbejde den første kvartdag. Hvis ikke sælgeren vil lade handelen gå tilbage, vil handelen antagelig blive overgivet til prøvelse ved den juridiske ret. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• ??.09:

Esbjerg Folkebibliotek har for indeværende år fået udbetalt sin andel i statsunderstøttelsen til bogsamlingen med et beløb af 100 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 25.09:

En tyfuspatient, der henligger på det herværende epidemihus, stod i lørdags nat i febervildelse op af sengen, åbnede vinduet og kravlede derefter ud, kun iført det blotte linned. En af sygeplejerskerne hørte pludselig, at der var noget, der puslede ude i haven. Hun anede uråd og det opdagedes derefter, at det var en patient, der havde taget udgangsbillet. Der anstilledes nu en nærmere undersøgelse uden resultat. Først en halv time senere kom en mand med den syge, han havde truffet ham på havnevejen. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 25.09:

I den nærmeste fremtid får Vestjyllands Socialdemokrat sit eget trykkeri, og et lille tilbageblik kan da måske være passende. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 25.09:

Nu ved kvartalsskiftet gælder det om at vore meningsfæller lægger sig i selen i agitationen for vort blads udbredelse. I dag er det sidste søndag før kvartalsskiftet. Der kan derfor være al mulig anledning for vore meningsfæller til at bruge dagen til agitation for arbejderorganisationernes bedste våben: Arbejdernes egen presse. Tal med venner og bekendte om sagen. Lad de, der endnu ikke holder bladet, få et par numre til gennemlæsning. Ingen arbejder bør være uvidende om bladets indhold. Enhver arbejder bør vide, at Arbejderpartiets presse er arbejdernes ejendom. Agiter derfor for udbredelsen af Vestjyllands Socialdemokrat. Begynd allerede i dag og lad os konstatere ny fremgang ved kvartalsskiftet. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1898)

• 25.09:

Alle fiskerfartøjer er på et par undtagelser nær taget på fiskeri. Forhåbentlig vil det gode efterårsvejr bidrage til at fiskerne vil kunne få lidt erstatning for det dårlige sommerudbytte af fiskeriet. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 25.09:

Logen Værnet af D.G.T.O. fejrer sin 2-årige stiftelsesfest. Der marcheres i procession fra Torvet til Hotel Esbjergs lysthave. Her holder ordenens chef, sergent Jensen, Aarhus, og smed Hans Jensen, Esbjerg, foredrag. Begge foredragsholderne pointerer afholdssagens store betydning for menneskeheden. Festen er ikke stærkt besøgt. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 25.09:

Esbjerg Sejlforening afholder kapsejlads. Der sejles fra dommerskibet, der ligger uden for havnemolen, til lysbøjen ved Grådyb. Sejladsen forløber uden uheld. Om aftenen samles sejlforeningens medlemmer i Kafe National og her uddeles de 4 præmier. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 25.09:

Borgerforeningen har indbudt sine medlemmer til fællesspisning og bal på Hotel Spangsberg. Det bliver en særdeles fornøjelig og gemytlig aften for de mødte medlemmer. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 25.09:

En slagteriarbejder, som har været i Ribe, har indtaget så rigeligt af stiftsstadens drikkevarer, at han ved hjemkomsten er ganske ustyrlig. Efter at han, som bor i Grønnegade, har slået nogle ruder ud, knust en lampe og mishandlet sine børn, henter naboerne politibetjent Jørgensen, som omsider får den vrede bersærk anholdt og ført i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898)

• 26.09:

I Esbjerg Afholdsforening holder redaktør Sundbo et historisk foredrag: ”Nogle træk af statsmanden Griffenfeldts historie”. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898)

• 26.09:

Jespersens forslag til politiets ordning, der går ud på, at der ansættes en politibetjent, en overbetjent og ti patruljebetjente, er til forhandling i byrådet. Formanden foreslår sluttelig at nedsætte et udvalg om sagen, der vælges efter mødet. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898, 29.09.1898 og 04.10.1898)

• 26.09:

På byrådets dagsorden findes endvidere opført udarbejdelsen af en ny skoleplan, foranlediget af en skrivelse fra kultusministeriet, hvori der forlanges tilstillet en skoleplan til 1. januar 1899. Formanden tror ikke det er muligt at få udarbejdet en sådan plan til den tid. Men han beder medlemmerne udtale sig om sagen. Rybner Petersen benytter lejligheden til i et ret indgående foredrag at fremhæve, hvilke reformer der bør indføres på skolevæsenets område for at nå frem til en tilfredsstillende ordning af skolespørgsmålet. Pagh tror ikke det lader sig gøre at indføre alle de nævnte reformer, selv om han i alt væsentligt billiger disses realisation. Snedker Lauritzen slutter sig til de af Rybner Petersen fremsatte reformkrav. Det overdrages formanden at besvare skrivelsen og søge at få sagen udsat til efter nytår. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898, 30.09.1898 og 05.10.1898)

• 27.09:

Annonce: Tobaksfabrikken Esbjerg, der nu er betydelig udvidet og beskæftiger ca. 50 arbejdere daglig, anbefaler sig med cigarer og røgtobakker i alle kvaliteter og skrå i udsøgte, prima varer. Af cigarer fremhæves særlig: Esbjerg, Deligencia, Nobleza (fyldig kegle), La Pama (lille kegle, ren Brasil), Selecta (håndrullet, ekstra fin). Af røgtobakker: Nicotinfri Melange (meget let), Esbjerg Melange, A (ekstrafin), B og C, Esbjerg Shag (ekstra fin), Marine Shag og Tyrkisk Cigaret Affald. Nyt! Nyt! ”Ansgar”, fin Brasil-cigar, elegant pakket i fine, dekorerede blikkasser. Fås hos alle d’hrr købmænd. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 27.09:

Vestjyllands Socialdemokrat opfordrer sine venner og meningsfæller til at tage endnu et kraftigt tag for udbredelsen af Vestjyllands Socialdemokrat. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1898)

• 27.09:

Forretningsudvalget for De Samvirkende Fagforeninger vedtager på et møde at indbyde bestyrelserne for Håndværkerforeningen og Industriforeningen til et fællesmøde på Hotel Spangsberg førstkommende mandag aften for at søge oprettet en foredragsforening for herigennem at få andel i statsunderstøttelsen til afholdelse af populære og videnskabelige foredrag. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1898)

• ??.09:

Darum Sogns beboere har købt deres kirketiende af møller Hansen fra Gørding for en købesum af 35.500 kr. Af denne sum henlægges 7.500 kr. til kirkens vedligeholdelse. Tillige medfølger i handelen 3.000 kr. som tilhører kirkens midler. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898)

• 28.09:

Basar til fordel for Hedningemissionen og Børnehjemmet i Esbjerg afholdes i Jerne Præstegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.09.1898)

• 28.09:

Esbjerg fik kun 100 kr. til Folkebiblioteket, medens Varde fik 325 kr. til en tilsvarende institution. Der foreligger heller ikke endnu noget om, at Esbjerg får nogen part af de 8.000 kr., der for indeværende år er bevilget til afholdelse af oplysende foredrag. Det ville derfor være heldigt om repræsentanter for De Samvirkende Fagforeninger, Håndværkerforeningen, Industriforeningen og Handelsforeningen trådte sammen og dannede en forening for afholdelse af sådanne foredrag. Eller hvad om byrådet tog sagen i sin hånd, lige som Odense Byråd allerede har gjort. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1898)

• 28.09:

Skoledirektionen for Skads m.fl. herreder har under 28. september konstitueret timelærerinde ved Esbjerg Borgerskoles forskole, ueksamineret Marie Christensen, som forskolelærerinde ved samme skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• ??.09:

Forleden indfandt en mand, skrædder H. N. Thomsen, sig på vort kontor. Han var i meget nedtrykt sindsstemning. Politiet havde lige været i hans hjem for at hente hans bohave, i hvilket der var blevet gjort udlæg af et grossererfirma fra København. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1898)

• 29.09:

Det er under overvejelse inden for fællesbestyrelsen at søge at skaffe arbejdere billig adgang til god komedie ved at arrangere teaterforestillinger til nedsat pris for medlemmerne af De Samvirkende Fagforeninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1898)

• 29.09:

Efter hvad vi har erfaret, har samtlige lodsejere i Rolfsgade underskrevet den af sognerådet forlangte deklaration, der altså nu kun mangler tinglæsningen for at være i orden, og byggeriet kan da komme ind i det lovlige spor for denne gades vedkommende. De fleste af beboerne i denne gade er ved underretten bleven idømt bøder af 30 kr. og fået ordre til at rømme husene senest 3 uger efter dommens forkyndelse, i modsat fald vil de blive idømt en dagmulkt af 2 kr. De afsagte domme er alle appellerede til overretten. Antageligt vil nu snart dette uhyggelige forhold være bragt i orden for denne gades vedkommende. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1898)

• 29.09:

I anledning af dronningens død flages der på halv stang fra alle offentlige bygninger og en del private huse samt fra skibene i havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1898)

• 29.09:

Esbjerg Sogneråd afholder et ekstraordinært møde. Sognerådet vedtager indstillinger til de to timelærerpladser samt de to timelærerindepladser ved forskolen. Der foreligger derhos skrivelse fra Ribe Stiftamt, hvorefter indenrigsministeriet af Esbjerg Sogneråd ønsker valgt et medlem til at tiltræde kommissionen betræffende den fremtidige udvikling af jernbanevæsenet i Midt- og Sydjylland. – Valgt blev Pagh. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1898)

• 29.09:

En del fiskefartøjer indkommer i havnen fra fiskeri. Enkelte både har en ret god fangst af rødspætter, 3-400 snese, mens andre både slet intet har fanget. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1898)

• 29.09:

På Esbjerg-Fanø Banks ekstraordinære generalforsamling vedtages det at udvide bankens aktiekapital fra 250.000 kr. til 500.000 kr. og udbyde beløbet til tegning til en kurs af 110 pct. Beløbet indbetales den 2. januar 1899. Indbydelsen til aktietegning vil senere udgå. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 29.09:

Vi aflagde et besøg på saltværket på havnen, der ejes af grossererfirmaet Pagh & Qvist Petersen. Der findes i alt ti saltkogerier her i landet, heraf er to større end det herværende, der begyndte sin virksomhed i året 1895. Fabrikken ligger på statens grund, hvorfor der årlig må svares en lejeafgift af 1.100 kr., og lejemålet gælder i 27 år. Der produceres i alt ca. 3 mio. pund salt. Foruden salt produceres tillige som bekendt en mængde koks, ca. 20.000 tdr. årlig. Hele anlægssummen af saltværket andrager ca. 100.000 kr. Der beskæftiges i alt ni mand, iberegnet arbejderformanden. Lønnen er 18 kr. ugentlig. Dette er en forholdsvis lille løn, når der tages hensyn til det ret anstrengende arbejde i damp og varme. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.10.1898 og 12.10.1898)

• 30.09:

Da dampskibet Nordsøen går ud af havnen, kommer en af fyrbøderne, der tilsyneladende har nydt vel meget af de våde varer, pludselig i skænderi med en af skibets styrmænd. Fyrbøderen har formentlig følt sig fornærmet, thi pludselig springer han over bord og svømmer i land. Skibet fortsatte sin kurs, og fyrbøderen er formentlig gået hjem og fået tørt tøj på. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 30.09:

Esbjerg-Darumvejen foreslås i amtsrådets ordinære møde af vejudvalget optaget i 1. kl. – Stiftamtmanden udtaler, at han misbilliger det private vejanlæg. Men her er præsenteret et dygtigt arbejde. Og amtet risikerer intet ved at optage vejen. – Der gives Jerne-Skads Kommune 2.500 kr. til udvidelse af vejen. Og dette beløb betales af Esbjerg Kommune. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1898 og 02.10.1898)

• 30.09:

Amtsrådet fastholder, at Esbjerg Sogneråd afholder fremtidige udgifter ved forandringer af havnevejen. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1898)

• 30.09:

I amtsrådsmødet fremlægges meddelelse fra indenrigsministeriet, hvorefter der er udfærdiget bevilling for direktør C. Hansen og rentier P. P. Stærk af Esbjerg på færgeriet mellem Fanø og Esbjerg Havn. Forslaget til færgefarten er tilbagesendt med påtegning om at være gældende fra 1. september d.å. til 31. august 1901. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 30.09:

Til at forhandle med Esbjerg Sogneråd om ordningen af amtskommunens mellemværende med Esbjerg Kommune ved dennes overgang til købstad vælger amtsrådet i forbindelse med formanden, N. Nielsen, Terkel Christensen, Hansen og Paulin. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 30.09:

I Esbjerg by er i september måned indtruffet følgende sygdomstilfælde: Tyfoid feber 2, difteritis 8, strubehoste 2, skarlagensfeber 3, kighoste 7, fåresyge 2, barselsfeber 2, rosen 1, gigtfeber 4, bronkitis 29, brystbetændelse 5, halsbetændelse 27, diarrhoe [=diarré] 106. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 30.09:

Med dampskibet Mercur (redere: Pagh & Quist Petersen) er i september måned d.å. udført: 251.500 pd. saltede tarme, 864 bot. [formodentlig fejl for bdt.] brædder a 25 brædder i hver bot., 12 ball. garn, 3 ball. humle, 15 kasser blikvarer fra den herværende blikvarefabrik, 43 bdt. skind, 374 stkr. kreaturer. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 30.09:

Esbjerg Jernbanestation har i september måned d.å. givet følgende indtægter: Passagerer 16.204,53 kr., rejsegods 361,75 kr., frimærkepakker 297 kr., fragt og ilgods 91.378,27 kr., i alt 108.241,55 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 30.09:

Dampskibet Omøsund (korresp. reder købmand Thorvald Nielsen, Esbjerg) har i september måned befordret ca. 2.300 får til Dünkircken [Dunkerque, red.], Frankrig. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 01.10:

På aktieselskabet Esbjerg Bajersk- og Hvidtølsbryggeri har hr. L. Dynweber [Dünweber, red.] frasagt sig sin stilling som bogholder og fratræder, og hr. brygmester Ulrich Brinch ansættes som administrerende direktør for bryggeriet. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1898 og 02.10.1898)

• 01.10:

Kristeligt Dagblad inddrager fra 1. oktober sine særudgaver for det sydlige og vestlige Jylland og udgår fra den tid kun i København. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1898)

• ??.10:

Varde Banks Esbjerg-afdeling holder åbent hver eftermiddag fra oktober 1898. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 100)

• 02.10:

Natten til den 2. oktober bliver der af nogle berusede søfolk slået seks store ruder ind i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Politiet har anholdt en af personerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.10.1898)

• 02.10:

Postmester Schønning er rejst til København for at afgive redegørelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 02.10:

Arbejdet ved den nye fiskerihavn skrider rask frem under det gode vejr. Man er nu snart nået til at få hele arealet inddæmmet. Udenfor bolværket lægges en forsvarlig stendæmning, der skal beskytte bolværket mod strøm og is. Arbejderne er for tiden i færd med at fjerne den gamle dæmning, der i sin tid blev lavet for at hindre, at det af ”Sandormen” oppumpede mudder atter skulle flyde ud i havet og af strømmen føres tilbage til dækhavnen [dokhavnen, red.]. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 02.10:

Bolværksarbejdet ved havnens sydlige kaj nærmer sig nu sin fuldendelse. Det sidste stykke er taget under tømrernes behandling og inden ret længe vil hele denne side af kajen være flyttet nogle fod ud i vandet. Muddermaskine nr. 3 af Esbjerg arbejder stadigt ufortrødent for at uddybe dampernes liggeplads ved den sydlige havnekaj. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 02.10:

En ny kloakledning, der for tiden nedlægges på havneterritoriet og udmunder ved den sydlige havnekaj, volder arbejderne meget besvær. Den løse jordbund og havvandet i forening bevirker svære jordskred, så der stadigvæk må nedrammes bolværk på siderne af udgravningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 02.10:

Den vestlige gasledning ved dokhavnen forlænges i disse dage ud til brohovedet ved dokportene. De to petroleumslamper, der hidtil på denne side af indsejlingen har sørget for oplysningen, forsvinder nu, og et par gaslygter vil blive anbragt i stedet. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 02.10:

Der nedlægges for tiden gasrør til en ny ledning på havnepladsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

• 03.10:

Det er 24 år (ikke som af et herværende blad anført 25 år) siden banen fra Esbjerg til Lunderskov blev åbnet for trafik. At der i de forløbne 24 år er blevet stadig forøget trafik på nævnte linje kan man gøre sig et lille begreb om, når man erfarer, at stationspersonalet fra Esbjerg Banegård i 1874 udgjorde foruden stationsforstanderen 10 mand. I 1898 er stationspersonalet 65 mand. Maskinpersonalet udgør en lignende styrke. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898)

• 03.10:

Plakattrykkeren i Smedegade forbavser sin samtid ved at meddele, at postkasserne ved banegården og posthuset ikke bliver tømt til nateksprestoget. Det er som bekendt fem måneder siden, vi begyndte at skrive om dette meningsløse forhold. Sig så, at plakattrykkeren ikke er med på noderne. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898)

• 03.10:

Det herværende tidligere missionshotel sælges på auktion til grosserer L. Bøtker for en købesum af 60.000 kr. foruden inventar. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1898)

• 03.10:

Vinhandler Frelsens hest løb løbsk på Jernbanevej [nuværende Exnersgade]. Hesten var forspændt en ponyvogn. Ved jernbaneoverkørslen løb vognen mod en af bommene, hvorved hele forvognen splintredes. Hesten standsedes herved i farten. Heldigvis var kusken sprungen af vognen og slap med nogle hudafskrabninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.10.1898)

• 03.10:

Mødet for bestyrelserne for Håndværker-, Handels- og Industriforeningerne samt forretningsudvalget for De Samvirkende Fagforeninger angående oprettelsen af en foredragsforening fører til det glædelige resultat, at det besluttes hurtigst muligt at få en sådan forening oprettet. Det vedtages at henstille til de fire ovennævnte foreninger samt endvidere Højskoleforeningen at yde et tilskud straks for at foreningen kan begynde sin virksomhed. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1898)

• 04.10:

Proceduren i en sag mod værtshusholder Anders Hansen i Esbjerg, der er idømt en bøde på 200 kr. til amtsfattigkassen for uberettiget næringsbrug, påbegyndes. Han har dannet en af de bekendte ”foreninger”, hvis formål nærmest er at skaffe medlemmerne et sted, hvor de kan more sig om natten. Der er indmeldt flere hundrede medlemmer i foreningen, deriblandt nogle fæle ”damer”, og disse mennesker har manden i strid med næringsloven beværtet med spise- og drikkevarer. Bøden forhøjes ved dommen til 300 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 04.10:

Udførslen over Esbjerg er stadig jævn tiltagende. Den 4. oktober ankommer DFDS’ skib Botnia, der for fremtiden skal gå på ruten Esbjerg-Parkeston. Dampskibene Riberhus og N. J. Fjord går tillige på samme rute. Den 4. oktober afgår Expres med passagerer og landbrugsprodukter til Grimsby. Riberhus og N. J. Fjord afgår til Parkeston, væsentlig med landbrugsprodukterne smør og flæsk. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1898)

• 05.10:

Siden vi her i bladet begyndte en indgående kritik af de uheldige forhold, der findes ved vort postvæsen i Esbjerg, har vi daglig modtaget en mængde klager fra herboende borgere over den behandling, de har fået af funktionærerne ved det herværende posthus. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1898)

• 05.10:

Vi henleder herved opmærksomheden på omstående fartplan over færgeforbindelsen mellem Esbjerg og Fanø. Rederiet agter at anskaffe en stor, ny tidssvarende dampbåd i stedet for de nuværende mindre. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.10.1898)

• 05.10:

Eksprestoget overkører ved Ilsted mellem Bramminge og Gørding to kvier. Maskinpersonalet mærker ikke til noget, men ledvogteren ved vogterhus nr. 18 kan se på lokomotivet, at de har overkørt noget, og ved eftersyn langs banelinjen finder han de to kvier, der er fuldstændig massakrerede. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898)

• 05.10:

Fællesbestyrelsen for De Samvirkende Fagforeninger afholder halvårlig generalforsamling i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Det oplyses, at der er indmeldt seks nye organisationer under fællesorganisationen i det forløbne år. Der har ikke været større stridigheder imellem arbejderne og arbejdsgiverne, når undtages strejken på Møllers Teglværk, der varede i 15 uger. Af forhandlingens vej er der imidlertid opnået bedre lønforhold for adskillige arbejdere. Et glædeligt tidens tegn. Et godt bevis for sammenholdets betydning for arbejderne. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 05.10:

I fællesbestyrelsesmødet vedtages det, at De Samvirkende Fagforeninger som bidrag til den påtænkte foredragsforening skal yde et bidrag af 25 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 05.10:

Et marsvin har forvildet sig op i Darum Å, hvor det fanges. Det skænkes til museet i Ribe. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 05.10:

Stenografforeningen Gabelsberger, Esbjerg Afdeling, begynder sit fortsættelseskursus i IOGTs lokaler i Jyllandsgade. Der deltager i alt ni aktive medlemmer, og eftersom det er første mødeaften, er resultatet meget tilfredsstillende. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• ??.10:

Til at lede de forberedende foranstaltninger og til at bestyre branddirektoratet i Esbjerg fra 1. jan. 1899 er ifølge Ribe Stiftstidende beskikket fuldmægtig i brandforsikringskontoret, overretssagfører Andreas Jensen, der med det første tager bopæl i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898)

• ??.10:

Samtlige arbejdere for det herværende tarmsliberi, i alt 37, tilhørende firmaet Schaub & Co., Hamborg, har for nylig indmeldt sig i den herværende afdeling af Slagteriarbejderforbundet. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898 og 21.10.1898)

• ??.10:

De to portører, Jensen og Blom, der førte de to tog, der den 5. august stødte sammen på havnepladsen er bleven idømt bøder hhv. på 15 og 10 kr. for deres formentlige forseelse ved denne lejlighed. Hvori denne forseelse består, vil vist være vanskeligt for almindelige dødelige mennesker at udfinde. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898-08.10.1898)

• 06.10:

Tidligere har vi ventet, at postvæsenet skulle forbedre sig. Men dette håb er ganske vist ikke blevet styrket i den sidste tid. Endnu venter vi derimod at høre noget enten fra Generaldirektoratet eller fra postmesteren. Og det skulle undre os, om begge disse faktorer kan bevare deres tavshed. Vi giver dem imidlertid et kort pusterum, i hvilket de kan få tid til at overveje, hvad de skal sige. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898)

• 06.10:

Oddgeir Stephensens Selskab vil, så snart den påbudte landesorg er forbi, begynde en række forestillinger på Esbjerg Teater. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1898 og 07.10.1898)

• 06.10:

Højesteret stadfæster Viborg Overrets dom, hvorved foreningsvært Lars Christian Peters, Vennelyst i Esbjerg, er idømt en bøde af 300 kr. for ulovlig næringsbrug. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898 og 09.10.1898)

• 06.10:

Ved den herværende banegård henstår en ny afkølingsvogn, der i stedet for is til afkøling bruger presset ammoniak, der findes i jerncylindre langs vognens sider. Vognen skal bruges til forsendelse af landbrugsprodukter. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• 06.10:

Der sker et ulykkestilfælde i Mollerup Maskinfabrik. Maskinarbejder Hermann Jensen er i færd med at galvanisere, da den flydende masse ved uforsigtighed kommer til at sprøjte ham op i ansigtet, hvorved han bliver slemt forbrændt. Han kommer straks under lægebehandling. Den tilskadekomne, der er gift, vil blive arbejdsudygtig i nogen tid. Han er medlem af Fællesorganisationens Sygekasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• 06.10:

Fiskekutteren Marie af Esbjerg løber ved indsejlingen til havnen på grund ved den sydlige havnemole. Fanødamperen må slæbe fartøjet af grunden. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898 og 09.10.1898)

• ??.10:

Sognerådet har vedtaget at sende en signeret krans til dronningens kiste. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 07.10:

I anledning af Vestjyllands Socialdemokrats omtale af Esbjerg Saltraffinaderi, fremkommer firmaet Pagh & Qvist Pedersen med supplerende oplysninger mht. lønningsforholdene. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1898)

• 07.10:

Et beklageligt ulykkestilfælde sker, idet et af slagter Pacharzinas børn bliver slemt skoldet ved at vælte en spand kogende vand over sig. Den lille kommer straks under lægebehandling. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• 08.10:

I fredags aftes eller rettere nat var der atter stor ballade i klubben Sønderjylland i Havnegade. En håndværker fik ansigtet i den grad forslået, at han dagen efter var ukendelig. Nævnte klubs vært fik forleden en mulkt på 300 kr. Det synes ikke at have gjort ham ked af det uhyggelige klubliv med dets udskejelser. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898 og 11.10.1898)

• 08.10:

Om kort tid kan forslaget om ordningen af vort politivæsen ventes at komme til 2. behandling og endelig afgørelse i byrådet. Efter hvad der forlyder, skal flertallet af det om sagen nedsatte udvalg være tilbøjelig til at gå med til ansættelsen af en politiassistent, fem dagbetjente og syv natbetjente (patruljebetjente). Vi vil imidlertid håbe, at flertallet af byrådets medlemmer vil stemme imod en sådan kostbar forøgelse af politikorpset, om ikke for andet, så af hensyn til budgettet, der truer med at gå over en rimelig højde. Hvad i alverden skal vi have en politiassistent til? En by som Horsens, der har ca. 20.000 indbyggere eller 6-7.000 mere end Esbjerg, kan så dejlig undvære en politiassistent og har endda kun 16 betjente, foruden en overbetjent. Vi har dog aldrig hørt til, at der har været klaget over, at man havde for lidt politi i Horsens. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• 08.10:

I det herværende arrestlokale hensidder for tiden en lærling, der er sigtet for en aften i forrige måned at have truet en kelner med revolver og have affyret flere skud i luften. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1898)

• 08.10:

Da dampskibet N. J. Fjord indkommer i havnen, anholdes en af skibets matroser, sigtet for at have stjålet et større pengebeløb fra en af emigranterne, der forleden befordredes med skibet. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898)

• 08.10:

Vi aflagde et besøg på Andelsslagteriets under opførelse værende kreaturslagteri. Slagteriet har som bekendt modtaget 30.000 kr. i tilskud fra staten til kreaturslagteriets opførelse. Hele anlægssummen vil andrage ca. 70.000 kr. Den sydlige fløj, der er indrettet til pølsefabrikation, er videst fremskreden. Under hele denne fløj er indrettet store kælderlokaler, hvor salteriet skal indrettes. Den østlige fløj, på hvilken kransen hejstes sidste torsdag, er indrettet til kreaturslagteri. Selve slagterilokalet, der er 730 kvadratalen stort, skal indrettes efter alle nutidens fordringer med tæt tillagte gulve og glitpudsede vægge. Afkølingen af kølerummet, der strækker sig over hele 2. etage af den østlige fløj, foregår ved luft. Slagteriet, der påbegyndtes sidste forår, var oprindelig påtænkt færdigt til 1. november d.å. Efter hvad det nu kan skønnes, vil det dog ikke kunne tages i brug før midten af november måned. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898)

• ??.10:

Fiskeriet i de sidste dage synes at have givet et ret godt udbytte for byens fiskere. En del fiskefartøjer er kommet ind i den herværende havn med ret god fangst. Flere fiskefartøjer har dog foretrukket at sejle til Hamborg med udbyttet af fiskeriet. I Hamborg skal prisen for rødspætter være betydelig højere for tiden end her i landet. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898)

• 09.10:

Grosserer Lauritzen har fået anvist en ny kulplads vest for dokhavnen. Tidligere havde firmaet oplagsplads på havnepladsen ud til forhavnen. Det er imidlertid blevet firmaet nægtet fremtidig at oplægge kullene på nævnte plads, vel nærmest af hensyn til indskibningen af landbrugsprodukterne smør og flæsk, der foregår fra nævnte kaj. Den megen kullosning fra denne plads udsatte også de nævnte artikler for at blive fyldte med kulstøv. DFDS har dog endnu oplagsplads på nævnte terræn. Det ville sikkert være på sin plads, om nævnte selskab ligeledes fik anvist en anden kuloplagsplads. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898)

• 09.10:

Bolværksarbejdet ved forhavnskajen er som alt meddelt omtrent færdigt. Der arbejdes i disse dage ihærdigt på jordopfyldningen af det udgravede terræn. Den ny havnekaj præsenterer sig smuk og solidt efter det omfattende arbejde. De høje strømpæle, der skal beskytte skibene i højvandsperioder mod at vælte over mod land, gør et overmåde solidt indtryk. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898)

• 09.10:

Oddgeir Stephensens Selskab begynder en række forestillinger på det herværende teater. I aften opføres ”Teaterfolk” og ”Fra 48”. I morgen aften opføres ”I mester Sebalds have” og ”Vandrefalken”. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898 og 12.10.1898)

• 09.10:

Farver Chr. Nielsens ejendom i Guldager nedbrænder. Kreaturerne og en del af indboet reddes. Ilden formenes opstået fra en lampe i farversvendens værelse. Svenden lider et føleligt tab, da han ikke har sit tøj assureret. Ejeren lider ligeledes et betydeligt tab, da han har lavt assureret. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898)

• 09.10:

I Esbjerg Kirke [Vor Frelsers Kirke] konfirmeres 29 drenge og 27 piger. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898)

• ??.10:

Forleden foranstaltedes et større væddeløb på Esbjerg Cykelbane. Det gjaldt et væddemål imellem en skræddersvend og en herværende fuldmægtig. Skræddersvenden skulle løbe cykelbanen rundt en gang, medens fuldmægtigen skulle cykle banen rundt to gange. Løbet begyndte. Skrædderen havde tilsyneladende chancerne for at vinde, han pilede af, det bedste han havde lært, han var lige ved målet, 20-30 alen foran cyklisten, og så – styrtede han. Cyklisten kom derved først og vandt væddemålet, 20 kr. Skrædderen gik fra cykelbanen med et par forskrammede ben og 20 kr. fattigere. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898)

• 10.10:

Malermester Hjermind har fra den 10. oktober d.å. overtaget lærerpladsen i teknisk skole. I den anledning er tidligere lærer, malermester Broch, bleven afskediget. Malermester Hjermind er som bekendt formand for bestyrelsen for Håndværkerforeningen og teknisk skole, og han forstår altså at lade benene blive i familien. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898 og 18.10.1898)

• 10.10:

Sognerådets palmedekoration til dronningens kiste udstilles i rådhussalen. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1898)

• 10.10:

Sillads Sørensens gård tilslås Den Sønderjyske Kreditforening for 100 kr. Pantet andrager ca. 6.000 kr. Samme dag sælges murer E. Boysens ejendom til Mads Jensen for 6.000 kr. Pantet lyder på 12.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• ??.10:

Politiken hørte forleden at direktør Heide i disse dage har købt en hede i Jylland, 1.000 tdr. land, mellem Esbjerg og Lunderskov. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898)

• 11.10:

Det synes næsten, som om alle autoriteter her i Esbjerg har sammensværget sig mod al trævækst i og ved Esbjerg. Det har således berørt mange af borgerne pinligt, at den smukke plantage i Torvegade, hvor tidligere Håndværkerforeningens gamle træpavillon lå, måtte forsvinde. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898)

• 11.10:

De i Esbjerg hjemmehørende fiskefartøjer indkommer fra fiskeri, vel nærmest på grund af en opfriskende kuling fra SØ. Nogle af fiskefartøjerne medbringer en del rødspætter. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898)

• 11.10:

Middagstoget har det uheld, at lokomotivet ved Ølgod Station nægter at gøre tjeneste. Fra Esbjerg sendes en hjælpemaskine, der fører toget til Esbjerg med kun et kvarters forsinkelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 11.10:

Et møde afholdes mellem bestyrelsen for Slagteriarbejdernes Fagforening og slagterne på det herværende kreaturslagteri. Efter indbydelse er journalist Jac. Christensen kommet til stede og taler kort om organisationens betydning. Ved mødets slutning vedtages det så godt som enstemmigt, at kreaturslagteriets arbejdere vil indmelde sig i Slagteriarbejdernes Fagforening. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 11.10:

Fra flere sider har vi modtaget klager over musikken i teatret den 10. og 11. oktober. Og vi finder, at disse klager er fuldt berettigede. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.10.1898)

• 11.10:

Oddgeir Stephensens Selskab opfører ”Soldaterløjer” og ”Hotel Frihavnen” i teatret. Den 12. oktober opføres ”Teatret” af Gustav Esmann. Hermed slutter forestillingerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.10.1898, 13.10.1898 og 14.10.1898)

• 11.10:

Fællesorganisationens kulforsyning synes at skulle få rigelig afsætning på de indkøbte kul. Den 11. oktober er der et livligt rykind efter bestillingssedler på kontoret i Borgergade 65. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 12.10:

Fællesorganisationens kulforsyning er nu åbnet for medlemmerne af De Samvirkende Fagforeninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898)

• 12.10:

Teknisk skole, der forleden begyndte vinterundervisning, har allerede over 100 elever. Antageligt vil der endnu melde sig et stort antal deltagere til undervisningen i nævnte skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898)

• 12.10:

Købmand Marinus Jørgensens heste løber løbsk. Hestene er forspændt en arbejdsvogn. Karlen er lige kommen op på vognen, da hestene i vild fart styrter ud af gården. Den vilde fart standses først på Nygårds Mark. Der sker ingen skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 12.10:

Kransen fra damerne i Esbjerg til dronningens kiste er udstillet i rådhuset [Ting- og Arresthuset]. Kransen er forsynet med røde og hvide silkebånd, på hvilke er anbragt følgende inskription: ”Fra damer i Esbjerg”. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.10.1898)

• 12.10:

Til Esbjerg Cykleklubs ekstraordinære generalforsamling på Hotel Esbjerg er der kun mødt få aktionærer. Det vedtages at afhænde cykelbanen til garanterne. Sagen vil komme til den lovbefalede 2. behandling i næste uge. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1898 og 14.10.1898)

• ??.10:

Ifølge bekendtgørelse i københavnske blade, modtager Statsbanerne ikke cykler til befordring som rejsegods, når der findes løse dele som lygte, pumpe, eller lignende anbragt på cyklen. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898 og 16.10.1898)

• ??.10:

Glarmester Melchiorsen har købt enkefru Christensens ejendom i Kongensgade beliggende ved siden af Vett & Wessels Udsalg. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• ??.10:

Den anholdte smørtyv, der har stjålet fra Andelsmejeriet, er bleven idømt 2 x 5 dages vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 13.10:

Ved den sydlige havnemole er der ved indsejlingen til havnen i sommer blevet bygget et nyt brohoved af træplanter [træplanker, red.]. Tidligere gik molens stendæmning lige ind til sejlløbet. Dette var til stor gene for skibsfarten, idet skibene, hvis de løb imod, risikerede at skibet sloges i stykker. Det ny brohoved er mere elastisk. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 13.10:

Natten til den 11. oktober har en tyveknægt forøvet et frækt duetyveri i Kronprinsensgade nr. 15. Tyven har uden videre stjålet duerne ud af duehuset, der er anbragt uden på muren. Duernes ejer, smed L. P. Jørgensen, har bedt os meddele, at hvis tyven skulle mangle rum til duerne, kan han afhente det tomme duehus, der endnu hænger på muren. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.10.1898)

• 13.10:

Metodistmenighedens basar på Hotel Spangsberg onsdag og torsdag havde vundet god tilslutning. Onsdag aften holdt pastor Rasmussen, Varde, et indholdsrigt foredrag over emnet ”Tilfredshed”. Torsdag aften talte den bekendte forkæmper for afholdssagen, pastor A. Bast, over emnet ”Et råddent træ”. Foredraget, der drejede sig om afholdssagen, påhørtes med stor interesse af den ret talrige forsamling. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• ??.10:

I Jyllands-Posten læses: ”At hr. toldassistent Lorch Madsen ikke mere er Jyllands-Postens agent i Esbjerg, undlader ekspeditionen ikke herved at meddele”. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.10.1898)

• ??.10:

Indenrigsministeriet meddeler i Lovtidende: ”Under hensyn til, at Esbjerg Sognekommune fra den 1. januar 1899 at regne oprettes til købstad, bliver fra samme tidspunkt den ved indenrigsministeriets bekendtgørelse 17. december 1892 fastsatte fordeling af det antal af heste og vogne, som i tilfælde af krigsberedskab påregnes tilvejebragt for hæren i henhold til bestemmelserne i lov af 16. juli 1876, at ændre således, at der afgives: Af Esbjerg Købstad 2 heste, af Ribe Amtsrådskreds med forbigåelse af Fanø og Mandø 198 heste og 32 vogne. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.10.1898)

• ??.10:

Forleden aflagde vi et besøg på Smørpakkeriet, der er grundet på andelsprincipper og startet af andelsmejerier i Kolding-egnen. Smørpakkeriet begyndte sin virksomhed i november 1895. Personalet er vokset fra 15 personer til 50, 60 iberegnet hele personalet, mænd, kvinder og børn. Det første år indpakkedes ugentlig 50.000 pd. smør til forsendelse, nu indpakkes ca. 125.000 pd. ugentlig. Ikke mindre end to nye 2-etages fløje er bleven rejst i indeværende sommer, foruden en større tilbygning til det gamle bygningskompleks. Lønforholdene lader desværre en del tilbage at ønske. De mandlige arbejdere (ca. 10) lønnes med en ugeløn af 18 kr. De kvindelige arbejdere lønnes med 9 kr. ugentlig og børnene med 35 øre pr. dag for en arbejdstid fra 2-6 eftermiddag. Lønnen burde efter vor formening forhøjes over hele linjen. Børnearbejdet burde afskaffes. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 14.10:

Vestjyllands Socialdemokrat henstiller til, at der rådes bod på den hensynsløse og svinagtige ligegyldighed, der ofte er til stor gene for byens borgere ved opførelsen af nybygninger i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.10.1898)

• 14.10:

Højesteret stadfæster Viborg Overrets dom, hvorved vært Kyhl for foreningen Concordia i Esbjerg er idømt fængsel på vand og brød i 2 x 5 dage samt 200 kr. i bøde for rufferi og for overtrædelse af næringsloven. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 14.10:

Dagbladets redaktør meddeler meget højtideligt i bladets fredagsnummer, at bladets kontor er lukket fra kl. 1-4 [13-16] lørdag i anledning af dronningens bisættelse. For borgernes vedkommende kan det vist sikkert være ligegyldigt om plakattrykkerens kontor er åben eller lukket. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 14.10:

Esbjerg Industriforening vedtager på generalforsamlingen ikke at give et tilskud til den påtænkte foredragsforening. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 14.10:

Arbejdet ved opførelsen af grosserer Viggo L. Rahrs lagerbygning og kontorlokaler, der skal opføres i Østergade, bortliciteres. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• ??.10:

Realskolerne i Ribe Amt får af Sorø Akademis midler følgende tilskud: Nordby 1.600 kr., Esbjerg 2.000 kr., Vamdrup 800 kr., Varde 2.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• ??.10:

Frk. Astrid Michaelsen af Esbjerg, der kom alvorligt til skade ved Gentofteulykken, er tillagt en årlig understøttelse af 720 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Postmester Schøning, som hører til postetatens 4. lønningsklasse og til postmestrene af 3. grad lønnes på følgende måde: Fast løn 1.600 kr., alderstillæg 400 kr., personligt tillæg 1.000 kr. og kontorholdsgodtgørelse 5.170 kr. Postmesterens personlige løn foruden kontorholdsgodtgørelse og husleje er altså 3.000 kr. Med kontorholdsgodtgørelsen får han 8.170 kr. årlig. Og man skulle jo egentlig antage, at der i Esbjerg kunne etableres en udmærket postekspedition for denne sum. Men foruden de her nævnte summer har postemesteren blandt andet lotteriet. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Kommuneskolerne holdes i dag lukkede i anledning af dronningens bisættelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Ved gudstjenesten i dag er der reserverede pladser for byens honoratiores. De sogneråds- og byrådsmedlemmer, som måtte sætte pris på det, skal marchere i procession fra hr. Rybner Petersens lejlighed til kirken. – Mon de også skal nyse i fællesskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Natten til den 14. oktober blev en herværende tidligere håndværksmester overfalden af en tysk og en dansk matros. De var truffen sammen i klubben Vennelyst i Jyllandsgade, hvor de havde konsumeret en del våde varer. Overfaldet skete udenfor klubben. Håndværkeren blev slået til jorden og frygtelig tilredt i hovedet. Derefter forsvandt bøllerne. Den overfaldne gik straks til læge, politi og apoteker. I går anholdtes de to bøller og idømtes hver 60 kr. i mulkt og 30 kr. i erstatning til håndværkeren. De sidder nu det hele af, da de ikke var i stand til at betale. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Torvehandelen skal i anledning af dronningens bisættelse i dag, ophøre så betids, at Torvet kan være ryddet inden kl. 12 middag. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Byens handlende opfordres i omstående annonce fra bestyrelsen for Handelsforeningen til at lukke deres butikker i eftermiddag fra kl. 2-4 i anledning af dronningens bisættelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

I Borgergade mellem Torvegade og Kirkegade findes på den nordlige side af gaden et meget uheldigt stykke fortov, der er velegnet til at få folk til at falde omkuld i de mørke aftener. Fortovet er oprindelig lavet af cement, af hvilken bestanddel, der snart ikke findes mere tilbage, men derimod nogle store huller. Vi henstiller til gade- og vejudvalget at sørge for at få dette fortov udbedret. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Vi tillader os at henlede opmærksomheden på højskoleforstander Poul Hansens foredrag i aften i Højskolehjemmets sal. Hansen er kendt som en dygtig foredragsholder. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.10.1898)

• 15.10:

Dronningens bisættelse mindes ved almindelig flagning på halv stang fra bygningerne og skibene i havnen. Kanonbåden Grønsund saluterer. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 15.10:

En pige anholdes som sigtet for at have drevet utugt som erhverv. Hun indsættes i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 15.10:

Plakattrykkeren i Smedegade har i den sidste tid lagt en hel ny egenskab til skue for offentligheden, nemlig et mavekrybende snobberi. Plakaten er flere gange udgået med sørgerand og udsparket tekst, der havde den behagelige fordel for den entreprenante mand, at det sparede betydelig på sætterlønnen. Den 15. oktober synes hr. plakattrykkeren at have nået kulminationspunktet. Halv plakat med sørgerand. Et nydeligt værdipapir. Hvis ikke plakattrykkeren bliver ridder af et eller andet kors (huskors eller voltakors), forstår vi ikke, hvad enden skal blive. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 15.10:

Ved mødet på Højskolehjemmet taler højskoleforstander Povl Hansen om Ansgars drømme. En talrig forsamling har givet møde. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• ??.10:

For nogen tid siden meddelte vi her i bladet, at en jordomrejsende cyklist, Axel Jørgensen, der er født af danske forældre i Amerika, var ankommet her til Esbjerg og havde taget arbejde hos cykelfabrikant Bjerregaard i Kongensgade. Jørgensen er atter taget fra byen og ankom forleden til Odense. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 16.10:

William Holst kommenterer i Vestjyllands Socialdemokrat avisens anmeldelse af musikken i teatret ved forestillingen den 11. oktober. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 16.10:

Skuespiller Cajus Bruun, der forleden blev alvorlig syg her i Esbjerg, er nu i bedring. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 16.10:

I Vordingborg har man indført den ordning, at byrådets mappe med dagsordenens sager skulle cirkulere før mødet ikke bare mellem medlemmerne, men også mellem referenterne. Vi finder også, at planen er meget god, når der træffes fornøden garanti for, at mindre fintfølende organer ikke røber hemmeligheder i utide. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• 16.10:

Selvfølgelig deltog ingen af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer i den løjerlige parade, som borgmesteren ønskede at afholde i kirken under gudstjenesten i søndags. Paraden må i det hele nærmest betragtes som mislykket, idet kun halvdelen af det samlede antal sogne- og byrådsmedlemmer mødte under borgmesterens fane. Men borgmesterens gode vilje bør ikke miskendes af den grund. Hr. Lyngbye trak såmænd gerne alle medlemmerne i uniform, hvis han bare kunne. Og hvis vor borgmester ikke ender som Ridder af elefanten, er der ingen retfærdighed til i hr. Bardenfleths verden. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 16.10:

Esbjerg Skytteforening afholder sin årlige præmieskydning, der afslutter sæsonen for i år. Vejret er langt fra gunstigt, idet en orkanagtig storm generer skydningen en del. Om aftenen uddeles præmierne på Hotel Esbjerg. Festen afsluttes med et livligt bal. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• ??.10:

Vi aflagde forleden et besøg på Esbjerg Jersey- og Normalfabrik, der ligger ude ved landevejen i Strandby, et kvarters gang fra Esbjerg. Fabrikken begyndte sin virksomhed omkring januar 1898. Da fabrikken begyndte sin virksomhed, beskæftigedes der ca. 20 arbejdere, mens der nu beskæftiges over 60. Foruden de 60 arbejdere, der beskæftiges på selve fabrikken, beskæftiger fabrikken 70 hjemmesyersker. Minimumslønnen er 9 kr. om ugen, efter en prøvetid på tre måneder. Alt arbejde er akkord og ved at gennemse lønningsbøgerne, overbevistes vi om, at flere af de flinkeste arbejdere i ikke så få uger havde en del over minimumslønnen. Vi har bestyrelsens ord for, at så snart det med rimelighed kan lade sig gøre, skal lønnen blive hævet for arbejderne. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• ??.10:

Forleden aften havde en beruset mandsperson indlogeret sig i en herværende bagers entre og lagt sig til at sove. Bageren havde medlidenhed med den stærkt berusede mand og lod ham ligge og var oven i købet så elskværdig at lægge et tæppe over ham. Om morgenen var manden forsvunden og havde kvitteret for elskværdigheden med at svine entreen gyseligt til. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• ??.10:

En beruset mandsperson generede forleden aften en borgers hustru på gaden. Det kostede ham 100 kr. i politiretten. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• ??.10:

To fiskere var forleden gerådet i et hidsigt slagsmål. 40 [kr.] i mulkt til hver var belønningen i politiretten. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 17.10:

Den stærke nordøstlige storm forårsager et usædvanligt lavvande, der hindrer skibsfarten.”Merkur”, der indkommer med korn fra Hamborg og ”Norma” med kul fra Methil er 14-15 timer forsinket. ”Norma” kommer endda ikke helt ind til bolværket, hvorfor der af nogle bjælker dannes bro, for at der kan losses af de stærkt savnede kul. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 17.10:

Den 16. oktober påbegyndte Randers teaterpersonale under ledelse af Carl Thomsen en række forestillinger på det herværende teater. Der lagdes for med ”Anders Tikjøb”. Teatret var fyldt af et interesseret publikum, der med passende bifald kvitterede for skuespillernes kunstpræstationer. Den 17. oktober opførtes ”Københavns mysterier” og ”På kantonnement”. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898, 18.10.1898 og 19.10.1898)

• 17.10:

I Esbjerg er et køretøj tilhørende gårdejer Hans Jepsens enke i Jerne involveret i et beklageligt ulykkestilfælde, der måske vil koste et menneske livet. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 17.10:

Fanøfærgen løber om aftenen på grund og kommer først los kl. 1 nat. Passagererne sættes i land på Fanø. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• ??.10:

I den nærmeste fremtid vil der på en del af eksportkajen blive opført et skur, der skal beskytte de til eksport bestemte varer imod regn og sol. Et sådant skur er der virkelig også trang til. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.10.1898)

• ??.10:

En kone anmeldte forleden sin mand, der skal have gjort groft brud på ægteskabet. Manden vil antagelig blive sat under anholdelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 18.10:

Jernbaneterrænet mellem havnen og jernbanestationen er i disse dage undersøgt af Statsbanernes dertil beskikkede autoriteter. Efter forlydende skal der anbringes forskellige signaler, der skal sikre mod togsammenstød under rangeringen. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1898)

• 18.10:

Dampskibet Expres afgår med ca. 150 udvandrere. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 18.10:

Stormen og lavvande vedvarer fremdeles til stor gene for sejladsen. Dampskibet Botnias passagerer bringes om formiddagen i land af Fanøfærgen, og dampskibet indkommer først om eftermiddagen. Dampskibet N. J. Fjord, der skal afgå til Parkeston med landbrugsprodukter, kan ikke gå ud, begrundet på lavvande. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 18.10:

De sidste dages nordøstlige storme har forårsaget et usædvanligt lavvande ved Esbjerg. Den 18. oktober var store strækninger vest for sydlige havnemole fuldstændig tørlagte. Helt ud til brohovedet ved vestlige havnemole var vandet drevet bort. I fiskerihavnen var der kun lidt plumret vand tilbage. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.10.1898)

• 18.10:

Fanøfærgen afgår ikke til aften, grundet på lavvande. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.10.1898)

• ??.10:

Fra hr. Anthon B. Nielsens læsecirkel har vi modtaget en bogfortegnelse, som omfatter alle de nyeste litterære bøger. For 2,50 kr. kan man her erholde 25 bind af sine yndlingsforfattere til gennemlæsning. Der er altså underholdning for de lange vinteraftener. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• ??.10:

For overtrædelse af straffeloven er flere husejere idømt bøder fra 2 til 6 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 19.10:

Hr. redaktør! Tillad mig at henlede opmærksomheden på den uskik, at de herværende børneloger af Good-Templarforeningen har anvendt børnenes medlemsbidrag til en krans til dronningens kiste. De små fattige børns spareskillinger kunne nok anvendes på en bedre måde. Ellers gør småfolk klogest i at holde deres børn borte fra sådanne foreninger. Thi børnene skal ikke vænnes til ødselhed. Og hvis Templarernes øverste ledere trænger til et kors, må de selv betale forberedelserne. En arbejdsmand. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 19.10:

Det herværende arresthus er fyldt med arrestanter, i alt 15. I går afsendtes 7 arrestanter af mangel på plads til Varde Arresthus. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 19.10:

To smede etablerede natten til den 18. oktober et større slagsmål, hvorfor de idømtes bøder, den ene 40 kr. og den anden 20 kr. To arbejdsmænd, der ligeledes var raget i klammeri, idømtes hver 40 kr. i mulkt. De sveder alle sammen mulkterne af. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898)

• 19.10:

Vi aflægger et besøg hos den fattige og syge Gregers Madsen i Gammelby. Vi overraskes straks ved vor indtræden i værelset ved ildens lystige knitren i kakkelovnen. Hosesokken er bleven erstattet af en ny vinduesrude. Den gamle meddeler os, at han har haft besøg af formanden for fattigudvalget for Jerne-Skads Kommune, gårdejer Hansen, Vognsbøl. Der er også blevet sørget for, at han får dagligt tilsyn fra naboerne, ligesom han herfra skal have lidt varmt mad daglig. Vi overrækker ham de første bidrag, der er indkommet på vort kontor, for hvilke han takker rørt. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898 og 21.10.1898)

• 19.10:

Festforestillingen i anledning af forfatteren Th. Overskous 100-årige fødselsdag og hr. Hyltofts 40 års jubilæum som skuespiller er kun jævn godt besøgt, men forestillingen modtages med stærkt bifald. Opmærksomheden samles selvfølgelig særlig om hr. Hyltoft, som spiller Palle Bloks rolle med udmærket sikker kunst. Hr. Hyltoft har så ofte udført denne betydelige rolle i Overskous ”Pak”, at han har levet sig sammen med rollen, som passer udmærket til kunstnerens naturel. Efter tæppets fald for sidste akt fremkaldes hr. Hyltoft flere gange, og jubilaren modtager flere buketter. Overskous minde fejres på en måde, som Esbjerg Teater godt kan være bekendt, når Statsteatret ikke en gang gør noget forsøg på at minde den hæderkronede kunstner. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898 og 21.10.1898)

• 19.10:

Håndværkerforeningen afholder generalforsamling, der er meget fåtalligt besøgt. Generalforsamlingen vedtager, at foreningen skal tiltræde forslaget fra Esbjerg og Omegns Sparekasse og vælger formanden til repræsentant i sparekassen. Endvidere vedtages det at afholde en basar til fordel for byggefonden og den tekniske skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 20.10:

Chr. Jepsen, der kom til skade i mandags aftes, befinder sig bedre og er nu udenfor egentlig livsfare. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.10.1898)

• 20.10:

Esbjerg Cykleklub afholder ekstraordinær generalforsamling. Der er ikke mødt overvættes mange medlemmer. Det vedtages at overdrage cykelbanen til garanterne i samme. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1898 og 23.10.1898)

• 20.10:

Vi påtalte for nogle dage siden, at musikprogrammet ikke blev trykt på teaterplakaterne. Denne mangel er straks bleven afhjulpen. Den 20. oktober havde der rigtignok indsneget sig en slem trykfejl, idet Bojarernes indtogsmarch var bleven til Bajernes indtogsmarch. Men under forudsætning af at korrekturlæseren anholder en så komisk trykfejl, er det ubetinget et fremskridt at musikprogrammet bliver trykt. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 20.10:

Sognerådet afholder ordinært møde. Der foreligger afslag fra indenrigsministeriet på sognerådets andragende om kreaturmarkedets afholdelse på havnens grund. Til efterretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning om tilskud til Kirsten Sørensens Privatskole. Nægtes. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en meddelelse fra landinspektør Madsen om at kun lodsejere på den østlige side af Storegade fra Danmarksgade til Norgesgade har underskrevet betingelserne for nedlægning af vand- og gasledning dersteds. Nedlæggelsen vedtages mod at husejerne betaler fortov langs gadens ene side. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning fra redaktør Sundbo om trykkeribevilling. Anbefales. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898 og 22.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning betræffende opførelsen af en rytterstatue for kongen. Opstilling midt på Torvet tillades, og kommunen overtager vedligeholdelsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning fra S. Chr. Jørgensen om bevilling til værtshushold på havnen. Anbefales. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger ansøgninger om installering af vandklosetter. Sagfører Eriksen, Graff og Weller Jensen får tilladelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning fra Thorøe og C. Petersen angående bredden af Boldesagergade [nuværende Nørrebrogade]. Det vedtages, at gaden skal være 20 alen bred. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 20.10:

Lærer Andersen foreslår udenfor dagsordenen i sognerådets møde, at der brolægges en to alen bred skolesti fra skolen i Norgesgade til skolen i Danmarksgade. Udgiften hertil vil efter stadsingeniørens formening andrage ca. 300 kr. Sognerådet tiltræder forslaget. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898 og 22.10.1898)

• 20.10:

Murermester Strand har ansøgt sognerådet om tilladelse til at nedlægge en kloakledning fra sin ejendom i Kronprinsensgade til kommunens kloakledning i Danmarksgade. Ansøgningen er anbefalet af stadsingeniøren. Enkelte af sognerådsmedlemmerne finder det uheldigt, at en privat mand skal anlægge kloak, men da der ikke kan findes anden løsning af spørgsmålet om vandafløbsforholdene i nævnte gade, bevilges ansøgningen. Kloakrørene skal være 9 tommer i diameter, og kommunen betaler merudgiften fra 6 til 9 tommers rør, mod at ledningen bliver kommunens ejendom. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 20.10:

”Sabinerindernes rov”, som også kaldes ”En teaterskandale” og som tidligere har gået i København under en anden titel, opføres på Esbjerg Teater. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• ??.10:

Den forleden anholdte matros fra ”N. J. Fjord” har tilstået at have stjålet 400 kr. fra en af skibets passagerer. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• ??.10:

Gårdejer A. Chr. Mortensens svinebesætning i Mulvad og bolsmand Thomas Mortensens svinebesætning i Andrup er ifølge Ribe Stiftstidende sat under offentlig tilsyn pga. rødsyge. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• ??.10:

En foreningsvært er ved underretten idømt 200 kroners bøde for uberettiget næringsbrug. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• ??.10:

En forhenværende klubpige hos Trine Skaarup er idømt 5 dages vand og brød for at have drevet utugt som erhverv. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• ??.10:

I de sidste mørke aftener har lygterne kun været tændt i den fede ende af Bramminge, nemlig ved Kikkenborg og uden for Hestbæk. Mon det er meningen, at beboerne i den øvrige by skal nøjes med, at lygterne bliver tændt uden for storborgernes dør. Hvorfor bliver lygterne ikke tændt over hele byen? Selvfølgelig fordi, den mindre klasse ikke har tilladt sig at tænde lygterne på borgerforeningens konto, som storborgerne har gjort. De to lygter brænder tillige ofte hele natten. Dette siger borgerforeningens bestyrelse ikke noget til; men hvad mon de ville sige, hvis en arbejder tænder lygten uden for sin dør på foreningens regning? (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• ??.10:

Vi har i den sidste tid set flere eksempler på, at forældrene har sendt deres småbørn ud på tiggeri. Disse små stakler har samvittighedsfuldt vandret byen igennem fra dør til dør. Det er en stor synd, forældrene udøver mod de stakkels børn. Lad være, at det kniber i hjemmet med at skaffe brød til de mange sultne munde. Forældrene burde, hvis det var nødvendigt at appellere til deres medmenneskers gode sindelag, hellere selv gå den tunge gang. Det unge barnesind kan let ødelægges ved den spot og skam, som de er udsat for af tankeløse og ondsindede mennesker, ligesom de blandt deres jævnaldrende ofte må høre spottegloser. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 21.10:

I disse dage har billedhugger Brandstrup i atelieret på Charlottenborg påbegyndt modelleringen af fodstykket til kongestatuen i Esbjerg. Fodstykket skal prydes med forskellige allegoriske basreliefs. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 21.10:

På given foranledning skal vi ikke undlade at oplyse, at medlemmerne af Fællesorganisationen kan få kul i partier fra en tønde og opefter. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 21.10:

For længere tid siden dannedes et nyt aktieselskab med det formål at anlægge og drive en konservesfabrik i Esbjerg. Fabrikken har lokaler i murer Jørgensens ejendom i Danmarksgade. Fabrikken beskæftiger for tiden 8-9 personer, men så snart den nødvendige fisk kan skaffes til veje, vil virksomheden blive udvidet. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 21.10:

Bestyrerinden for børnelogen Værnet af N.I.O.G.T. beder os meddele, at hendes loge ikke har nogen del i den af ”en arbejdsmand” omtalte krans til dronningens båre. ”En arbejdsmand” oplyser, at børnelogen under I.O.G.T. har givet bidrag til kransen. Det kunne for øvrigt være rart at vide, hvad det er for en krans, og hvem der har sat den historie i scene. Thi forældrene har selvfølgelig, som ”en arbejdsmand” skriver, et vist krav på at vide, hvad børnenes penge bliver anvendt til. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.10.1898)

• 21.10:

En arbejdsmand må møde på politistationen, fordi han efter politiets mening skal betale en justitsbøde på 8 kr. til forligskommissionen, hvor han for tre år siden glemte at møde. Arbejdsmanden fremlægger imidlertid kvittering for at pengene er betalt til politibetjent Pedersen den 6. august d.å. Det fremkommer os, at der uden skade kunne være en bedre orden i politiets regnskab. Thi en arbejdsmand er ikke tjent med at spilde en halv dag på politiets mangelfulde regnskabsvæsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1898)

• 21.10:

Politivedtægten kommer til behandling i byrådsmødet, men borgmesteren henstiller at udsætte sagen, da grosserer Lauritzen ikke er til stede. Dette besluttes stiltiende. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 21.10:

Byrådet afviser med god grund et andragende fra Frk. Bønsdorfs Pigeskole for døtre af byens pengemænd, som ikke vil have deres pigebørn opdragne sammen med byens børn. Disse godtfolk må da, som hr. Hauge ytrer, også selv kunne betale deres private skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 21.10:

Fanødamperen er til aften tre timer om at gå fra Esbjerg til Fanø. I tågen kan man ikke finde sømundingen. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• ??.10:

Ved Borgerskolen i Esbjerg er ansat følgende timelærere: Johan Ernst Hildebrand, Rudkøbing (gymnastik) og H. K. Hansen Thiim, Vrinders pr. Rønde (sang). Ved forskolen er ansat følgende timelærerinder: Karen Johansen og Karoline Bjørndahl. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 22.10:

Vor artikel forleden om den gamle nødlidende Gregers Madsen i Gammelby ved Esbjerg har overalt vakt medlidenhed med den gamle, fattige stakkel, og bidragene strømmer rigelig ind. Kun den gamle, fhv. pædagog fra Grenaa, der er blevet redaktør af højrebladet Esbjerg Avis synes at have et hjerte som en sten, eller også er den gamle pædagog blevet smittet af misundelsens fule hånd, fordi han ikke selv formår at skrive noget, der har interesse, noget, som kan tale til folks hjerte. Det stof, pædagogen producerer i sit blad, har mere – om end mod redaktørens vilje – ærinde til folks lattermuskler. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 22.10:

Annonce: Nu er åbnet et godtkøbsudsalg af manufakturvarer hos A. Marsch, Kongensgade 68. Benyt denne lejlighed. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 22.10:

Som det vil ses af omstående bekendtgørelse, er Esbjerg ny branddirektør ankommet til byen og har taget bopæl Skolegade 43, 1. sal. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1898)

• 22.10:

De to tyske betlere, der forleden anholdtes, får hver en dom på tre dages vand og brød. Efter udstået straf vil de blive sendte over grænsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1898)

• 22.10:

Ude forbi Møllers Teglværk findes en brønd lige i vejskellet. Den 22. oktober, da vi passerede nævnte vejstrækning, var dækket taget bort fra brønden. At dette er i høj grad uforsvarligt, er indlysende, lige som det er i høj grad uforsvarligt, at der ikke uden om brønden er anbragt et solidt rækværk. Brønden plejer til daglig at være tildækket af et pilråddent dække. Efter hvad der meddeles os, ejes den omtalte brønd af købmand Hans Sørensen på Østerbro, og vi henstiller til politiautoriteterne, at de hurtigst muligt pålægger ejeren at anbringe et solidt rækværk omkring brønden. ”Det er for sent at kaste brønden til, når barnet er druknet”. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 22.10:

Den ugentlige udførsel sydpå over grænsen i ugen fra 16. til 22. ds. fra Esbjerg Jernbanestation har været: 3.210 kilo fedt, 56.633 kilo fersk oksekød, 110 kilo saltet eller røget do., 250 kilo saltet flæsk, 50 kilo saltede svinehoveder, 690 kilo saltede svineblærer, 13.874 kilo fersk fisk, 60 kilo hummer, 30.000 kilo kul, 20.200 kilo majs, 20.300 kilo byg, 30 kilo gipsfigurer, 390 kilo klude, 160 kilo tomt returgods. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 22.10:

Lige ud for Smedegade i en ejendom i Skolegade er der for nylig installeret en klub i kælderen. Ud for denne klub holder der den 22. oktober et køretøj fra kl. 19 til 22.30. Kusken opholder sig selvfølgelig nede i kælderen. En af naboerne ynkes til sidst over det arme dyr, der står og ryster af kulde. Vedkommende henvender sig til kusken med anmodning om at køre bort med køretøjet, der imidlertid er kørt ind på naboens grund. Kusken bliver over denne anmodning aldeles rasende, slår og sparker om sig som et vildt menneske. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.10.1898)

• 22.10:

DFDS har i ugen fra den 16. til den 22. ds., begge dage inklusive, fra Esbjerg befordret til England: 5.151 dritler og 2.116 kasser smør, 450 kasser æg, 8.696 baller saltet flæsk, 268 fustager slagteriaffald, 50 fustager fedt, 13 baller oksekød, 42 tremmekasser med fårekroppe a 25 kroppe i hver, 279 bundter skind, 512 kasser fisk, 21 kurve gær, 15 kasser vildt, 2 fustager frugt, 7 kolli blomster, 1 kasse papir, 1 sæk propper, 1 kasse maskindele, 1 sæk kaffe, 4 baller hø, 1 kasse røget fisk, 1 kasse røgede pølser, 1 kasse cykeldele, 4 kasser manufakturvarer og 8 heste. Til Hamborg: 88 kreaturer. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898)

• 24.10:

En lille pige var nær bleven overkørt på Kongensgade. Et køretøj kom i stærk fart fra Kirkegade og drejede om ad Kongensgade. Heldigvis fik en forbipasserende i sidste øjeblik fat i den lille og frelste hende fra at blive overkørt. Det er ret almindeligt med hurtigkørsel i gaderne. De fleste, der er overladt heste og vogn i Esbjerg, er purunge mennesker, der sætter en ære i at fare gennem gaderne som om de havde stjålet både hest og vogn. Mon ikke politiet efterhånden kunne få dette uvæsen begrænset, da der ellers let kan ske større ulykker ved de unge menneskers letsindige uforsigtighed. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• ??.10:

En fisker anholdtes forleden på gaden i stærkt beruset tilstand. Herfor måtte han i politiretten bøde med 10 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 25.10:

En kontorist på det herværende aktiebryggeri anholdtes den 22. oktober og indsattes i arresten. Ved den af politiet foranstaltede undersøgelse har det vist sig, at det unge menneske i løbet af et år har bedraget bryggeriet for betydelige pengebeløb. Politiet er endnu ikke nået til bunds i sagen. De stjålne penge har kontoristen brugt på svir og pigebørn. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 25.10:

Grosserer Lauritzens damper Neptun grundstødte den 23. oktober ved den sydlige havnemole. Det er ikke lykkedes at bringe skibet flot, hvorfor dets kulladning losses ved hjælp af lægter. Grundstødningen skete under højvande og var forårsaget af en tæt tåge. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 25.10:

Cirkus Metinus gæstede i forrige uge Darum. Selskabet gav forestilling i forsamlingshuset med abekatte og hunde. Den 23. og 24. oktober var dette gøgl i Esbjerg. I dag rejser truppen videre. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 25.10:

Beboerne på Jernbanevej [nuværende Exnersgade] opskræmmes atter ved løbske heste. Hestene tilhører en gårdejer i Novrup. Ud for tarmsliberiet bliver de pludselig sky og tager magten fra kusken. Vognen vælter over en grusdynge og hestene, der herved frigøres for vognen, fortsætter løbet ned ad byen til. Ud for jernbanestationen falder den ene hest og forslår forbenene slemt, hvorved farten stoppes. Kusken forslår ved faldet ansigtet en del. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 25.10:

Ved Handelsforeningens generalforsamling vælges følgende mænd ind i bestyrelsen: Grossererne Lauritzen, Erichsen og Thorvald Møller, købmændene L. C. Jespersen og Jens Nielsen. Foreningen vedtager at slutte sig til tanken om oprettelsen af en foredragsforening og støtte den foreslåede omordning af Esbjerg Sparekasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.10.1898 og 28.10.1898)

• ??.10:

En ung knægt anholdtes forleden aften for at have fornærmet folk, der passerede gaden. Han indsattes i arresten og idømtes 100 kr. i bøde. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.10.1898)

• 26.10:

Fiskeriet i år synes at ville give et dårligt udbytte til det farlige erhvervs udøvere. Der er hidtil kun fanget forholdsvis lidt fisk, ligesom det indfangede for størsteparten har været små rødspætter. Fiskerflåden er nu atter taget på søen, og lad os håbe, at efterårsfiskeriet må bøde lidt på det dårlige sommerfiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 26.10:

Det synes som om de gode hesteejere her i byen er alt for ligegyldige med pasningen af deres heste. Det hænder ret ofte, at løse heste farer igennem byen og er lige ved at jage livet af gamle folk og børn. Den 26. oktober jog atter en sådan opskræmt hest gennem Torvegade og Norgesgade. Vi henstiller, at der passes lidt bedre på hestene, før der sker større ulykke. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898)

• 26.10:

”Familien Jensen”, der er en mellemting mellem af en folkekomedie og et moderne drama, opføres på Esbjerg Teater af hr. Carl Thomsens selskab. Selskabet bliver her til den 31. oktober, da det giver sin afskedsforestilling. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898)

• 26.10:

Et af grosserer Lauritzens dampere lossede den 26. oktober sin store last af kul ved dokhavnens østre havnemole. I den anledning havde hr. grossereren afspærret hele molepladsen, så al passage ad den vej var fuldstændig standset. Vi finder, at det er uforsvarligt, således at opstille forhindringer for de mange rejsende til og fra Fanø. Det er den mest befærdede del af havnen og er særlig den vej, de mange fremmede går. Men det er måske også den bekvemmeligste losseplads for grossererens damper? (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• ??.10:

Fra Darum skrives til os: I sidste amtsrådsmøde blev det bestemt for Darum Sogns vedkommende ang. Esbjerg-Darumvej, at den nedre vej måtte bibeholdes af det stykke vej, som går fra Darum ad åen og broen til. Men nu er der flere af Darum sognerådsmedlemmer, som har interesse af, at få den nordre vej istandsat som markvej. Derfor har de også ladet opkaste og opfylde et stykke af denne privatvej for sognerådets penge. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.10.1898)

• 27.10:

Den forleden her i bladet omtalte brønd, der tilhører købmand Hans Sørensen, henligger fremdeles uden at der er blevet anbragt noget rækværk omkring den. Da der er stærk færdsel ad vejen, dels efter mursten fra teglværkerne og dels af andre vejfarende, lige som der i kvarteret findes mange børn, henstiller vi på ny til politiautoriteterne at sørge for de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Der findes for tiden et løst dække over brønden af gamle og trøskede brædder. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.10.1898)

• 27.10:

Ligningskommissionen afholder sit første møde, hvor det konstituerer sig ved at vælge sagfører Knudsen til formand og Poul Nielsen som næstformand. Når folketællingen så er foretaget, og byrådet bliver færdig med vedtægten, hvorefter der skal lignes, træder kommissionen atter sammen for at bestemme, hvor meget hver især i det kommende år må yde i skat til købstaden Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898 og 29.10.1898)

• 27.10:

”Arbejdet adler manden” opføres på Esbjerg Teater. Stykket som helhed spilles ganske godt og vi beklager kun, at ikke fabrikanterne i virkeligheden er så rettænkende og fornuftige som skuespillets fabrikant Lange. Aftenen slutter med det raske stykke ”Gadesangerne”. I dette stykke debuterer den unge hr. Groth fra Esbjerg. Debutanten slipper nogenlunde helskindet fra sin første aften på brædderne. Det synes at skorte lidt på sangstemme, ligesom han mangler lidt mere frihed over sine bevægelser. Det sidste kommer vel med øvelsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 27.10:

Dr. Maltesen fra Askov holder et foredrag i Højskolehjemmet om Jesus’ forhold som menneske til jødefolket, sine apostle og disciple. Foredraget høres af en talrig kreds af mænd og kvinder. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 27.10:

Vi så den enarmede kolportør båren af en politibetjent over Torvet til arresthusets fredelige pauluner. Han havde nok lavet en fest i en restauration i Kongensgade og vil formodentlig nu atter blive indespærret i det asyl, der synes at have tæret en del på den forhen korpulente spektakelmagers huld. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 27.10:

Ved Vestjyllands Socialdemokrats repræsentantmøde modtages redaktør Sundbos redegørelse for bladets enestående fremgang med stor begejstring. Til medlemmer af kontrolkomiteen i stedet for de fratrådte, som ikke kan modtage genvalg, vælges smed Markussen og byrådsmedlem Chr. Thomsen. Kontrolkomiteen består altså nu af disse to medlemmer. Mødet slutter med leveråb for bladet og redaktør Sundbo, og med en beslutning om, at man i den kommende uge vil agitere gennem fagforeningerne for at skaffe bladet endnu større udbredelse under feltråbet: Hver mand sit blad! (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898)

• ??.10:

Den tyske matros, der forleden overfaldt en tidligere håndværksmester her i Esbjerg, er efter udstået straf udvist af landet. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898)

• ??.10:

En arbejdsmand lånte forleden en herværende slagter 100 mark for at han for dette beløb skulle gøre fordelagtige indkøb på Ølgod Marked. Slagteren kom ikke til marked i Ølgod, men derimod på turné i klubberne, hvor han blev, hvad man kalder vellykket kæfereret. Dagen efter meddelte han den godtroende arbejdsmand, at han havde tabt 100-mark-sedlen. Arbejdsmanden fortryder nu for sent at han overlod sine surt fortjente skillinger til den letsindige slagter. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 28.10:

Bekendtgørelse: Idet politivedtægtens § 56 indskærpes, bekendtgøres det herved, at der i den kommende uge vil blive foretaget eftersyn af samtlige ejendomme og at de husejere, der da findes ikke at have deres ejendom forsynet med husnummer eller matrikelnummer, vil blive dragne til ansvar. Skads Herreds Politikammer, Esbjerg, den 25. oktober 1898. Jespersen. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898 og 29.10.1898)

• 28.10:

Fiskerfartøjerne er, grundet på dårligt vejr, indkommet fra søen. Enkelte fartøjer medbragte en del rødspætter, der dog for størstedelen var meget små. Den 28. oktober tager de dog atter ud på fiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898 og 29.10.1898)

• 28.10:

Efteråret med dets regn og sjask har indfundet sig, galocherne og vinterstøvlerne er taget i brug. Enkelte gader henligger allerede i et syndigt ælte; dette gælder særlig gaderne i Nygårdskvarteret. Disse gader er ligefrem ufremkommelige ved aftenstid. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898)

• 28.10:

12.000 østers indkommer med et tysk fiskerfartøj til fiskehandler Svarrer. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 28.10:

”Tøbrud”, skuespil i fire akter af Edgard Høyer, spilles af Randers Teaterpersonale, direktør Carl Thomsen på Esbjerg Teater. Stykket får helt igennem en god udførelse, og ved sidste akts slutning er der voldsomt bifald. Der er tyndt hus. Vi håber, at det flinke selskab på søndag må få fuldt hus ved opførelsen af ”Familien Jensen”, også af Edgard Høyer. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898)

• 29.10:

Som det vil være set af en bekendtgørelse i nærværende blads gårsdagsnummer, vil der i den kommende uge blive foretaget en undersøgelse for at erfare, hvilke husejere, der har undladt at forsyne deres ejendomme med husnummer eller matrikelnummer. Det er virkelig også på tide at husene forsynes med numre. For fremmede er det næsten umuligt at finde adressen på folk her i byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898)

• 29.10:

Ifølge bekendtgørelse fra sognerådet vil der efter 7. november blive foretaget udpantning for kommuneskatten for juli kvartal 1898 og for brændevinsskatten for 2. termin 1898, såfremt de ikke forinden den tid er indbetalt på sognerådets kontor. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.10.1898 og 02.11.1898)

• 30.10:

Distriktslæge, dr. med. O. Bruun afgår ved døden. Oscar Jacob Ludvig Bruun fødtes 14. september 1848 på Bornholm og blev således godt 50 år gammel. Han kom til Esbjerg 1. november 1875 og har siden uafbrudt her ofret sig for sin vanskelige gerning. I 1887 blev Bruun distriktslæge for Skads Herred og var i mange år formand for byens sundhedskommission. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 30.10:

Da dampskibet Neptun den 28. oktober befinder sig ude på Nordsøen, springer pludselig krumtapakslen. Heldigvis observerer to engelske damptrawlere Hermes og Rattler skibets kritiske situation og tager efter opfordring fra Neptuns kaptajn skibet på slæb ind til Esbjerg, hvortil det indkommer den 30. oktober om formiddagen. Der tages straks fat på at udbedre skaden. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 30.10:

En beruset mandsperson laver en del spektakler i teatret. Politiet tager sig af synderen og fører ham til politistationen. Undervejs er han grov mod betjenten og forsøger at klø løs på denne. Efter en del besvær lykkes det dog at få spektakelmageren anbragt i arresten, hvor han desværre for sent fortryder sin opførsel. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• ??.10:

Forleden aften afholdt arbejdsgivere i Ribe og Ringkøbing amter et møde i Esbjerg. Det vedtoges at danne et ulykkesforsikringsforening for Ribe og Ringkøbing amters arbejdsgivere. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 31.10:

Vestjyllands Socialdemokrat flytter sit kontor til Torvegade 7, hjørnet af Borgergade. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898)

• 31.10:

Nogle slagtere fra Esbjerg var forleden taget til markedet i Ølgod, hvor de bl.a. ragede i slagsmål med nogle Ølgodboere. Slagterne mødte i går i politiretten for at afgive forklaring. Sagen vil blive behandlet for politiretten i Varde. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 31.10:

Ude ved den nye lokomotivremise er nogle arbejdere er i færd med at hejse nogle metalrør op på 1. sal. Løkken går under dette arbejde pludselig af taljen og falder med voldsom kraft ned i hovedet på maskinarbejder Poul Jensen, der bliver ilde tilredt i hovedet. Hans kammerater søger at standse blodet, der vælder ud fra to store huller i Jensens hoved. I en fart bliver hjælpes han på en vogn og køres ind til læge Westergaard, der syer sårene sammen. Den tilskadekomne, der er gift og har to børn, befinder sig efter forbindingen ret vel, og der er ingen fare for varigt men af sårene. Han er medlem af en sygekasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 31.10:

Udvalgets formand, hr. sagfører Erichsen, anbefaler i byrådets møde flertallets forslag med politiassistent, overbetjent, 5 dagbetjente og 7 natbetjente. Ved afstemningen vedtages forslaget om en politiassistent med 11 stemmer mod 5 (socialdemokraterne). Overbetjenten udstemmes med 8 stemmer mod 8. Det vedtages, at der kun skal være 5 dagbetjente og 7 natbetjente. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898, 01.11.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 31.10:

Lauritzens forslag om at betjentene ikke må lade sig traktere på beværtninger kommer derefter under afstemning. Politimesteren og borgmesteren kan ikke billige Lauritzens forslag. F. Lauritzen retter sit forslag derhen, at betjenten ikke i sin tjenestetid må opholde sig på en beværtning med mindre han er der i tjenesteanliggender. Borgmesteren foreslår, at denne bestemmelse skal indsættes i instruksen og ikke i vedtægten, hvilket vedtages. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898 og 01.11.1898)

• 31.10:

Herredsfogeden foreslår, at natbetjentene ikke skal have lov til at vække folk eller lukke døre for dem mod ekstra betaling. Byrådet slutter sig hertil. Derefter vedtages hele politivedtægten. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898 og 01.11.1898)

• 31.10:

Borgmesteren foreslår, at sagen om et nyt reglement for kirkegårdene henvises til et udvalg. Forslaget anbefales af Hauge og Poulsen og vedtages derefter. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1898, 01.11.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 31.10:

Frelsens Hær afholder et møde i herberget i Smedegade, som overværes af 60-70 tilhørere. Stabskaptajn Carlsen fra København holder et foredrag om Frelsens Hærs sociale betydning. Han oplyser bl.a., at der fra hærens køkken i Smedegade siden januar er blevet solgt over 69.000 portioner mad. Derimod er der ikke ret mange, der har logeret på herberget. Efter hvad man foreløbig kan skønne, vil herberget give et underskud af over 1.000 kr. for dette år. Han opfordrer derfor de tilstedeværende om at støtte foretagendet. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 31.10:

Den samlede udførsel fra Esbjerg Havn til England og Hamborg i oktober måned har udgjort: Parkeston og Grimsby: 21.553 dritler og 8.463 kasser smør, 1.793 kasser æg, 35.773 baller f. flæsk, 1.073 fustager affald, 378 fustager fedt, 57 baller kød, 169 tremmekasser med fårekroppe, 1.216 bundter skind og huder, 3.347 kasser f. fisk, 87 kurve gær, 68 kolli vildt, 18 fustager frugt, 38 kurve blomster, 6 kasser papir, 5 sække propper, 3 kasser maskindele, 5 kasser kaffe, 18 baller hø, 7 kasser røget fisk, 11 kasser røgede pølser, 26 kolli klæder, 5 kasser med cykeldele, 23 heste. Til Hamborg: 437 kreaturer. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 31.10:

Esbjerg Toldintrader har i oktober måned 1898 udgjort 48.544 kr. mod 42.035 kr. i 1897. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 31.10:

Indtægten på Esbjerg Banegård beløb sig i oktober måned d.å. til 49.000 kr. for passagerer og 87.089 kr. for gods. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• 31.10:

Grosserer Paghs damper Mercur har i oktober måned d.å. befordret til Hamborg og Altona: 700 fustager f. tarme, 13 kasser blikvarer, 5 fustager margarine, 12 baller tovværk og 213 stkr. kreaturer. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• ??.10:

Kongens rytterstatue i Esbjerg skal ifølge ”Dannebrog” efter foreløbig beslutning afsløres den 1. juli 1899. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• ??.10:

Finansministeriet har ifølge Ritzaus Bureau udnævnt de konstituerede toldassistenter H. C. B. Christensen i Vamdrup og H. B. Rasmussen i Esbjerg til toldassistenter. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Højskoleforstander Hagbard fratræder sin plads som forstander for Højskolen ved Esbjerg og rejser tilbage til sin højskole i Hvissel [Kvissel, red.]. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.08.1898)

• 01.11:

Indskrivning af nye elever på Esbjerg Borgerskole foretages den 1. november. For børn over 10 år foregår indskrivningen i hovedskolen, Norgesgade. For børn under 10 år i forskolen i Østergade. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.10.1898)

• 01.11:

Følgende assistenter ved Esbjerg Jernbanestation er forflyttede fra 1. november: Wissmann til Randers Station, Schalowsky til Ringkøbing, Jensen til Trulstrup. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1898)

• 01.11:

Vestjyllands Socialdemokrat trykkes for første gang i Esbjerg. I den anledning afholdes et offentligt møde, ved hvilket folketingsmændene Harald Jensen og Sigvald Olsen samt redaktør Sundbo taler. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1898- 02.11.1898 og 05.11.1898)

• 01.11:

Lokomotivremisen ude på trekanten er nu færdig. Murerne lægger i dag deres sidste arbejde derude, og fra i morgen er den store maskinhal færdig til at tage i brug. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Den elektriske lysstation og jernbanens maskinværksted ude ved lokomotivremisen nærmer sig rask sin fuldendelse. Lysmasterne skal i morgen underkastes en privat prøve. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Vandet står allerede højt på det inddæmmede areal af fiskerihavnen. Det er gennem glaciet ved den vestlige havnemole at vandet siver ind. Der vil hengå lang tid, forinden man atter får arealet tørlagt. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Med Fanøfærgen ankom i formiddags en hel del tjenestefolk med deres tøj, og fortsatte med jernbanen rejsen til de nye pladser. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Marinesoldaterne holder skydeøvelse bag havnebetjentenes vagthus på havnepladsen. Det er særlig pistolerne, der underkastes en prøvelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Kanonbåden Grønsunds officerer foretog i dag en undersøgelse af den indfangede fisk. En fiskehandler fik en kurv rødspætter konfiskeret; fisken havde nemlig ikke det lovbefalede mål. Antageligt vil fiskehandleren blive idømt en mulkt. Det var ønskeligt, om officererne ville foretage en lignende undersøgelse, når de tyske fiskere indkom med deres fangst. Det hænder nemlig ikke så sjældent, at disse fiskere forhandler undermålsfisk. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Vagerdamperen indkommer fra søen med en lysbøje på slæb. Bøjen skal underkastes en reparation. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898)

• 01.11:

Forretningsføreren for Dansk Rebslagerforbund, Sørensen, Varde, er i Esbjerg og aflægger et besøg hos rebslager Lundbech i Jyllandsgade, for om muligt at bevæge ham til at underskrive rebslagersvendenes priskurant. Hr. Lundbek optræder meget udfordrende overfor Sørensen og viser ham til sidst døren. Mon den gamle virkelig tror at kunne gavne sin forretning ved slig optræden. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 01.11:

En beruset mandsperson overfalder en dame på gaden. Han giver bl.a. damen en lussing. Politiet tager sig af synderen og indsætter ham i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 01.11:

Grosserer Thorvald Møller, murer Helstrup og asfaltør Poulsen har købt det herværende Asfalt-Kompagnis materiel og redskaber. Overtagelsen skete 1. november. Det nye selskab skal udføre asfalteringen i Statens Kreaturslagteri på havnen og i Andelsslagteriets Kreaturslagteri. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 02.11:

I Vestjyllands Socialdemokrat tager foreningsværten Chr. Christensen-Østermark til genmæle overfor Vestjyllands Socialdemokrats hånlige bemærkninger om klublivet og fremdragelsen af hans navn. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 02.11:

Fiskefartøjerne tog i formiddags ud på fiskeri, men måtte atter i eftermiddags sætte kursen ind efter, som følge af den stærke pålandsvind. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 02.11:

Skiftedagen har i går og i dag medført usædvanlig stor travlhed på den herværende station. Eksprestoget i morges var forsinket ½ time, og persontoget afgik først 25 minutter over den reglementerede tid. Ved stationen har man været i virksomhed hele natten, ligesom der er udsendt flere ekstratog. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 02.11:

Kreaturmarkedet var i dag tilført 170 kreaturer. Heraf sendtes 74 med skib til udlandet. Handelen gik treven og priserne var nedadgående. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 02.11:

Den stærke pålandsstrøm forårsagede i eftermiddag et stærkt højvande. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1898)

• 02.11:

Esbjerg Kreditbank afholder generalforsamling på Hotel Spangsberg, hvor det besluttes at likvidere banken. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 03.11:

Bekendtgørelse: Da ligningskommissionen for Esbjerg Købstad om kort tid begynder skatteligningen for 1899, anmodes enhver, som ønsker at give kommissionen oplysninger om sine indtægter og udgifter i det løbende år, at indsende disse til kommissionens formand, sagfører C. Knutzen, i løbet af 8 dage. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Abonnenterne bedes undskylde, at bladets omdeling i de sidste aftener har været lidt forsinket. Trykkeriets maskiner er nu i orden, og for fremtiden lover vi, at forsinkelser så vidt muligt skal undgås. Klager over omdelingen bedes anmeldt på bladets ekspeditionskontor. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Telefonledningen mellem Esbjerg og Kolding var i uorden et par timer i går eftermiddag. Antagelig er det blæsten der har lavet postyr. Også i dag er forbindelsen afbrudt. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Grundet på stormen, er alt fiskeriet indstillet. Ni fiskerfartøjer har lagt sig i læ ved Skallingen og venter på gunstigt vejr for atter at forsøge deres lykke på det lunefulde hav. Det synes næsten, som alle elementer har sammensvoret sig mod vore flittige og energiske fiskere. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Den stærke pålandsstorm presser vandet ind i havnen. I formiddags kl. 11½, da der skulle være lavvande, var vandstanden således ca. 2 fod over almindelig højvande. Hvis stormen vedvarer og vindretningen holder sig, kan der således ventes usædvanligt højvande ved 5-tiden i eftermiddag. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Nateksprestoget var forsinket over en time. Morgeneksprestoget og persontoget i formiddags var ligeledes forsinket en times tid. Stormen må antages at have forvoldt forsinkelserne, idet færgeforbindelsen over bæltet foregik med en del besvær. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Dampskibene Riberhus og Mercur afgik i går eftermiddags med kreaturer til Hamborg. Såvel besætningen som kreaturerne vil sikkert få en hård medfart på det oprørte hav. Dampskibet Botnia, der i aftes skulle have afgået med landbrugsprodukter til Parkeston, henligger grundet på stormen endnu i havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Den forleden her i bladet omtalte skræddersvend, der var sat under anholdelse for at have udvist uterlig adfærd overfor nogle småpiger, har i dag fået sin dom. Den lød på 8 måneders forbedringshusarbejde. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Prøverne med maskinerne, der overværedes af chefen for Statsbanernes Belysningsvæsen, faldt tilfredsstillende ud. I dag begynder man at ophænge buelamperne på de dertil indrettede opstandere på jernbanestationens terræn. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898)

• 03.11:

Det elektriske lys er tændt for første gang ude i den ny lokomotivremise, i alt er tændt ni blus, der afgiver et behageligt og stærkt lys, ligesom maskinerne arbejder tilfredsstillende. Hidtil har det ligefrem været forbundet med livsfare at opholde sig på jernbanens terræn i de mørke aftener, da de osende petroleumslamper ikke har været i stand til at oplyse den store plads. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 03.11:

Ifølge meddelelse fra Ritzaus Bureau er dampskibet Nancy, tilhørende Aktieselskabet Vesterhavet i Esbjerg, den 3. november grundstødt på Søndre Røse ud for Dragør på grund af stærkt lavvande. Nancy, der er bygget 1891 af stål og har en bruttotonnage af 1.773 tons, netto 1.105 tons, kom fra St. Petersborg med en ladning sæd. Svitzers dampskib Hertha er afgået til assistance. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 03.11:

Plakattrykkeren Jens Lund har været så optaget af brugen af sin tjærekost i går, at han har glemt at forandre datoen på sin plakat. Eller skulle der mon være mangel på virkelig faglært arbejdskraft nede i kælderen i Smedegade? (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 03.11:

Der skete et beklageligt ulykkestilfælde i Frøkjærs Bogtrykkeri i Kirkegade, idet typograf Anton Strand fik sin venstre hånd i maskinen, hvorved to fingerender fuldstændig knustes. Strand, der er gift og har flere børn, var lige kommen hjem fra manøvren. Han er medlem af Typografernes Sygekasse. Der vil sikkert hengå lang tid, før han atter bliver arbejdsdygtig. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.11.1898)

• ??.11:

Ude i Gammelby bor en fattig enke ved navn Marie Dalberg, der forleden beklagede sin nød til os over den behandling, hun havde fået af Good-Templar Logen Fremtids Håbs sygekasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.11.1898)

• ??.11:

Den forleden anholdte skræddersvend, der lavede optøjer i teatret og senere var grov mod politiet, har tilbudt at ville give 200 kr. i mulkt. Sagen går nu til amtets kendelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.11.1898)

• 04.11:

Et heftigt uvejr rasede i nat. Stormen tudede og tordenen rullede, mens lyn på lyn oplyste den mørke nat. Tordenvejret var dog ikke oppe over Esbjerg, men på Fanø skal det have været meget hårdt vejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 04.11:

Atter i dag var morgeneksprestoget forsinket en god halv time. Persontoget østfra var ligeledes forsinket. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 04.11:

Telefonen til Kolding har atter i dag været i uorden. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.11.1898)

• 04.11:

Trods familiens ønske om en begravelse i stilhed, er det et ret anseligt følge, der følger afdøde dr. Bruun til hans sidste hvilested. Samtlige læger fra Esbjerg, byens jordemødre og de fleste af amtets læger samt stiftsfysikus Kjær ses i følget ligesom de fleste af byens embedsmænd. Overalt flages på halv stang såvel fra private som offentlige bygninger og fra skibene i havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.11.1898 og 04.11.1898)

• 04.11:

Indenrigsministeriet har under 4. ds. meddelt bevilling for Chr. Thomsen til at drive gæstgiveri (krohold) i den ham tilhørende ejendom Hotel Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 05.11:

Sangforeningen Brage afholder offentlig sang- og musikkoncert i Hotel Esbjergs store sal. Efter koncerten gratis bal for samtlige medlemmer af sangforeningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.11.1898 og 07.11.1898)

• 05.11:

I formiddag kom en arbejder ved navn Niels Larsen slemt til skade på havnen. Larsen var beskæftiget med at indlade flæsk til dampskibet Koldinghus fra en jernbanevogn. Han blev revet med af en balle flæsk og faldt lige på hovedet ned på stenbroen. Han fik et stort gabende sår i hovedet og bragtes straks til læge Westergaard, der syede såret sammen. Den tilskadekomne er enkemand. Han er ulykkesforsikret. Antagelig vil han ikke få varigt men af såret. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.11.1898)

• 05.11:

Købmand Jens Nielsen vælges til kasserer for Esbjerg Aktiebryggeri i stedet for den unge mand, som sidder arresteret på grund af kassesvig. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 05.11:

En tidligere beværtningsdrivende i Esbjerg, nu større gårdejer, findes på Kongensgade, hvor han henligger døddrukken og med nogle hudafskrabninger i ansigtet. Nogle bekendte tager den medtagne mand hjem, hvor han sover rusen ud. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 05.11:

Fanøfærgen forsinkes, da vagerdamperen Nordsøen skal udgå med en bøje. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 06.11:

En drosche kom i går eftermiddags ind på jernbaneoverkørslen ved Nygårdsvej, just som et lokomotiv, der holdt lige ved overkørslen, slap spildedampen ud og begyndte at gå. Hestene blev naturligvis ganske ustyrlige, og i det samme begyndte ledet at gå ned. Droschen slap dog over banen lige i sidste øjeblik. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• ??.11:

Budgettet i Kolding balancerer i år med 327.000 kr., hvilket er omtrent det samme som her i Esbjerg. På formue og lejlighed lignes der 146.000 kr., eller omtrent 9.000 kr. mere, end der skal pålignes i Esbjerg. Til gengæld er man i Kolding fri for den høje husskat. Afgiften af faste ejendomme er kun 15.000 kr., i Esbjerg over 30.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• ??.11:

For betleri idømmes en tysker 3 dages vand og brød og en dansker 60 dages tvangsarbejde. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• ??.11:

Den tidligere omtalte mejerist fra Andelsmejeriet, der tiltaltes og straffedes for tyveri, er atter bleven indsat i arresten. Denne gang for fuldskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Sidste nat udgik samtlige herværende fiskerfartøjer. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Det elektriske lys vil første gang blive tændt den 11. november på jernbanens terræn. I disse dage er man i travl virksomhed med at hænge lamper op og anstille prøver. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Byggeforholdene på Nygårdsmark kan nu snart ventes ordnede på en tilfredsstillende måde. Forrige mandag holdt de derværende grundejere møde, hvor der valgtes et udvalg bestående af tømrermester C. A. Kaas, bagermester Sørensen, murermester Jensen og murermester Rasmussen. Dette udvalg har haft konference med autoriteterne, og sagen vil kunne ordnes på den måde, at alle grundejerne underskriver den af sognerådet foreskrevne deklaration, hvorefter overretsdommen bortfalder. Der er således god udsigt til at få den uheldige strid bilagt i den nærmeste fremtid. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Den unaturlige fader, der i sommer sattes under anholdelse for at have udvist uterligt forhold overfor sine egne små pigebørn, blev for nævnte adfærd idømt 20 dages vand og brød, som han for tiden afsoner. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

I disse dage foretages der folketælling her i byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Dampskibet Søllve indkommer med brosten fra Lysekil. Stenene skal anvendes til brolægning på havnens terræn. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Den for uterlighed dømte skræddersvend afgår i dag under politiopsyn til Vridsløselille, hvor han skal afsone sin straf på 8 måneder. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898)

• 07.11:

Hr. Bluhme udtaler i Folketinget under jagtlovens behandling: Storkene er nu snart en landeplage, så stærkt yngler de. Vi kan vist rolig lade være med at frede dem. Jeg så en dag på en mark over 200 storke samlede, og det er ikke så sjældent, at man på en enkelt gård kan se en hel række storkereder. Kattene formerer sig også alt for stærkt og udrydder hele vor sangfugleyngel. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• ??.11:

Fiskeeksportør Salomonsen i London skriver i ”Vort Land” om de uheldige forhold, hvorunder den store udførsel af ål fra Danmark til England foregår. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• ??.11:

En herværende fiskeeksportør, der netop lå inde med 1.500 pd. ål, fik besøg af en rejsende for et fiskefirma i London. Agenten påtog sig ansvaret for købet af de 1.500 pd. ål og garanterede eksportøren 48 øre pr. pd. Forleden modtog den herværende fiskeeksportør beløbet for den afsendte fisk, men der manglede over 200 kr. efter den akkorderede pris. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 08.11:

Aktieselskabet Esbjerg-Fanø Bank, der har vedtaget at udvide sin aktiekapital med 250.000 kr. til 500.000 kr., udbyder omstående. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898 og 08.11.1898)

• 08.11:

Vestjyllands Socialdemokrat kommenterer gårsdagens politiske leder i Esbjerg Avis. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Morgeneksprestoget var i dag forsinket ca. et kvarter. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

En mand hensidder nu i arresten og får tid til at sunde sig lidt efter sin sidste klubtur med det for ham ubehagelige efterspil. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

De her hjemmehørende fiskerfartøjer indkommer allerede i dag fra deres sidste fisketur. Udbyttet af fiskeriet har været yderst tarveligt, en enkelt båd indbragte 150 snese, ellers er det almindelige 20-30 snese rødspætter, der endda er meget små. Nu skulle den gode fisketid ellers snart begynde, hvis der overhovedet kan ventes nogen sådan i år. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Ved jernbaneoverkørslen i Kongensgade bliver det lille stykke af vejen, som kommunen ejer, i disse dage underkastet en regulær grundforbedring. Amtet, der skal vedligeholde det øvrige af vejen fra jernbaneoverkørslen til banegården, burde tage eksempel efter kommunen. Det er aldeles meningsløst, at en så befærdet vej skal henligge som en næsten ufarbar mudderpøl. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Vestjyllands Socialdemokrat advarer tjenestekarle mod at indlade sig i kortspil på beværtninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Ud for jernbanestationen er man i disse dage beskæftiget med at hæve skinnerne på det nærmeste spor ind mod stationen. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Nogle grusdynger, som i umindelige tider har henligget i Kirkegade, kunne trænge til at blive flyttet. De har ligget og ventet på, at gaden skulle grundforbedres. Men da dette nu er opgivet, kunne man passende jævne grusdyngerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

I disse dage forsendes en hel del vildt over Esbjerg til London. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

Frelsens Hær afholder farvelmøde på Hotel Spangsberg i anledning af oberst Øgrims snarlige afrejse til London. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1898 og 09.11.1898)

• 08.11:

En tysk håndværkssvend, der er tiltalt og straffet for betleri, sendes over grænsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• 08.11:

To klubværter, der er idømt henholdsvis 300 og 400 kr. i mulkt for uberettiget næringsbrug, har i dag begyndt at afsone de dem idømte mulkter med vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• ??.11:

I Faaborg – og mulig andre fynske byer – skal i den nærmeste fremtid afholdes en maleriudstilling af god, dansk kunst. Det er boghandler i Faaborg, Johs. Brorsen, der er foretagendets leder og som kunstnerisk bistås af maleren Fritz Syberg. Hvad der kan passere i Faaborg måtte vel også kunne gå i Esbjerg. Var det ikke en opgave for en af vore unge, driftige boghandlere. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.11.1898)

• ??.11:

Efter et meget anset engelsk tidsskrift aftrykker Politiken nogle udtalelser om Danmark, som er gode at få forstand af. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• ??.11:

Fra Esbjerg er indsendt 15 ansøgninger om andel i jubilæumsgaven for gamle krigere. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Den nu afsluttede folketælling har givet det resultat, at Esbjerg for tiden har 12.967 indbyggere. I fjor havde byen 12.511 indbyggere. Det sidste år har altså bragt en forøgelse af 456 indbyggere. I 1896 havde byen 12.552 indbyggere og i 1895 9.280. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898 og 10.11.1898)

• 09.11:

Der arbejdes uafbrudt på brolægningen af de forskellige veje på havneterrænet. For tiden brolægges vejen forbi havnerestaurationen ud til yderhavnen. Ved dokhavnens nordside brolægges der ligeledes for tiden. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Opførelsen af Statens Kreaturslagteri på havnens terræn skrider rask fremad. I de nærmeste dage vil tagværket være færdigt, og der vil da blive taget fat på det indvendige arbejde. Der er lagt kloak fra slagteriet, lige som der brolægges omkring bygningerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

På havneterrænet findes en stor trækasse, hvor alskens affald henkastes. Var det ikke korrekt, om der i stedet for lavedes et tillukket muret bassin. Trækassemøddingen er i al fald ikke nogen pryd i landskabet. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Brugte klæder modtages af metodistmenigheden, der lader dem reparere for derefter at anvende dem som julegaver til fattige børn. Se i øvrigt omstående annonce. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Vagerdamperen Nordsøen er i denne tid i travl virksomhed med udlægningen af forskellige bøjer ved sejlløbet til Esbjerg. I formiddags skulle skibet have været ude med lys- og fløjtebøjen ”Chancer” til Slugen. Grundet på den stærke tåge, måtte turen opsættes til tågen letter. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

En tæt tåge ligger i dag over byen og havnen. Skibsfarten generes en del deraf. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Det er som bekendt ret almindeligt, at der på større værksteder afholdes lysgilder hvert efterår, når lyset skal tændes for første gang. Vi anbefaler de overordnede jernbaneautoriteter at følge dette eksempel, når det elektriske lys skal tændes første gang på jernbanens terræn i Esbjerg. Det kunne ikke spille nogen stor rolle for Statsbanerne den aften at beværte det herværende jernbanepersonale, særlig rangerpersonalet, der har lidt så meget ved den hidtidige elendige belysning af rangerpladsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Der findes som bekendt to nødtørftshuse på havnens terræn. Værre svineri end det, der findes i disse to anstalter, skal man søge længe efter. Særlig slemt er det i huset, der ligger nærmest dokken. Svineriet gør her den værste svinesti til skamme. Så vidt vi ved, er der bevilget et ret rigeligt beløb til renligholdelsen af disse huse. Mon ikke havneautoriteterne kunne sørge for, at vedkommende, der oppebærer dette beløb, holdt retiraderne nogenlunde rene. Havnearbejderne og fiskerne er virkelig ikke tjente med det grænseløse svineri. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 09.11:

Hr. Grouth, der har overtaget renholdelsen af havnens nødtørftshuse i entreprise, meddeler Vestjyllands Socialdemokrat, at han kun herfor modtog en sum af 300 kr. årlig. For denne sum mener han ikke at kunne føre dagligt tilsyn med husene. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 09.11:

Der skete et beklageligt ulykkestilfælde, idet en belæsset arbejdsvogn fra gården Sdr. Riis [Sønderriis, red.] overkørte smed Søren Markussens 4-årige barn, hvorved det fik det ene lår brækket. Den lille var sammen med en lidt større broder på vejen til deres hjem i Sædding. De var optaget af leg og passede derfor ikke på at komme af vejen for vognen. Det tilskadekomne barn kørtes straks ind til Esbjerg, hvor læge Westergaard tog det under behandling. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• ??.11:

Der vil i den nærmeste fremtid blive stiftet en ny fagforening i en af de større stationsbyer mellem Kolding og Esbjerg, der skal optage skomagersvendene i de omkringliggende stationsbyer. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• ??.11:

En her i byen bosiddende mand hos hvem der var gjort eksekution, havde pantsat de udlagte ejendele og var derefter forsvundet fra byen. Herfor idømtes han 5 dages vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• ??.11:

Til det herværende herredskontor er ankommet domsakterne fra Overretten i 19 sager angående byggeforholdene på Nygårdsmark. Alle dommene er ens, idet de lyder på en mulkt af 30 kr. og sagsomkostninger og enten fjernelse af de omtalte bygninger, eller der skal bruges omsorg for det forordnede vandafløb fra ejendommene. Hvis dommen ikke efterkommes inden 8 uger fra domsafsigelsesdagen, skal ejerne betale en dagsmulkt af 3 kr. til Ribe Amts Fattigkasse. Den er hård at gå på. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 10.11:

Man er nu snart færdig med ophængning af buelamperne på jernbaneterrænet. Antagelig vil der i aften blive tændt enkelte lamper til prøve. I morgen skal maskinerne og hele anlægget afleveres til Statsbanerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 10.11:

I disse dage er der falden dom over formand Petersen, der i et skænderi med toldassistent Lorch Madsen havde brugt et par ukvemsord. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 10.11:

Atter i dag ligger en tæt tåge over byen, havnen og indsejlingen. Havnemolens klokke må stadig signalere for at advare de indgående skibe. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 10.11:

Den unge kontorist, der var ansat på det herværende Aktiebryggeris kontor, har endnu ikke fået hele sit bedrageri opgjort. For tiden er man nået op til 2.500 kr., men der menes, at det vil gå over 3.000 kr. Godt klaret i løbet af et år. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.11.1898)

• 10.11:

Da det herværende Aktiebryggeris vogn skal køre et læs bajersk øl ud på landet, knækker pludselig vognakslen og bajerne falder ud på landevejen. En mængde flasker går selvfølgelig i løbet. Uheldet sker på strækningen mellem Skads og Korskroen. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 10.11:

I Jyllandsgade findes en klub, der ret ofte har givet anledning til omtale. I forgårs var det atter galt. Klubbens vært stod i gadedøren sammen med en forhenværende kollega. De to ”noble” herrer forrettede der et ærinde, som man ellers plejer at forrette i gården. For de forbipasserende var det ikke noget opbyggeligt eller lysteligt syn. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 10.11:

Skoledirektionen i Skads m.fl. herreder har under 10. november konstitueret eksamineret lærerinde Laurine Nielsen som lærerinde ved Tjæreborg Skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 11.11:

Endelig i aften vil jernbanens terræn blive oplyst af det elektriske lys. Der hersker i dag stor travlhed for at få alle buelamperne færdige. Der skal i alt anbringes en snes stykker af disse på det store terræn. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Nogle pengemænd, af hvilke de fleste bor i København, omgås med den fornuftige tanke at sætte Hotel Spangsberg på aktier. Hr. Olsen skal dog i alle tilfælde vedblive at lede det store etablissement. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Vestjyllands Socialdemokrat kan fra pålidelig kilde meddele sine læsere, at der fra en vis side tænkes på intet mindre end at lægge hindringer i vejen for banegårdens flytning over til Østergade. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Annonce: Fællesorganisationens kulforsyning vil for fremtiden kun være åben hver tirsdag aften fra kl. 7-9 og hver fredag aften fra kl. 7-9. Kontoret er Borgergade 65, st. Forretningsudvalget. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Det inddæmmede areal af den nye fiskerihavn er atter tørlagt, alt vandet er tømt ud gennem en dertil indrettet sluse. Der vil nu atter blive taget fat på bolværksarbejdet, medens udgravningen, der skal foregå ved hjælp af gravemaskiner, først vil blive påbegyndt til foråret. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Marie Dalberg har bedt os oplyse, at det ikke er Fremtids Håbs Sygekasse, hun er medlem af, men derimod IOGTs 1. Hovedkreds’ Sygekasse. De enkelte loger har nemlig ikke nogen speciel sygekasse. Hun har endnu ikke modtaget sin sygeunderstøttelse, men bestyrelsen har lovet hende beløbet, så snart der kom penge i kassen. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Fiskerfartøjerne Oscar og Marts indkom i formiddags fra søen, begge fartøjerne indbragte en betydelig fangst af rødspætter. I løbet af dagen og aftenen kan de øvrige fartøjer ventes at ville indkomme. Antagelig har de fleste fartøjer denne gang haft lykken med sig. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

I formiddags henlå der kun tre dampskibe i havnen, nemlig Koldinghus, Olga og Neptun. I eftermiddag ventes Nordsøen med kul. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898)

• 11.11:

Det elektriske lys på jernbanens terræn ved stationsbygningen tændes. De fleste af lamperne lyser fortræffeligt. Den elektriske strøm er ikke rigtigt afreguleret, hvorfor enkelte lamper kun lyser svagt. Der vil sikkert blive brug for endnu flere lamper på det store terræn, der særligt i tåget vejr er vanskelig at oplyse. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• ??.11:

En ung pige var bleven forlovet og havde lånt sin tilbedte sit ur. Den svigefulde unge mand foretrak uret fremfor pigen og forsvandt med dette. Sagen er nu meldt til politiet. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 12.11:

I løbet af vinteren vil der blive lagt et nyt spor til havnen. Det er nemlig nødvendigt for den øgede trafik, at der bliver et dobbeltspor. Den nødvendige jord vil af staten blive eksproprieret af amtsvejen, der nok kan gøres lidt smallere på nævnte strækning. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 12.11:

Dampskibet N. J. Fjord indkom i morges kl. 3 fra Parkeston med 15 passagerer og stykgods. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 12.11:

Sandpumperen Nymindegab henligger i dag i havnen. Skibet har været til reparation i Helsingør og måtte grundet på den lave vandstand søge ind i Esbjerg Havn. Når vandet atter stiger, vil den fortsætte rejsen til sin arbejdsplads ved Nymindegab. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 12.11:

En arbejdsmand forsøgte sig i middags på Kongensgade som opdrager overfor sin 15-årige steddatter. Han tildelte hende flere puf og stød. I løbet af et øjeblik var der samlet en mængde nysgerrige tilskuere. Faderen vil antagelig nu i Politiretten få en mulkt for at have forårsaget gadeopløb. Han burde hellere have valgt sig et mere passende sted, når han ville tildele sine børn korporlig revselse. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• 12.11:

Afholdsmødet i logelokalet i Jyllandsgade var godt besøgt. Lærer Clausen fra Nyborg, der havde lovet at komme til stede, var bleven forhindret ved sygdom. Skoleforstander Sørensen fra Fanø erstattede Clausen og holdt et interessant og dygtigt foredrag om afholdssagens sociale betydning. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898 og 14.11.1898)

• 12.11:

Læge Warrer, Bramminge, søn af kaptajn Warrer, der fører dampskibet N. J. Fjord, holder i dag bryllup med frk. Andresen, datter af fhv. dampskibsfører Andresen. I den anledning flages der fra skibene i havnen og de offentlige bygninger på havnens terræn samt fra flere private huse. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• ??.11:

Skibsbygmester Dahls enke har forleden solgt sin ejendom i Strandbygade til maskinmester Larsen. Købesummen er ifølge Ribe Amtstidende 26.000 kr., og overtagelsen finder sted til april flyttedag. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• ??.11:

Ved auktionen forleden på Hotel Spangsberg blev der budt på et par bukser. Auktionsholderen, herredsfuldmægtig Brix, spurgte liebhaveren, hvor gammel han var. 24 år var svaret. Derefter bemærkede auktionsholderen: ”Vi handler ikke med børn”. Det hænder i det hele taget ret ofte, at herredsfuldmægtig Brix, i sin egenskab af auktionsholder, trakterer det auktionsbesøgende publikum med sine flove ofte sårende vittigheder. Høflighed koster ingen penge, siger det gamle ord. Det lader dog til, at det er en sjælden vare hos vor talrige embedsstand. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 13.11:

Annonce: Ungdomslogen Esbjergs Fremtid nr. 47 af N.I.O.G.T. afholder offentlig basar med tombola søndagen d. 13. ds. i Arbejdernes Forsamlingsbygning. Udsalget begynder kl. 4 efterm. Fra kl. 12-2 afholdes dans for logens medlemmer. Entre til basaren 10 øre. Entre til dansen 75 øre for herrer og 50 øre for damer. Udvalget. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.11.1898)

• 13.11:

Generaldirektør Tegner inspicerer jernbaneforholdene ved Esbjerg. Den nye lokomotivremise, maskinhuset, havnen og alt jernbanen vedrørende beses. Generaldirektøren ledsages af den komiterede Buchheister og maskinchef Busse. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• 13.11:

Den berømte Luttemann-kvintet med assistance af den amerikanske violinistinde miss Ollie Torbett og klavervirtuos hr. Frøhnert giver den 12. og 13. november koncerter i teatersalen. Koncerterne bliver dog desværre kun svagt besøgte. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898, 14.11.1898 og 15.11.1898)

• 13.11:

Et par yngre håndværkere her fra byen tager i en båd ud på fiskeri. Efter at have roet lidt omkring uden at fange nogen fisk, sætter de båden på grund, og først efter 2-3 timers arbejde lykkes det at slippe los. De sætter nu kursen hjemefter. Ved indsejlingen render de et bræt ind i båden. Derefter begiver de uheldige lystfiskere sig op i byen og havner til sidst på en klubbeværtning. Herfra går turen atter ud på gaden, hvor den ene kort efter laver gadespektakler, hvorfor han nappes af politiet og indsættes i arresten. Dagen efter må han i politiretten bøde 15 kr. i mulkt. En vellykket og vel afsluttet fisketur. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 13.11:

To fulde folk kommer op at nappes om nogle rødspætter. Ud for Hotel Spangsberg smider den ene pludselig rødspætterne ud på gaden. Den anden tager resolut sin modparts hat og samler rødspætterne op i denne. Efter en kort kamp opnås der dog enighed, hvorefter de hjælper hinanden med at finde rødspætterne. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• ??.11:

Arbejdsmanden, der i lørdags mishandlede sin steddatter på Kongensgade, har nok større brøde på sin samvittighed. Ved politiforhøret indrømmede han, at han har stået i et utilladeligt forhold til det endnu ikke 16 år gamle pigebarn. Dette forhold har bestået siden pigen var 14 år gammel. I begyndelsen stillede den slubbertagtige fader sig højst hellig an og forsikrede, at han revsede pigen, fordi hun var så forfærdelig letsindig. Han var derfor nødt til at bruge en streng opdragelsesmetode for at redde hende. Og så har denne skurk selv ødelagt det stakkels barn. Nu venter der ham et længere ophold på Vridsløselille. En 5-6 år er nok det billigste, han slipper. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• 14.11:

I morges, da Fanødamperen kl. 7 skulle besørge sin tur fra Nordby til Esbjerg, løb skibet på grund ud for nordre havnemole. En jolle, der lå på fiskeri, var nok årsag til grundstødningen. Der var kun en passager med færgen. Jollen besørgede denne i land. En fiskerbåd besørgede posten til Fanø. Kl. 11 kom færgen løs af grunden og forrettede turen med middagsposten. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• 14.11:

En fuld mand idømmes 15 kr. i mulkt for at have lavet gadeoptøjer. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898)

• 14.11:

En arbejdsmand melder sig til politiet og tilstår sig skyldig i flere smårapserier. Den angerfulde synder tages foreløbig under politiets varetægt. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 14.11:

En fiskehandler nappes i Skolegade. Det viser sig, at en del af fisken ikke har det lovbefalede mål, og den del af varen konfiskeres, mens manden får lov at beholde den øvrige del af fisken. Da han ikke er klar over sin brøde, slipper han med en advarsel, mens fiskeren, der har solgt den ulovlige vare, vil få en mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 14.11:

Arbejdernes Forsamlingsbygning tilslås ved en tvangsauktion bygningens tidligere ejer, gårdejer J. P. Keller, Andrup, for 38.000 kr. plus auktionsomkostninger, 1.500 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898 og 15.11.1898)

• ??.11:

En ny lokomotivremise vil blive taget i brug i den kommende uge, lige som kuloplaget ved banegården vil blive kørt ud i den store nye kulgård ved remisen. Den gamle lokomotivremise vil derefter blive nedrevet og pladsen taget i brug til rangering. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898)

• ??.11:

Forleden afholdtes et fællesmøde mellem Bramminge Sogneråd og Vilslev-Hunderup Sogneråd og repræsentanter for Ribe Amtsråd, bl.a. stiftamtmanden. På mødet drøftedes, hvorledes man bedst skulle ordne vandafløbsforholdene fra gaderne i Bramminge. Man enedes om forskellige forbedringer, hvortil udgifterne afholdes af de to kommuner. Amtet bærer udgifterne for en ledning under Storegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.11.1898)

• ??.11:

Overassistent Goele mødte forleden en portør på Jernbanevejen. Portøren var pga. en stor blikkasse under højre arm og en signallygte i højre hånd nødt til at hilse med venstre hånd. Dette tog overassistenten unådigt op. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.11.1898)

• 15.11:

Vestjyllands Socialdemokrat ser ingen grund til at opretholde våbenstilstanden med postmester Schøning og mener, at tidspunktet nu er inde, da man passende og med god virkning kan sætte en adresse i gang mod den mærkelige ekspedition på Esbjerg Postkontor. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 15.11:

Der hersker i dag den livligste travlhed på samtlige fiskerflåder. Den indfangne fisk pakkes og forsendes med jernbanen til de forskellige forbrugere i ind- og udlandet. Det er længe siden, der har været så megen fisk her på havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 15.11:

En 14-årige lærling var forleden nede i købmand Bøtkers butik i Kongensgade og fik her øje på en glarmesterdiamant. Fristelsen blev ham for stor, og han stak diamanten til sig. I går forsøgte han at afhænde den stjålne diamant til en herværende marskandiser. Denne fattede mistanke til drengen og hentede politiet, der indsatte synderen i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 15.11:

Fru Helvig og hr. Julius Jacobsen, der åbnede en række forestillinger i Esbjerg Teater den 13. november, opfører den 15. november Peder R. Møllers skuespil ”Ude af kurs”. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1898 og 16.11.1898)

• 15.11:

Fanødamperen løb atter i aftes på grund ovre ved Fanøsiden. Grundstødningen skete kl. 8, og først kl. 11 kom færgen los. Posten blev med sejlbåd besørget til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• ??.11:

Vi skrev forleden om et ungt menneske, der var indsat i arresten for at have truet en kelner med en revolver. Dette unge menneske, der ikke nåede så vidt at få udlært, idet han, grundet på sit vilde liv, joges bort fra sine lærepladser, synes nu atter at have været på spil, denne gang i Ribe. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• ??.11:

Plakattrykkeren i Smedegade, som er meget nervøs over, at hans abonnenter i hobetal vandrer over til Vestjyllands Socialdemokrat, råber i den sidste krampetrækning ganske umotiveret, at Vestjyllands Socialdemokrats redaktør ”er en gammel velkendt højremand”. Dette er selvfølgelig rent og skært opspind. Men det er af samme tønde som alt det andet snavs, der stinker af plakaten. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 16.11:

Et ungt menneske lavede i aftes gadespektakler udenfor Centralhotellet. Politiet tog sig af urostifteren, og i dag måtte han i politiretten bløde med 10 kr. i mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 16.11:

I nat er ikke mindre end fire hyttefade fyldte med rødspætter, tilhørende fiskehandler Hans Nielsen, taget til søs. I morges sejlede man ud for om muligt at finde de af strømmen medtagne hyttefade. Der vil ske anmeldelse til havnepolitiet om det passerede, da det antages, at det må være nogle mennesker, der enten af uforsigtighed eller af ondskab har løst hyttefadenes fortøjning. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 16.11:

Pastor Therkelsen fra Ørre holder i morgen aften foredrag på Højskolehjemmet. Den unge, frisindede præst plejer at holde gode foredrag. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.11.1898)

• 16.11:

En af Aabenraa udvist borger har i dag anlagt et besøg på vort kontor. Han var i Aabenraa ejer af en ejendom, til hvilken der hørte en gæstgiverbevilling. Men han kunne ikke få ejendommen solgt på rimelige vilkår, da regeringen ikke ville lade bevillingen følge med, når huset solgtes af en dansker. Denne mand, som nu bor i Esbjerg, er da ikke bare udvist. Han er tillige ruineret. Det er mod sådanne uretfærdigheder, vi protesterer ved det offentlige møde i teatersalen på lørdag aften. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 16.11:

Ferskvandsledningerne til Fiskerihavnen underkastes i disse dage en reparation. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898)

• 16.11:

Fisker N. P. Jensen når helt om til Skallingen for at søge efter sine bortdrevne hyttefade uden at opdage noget til de bortdrevne sager. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.11.1898)

• 17.11:

Sidste nat er der bleven forøvet ikke mindre end tre indbrudstyverier her i byen, nemlig hos købmand Bang, Kongensgade, der blev bestjålet for 10-15 kr., hos købmand Petersen, Østerbro, hvor tyven tog ca. 40 kr. og i Dansk Beklædnings Kompagni, hvor tyven ligeledes menes at have stjålet et mindre pengebeløb. Om det er en tyv der har været på spil alle tre steder, er vanskeligt at kunne sige. Politiet vil nu se at finde gerningsmanden eller gerningsmændene. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.11.1898)

• 17.11:

I morges indkom tre fiskefartøjer med en rigelig fangst af rødspætter. De øvrige fiskerfartøjer ventes at ville indkomme i løbet af natten og i morgen. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.11.1898)

• 17.11:

Efter indbydelse aflægger Vestjyllands Socialdemokrat besøg på Andelsmejeriet Esbjerg for at se et filtrerapparat i virksomhed. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 17.11:

På banegården eksploderer en petroleumslampe i 2. klasses ventesals toilet. Ilden angriber straks møblementet, men bliver hurtigt slukket uden at have anrettet større ødelæggelser. Der synes at hvile en beskærmende hånd over den gamle trækasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 17.11:

En slagter ved Nørreport i Varde køber en hest i Bramminge. Da hesten samme aften transporteres til Varde med aftentoget, får hesten dog sit ene bagben slemt forsprængt pga. et sammenstød under rangeringen på Esbjerg Banegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• ??.11:

Sagfører Ovesen fra Nykøbing på Mors som sidste søndag aflagde et besøg her i byen, skriver i Morsø Dagblad en karakteristik af Esbjergs fysiognomi. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• ??.11:

Hr. læge Nielsen er valgt til formand for sundhedskommissionen i stedet for afdøde dr. Bruun. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• ??.11:

Den i arresten i Ribe hensiddende formersvend fra Esbjerg, har nu, ifølge Ribe Stiftstidende, tilstået sig skyldig i det ham påsigtede tyveri af mellem 50 og 60 kr. fra en tjenestekarl, som var kommen her til byen den 1. november. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• ??.11:

Vestjyllands Socialdemokrats artikel om den nye banegård og de forsøg, der er gjort for at få den en gang vedtagne plan til at strande, har vakt stor opmærksomhed. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Arbejdsmand Anders Christensen, Kongensgade 85, er pludselig blevet sindssyg. Vi er anmodet om at rette en opfordring til hans kammerater om at være behjælpelig med at våge hos den syge. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Redaktør Sundbo agter at anlægge sag mod plakattrykker Jens Lund for injurier i plakaten. Med en mand, der fører et sprog som plakattrykkerens, diskuterer en journalist kun for rettens skranke. Plakaten kan i det højeste være genstand for satire og for sagsanlæg, ligervis som en faglært håndværker ignorerer en fusker. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

I morges indkom fire fiskerfartøjer med rigelig fangst af rødspætter. En del af fiskefartøjerne sælger fisken ude på havet til de tyske fiskere, der sælger den igen til Hamborg. Fisken fanges i denne tid nær land. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Overbanemester Rand og hustru fejrer i dag deres sølvbryllup under stor deltagelse. Der flages fra en mængde bygninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Efter hvad vi senere har erfaret, er det Statsbanerne, der har anlagt sag mod direktøren, der fornærmede jernbaneassistenten. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Esbjerg Politi er i dag i travl virksomhed med eftersøgningen af indbrudstyvene. Politiassistent Thorsen og to politibetjente tog med middagstoget til Bramminge. Hele politistyrken er på jagt efter tyvene. Lad os håbe, at det må lykkes politiet at få fat i de langfingrede krabater. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Kanonbåden Grønsund indkom i formiddags med den tyske damptrawler Sekundant, som kanonbåden havde truffet trawlende på dansk søterritorium. Føreren af det tyske fiskerfartøj vil nu blive idømt den sædvanlige mulkt og få en del fiskeriredskaber og den indfangede fisk konfiskeret. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.11.1898)

• 18.11:

Skibstømrer P. Jørgensen og hustru fejrer deres sølvbryllup under megen deltagelse fra venner og bekendte. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 18.11:

Håndværkerforeningens basar på Hotel Spangsberg åbnes. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1898, 18.11.1898 og 19.11.1898)

• 18.11:

Arbejdsmand Frikkes kone rives omkuld af et slingrende køretøj på Teglværksvej og får nogle slemme skrammer i hovedet. Kusken, der øjensynlig er stærkt beruset, fortsætter sin vilde kørsel, uden at bekymre sig det mindste om den tilskadekomne kone. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 18.11:

Redaktør Sundbo holder et oplysende kulturhistorisk foredrag i Fredericia ved et offentligt møde, som er indvarslet af byens samvirkende fagforeninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 19.11:

Det forekommer Vestjyllands Socialdemokrat, at den ærede kommunale styrelse først burde have sørget for, at få gaderne i farbar stand herinde i byen, før de påtager sig at vedligeholde gader som Teglværksvej og Boldesagervej. Der burde selvfølgelig have været holdt strengt på, at gaderne skulle istandsættes efterhånden som arealet bebyggedes. Nu vil der hengå lange tider forinden alle byens bebyggede gader når at blive brolagte. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

Esbjerg med den store trafik fik for et halvt år siden en overassistent, fordi arbejdet blev for stort. Forholdene krævede en mand, der kunne støtte stationsforstanderen i hans besværlige gerning. Man valgte da hr. Goele, der har vist sig som en i praktisk henseende uduelig mand, der tilmed i det halve år, han har været her, har gjort sig så forhadt, ikke alene af stationens personale, men af så at sige hele byens befolkning, at Vestjyllands Socialdemokrat ikke indser grunden til, at han mere kan forblive her. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

I Deres blad nr. 169 læser jeg et stykke om en udvist gæstgiver fra Aabenraa, undertegnet af en skibsfører N. Jepsen. Det skulle vel da ikke være den så meget bekendte klubvært Niels Jepsen fra Esbjerg. I så fald tager jeg aldeles ingen notits deraf, da han er en alt for bekendt herre både i Aabenraa og Esbjerg. Skulle nogen tvivle om mit danske undersåtsforhold, eller at tyskerne ikke forvolder min økonomiske ruin, da vil jeg til enhver tid bevise det. Peter Clausen, fhv. gæstgiver i Aabenraa. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

Gjesing Lærerembede i Bryndum Sogn er ledigt. Reguleringssum 989 kr. Indtægten er: 1) Kornløn 25 tdr. byg efter kapitelstakst. 2) Pengeløn 225 kr. 3) Skolepenge ca. 44 kr. 4) Offer og accidenser ca. 143 kr. 5) Renter af embedskapital 15 kr. 40 øre. 6) En jordlod på 4½ td. Land. 7) Ny anordningsmæssig bolig med have. 8) Anordningsmæssigt brændsel. Der hviler et mergellån på embedet, hvoraf restgælden er 180 kr., der afdrages med 20 kr. årligt. Ansøgninger, stilede til Skoledirektionen for Skads m.fl. herreder, sendes inden 28. december til provst Obelitz i Varde. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

To lærlinge lavede i aftes spektakler på gaden. Den ene, der var stærkt beruset, indsattes i arresten. I dag idømtes de begge en mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

Kvindeligt Fremskridtsforening afholder parbal i aften på Hotel Esbjerg til fordel for foreningens juletræ. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.11.1898)

• 19.11:

I en fyldt teatersal på Hotel Spangsberg afholder Socialdemokratisk Vælgerforening et offentligt protestmøde mod udvisningerne af danskere i Sønderjylland. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898, 15.11.1898, 18.11.1898, 19.11.1898 og 21.11.1898)

• 19.11:

Et fællesmøde mellem repræsentanter for Ribe Amtsråd, Esbjerg Byråd og Esbjerg Sogneråd afholdes i Esbjerg for at træffe en ordning om rådhus- og sygehusforholdene. Endelig bestemmelse vil blive taget i et nyt møde på torsdag og i amtsrådsmødet den 30. ds. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 19.11:

Plakattrykkeren inddeler menneskene i to klasser: De gode og de onde. De onde er dem, der ikke averterer i plakaten, og deres antal er i meget stærk vækst. Derover er plakattrykkeren ganske med urette gerådet i et sandt raseri over bl.a. redaktør Sundbo. I plakaten nævnes i lørdags for første gang i lange tider ordet ”overbevisning”. Et forlydende vil vide, at plakattrykkeren spekulerede i 14 dage, inden han fandt ud af, hvad det ord skulle betyde. Thi han kendte det ikke af erfaring. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 20.11:

Håndværkerforeningens basar var i går besøgt af en mængde mennesker, særlig om aftenen, da der til tider var ligefrem trængsel. Overskuddet vil sikkert blive ret antageligt. Bruttoindtægten i aftes udgjorde således over 800 kr. Basaren sluttedes i aftes med en lystig 5 øres dans. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 20.11:

En overfrakke er i aftes blevet ”forbyttet” nede på Hotel Spangsberg. Da den frakke, der er bleven hængende dernede i garderoben ikke er mange sure sild værd, mens den borttagne er helt ny, kan det nok se ud, som om ”fejltagelsen” ikke er så ganske uskyldig. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 20.11:

En ældre mand, der af og til tager sig en lidt for høj snaps og ikke lever det bedste familieliv, indfinder sig på politistationen og beder om at blive indsat i arresten. Efter at den vagthavende betjent har talt fornuftig med ham, opgiver han dog sin uheldige ide. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• ??.11:

Plakaten i Smedegade omtaler ikke med et ord det store protestmøde på Hotel Spangsberg i lørdags. De to store møder, Socialdemokratiet i den sidste tid har indbudt til gennem Vestjyllands Socialdemokrat og Esbjerg Avis, beviser tilstrækkeligt tydeligt, at man ikke behøver at avertere i plakaten og Koldingpapiret for at få folk i tale. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• ??.11:

Indenrigsministeriet har tilladt, at grund- og husskatten for Esbjerg – indtil købstadens opmåling er tilendebragt, dog længst indtil udgangen af året 1901 – opkræves med følgende beløb: Grundskatten af markjorderne med 52 øre pr. album hartkorn og husskatten med 1-1½ øre for hver 10 kr. skattepligtig assuranceværdi; grundskatten af bygrundene med ½ øre pr. kvadratalen. Som man ser er altså byrådsflertallets vedtagelse bleven godkendt af ministeriet. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• ??.11:

Af dr. med. O. Bruun i Esbjerg indeholder sidste hæfte af ”Hver 8. dag” et veltruffet billede, ledsaget af en anerkendende nekrolog. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 21.11:

J. Kr. Jensen-Nybo giver i Vestjyllands Socialdemokrat sit syn på hr. herredsfuldmægtig Brix i hans egenskab af auktionsholder. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898-22.11.1898)

• 21.11:

På havnen hersker der i dag livlig travlhed. Dampskibene Nordsøen og Columbus indkom i går med kul fra Newcastle og dampskibene Olga og Mercur med stykgods og foderstoffer fra Hamborg. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 21.11:

Fra Bramminge Jernbanestation telegraferedes der i morges til herværende jernbanestation, at der med morgentoget østfra ville ankomme en person, der så noget mistænkelig ud. Kontorpersonalet sendte derfor bud til politiet, som også kom til stede. Det viste sig dog ved en nærmere undersøgelse, at manden, der var tyskfødt, ikke havde bedrevet noget, som kunne skaffe ham under politiets forvaring. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 21.11:

Samtlige herværende fiskerfartøjer henligger i dag og venter på bedre fiskevejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1898)

• 21.11:

Esbjerg Byråd behandler i sit møde udvalgets indstilling angående værtshushold og gæstgiveri i Esbjerg, samt om afgifterne af nævnte erhverv og af brændevinshandel. Som udvalget har indstillet og som byrådet vedtager, forøges antallet af værtshusholdere og restauratører med tre. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

Formanden meddeler i byrådsmødet, at der gennem stiftamtet er kommet skrivelse, hvori meddeles, at ministeriet har sanktioneret byrådets vedtagelse om grund- og husskatten med den af formanden stillede ændring, at den højst skal gælde i 3 år. Sagen skal da atter frem til ny drøftelse. Endvidere er der et par mindre ændringer med hensyn til bygrænsen og nogle opkrævninger af tiender. På forslag af formanden vedtages det at henvise sagen til det tidligere nedsatte udvalg. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

Fisker Niels Johnsen, der ejer fiskerfartøjet Aurora, er i lørdags aftes forsvundet fra sit hjem i Havnegade. Da han ikke i går var kommen til stede, foretog politiet en undersøgelse, der dog ikke førte på sporet af den forsvundne. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

En for betleri ofte straffet person anholdes i Esbjerg, hvor han har gået og betlet de sidste par dage. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

Byrådet afholdt i aftes et møde, der varede ca. 1½ time. Fraværende var grosserer Lauritzen. Der var mødt ca. en snes tilhørere. Ansøgningen fra politibetjentene om at beholde deres pladser behandledes for lukkede døre. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

I byrådsmødet i aftes oplyste formanden, at udvalg fra amtsråd, Esbjerg Byråd og do. sogneråd havde holdt møde for at drøfte sygehus- og rådhusforholdene her i byen. Formanden udtalte, at han var blevet overrasket ved at se udtalelser fra mødet refereret i dagspressen; det er ganske foreløbig og aldeles ikke bindende, hvad der er foretaget i sagen. Det var Esbjerg Folkeblad, der havde bragt det utidige og urigtige referat, og mærkelig nok har avisen fundet anledning til optrykke folkebladets uefterrettelige bagtrappenyheder. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 21.11:

Et par klubpiger lavede i aftes et syndigt spektakel i Kongensgade i nærheden af Englandsgade. De to furier var gerådet i et heftigt slagsmål, og der faldt mange grove ord, ligesom det gik løs med næveslag. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• ??.11:

Generaldirektoratet for Statsbanerne har udnævnt plads-overportør af 2. kl. ved Esbjerg Station, N. C. Dreyer, til overportør af 1. kl. med tjeneste som plads-overportør ved Odense Station. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• ??.11:

Vi har fra flere arbejdere på Fanø og i Esbjerg modtaget klager over, at kaptajn Gram på Fanødamperen er uhøflig mod de folk, der daglig rejser over til Nordby på arbejde. Hverken arbejdere eller skibsfolk kan længere få moderation i betalingen ved at løse kort, hvorimod toldkontrollørerne og andre lignende herrer kan få frikort. Mod dem er kaptajnen overvættes høflig, og han kunne vel da også gerne vise almindelig høflighed mod arbejderne. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

Overassistent Goele søger efter sikkert forlydende pladsen som stationsforstander i Struer og skal have gode chancer for at få dette embede. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

Da fiskerne søger i Dokhavnen efter den formentlig omkomne fisker Niels Johnsen, støder de pludselig ved Dokhavnens nordøstside på liget af en mandsperson. Ved hjælp af kroge og tovredskaber lykkes det at få liget op på den herværende flåde. Ved den foretagne undersøgelse viser det sig at være liget af den forulykkede matros fra ”Botnia”, der forsvandt den 18. oktober. Den forulykkedes navn er Carl Sørensen. Han var fra Faaborg på Fyn og efterlader sig desværre hustru og tre små børn. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

En usædvanlig kæfert præsenteredes i formiddags på det herværende torv. En politibetjent tog sig af staklen og anbragte ham i detentionslokalet på Hotel Nielsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

En herværende marskandiser, der er bekendt for sin store skrivelyst, har atter gjort sig bemærket ved sit skriveri. I sit butiksvindue har han udstillet en bog af Henry George ”Retten til jord”. Bogen er vedlagt en seddel med følgende påskrift: ”Ikke for missionsfolk, men for folk, der tør, kan og gider tænke”. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

Fra publikum: Pas på fortovene. Thi det koster 6 kr. at køre over hr. fuldmægtig Brix’ fortov med en trækvogn. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898)

• 22.11:

En pige anholdtes i går og indsattes i arresten. Hun havde stjålet noget linned fra et tørreloft. Pigen var meget ulykkelig over anholdelsen, hun græd og hulkede i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 22.11:

Et løsagtigt fruentimmer anholdes og indsættes i arresten. Hun har tidligere været tiltalt for løsagtighed. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 22.11:

Det elektriske lys på Esbjerg Banegård sås i aftes meget tydeligt i Ribe, grundet på det klare frostvejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• ??.11:

Vestjyllands Socialdemokrat har fra tømrermester Therkel Petersen modtaget en klage over den behandling, han var bleven tildelt af herredsfuldmægtig Brix i en lånesag. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• ??.11:

Der klages over, at gaslygterne på havnen slukkes kl. 1, hvorefter der hersker et ægyptisk mørke på havnens terræn om morgenen, når arbejdet på havnen skal påbegyndes. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• ??.11:

De tre læger, dhrr. doktorer Nielsen, Brinch og Sparrevohn, har sendt en erklæring til byrådet, hvori de henleder byrådets opmærksomhed på det for kommunen formentlig ønskelige i, at der samtidig med, at det midlertidige sygehus tages i brug oprettes et stadslægeembede her i byen, hvis indehaver ikke alene skal udføre en stadslæges almindelige funktioner, men også samtidig være så speciel kirurgisk uddannet, at han kan påtage sig stillingen som læge ved det midlertidige og senere ved det eventuelle permanente sygehus. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• ??.11:

Tidligere fik mandskabet på Fanøfærgen frit hvidtøl om bord i færgen. Denne rettighed er nu for et par dage siden taget fra dem. Efterhånden som monopolet stiger i pris, bliver ejerne mere og mere knebne overfor mandskabet, som dog skal tjene pengene til aktionærerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 23.11:

Sidste nat har det frosset over 2 grader her i Esbjerg. Det er en ren behagelighed at færdes på gaderne i dag, da man er fri for det sædvanlige sjapperi. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

Vestjyllands Socialdemokrat vil gerne kaste et blik ind i fremtiden for at undersøge hvilke virksomheder, der antagelig i de nærmest følgende år bliver plads for her ved Esbjerg. I dette øjemed ønsker de til en begyndelse at interviewe nogle af byens største forretningsmænd og henvender sig først til deres gamle modstander, hr. grosserer Pagh. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

Opmærksomheden henledes på omstående annonce fra Syforeningen om bidrag til julegaver for børn. I de foregående år har foreningen uddelt linned og strømper til 200 fattige børn, som får det uddelt i pakker ved juletid. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

De herværende fiskere fortsætter stadig eftersøgningen efter deres forsvundne kammerat, Niels Johnsen. Mærkeligt nok synes det, som om missionsfolkene blandt fiskerne holder sig tilbage. Man skulle ellers synes, at de først og fremmest burde deltage i dette eftersøgningsarbejde. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

Kreaturmarkedet i Esbjerg i dag var tilført 210 kreaturer, der alle nedslagtes her i ugens løb. En del udenlandske kreaturhandlere havde givet møde. Handelen gik trykkende. Priserne omtrent som sidst. Kødet af de slagtede kreaturer sendes dels til Hamborg og Berlin og dels til London. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

Den i går omtalte vellykkede kæfert blev i dag i retten takseret til 8 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898)

• 23.11:

I går eftermiddags søgte fiskerne atter i Dokhavnen efter den forsvundne Niels Johnsen. Eftersøgningerne forblev resultatløse. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 23.11:

Dampskibet Botnia afgår fra Esbjerg til Parkeston indeholdende: 735 fustager og 436 kasser smør, 16 kasser æg, 188 baller salt flæsk, 1 fustage tarme, 9 colli affald, 62 colli fisk, 2 kurve gær, 6 colli vildt, 2 colli diverse og 20 emigranter. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• ??.11:

Plakattrykker Jens Lund er bleven dømt for injurier mod redaktøren af Esbjerg Avis. Dommen lyder på 20 kr. i mulkt (subsidiært 3 dages simpelt fængsel) og 25 kr. i sagsomkostninger. Det er en dyr fejltagelse at bruge en tjærekost i stedet for en pen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• ??.11:

Esbjerg Avis opgiver signalementet på de to tyveknægte, der i den sidste tid har huseret i omegnen. Den ene angives at være ”en lille kalveknæet fyr”, der kan spille den ”fjollede” og den ”berusede”. Hvor redaktør Bertelsen har fået det signalement fra, ved vi ikke, politiet kender ikke noget hertil. Signalementsangivelsen i avisen har imidlertid ført til, at de af tyvehistorierne opskræmte individer farer til politiet så snart de ser et menneske, der er lidt skævbenet eller synes at mangle lidt på forstanden. Vi vil derfor tilråde alle skævbenede personer at holde sig inden døre i disse bevægede tider. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Den nye lokomotivremise tages i brug. Den store kulkran vil ligeledes i de nærmeste dage blive flyttet ud i den store nye kulgård. Den gamle lokomotivremise vil herefter blive nedrevet og pladsen taget i brug for rangering. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1898 og 23.11.1898)

• 24.11:

Vestjyllands Socialdemokrat har tidligere omtalt, at arbejdsforholdene for jernbanepersonalet ikke er så godt, som det kan ønskes. Atter i dag fremhæver Vestjyllands Socialdemokrat et par eksempler på den ofte umenneskelige arbejdstid, der bydes jernbanens personale. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Esbjerg Sogneråd holder ordinært møde. En skrivelse fra skolekommissionen om udensogns børns skolegang i Borgerskolen og om et par utilbørlige skoleforsømmelser forelægges. Lærer Andersen oplyser, at der er syv børn fra Jerne, der for tiden besøger Esbjerg Borgerskole. Sognerådet vedtager at nægte udenbys børn adgang til Esbjerg Borgerskole. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Stadsingeniøren meddeler i sognerådsmødet, at arbejdet med istandsættelse af Danmarksgade vest for kirkegården og strækningens optagelse på vejregulativet af hensyn til frosten ikke kan påbegyndes før foråret. Før den tid har man heller ikke de nødvendige brosten. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning om udstykning af matr.nr. 2 cæ Esbjerg. Med de sørgelige erfaringer fra spekulationen på Nygårdsmark for øje vedtager sognerådet at svare, at det ikke kan anbefale udstykningen, da arealet ikke er beliggende til nogen gade og således ikke kan bebygges. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

I sognerådsmødet foreligger en ansøgning fra L. Bøtker, Jensen og Bjerrum om installering af vandklosetter i deres respektive ejendomme. Tilladelsen gives på de sædvanlige betingelser. For Bøtkers vedkommende dog ikke, før den nødvendige kloak er nedlagt i Østergade. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

En skrivelse fra indenrigsministeriet betræffende kroholdsbevillingen på Hotel Esbjerg tages til efterretning af sognerådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Forhandlingerne mellem de nedsatte udvalg fra amtet, Esbjerg Byråd og Esbjerg Sogneråd om arrest- og sygehusforholdene i Esbjerg fortsættes i dag her i byen. Sagen var som andet steds meddelt til forhandling for lukkede døre i sognerådsmødet i formiddags. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Statens Kreaturslagteri slagtede i går 74 kreaturer. Et lignende antal vil blive nedslagtet i ugens løb. 3 kreaturkroppe sendes forsøgsvis til London. I morgen skal der slagtes 200 får, der forsendes til England. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

En del fiskerfartøjer, der i går eftermiddags tog ud på fiskeri, vendte atter i formiddags tilbage til fiskerihavnen uden noget udbytte af turen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 24.11:

Udvalget for amtsrådet, Esbjerg Byråd og Esbjerg Sogneråd enes ved et møde om afviklingsbetingelserne for rådhuset og Esbjerg Syge- og Epidemihus. Udvalget for amtsrådet har imidlertid ikke mandat til at træffe bindende afgørelse, hvorfor sagen skal til behandling i amtsrådsmødet den 30. ds. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 24.11:

En tysk betler bliver efter udstået straf af politiet sendt over grænsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• ??.11:

Direktøren, der forleden fornærmede en jernbaneassistent i funktion, er bleven idømt 30 kr. i mulkt. Dommen vil nu blive sendt ind til generaldirektoratet. Arbejderen, der fornærmede en toldassistent i funktion, bliver belagt med arrest og må betale 200 kr. i bøde. Direktøren, der gør sig skyldig i en lignende forbrydelse, slipper med 30 kr. i bøde og bliver naturligvis ikke puttet i arrest. Sig så, at vort retsvæsen ikke er retfærdigt. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• ??.11:

Plakattrykker Jens Lund skrev forleden nogle linjer, i hvilke han lovede, at han ville tie stille, men skønt hele ”artiklen” kun var på ca. 5 linjer, gik naturen dog straks så meget over optugtelsen for ham, at han brugte injurier mod redaktør Sundbo. Resultatet er naturligvis blevet, at Sundbo har anlagt en ny sag mod den uheldige bogtrykker, som bruger tjærekosten, selv når han vil være fri. Hr. bogtrykker Lund bekendtgør, at han ikke vil anlægge sag mod redaktør Sundbo, hvilket er den fornuftigste beslutning dette gode bogtrykkerfirma længe har taget, såsom der ikke er noget at anlægge sag for. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 25.11:

Winthers Materialhandel, Kongensgade 21, åbnes. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.11.1898)

• 25.11:

Vestjyllands Socialdemokrat erfarer, at en herværende ældre borger påtænker at anlægge en rugbrødsfabrik her i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

Den første sne i Esbjerg i dette efterår faldt i går aftes, ligesom der falder lidt sne i dag. Til stor glæde for murerne, er det samtidig blevet tøvejr, så der atter kan tages fat på murerarbejdet. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

Poulsens Orkester (12 mand) afholder offentlig koncert på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.11.1898 og 25.11.1898)

• 25.11:

Som det ses af omstående annonce, er der opstået 4 pladser ledige som natpatruljebetjente. Byrådet antog forleden de hidtidige dagbetjente. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

Man ser flere steder her i byen huse stå tomme og forladte, ruderne er ituslåede og bærer vidnesbyrd om anden molest. Hjørnestedet af Havgade og Strandgade ser således noget medtaget ud og generer hele kvarteret. Det forekommer os, at de respektive ejere hellere måtte slå lidt af i lejen og så få lejlighederne udlejet, end at få dem således ødelagte. Sådanne molesterede huse er ikke nogen pryd for vor by. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

De herværende fiskerfartøjer henligger endnu i havnen. Trawlfiskeriet med de mindre både på grundene langs sejlløbet giver et ret godt udbytte. En enkelt båd indbragte således for 22 kr. rødspætter. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

Et herværende blad meddelte forleden, at grosserer Lauritzen stod i begreb med at afhænde sin damper ”Nordsøen”. Meddelelsen viser sig at være forhastet; der bliver ikke noget af salget foreløbig. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.11.1898)

• 25.11:

Endelig kommer der meddelelse fra ministeriet til sognerådskontoret angående hædersgaven til de gamle krigere. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 25.11:

Samtlige herværende afholdsorganisationer vedtager på et fællesmøde i den nærmeste fremtid at lade afholde et offentligt protestmøde mod brændevinsskatten. Som talere vil blive indbudt folketingsmændene A. C. Meyer og Nielsen Grøn. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 25.11:

Dampskibet Georg afgik fra Esbjerg til Grimsby indehavende: 1.801 fustager smør, 333 kasser smør, 84 kasser æg, 101 baller salt flæsk, 8 fustager tarme, 100 colli affald, 78 colli fisk og 9 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 25.11:

Hr. Bertelsen dementerer Vestjyllands Socialdemokrats meddelelse om, at der forsøgsvis er sendt tre oksekroppe til England med en godtkøbsbemærkning om, at der tidligere er sendt meget kød ad samme rute. Denne bemærkning kan måske gøre sig i Grenaa. Her er den overflødig. Thi hvor meget kød, der end tidligere er sendt til England, må de tre oksekroppe vel dog betragtes som et forsøg. Eller er det måske meningen, at denne kæmpemæssige sending skal udgøre hele Londons kødforsyning. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 25.11:

Efter at liget af Anders Jørgen Christensen er begravet under ret stor deltagelse, særlig fra medlemmer af Arbejdsmændenes Fagforening, begraves liget af den forulykkede matros fra ”Botnia”, Carl Chr. Petersen. Her vises ingen stor deltagelse. Der er lige mødt så mange, at de kan putte kisten i graven. Pastor Melbye holder en kort sympatetisk tale. Mærkeligt nok, at Det Forenede Dampskibsselskab ikke viser den forulykkede matros en smule opmærksomhed. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 25.11:

Koncerten på Hotel Spangsberg er ikke særlig talrig besøgt. Der bydes på udmærket musik, der til tider dog måske er lidt for kraftig til indendørs koncert. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 26.11:

For en del år tilbage lå der nordvest for Esbjerg en del gravhøje. Nu er gravhøjene jævnede med jorden. Det hænder dog ret ofte, at man støder på levninger af disse gravsteder. Gartner Knudsen i Vognsbøl, hvis jord grænser lige op til Esbjergs jord, har således fundet ikke mindre end fem sådanne gravsteder på sin jordlod, der udgør 3 tdr. land. I dag stødte han atter på et gravkammer, ca. 1 alen nede i jorden. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 26.11:

For gadespektakler idømtes de to omtalte lærlinge hver 40 kr. i mulkt. Den ene, der tidligere har været i konflikt med politiet, begynder i aften afsoningen af den ham idømte bøde. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 26.11:

Tysk evert ”H. F. 42” indkom i dag med østers til Vendsyssels Fiskeforretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 26.11:

Den af redaktør Sundbo mod bogtrykker Jens Lund anlagte injuriesag var i dag for forligskommissionen. Sagen blev henvist til retten. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 26.11:

Annonce: Fra 1. januar 1899 vil der være at ansætte en politiassistent ved Esbjerg Købstads Politikorps. Med stillingen er forbunden en årlig lønning af 2.000 kr., stigende hvert 3. år med 200 kr. indtil 2.800 kr., samt i uniformsgodtgørelse 100 kr. årlig. Den der ansættes vil have at underkaste sig de bestemmelser med hensyn til selvpensionering, som måtte blive vedtagne af byrådet. Ansøgninger, bilagte med de fornødne oplysninger om alder og tidligere tjeneste, stiles til Esbjerg Byråd og indsendes til politimesteren i Esbjerg inden 5. december d.å. Esbjerg Politikammer, den 24. november 1898. Jespersen. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1898)

• 26.11:

Det herværende politi modtager meddelelse om, at politiet i Flensborg har anholdt en tyveknægt, der sikkert er identisk med den tyv, der har huseret her på egnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 26.11:

Ved snedker Christensens nye bygning nede ved Spangsberg braser stilladset pludseligt sammen og murermester Tranholm og murersvend Petersen styrter ned fra 3. sals højde. Førstnævnte slipper nogenlunde helskindet fra faldet, mens Petersen, der falder ned i en udgravning, forslår hovedet meget slemt. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 26.11:

Fiskerkutteren Harriet, skipper Andersen af Esbjerg, indkommer i Frederikshavns havn og meddeler, at den, da den natten mellem torsdag og fredag var på fiskeri ved Anholt (Sydvesthage) blev oversejlet af en tremastet skonnert, der fortsatte rejsen uden at stoppe, således at den foreløbig er ubekendt. Skonnerten mistede efter besætningens udsagn en del af sin rigning. Kutteren mistede sin mesanmast og en del af skanseklædningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898 og Jyllands-Posten 28.11.1898)

• 26.11:

Andelsmejeriet Jerne i Esbjerg afholder ekstraordinær generalforsamling på Højskolehjemmet, der er besøgt af over 100 andelshavere. Samtidig afleverer de respektive firmaer de nye udvidelsesarbejder på mejeriet. Det vedtages at fordele overskuddet på samme måde som i fjor. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 26.11:

Dampskibet Koldinghus afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 542 fustager smør, 743 kasser smør, 146 kasser æg, 2.489 baller salt flæsk, 5 fustager tarme, 22 crates fårekroppe, 42 baller fersk kød, 57 colli affald, 174 bundter huder, 412 colli fisk, 9 kurve gær, 10 colli frugt, 1 spand fløde og 20 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 26.11:

En uhyggelig afslutning fik et bryllup i Bramminge her sidste lørdag, idet det kom til slagsmål mellem brudegæsterne, hvorved der var en, som fik flere knivstik i hovedet. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 27.11:

Den enarmede kolportør er atter på spil. I en restauration i Nørregade laver han sådan et spektakel at værten må sende bud efter politiet. Kolportøren foretrækker at forsvinde inden politiet kommer. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 27.11:

”Galejslaven og hans datter”, som direktør Julius Jacobsens selskab opførte i aftes, er egentlig ikke noget skuespil, men en roman med nogle løst forbundne spændende optrin og en djævel samt en passende samling af engle. Af de rollehavende spillede fru Theodora Petersen aldeles fortrinligt som den gamle forstanderinde for klosteret, hvorimod selskabets sekundære kræfter, af hvilke flere var i ilden, var utilladeligt famlende. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.11.1898, 25.11.1898 og 28.11.1898)

• 27.11:

En tysker, der af politiet anholdtes som erhvervsløs, sendes over grænsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• ??.11:

Trawlfiskeriet på grundene langs indsejlingen giver fremdeles dets udøvere et godt udbytte. Fra en fiskeriven har vi modtaget en klage over, at der ved dette fiskeri indfanges en mængde undermålsfisk, der er aldeles værdiløse. Han anmoder politiet om at påse, at det for fiskebestanden ødelæggende fiskeri holdes indenfor lovlighedens grænser. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• ??.11:

Grosserer Lauritzen har købt fiskerdampskibet Melpomene. Hr. Lauritzen agter at sende skibet på fiskeri ved den skotske kyst. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• ??.11:

Til enken, Kongensgade 85, har Vestjyllands Socialdemokrat fra samtlige arbejdere på Tobaksfabrikken Esbjerg modtaget 11,05 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

I lørdags nat kom en mand ind på politistationen og forlangte politiets assistance til skilsmisse fra sin hustru. Den vagthavende betjent bad manden om at vente til solen brød frem næste morgen. Antageligt har dens stråler optøet de kolde hjerter. Manden har nemlig ikke senere meldt sig. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Et par joller havde sat deres trawl fast i telegrafkablet, der ligger i farvandet mellem Esbjerg og Fanø. I formiddags forsøgte man fra en større fiskerbåd at fiske trawlene op. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Fisker Wilhelm Petersen kommenterer i Vestjyllands Socialdemokrat en artikel af J. Gr. Pinholt om vestkystfiskeriet og vestkysthavnene, der blev bragt i Dansk Fiskeriforenings medlemsblad af 15. september d.å. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Den unge kontorist Anthonisen, der var ansat på Esbjerg Aktiebryggeris kontor og benyttede sin derværende stilling til at stjæle af kassen, modtager sin dom, der lyder på 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Gårdejer Chr. Madsen fra Tulsmark modtager sin dom på 3 gange 5 dages vand og brød for et frækt tyveri i Tarp Kro for godt fire måneder siden. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Klubdamerne fra Esbjerg kommer ofte viden omkring. En forhenværende klubdonna rejser således for tiden i Frankrig med et større cirkus, hvor hun optræder som balletdanserinde. En veninde, Sofie hedder hun nok, der også en kort tid optrådte ved nævnte cirkus, opgav kunsten. Hun hensidder for tiden i herværende arrest og venter på sin dom for utugtig adfærd. Således er livets omskiftelser. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.11.1898)

• 28.11:

Kvindelig Fremskridtsforening afholder medlemsmøde, hvor det vedtages at foreningen skal lade sig repræsentere ved et delegeretmøde i Aarhus den 11. december d.å., hvor der skal søges dannet et forbund omfattende samtlige kvindelige fremskridtsforeninger landet over. Til at repræsentere den herværende forening ved dette møde vælges foreningens sekretær Marie Madsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 28.11:

Så snart vinteren melder sin ankomst, kan man være sikker på, at skomager Schak holder sit indtog i Esbjerg. I går ankom den kendte størrelse og i nat kl. 12 indsattes han af politiet i det herværende arresthus, mægtig fuld som sædvanlig. Antagelig vil der blive forsøgt at få det gamle subjekt sendt over grænsen, da han oprindelig er hjemmehørende i Slesvig. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• ??.11:

Gartner Holm, der ejer jordstykket ude i Vognsbøl, hvor det formentlige gravsted findes, har tilskrevet direktøren for Oldnordisk Museum om det interessante fund. Antagelig vil der blive sendt en sagkyndig herover til at lede arbejdet ved udgravningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• ??.11:

Ved Industriforeningens uddeling af varelotteriets overskud er der indkommet 42 andragender. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Tegningen af de nye aktier i Esbjerg-Fanø Bank er nu sluttet. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

I nat har der atter stået et større slag i den berygtede klub Sønderjylland i Havnegade i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Der meddeltes forleden her i bladet, at en foredragsforening var under start. Der blev, så vidt jeg husker, nedsat et udvalg til at overveje sagen. Senere har man ikke hørt noget til det ny foretagende, og det kunne næsten se ud, som om det hele er gået i glemmebogen. Det var jo Fællesorganisationen, der rejste spørgsmålet. Nævnte forening plejer ellers nok at kunne gennemføre sine ideer. Jeg vil derfor gerne henstille til Fællesorganisationen hurtigst muligt at søge planen om en foredragsforening for Esbjerg realiseret. Sagen er for god til, at man kan lade den forsumpe. – – n. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Et forlydende vil vide, at plakattrykker Jens Lund aspirerer til redaktørposten ved ”Asfalten” i København. Hr. Lund har allerede skrevet et par prøvestile, som ganske faldt ind i bladets tone. Der er således godt håb om, at den uheldige bogtrykker kan få sig en retrætepost, når gesjæften ikke længere kan bære her på pladsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Bekendtgørelse: Da det er under overvejelse at optage en del af den såkaldte Strandby Bæk, nemlig strækningen fra Esbjerg-Varde Landevej og ud til havet, som et offentligt vandløb, anmodes herved alle og enhver, som måtte have noget herimod at erindre, om inden 4 uger fra dato at fremsætte dette skriftligt for nedennævnte kommunale bestyrelse. Et over vandløbet affattet nivellement samt udkast til regulativ henligger til eftersyn på sognerådets kontor, ligeledes i ovennævnte tidsrum. Esbjerg Sogneråd, den 28. november 1898. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Efter hvad vi fra pålidelig kilde har erfaret, vil landbetjenten i Skads Herred, Thomas Christensen, blive forflyttet til Bramminge fra 1. januar 1899. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898)

• 29.11:

Sognerådsforeningen for Ribe Amt holder møde på Højskolehjemmet i Esbjerg, hvor der forhandles om skoleloven og lov om afløsning af tiender. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1898 og 29.11.1898)

• 29.11:

Byggeforholdene på Nygårdsmark er til forhandling i et fællesmøde mellem sognerådet og bygningskommissionen. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 29.11:

Den nye bygningsvedtægt for Esbjerg Købstad behandles i byrådsmødet. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898 og 30.11.1898 samt Esbjerg Byrådsprotokol)

• 29.11:

I Esbjerg Teater opføres Bjørnstjerne Bjørnsons skuespil ”Leonarda” og Carl Møllers kåde farce ”Barn i kirke”. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898 og 30.11.1898)

• 29.11:

Politiet anholder en handelsrejsende for ulovlig handel med skind. Hans varer, der takseres til 660 kr., konfiskeres. Endvidere idømmes han en mulkt på 15 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 29.11:

Officererne fra kanonbåden Grønsund og et par politibetjente foretager en undersøgelse af trawlfiskernes fangst. En fisker får en del undermålsfisk konfiskeret og bliver tillige med et par andre noteret for at have solgt undermålsfisk. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 29.11:

Høker Jensens kone bliver i Jyllandsgade bidt i hånden af en hund tilhørende arkitekt Peters, så hånden hovner stærkt op. Hunden plejer ellers at stå bunden. Hvorledes den er sluppet løs, ved vi ikke. Det er i hvert fald uforsvarligt at slippe en så glubsk hund løs. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• ??.11:

Til enken, Kongensgade 85, har Vestjyllands Socialdemokrat endvidere modtaget fra Esbjerg Savværks arbejdere 5 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Vi har flere gange påtalt, at der var for lidt personale på Bramminge Banegård. Nu er der endelig kommet en elev mere. Det havde været bedre, om der var bleven ansat en assistent. Stationsforstanderen har nemlig både telegraf- og postvæsenet at passe, foruden Statsbanens sager. Så der er endnu for meget arbejde for personalet, da assistenterne tillige må fungere som postekspedienter. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Varde Avis indeholder en længere notits om ågersagen i Esbjerg. Bladet føjer følgende bemærkning til: ”Mærkværdigt er det, at det har kunnet gå godt så længe, og mærkværdigt, at kun et eneste af Esbjergbladene har fundet denne sag værdig til omtale”. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 30.11:

I amtsrådets møde vedtages det af udvalget udarbejdede forslag om ordningen af rådhusforholdene i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Det oplyses i amtsrådets møde, at Esbjerg-Darum-vejen har kostet 13.875,58 kr., heraf resterer der 4.670,62 kr., som udvalget vil have amtet til at betale. Amtet kan ikke bevilge beløbet, før broen over Sneum Å er overtaget af Darum Kommune. Derimod bevilger amtet 2.000 kr. til en udbedring af broen over Sneum Å. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Amtsrådet vedtager, at politibetjenten i Skads flyttes til Bramminge. Der indrettes her station med detentionslokale og telefon. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Amtsrådet vedtager at bevilge 500 kr. til kloakledninger i Bramminge. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Kreaturmarkedet er tilført 260 kreaturer. Priserne er opadgående, og de tilførte kreaturer bliver så godt som udsolgte. En del fremmede købere har indfundet sig. Alle kreaturerne nedslagtes her i ugens løb. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Andelsslagteriets kreaturslagteri er taget i brug i dag. Det er ikke fuldstændig færdigt, men er så vidt fremme, at slagtningen uhindret kan foregå. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Tysk evert ”P. C. 26” indkom i formiddags med 15.000 østers til fiskeeksportørerne Svarre & Sørensen. Fartøjet var ventet i lørdags, men var på grund af tykning [usigtbart vejr, red.] drevet ud af kurs. Vagerdamperen Nordsøen fandt everten helt nede ved Ringkøbing. Damperen tog fartøjet på slæb til Grådyb. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

Dampskibet Koldinghus indkom i formiddags kl. 11 fra Parkeston med 3 passagerer og stykgods. Skibet skulle være indkommet i morges kl. 5, men var af storm over Nordsøen blevet forsinket. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 30.11:

En 13-årig dreng, som kører med en trækvogn i Kongensgade i nærheden af Østergade, påkøres af en hurtigt kørende vogn. Trækvognen væltes, og drengen får et stærkt slag over øjet. Den alt for hurtige kusk forsvinder uden at hjælpe drengen. Det ville være heldigt, om politiet kunne påse, at kørslen ikke bliver alt for vild. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• 30.11:

Trafikken ved Esbjerg Banegård har i november måned i år været ret betydelig. Indtægten ved billetsalget, abonnement og rejsegods udgør således 12.700 kr.; for fragt og ilgods 79.012 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 30.11:

Esbjerg Toldintrader har ifølge Jyllands-Posten i november måned 1898 udgjort: Indførselstold 19.696,17 kr., krigsskat 60,40 kr., pakhusleje 26,55 kr., forskellige indtægter 7,77 kr. I alt 19.790,89 kr. Godtgørelserne har udgjort 2.327,50 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• 30.11:

Esbjerg Toldintrader har i november måned d.å. udgjort 19.790,89 kr. mod 15.271 kr. i samme måned i fjor. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 01.12:

Det nedsatte udvalg vedr. foredragsforeningen holder møde i morgen aften. Der vil i den nærmeste fremtid blive afholdt et offentlig møde om sagen. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.11.1898)

• 01.12:

Fire tyske slagtersvende fra Schaub & Co. – Conrad Craus, Michael Cordan, Richard Poul Sommer og Steller – overfalder vægter Knudsen. Tre af banditterne flygter men anholdes i Bramminge. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

En betler anholdtes i aftes og indsattes i arresten. En anden betler afgår i dag til Fanø til et ophold på 60 dage på Tvangsarbejdsgården. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

De herværende arrestlokaler er atter overfyldt. En del arrestanter afgår i dag til Varde. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

For værtshusspektakel i aftes blev en i dag i politiretten idømt en bøde. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

Bekendtgørelse: Fra den 1. ds. inddrages Norgesgade under den lokale omdeling af postforsendelser. Fra samme tid vil posten blive omdelt 2 gange daglig ved landpostbud på Boldesagervej indtil viadukten, Rolfsgade indtil Østergade, Frodesgade indtil Englandsgade, Skjoldsgade indtil Strandbygade og Strandbygade indtil Strandby Kro. Esbjerg Postkontor, den 1. december 1898. C. P. Schøning. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

Dampmuddermaskinen Gefion er indkommen i havnen for at få sine kedler renset m.m. Gefion arbejder som bekendt på gennemgravningen af Grådybsbarren. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.12.1898)

• 01.12:

Sønderjysk Forening afholder et møde på Hotel Royal, hvor fru Kieler fra Frederiksborg taler om minderne fra 1848, med fremstilling af dertil udførte billeder. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.11.1898 og 01.12.1898)

• 01.12:

Tysk evert ”S. B. 63” indkommer med 15.000 østers til fiskeeksportørerne Svarre & Co. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• ??.12:

Under forhøret over de fire tyske bøller fra Tarmsliberiet, der forleden nat overfaldt og skamslog vægter Knudsen, er det blevet oplyst, at sliberiets mester, Schultz, har hjulpet banditterne med at komme bort fra byen onsdag nat og bl.a. har udbetalt dem deres løn. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• ??.12:

For løsagtighed er Sofie blevet dømt til 10 dages fængsel på vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• ??.12:

Til enken i Kongensgade 85 er under mærket S. P. indkommen 5 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• 02.12:

Esbjerg Smørpakkeri har i det sidste år haft en omsætning, der andrager ca. 5 mio. kroner. De af os tidligere omtalte udvidelser af pakkeriet vil koste ca. 40.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• 02.12:

Den stærke sydvestlige storm presser i dag vandet ind i havnen. Ved 11-tiden i formiddags, da der var lavvandstide, stod vandet 1 fod over almindeligt højvande. Vagerdamperen Nordsøen, der i går skulle være udgået med post, lønninger og proviant til fyrskibenes mandskab, henligger endnu i havnen, da det er umuligt for skibet at gå ud i den oprørte sø. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• 02.12:

En tysker, der af politiet i Fredericia havde fået tilhold om at forlade landet, anholdes af politiet i Esbjerg og vil ikke undgå straf. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 02.12:

Til byrådsmødet har samtlige medlemmer givet møde. Mødet varer omtrent i 3 timer og overværes af en del tilhørere, bl.a. politiassistent Thorsen og en del bygningshåndværkere. Formanden meddeler, at byrådet har ansat samtlige nuværende dag- og natbetjente. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 02.12:

Bygningsvedtægten er atter til forhandling i byrådets møde. Takket være Møllers mange ændringer trækker forhandlingerne om denne sag ud et par timers tid. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 02.12:

Politivedtægten er til 1. behandling i byrådets møde. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 02.12:

Da en af Andelsmejeriets mælkevogne holder i Danmarksgade og kusken, Jørgen Sørensen, er i færd med at sælge mælk, blæser der pludselig en vinduesrude ud på 1. sal og glasstumperne ryger ned i hovedet på hestene, der bliver sky og sætter i vildt løb ned ad gaden. Kusken får fat i vognen og kravler op bag på den høje mælkevogn, hen på bukken, får fat i tømmen og får derved hestene standset. Det kan man kalde en kusk med åndsnærværelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1898)

• 02.12:

En dreng, søn af en i Tjæreborg bosiddende smed, afgår ved døden efter leg i en sandgrav i Tjæreborg. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1898)

• 02.12:

En nærgående mandsperson har i den senere tid ofte vist generende opførsel overfor damer, der passerede gaderne ved aftenstider. I fredags aftes, da et postbud var i lag med at tømme brevkassen ved Smedegade, var fyren atter på spil og søgte at påtvinge en dame sit selskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 02.12:

Indenrigsministeren har i henhold til lov nr. 73 af 23. maj 1873 § 9 under 2. ds. meddelt samtykke til den af Esbjerg Byråd i medfør af lov nr. 36 af 19. marts 1898 § 8, sidste stykke, affattede vedtægt for, i hvilket omfang de i lov [af, red.] 29. december 1857 § 58 omhandlende næringsadkomster kan meddeles i Esbjerg Købstad. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 03.12:

Stormen rasede med stor heftighed over byen og havnen sidste nat. I morges ved 6-tiden stod vandet op til midten af fiskehallen ved Fiskerihavnen, lige som Forhavnskajen var helt oversvømmet. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 03.12:

Aug. Hansen åbner Kaffeforeningen Tagal, Kongensgade 51. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898)

• 03.12:

Skomager Schak afgår under ledsagelse af sognefogeden til grænsen, hvor man vil se at blive den besværlige gæst kvit. Formodentlig varer det ikke længe, før han atter aflægger Esbjerg et besøg. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 03.12:

En mand morede sig i middags med at prygle løs på sine heste, der var forspændt en kulvogn, der holdt uden for Bøtkers Trælasthandel. Lidt mindre voldsomhed fra kuskens side ville sikkert have været på sin plads. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 03.12:

Annonce: Mine ærede kunder og dem, som fremdeles vil unde mig deres søgning, gøres opmærksom på, at min mælkeforsyning er flyttet fra Torvegade til hjørnet af Skolegade og Kronprinsensgade. Og anbefaler jeg mig med sød mælk, håndskummet mælk, skummet mælk, kærnemælk, pisket fløde, fineste mejerismør samt viktualiehandel. A. Olesen. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898)

• 03.12:

Dampskibet Koldinghus afgår fra Esbjerg til Parkeston medtagende 646 fustager smør, 801 kasser smør, 217 kasser æg, 3.456 baller salt flæsk, 20 fustager svineprodukter, 11 fustager tarme, 50 fustager fedt, 17 crates fårekroppe, 83 baller fersk kød, 52 colli affald, 98 bundter huder, 120 colli fisk, 9 kurve gær, 9 colli vildt, 26 spande fløde, 10 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 03.12:

Aktieselskabet Darum Forsamlingshus holdt sidste lørdag et større gilde for aktionærerne med familie. Festen begyndte med taler og sang, og den vellykkede sammenkomst endte med musik og dans til langt ud på natten. Dagen efter blev alle sognets børn budt sammen til kaffe og dans. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 04.12:

I Esbjerg Teater opføres det morsomme lystspil ”Plader” og farcen ”Barn i kirke”. Besøget er godt og bifaldet livligt. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.12.1898 og 05.12.1898)

• 04.12:

Natten mellem fredag og lørdag indstrandede her ved havnen en fustage fedt. Fustagen, der bjærgedes i land af entreprenør Hoffmanns folk, blev henlagt på havnepladsen, ligesom der skete anmeldelse til havnevæsenet om indstrandingen. Da man i går undersøgte fustagen viste det sig, at indholdet var stjålet. Politiet er nu på jagt efter de fedtede tyveknægte. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1898)

• 04.12:

For gadespektakler puttedes i aftes to i brummen. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1898)

• ??.12:

Politiet har nu fået klarhed over, hvorledes fedtet er forsvundet af den indstrandede fedtfustage. Da bjærgeren forleden ville se til tønden, der indeholdt 200 pd. fedt, var den omringet af en hel del folk, der fyldte fedtet i medbragte spande. Den slags fedteri kan politiet ikke lide, og de kan nu vente at komme til at aflægge et besøg i politiretten, hvor de sikkert vil blive belært om, at den slags ”fedtmule” ikke er tilladt. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 05.12:

De unge mennesker, der i år fylder 17 år, må huske på at melde sig til indskrivelse i lægdsrullen inden udgangen af december måned. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1898)

• 06.12:

I denne tid er man i travl virksomhed med at lægge nye vandledninger på Forhavnskajen. Havnen har tidligere fået vandet fra det lille vandværk ved Havnevejen, men skal nu have vandet fra Esbjerg Vandværk. Der skal efterhånden lægges vandrør hele havnepladsen rundt. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 06.12:

Vagerdamperen Nordsøen, der skulle være udgået til fyrskibene den 1. december, har endnu ikke turdet vove turen. En del af fyrskibenes mandskab, der havde haft permission og skulle returnere med Nordsøen, opholder sig derfor i disse dage i Esbjerg. Mudderdamperen Gefion henligger ligeledes i havnen og venter på gunstigt vejr. Fiskeriet er naturligvis fuldstændig indstillet i dette stormvejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 06.12:

Til pladserne som natpatruljebetjent i Esbjerg er i alt indkommet 151 ansøgninger. Der skal, som bekendt, kun ansættes 4 nye betjente. Om pladsen som politiassistent i Esbjerg er indkommet i alt 32 ansøgninger. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 06.12:

Politiet og distriktslægen foretager det legale ligsyn over smed Pedersens barn i Tjæreborg, der i fredags blev kvalt i en grusgrav. Lægens erklæring går ud på, at barnet er død af kvælning. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 06.12:

Annonce: Da jeg atter har overtaget min restauration, anbefaler jeg samme til det ærede publikum. J. P. Keller. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898)

• 06.12:

Politivedtægten er til 2. behandling og vedtages af Esbjerg Byråd. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898, 07.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 06.12:

Bygningsvedtægten for Esbjerg Købstad vedtages af Esbjerg Byråd ved 3. og sidste behandling. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1898, 07.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 06.12:

Den unge pige, der forleden sattes under anholdelse for at have stjålet tøj fra et tørreloft, idømmes 20 dages fængsel på sædvanlig fangekost. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 06.12:

En hjemløs slesviger, der er født før krigen 1864, gæster Esbjerg, hvor han søger at slå mønt hos kommunens kasserer. Dette mislykkes for ham, og i stedet indsættes han i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 06.12:

Dampskibet Expres afgik fra Esbjerg tirsdag eftermiddag til Grimsby medtagende 577 fustager smør, 134 kasser smør, 5 kasser æg, 27 baller salt flæsk, 9 fustager tarme, 60 colli affald, 20 colli fisk, 5 kurve gær, 2 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 06.12:

Dampskibet N. J. Fjord afgik fra Esbjerg tirsdag aften til Parkeston medtagende 1.334 fustager smør, 596 kasser smør, 27 kasser æg, 4.333 baller salt flæsk, 3 fustager svineprodukter, 40 baller fersk kød, 24 colli affald, 112 colli fisk, 7 kurve gær, 10 colli vildt, 25 spande fløde, 5 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 06.12:

Skoledirektionen for Skads m.fl. herreder har under 6. december konstitueret eksamineret lærerinde Anna D. Hansen som førstelærerinde ved Esbjerg Borgerskole. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• 06.12:

En slagtermester henvender sig til det herværende politi og beder dette at tage affære og mulig skaffe ham sine penge tilbage fra en her i Esbjerg velkendt slagtersvend, der i stedet for som aftalt at opkøbe kreaturer for et udleveret kontant beløb er taget til København. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• ??.12:

På Darum Strand opdrev under sidste storm otte tønder svinefedt, som vejede ca. 500 pd. stykket samt nogle sække maltspirer. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• ??.12:

Schaub & Co. har i et par herværende blade fået optaget et indlæg, hvori firmaet søger at klare sig bort fra ansvaret for deres tyske arbejderes bøllebedrifter. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• ??.12:

Udvandringen. Ifølge telegram til H. N. Friis, er Dominion-linjens ekspresdamper New England ankommen til Boston 2. december og American-linjens St. Louis til New York 3. december. Alt vel. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• ??.12:

En former fra Esbjerg, som for nogen tid siden frastjal en tjenestekarl 50 kr., er ved Ribe Købstads Ret dømt til 2 gange 5 dages vand og brød og sagsomkostningerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 07.12:

Sagfører Erichsen giver i Vestjyllands Socialdemokrat nogle bemærkninger angående en her ved retten afgjort sag om åger. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 07.12:

Kreaturmarkedet var i dag tilført ca. 300 kreaturer. Der havde indfundet sig en del fremmede købere, til trods herfor var priserne nedadgående. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 07.12:

Vagerdamperen Nordsøen udgik endelig i morges kl. 7 for at forsøge at nå ud til fyrskibene med post og proviant. Hvis havet endnu skulle være i sådant oprør, at skibet ikke kunne gå ind, vil det lægge op ude ved Skallingen og vente på gunstigt vejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 07.12:

Trawlfiskerne er i dag ude på fiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.12.1898)

• 07.12:

Dampskibet Elga afgik fra Esbjerg onsdag eftermiddag kl. 4 til Altona medtagende 54 fustager tarme. Dampskibet Botnia afgik fra Esbjerg onsdag aften kl. 6 til Parkeston medtagende 643 fustager smør, 484 kasser smør, 5 kasser æg, 516 baller salt flæsk, 15 fustager tarme, 6 colli affald, 11 colli fisk, 3 colli vildt, 12 spande fløde, 1 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• ??.12:

En herværende malermester har til politiet anmeldt en 11-årig pige for tyveri. Pigen har bl.a. taget varer på malermesterens regning hos forskellige handlende. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• ??.12:

Forleden bortbyttede en tidligere kelner sit gevær til en herværende slagtermester og fik en gammel arbejdsvogn i bytte. Hvem der gjorde den bedste handel, er vanskelig at sige. Bøssen skød nemlig så skævt, så en skeløjet måtte le og af vognen var der ikke stort andet end hjulene tilbage. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• 08.12:

Vestjyllands Socialdemokrat giver et gensvar til sagfører Erichsens artikel angående ågersagen i bladets gårsdagsnummer. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 08.12:

Vestjyllands Socialdemokrat tiltræder Østsjællands Folkeblads udtalelse om, at man til juletiden gør klogest i kun at indrykke avertissementer i de lokale blade – og ikke i de papirer, som københavnske så vel som andre agenter undertiden spekulerer i. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 08.12:

En ny fedtfustage er i dag indstrandet neden for Hans Jensens Teglværk. Spånsen var slået ud og en lang pind var stukket ned i fedtet. Tønden var på den ene ende mærket K., endvidere N. J. Starck 339. 59. Tøndens anden ende var mærket S. C. O. og endnu et bogstav, der var omtrentlig udvisket. Alt synes således at tyde på, at et skib, lastet med fedtfustager, må være forlist i de sidste dages stormvejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 08.12:

Usædvanlig højvande findes i dag i den herværende havn. I formiddags var vandstanden således ca. 4 fod over dagligt højvande. Den høje vandstand bringer selvfølgelig en del forstyrrelse, særlig i Fiskerihavnen. Et par hyttefade har således taget udgangsbillet. De er drevet i land neden for Hans Jensens Teglværk. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 08.12:

Vagerdamperen Nordsøen nåede i går eftermiddags ved 4-tiden at få forbindelse med fyrskibene. Skibet indkom i den herværende havn i går aftes kl. 8 og tog atter ud på søen i morges. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.12.1898)

• 08.12:

Mødet på Hotel Spangsberg om oprettelse af en foredragsforening for Esbjerg har ikke samlet nogen stor forsamling. Men alle de mødte er godt stemte for oprettelsen af en foredragsforening og indmelder sig som medlemmer af den nystiftede forening. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.12.1898, 08.12.1898-10.12.1898)

• 09.12:

En mand er indsat i arresten sigtet for at have stjålet et par sko. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• 09.12:

Vestjyllands Socialdemokrat giver plads til endnu et indlæg om ågersagen. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898)

• 09.12:

A. Simonsens blomsterforretning i Kirkegade flytter til Kongensgade 52. Firmanavnet ændres desuden til Blomsterforretningen Safrano. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 10.12:

På mandag kommer den kommunale vedtægt til første behandling i Esbjerg Byråd. Det er derfor af interesse allerede nu at erfare lidt om, hvilke bestemmelser af vigtighed, der kan indsættes på en sådan vedtægt. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.12.1898)

• 10.12:

Tegningen af aktier i Esbjerg Valsemølle finder sted fra den 10. til den 16. december hos Handelsbanken i Esbjerg, hvor driftsprospekt henligger til eftersyn. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898 og 10.12.1898)

• 10.12:

Annonce: Carl Hansens Hattefabrik, Kongensgade 56, anbefaler et stort udvalg i silke- og filthatte. Bedste kvalitet og billigste priser. Eneste hattemager her på pladsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.12.1898)

• 10.12:

En portør får sin ene finger knust under rangeringen på den herværende banegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 11.12:

Dampskibet Koldinghuus afgik fra Esbjerg den 11. december, morgen kl. 8 til Parkeston indehavende: 572 fustager smør, 804 kasser smør, 220 kasser æg, 3.916 baller salt flæsk, 70 baller flæsk, 5 fustager tarme, 50 fustager fedt, 7 crates fårekroppe, 72 baller fersk kød, 43 kolli affald, 21 bundter huder, 114 kolli fisk, 9 kurve gær, 15 kolli vildt, 29 spande fløde og 9 kolli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 11.12:

Handelsskolen agter at udvide undervisningen i skolen og lader i den anledning afholde offentlig foredrag på Hotel Royal. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.12.1898 og 12.12.1898)

• 11.12:

Dilettantforestillingerne lørdag og søndag var udmærket besøgte og gav et betydeligt overskud for Værneforeningen. De optrædende lønnedes med stærkt bifald af det begejstrede publikum. Dilettanterne vil på onsdag aften gentage forestillingen og lade overskuddet tilfalde trængende i Esbjerg. Pengene bliver uddelt et par dage før jul – i portioner a 5 kr. og fordelingen foretages af herredsfoged Jespersen og bestyrelsen for De Fattiges Kasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• ??.12:

Ude i Frodesgade ville en murermester forleden benytte et kælderrum i hans under opførelse værende bygning til kalkkule. Kalken blev læsket og derefter hældt ned i rummet. Den nye mur kunne, som naturligt er, ikke modstå presset af kalken og væltede ned, hvorefter kalken stod ud over hele kælderrummet. Det blev således en tvivlsom besparelse, at undlade at grave en kalkkule. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• ??.12:

For værtshusspektakler idømtes en forhenværende foreningsvært 40 kr. i mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Sidste nat var der atter en farlig ballade i og udenfor klubben Sønderjylland i Havnegade. Gadens beboere forstyrredes stadigt i deres nattesøvn ved råb og skrig. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

I Vestjyllands Socialdemokrat kommenteres ågersagen endnu en gang. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Avertissementer til juletiden gør man klogest i kun at indrykke i de lokale blade, som bliver læst og som har den største udbredelse, og ikke i de papirer, som forskellige uden- eller indenbys agenter spekulerer i ved juletid, de såkaldte ”juleaviser”, som bare bruges til makulatur. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Fiskerne har begyndt at forberede sig til vinterlejet. Flere både har allerede aftaget sejl og henlagt redskaberne. For de fleste fiskeres vedkommende bliver det smalhals for vinteren, da udbyttet af fiskeriet har været ringe. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Toldkrydseren fra Sønderho er indkommet på reden. Mandskabet vil i de nærmeste dage blive afmønstret. Krydseren genoptager først sin virksomhed til 1. marts. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Vestjyllands Socialdemokrat oplyser, at overkelner E. Henriksen på Centralhotellet fra 1. april skal overtage stillingen som vært i Handels- og Kontoristforeningen i Aarhus. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

To fiskekuttere, Marie og Søfuglen her fra Esbjerg, har man til i dag ikke hørt fra siden d. 2. december, da de fiskede ved Anholt. I eftermiddag skal der imidlertid være kommet brev til fiskernes herværende slægtninge om, at kutteren Marie efter en meget streng sejlads er drevet ind til Frederikshavn, og at Søfuglen, som har ligget for anker ved Anholt, sandsynligvis er nået ind til Grenaa. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898)

• 12.12:

Ved Esbjerg Byråds møde er første sag på dagsordenen en meddelelse fra stiftamtet, hvori det oplyses, at amtsrådet har vedtaget amtsrådets indstilling angående rådhus- og sygehusforholdene i Esbjerg. Forslaget går nu til indenrigsministeriets approbation. – Til efterretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 12.12:

Anden sag på dagsordenen er en skrivelse fra indenrigsministeriet, hvori meddeles, at ministeriet har stadfæstet den af byrådet vedtagne beværtervedtægt. – Til efterretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 12.12:

Tredje sag på dagsordenen er behandlingen af et af vedkommende udvalg udarbejdet udkast til betænkning angående en vedtægt for bunden næring og inddelingen af næringsveje. Det fremlagte udkast er væsentligst udarbejdet efter de for Aarhus og Horsens gældende regler, hvor der gælder særlige bestemmelser for fabriksvirksomheder m.m. Betænkningen vedtages uden særlig afstemning. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 12.12:

Den kommunale vedtægt for Esbjerg er til 1. behandling i byrådsmødet. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 12.12:

Byrådet vedtager i det lukkede møde med 7 stemmer mod 7 ikke at vælge noget udvalg til at forhandle om ordningen af byggeforholdene på Nygårdsmark. Sognerådet, der til dels selv bærer skylden for de uheldige forhold, må således selv bære ansvaret indtil nytår. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 12.12:

I byrådets lukkede møde antoges følgende til natbetjente efter herredsfogedens indstilling: Forhenværende gendarm Hansen, gårdejer Jørgen Kjeldsen, Allerup, smed S. Lauridsen og telegrafbud Petersen. Flertallet af byrådsmedlemmerne var misfornøjet over, at herredsfogeden ikke havde foretaget dobbelt indstilling. Det forekommer også os, at herredsfogeden burde have været så hensynsfuld. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 12.12:

Opdagelsesbetjent ved 6. Kriminalkammer, løjtnant H. Schousboe, blev i det lukkede byrådsmøde efter herredsfogedens indstilling antaget som politiassistent i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• ??.12:

Andelsslagteriets kreaturslagteri afleveredes forleden af entreprenøren til slagteriets bestyrelse. Slagteriet er indrettet efter alle nutidens fordringer. Vi har jo alt tidligere i en artikel her i bladet omtalt slagteriets indretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 13.12:

Sidste nat rasede en orkanagtig storm af nordvest over vestkysten. Her i byen gik en del vinduer og tagsten i løbet. Fra Harboøre skrives til os, at skibe har været lige ved at strande, men undgik i sidste øjeblik de farlige revler. Havet har taget store stykker jord af skrænten ud til havet, lige som en del af fiskernes redskaber er bortskyllede. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Ikke mindre end otte dampskibe lader og losser i dag i herværende havn. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Kanonbåden Grønsund må af hensyn til den stærke storm af sydvest opsætte sin rejse til København til i morgen. Man er i dag i travl virksomhed om bord for at berede sig til rejsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.12.1898 og 13.12.1898)

• 13.12:

En masketyv er anholdt af det herværende politi og indsat i arresten. Foreløbig har han tilstået sig skyldig i otte tyverier, heraf flere indbrudstyverier. Tyven hedder Jens Cilius og har flere gange været straffet for tyverier. Han er ca. 22 år gammel og lever af at vagabondere og stjæle. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Den enarmede kolportør indsattes atter i går i arresten for gadeoptøjer og værtshusspektakler. I politiretten i dag idømtes han for dette forhold 30 kr. i mulkt, endvidere idømtes han en lignende bøde for ulovlig kolportage. – Så går han atter på en svedetur. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Til A. Christensens enke, Kongensgade 85, er der af privat vej indkommet 119 kr. På nærværende blads kontor er indkommet 21,05 kr., altså i alt 140,05 kr., hvilket må betragtes som et godt resultat. Vi bringer enkens og vor tak til giverne. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Foredragsforeningens bestyrelse konstituerer sig ved et bestyrelsesmøde med redaktør Sundbo som formand, cand. mag. Christiansen som næstformand og sekretær, og købmand, cand. pharm. Viggo Jensen som kasserer. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 13.12:

I Vestjyllands Socialdemokrat annonceres en række kirkelige foredrag, som vil tage deres begyndelse efter jul. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 13.12:

Dampskibet Olga afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 2.115 baller salt flæsk, 1 fustage svineprodukter, 6 colli affald. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 13.12:

Dampskibet Express afgår fra Esbjerg til Grimsby indehavende: 564 fustager smør, 217 kasser smør, 21 kasser æg, 29 baller salt flæsk, 9 fustager tarme, 16 baller fersk kød, 51 colli affald, 3 colli fisk, 5 kurve gær, 2 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 13.12:

Dampskibet N. J. Fjord afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende:1.380 fustager smør, 770 kasser smør, 21 kasser æg, 2.531 baller salt flæsk, 6 baller får, 15 fustager tarme, 5 crates fårekroppe, 10 baller fersk kød, 33 colli affald, 84 bundter huder, 88 colli fisk, 7 kurve gær, 5 colli vildt, 25 spande fløde, 43 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 14.12:

Den store 4-etagers ejendom, der for tiden er under opførelse på hjørnet af Skolegade og Englandsgade, styrter sammen. Ejendommen, der ejes af teglværksejer Hans Jensen og opføres af murermester Chr. Petersen, var lige kommen under tag og nærmede sig således sin fuldendelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898-23.12.1898)

• 14.12:

På grund af den sørgelige ulykke, som er sket her i byen i dag, aflyses teaterforestillingen i aften. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 14.12:

Kreaturmarkedet var i dag tilført 450 kreaturer. Prisen omtrent som ved sidste marked. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 14.12:

Den tyske fiskekutter, der forleden var her i havnen med østers til fiskeeksportør Svarrer, synes at være forfulgt af uheld. På rejsen til Esbjerg drev skibet ud af kurs, og vagerdamperen Nordsøen måtte tage fartøjet med på slæb. Da fartøjet i lørdags var for udgående, strandede det ovre på nordspidsen af Fanø, hvor det står endnu. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.12.1898)

• 14.12:

En tyveknægt anholdtes af det herværende politi og indsattes i arresten. Han havde stået i ledtog med en tidligere anholdt massetyv. Fyren var på vej til Tyskland og blev således nappet i flugten. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 14.12:

Dampskibet Botnia afgik fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 680 fustager smør, 488 kasser smør, 7 kasser æg, 345 baller salt flæsk, 5 colli affald, 6 colli fisk, 10 spande fløde, 1 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 14.12:

Smørudførslen. Med Det Forenede Dampskibsselskabs skibe er i forløbne uge afskibet fra danske havne til Parkeston (den 13. og 14.) 2.060 fustager, til Newcastle 9.144 fustager, til Leith 1.877 fustager og til Grimsby 2.653 fustager, i alt 15.734 fustager. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 15.12:

Statens Kreaturslagteri på havnens terræn nærmer sig nu sin fuldførelse. De syv slagtehuse er for så vidt færdige, og for de flestes vedkommende allerede taget i brug. Det store nye 2-etagers kølehus er ligeledes snart færdigt. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 15.12:

En orkanagtig storm, ledsaget af haglbyger, har atter i nat raset over Esbjerg. Dampskibet Botnia, der afgik her fra byen i aftes, henligger endnu i formiddags, grundet på stormen, under Skallingen. Et hyttefad, fyldt med østers, tilhørende fiskeeksportør Svarrer, er drevet i land omme ved Måde Teglværk. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 15.12:

Annonce: Indmeldelser til Esbjerg Handelsskole modtages og nærmere oplysninger om program etc. gives af hr. realskolebst. Rybner Pedersen, der træffes daglig mellem 1-2. Bestyrelsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 15.12:

Annonce: Et cylinderur er fundet og kan afhentes i Danmarksgade 56, Edvard Lützen mod en dusør og betalingen af dette avertissement. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 15.12:

Annonce: Et sølvur er fundet og kan afhentes hos brolægger Christiansen, Nørregade, mod betaling af dette avertissement. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898)

• 15.12:

I byrådsmødet vedtages den kommunale vedtægt for Esbjerg Købstad ved 2. behandling med 11 stemmer mod 3. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.12.1898-17.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• ??.12:

Slagter G. Olsen, Esbjerg, solgte forleden en hest til en slagter i Bramminge for 200 pd. kaffebønner og 5 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 16.12:

I dag foretages der oprydning på ulykkesstedet. Det forekommer os mærkeligt, at man ikke først sørger for at få Skolegade ryddeliggjort, så denne gade atter kunne blive åbnet for færdslen. Bygningskommissionen har i dag undersøgt pladsen og vil nu indsende en erklæring til politimesteren, hvorefter denne vil tage affære. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.12.1898)

• 16.12:

Annonce: Total udsalg. På grund af forretningens afståelse udsælges hele mit lager af isenkram til meget lave priser. Store varepartier 20, 30, 40 pct. under prisen. P. A. Pallesen, Kongensgade 61. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.12.1898)

• 16.12:

Læge P. N. Fenger har i går af mægler N. Beck i Esbjerg købt ½ td. land ved Bramminge Station. Jorden er ifølge ”L. Dbl.” bestemt til fabriksanlæg, hvortil den er særlig skikket, da den ligger lige ved jernbanens pakhus. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 16.12:

Aktieselskabet Esbjerg Realskole afholder sin årlige generalforsamling. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 16.12:

Dampskibet Georg afgik fra Esbjerg den 16. december nat kl. 2 til Grimsby indehavende: 2.089 fustager smør, 285 kasser smør, 83 kasser æg, 99 baller salt flæsk, 4 fustager svineprodukter, 11 fustager tarme, 92 colli affald, 5 colli fisk, 6 colli vildt, 3 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 17.12:

Det københavnske blad Forposten indeholder i dag følgende meddelelse: ”For nogen tid siden forsvandt en i Esbjerg boende direktør for Fiskeriforeningen Frem, efterladende en række bedrøvede kreditorer. Samtidig med ham forsvandt en bekendt Demimonde-dame Johanne. Efter hvad der meddeles os, skal der i går være kommet efterretning til deres familie om, at de har begået dobbelt-selvmord i en engelsk by”. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 17.12:

Mange emigranter hjemkommer i denne tid fra Amerika for at tilbringe julen i hjemmet. Ca. 100 emigranter ankom således i morges over England til Esbjerg. Efter at have styrket sig ved en solid frokost på Hotel Esbjerg rejste de videre med middagstoget, hvor de fyldte tre 3. klasses passagervogne og deres baggage to pakvogne. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 17.12:

Mudderdamperen Gefion foretager i dag opmudringsarbejde ud for indsejlingen til dokhavnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 17.12:

Arbejdsmændenes Fagforening afholder en vellykket sammenkomst på Hotel Spangsberg for foreningens medlemmer med damer. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898 og 19.12.1898)

• 17.12:

For tyveri, betleri og ran [ulovlig tilegnelse af løsøre, der befinder sig i en anden persons varetægt, red.] idømmes arrestanten Andreas Marius Petersen 30 dages vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 17.12:

Dampskibet Koldinghus afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 1.376 fustager og 986 kasser smør, 186 kasser æg, 3.003 baller salt flæsk, 16 fustager svineprodukter, 32 baller pork, 10 fustager tarme, 34 baller fersk kød, 46 colli affald, 10 bundter huder, 155 colli fisk, 8 kurve gær, 6 colli vildt, 31 spande fløde, 10 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 17.12:

Skoledirektionen for Skads m.fl. herreder har under 17. december antaget seminarist H. P. Hansen som timelærer ved Esbjerg Borgerskole i stedet for seminarist J. E. Hildebrand, som har fået anden ansættelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898 og Ribe Stiftstidende 20.12.1898)

• 17.12:

Skoledirektionen for Skads m.fl. herreder har under 17. december konstitueret eksam. lærerinde Hansine Grønbech som lærerinde ved Tjæreborg Skole i stedet for eksam. lærerinde Laurine Nielsen, som har fået anden ansættelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898 og Ribe Stiftstidende 20.12.1898)

• 18.12:

Sangforeningen Brage giver sammen med dilettanterne forestilling i teatersalen på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.12.1898 og 19.12.1898)

• 18.12:

Syforeningen foretager på Højskolehjemmet sin årlige uddeling af gaver til fattige børn. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.12.1898 og 20.12.1898)

• 18.12:

Den enarmede kolportør indsattes atter i går i arresten for værtshusspektakler. Han vil nu få lov til at tilbringe julen i ro i arresten. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 18.12:

En betler indsættes i det herværende arresthus. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 18.12:

Juleudstillingerne tog sig glimrende ud i aftes i de stærkt oplyste butikker, der holdtes åbne fra kl. 4 eftermiddag. En tæt folkestrøm bølgede gennem gaderne, ligesom der var et livligt rykind i butikkerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 18.12:

Fiskedamperen Dania, kaptajn H. Hansen af Esbjerg, indkom den 18. december til Frederikshavn. Skibet er ifølge Frederikshavn Avis udlejet af rederiet i ca. en måned til at drive forsøgsfiskeri af sild i Skagerrak for fiskehandler Thomas Brønnum, som selv vil følge skibet og drive fiskeriet med et af ham opfundet redskab. Staten har garanteret 4.000 kr., såfremt forsøget mislykkes. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• ??.12:

Den lille pige vi forleden omtalte, der hos malermesteren havde begået en del tyverier, har desværre atter været på spil. Der var i den sidste tid sket flere anmeldelser til politiet om forøvede lommetyverier; det var særlig damernes portemonnæer, det var gået ud over. Mistanken faldt på den 11-årige pige og det viste sig at være begrundet. Ved anholdelsen fandtes hun i besiddelse af ikke mindre end tre dameportemonnæer. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• ??.12:

25 dages vand og brød idømtes matros Niels Nielsen, der for nogen tid anholdtes for at have stjålet et større pengebeløb fra en af passagererne. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

Annonce: Total udsalg. På grund af forretningens afståelse udsælges hele mit lager af isenkram til meget lave priser. Store varepartier 20, 30, 40 pct. under prisen. P. A. Pallesen, Kongensgade 61. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

For værtshusspektakler indsattes i aftes to i arresten og de måtte hver i dag betale 10 kr. i mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

Der stilles i denne tid store fordringer til velgørenheden. Men det må ikke i nogen måde gå ud over de fattige. Til julen plejer man altid at have en åben hånd overfor fattigfolk her i Esbjerg, og der er i år mere nød her i byen end folk i reglen aner. Vi opfordrer derfor byens velstillede borgere til at medvirke til, at skaffe trængende medborgere en glædelig jul. Bidrag i dette øjemed vil f.eks. kunne modtages af bestyrelsen for De Fattiges Kasse. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

Kabeldamperen H. C. Ørsted indkom i formiddags i den herværende havn. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

Forhøret i lørdags angående ulykken forleden bragte ikke noget nyt frem i sagen. I dag kl. 2 skal kloakentreprenørerne Mikkelsen & Træff i forhør. Efter hvad der hidtil er fremkommet i sagen, vil årsagen til ulykken blive lagt over på kloakarbejdet. Så er byggespekulanternes hellige grav velforvaret, og hr. Hans Jensens pengesæk er foreløbig reddet. Det tror han i hvert fald. Mon hans mursten også er færdige med at – drikke vand. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1898)

• 19.12:

Frk. Bruuns Børnehave i Skolegade udstiller børnenes arbejder. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 19.12:

I byrådsmødet er udvalgets udkast til en ny brandvedtægt for Esbjerg til 1. behandling. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898, 19.12.1898 og 20.12.1898)

• 19.12:

I byrådets lukkede møde i mandags aftes, ansattes den nuværende sognerådskasserer Wedel-Petersen som kommunekasserer fra 1. januar 1899. Man havde altså ganske rigtig manden til det embede, der oprettedes forleden. Embedet var ikke opslået ledigt. Det gælder om at ”benene” bliver i familien. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 19.12:

Under 19. december er der allernådigst tilstået herredsfoged og skriver i Skads Herred, Jespersen, ny betaling som byfoged og byskriver i Esbjerg og herredsfoged og skriver i Skads Herred fra 1. januar næste år at regne. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 20.12:

Fanødamperen påsejlede i morges en fiskerbåd her fra byen. Påsejlingen skete lige ud for havnemolen. Der var to mand i båden. De måtte kravle op på damperens ræling og redde sig selv om bord. Fiskeredskaberne blev ødelagt, såvel som deres udbytte for i dag. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 20.12:

I formiddags ved 10-tiden faldt en hest, forspændt et køretøj, fra landet. Heldigvis tog hesten ingen skade. Uheldet skete i nærheden af Torvet og skyldtes det glatte asfalt. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 20.12:

Begravelsen for de forulykkede finder sted fra kirken til den nye kirkegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.12.1898, 17.12.1898, 19.12.1898 og 20.12.1898)

• 20.12:

I sidste uge morede en mandsperson sig med at klæde sig af ude på den åbne plads i Kongensgade nede ved Landbohjemmet. Han gentog eksperimentet flere aftener i træk. Et par mænd fik så en aften fat i synderen lige som han atter havde fået tøjet på. Han skulle nu på politistationen. I begyndelsen gik transporten godt, men da de nåede hen til rådhuset, smed fyren træskoene, rev sig løs og satte i vild fart hen ad Skolegade. Siden har han ikke vist sig på den omtalte plads. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 20.12:

I dag er de små joller atter ude på trawlfiskeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898)

• 20.12:

Et ægtepar idømmes 5 dages fængsel på vand og brød for at have givet deres børn ordre til at betle. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 20.12:

Dampskibet Expres afgår fra Esbjerg til Grimsby indehavende: 413 fustager smør, 216 kasser smør, 50 kasser æg, 28 baller flæsk, 76 colli affald, 14 colli fisk, 5 kurve gær, 10 colli vildt. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 20.12:

Dampskibet N. J. Fjord afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 795 fustager smør, 838 kasser smør, 54 kasser æg, 3.245 baller flæsk, 19 fustager svineprodukter, 100 fustager fedt, 38 fustager tarme, 2 baller fersk kød, 36 colli affald, 4 bundter huder, 40 colli fisk, 7 kurve gær, 2 colli vildt, 29 spande fløde, 9 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• ??.12:

Frøken Astrid Michaelsen, overbanemester Michaelsens datter, der kom alvorligt til skade ved Gentofte-ulykken, er på tillægsbevillingsloven opført til en erstatning af 720 kr. årlig. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• ??.12:

Proprietær N. Bengtson, Thingskovshus, har ifølge Kolding Avis bortbyttet en ham tilhørende ejendom bag søen i Kolding med den mejerist Holm i Darum ved Esbjerg tilhørende ejendom i Raadvad. Ejendommen bag søen er ansat til 5.000 kr., den i Raadvad til 4.500 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 21.12:

Der afholdes offentlig tvangsauktion over seks ejendomme. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898, 21.12.1898 og 22.12.1898)

• 21.12:

Trafikken forøges mere og mere efterhånden som vi nærmer os julen. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 21.12:

Kreaturmarkedet i dag var tilført ca. 300 kreaturer. Priserne som sidst. Handelen treven. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.12.1898)

• 21.12:

Dampskibet Botnia afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 445 fustager og 336 kasser smør, 13 kasser æg, 190 baller flæsk, 1 colli affald, 6 colli fisk, 1 colli vildt, 15 spande fløde, 3 colli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• ??.12:

Fra Anlægget [Byparken] ned til Hulvejen er der anlagt en ny trappe. Trappen er ikke alene en pryd, men har praktisk betydning, da den letter adgangen til Anlægget. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• 22.12:

Vestjyllands Socialdemokrat henleder opmærksomheden på, hvorledes julen kan ventes i enkelte fattige hjem i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• 22.12:

Nu kommer juletræernes tid. Fra flere foreninger er der allerede udsendt indbydelse til medlemmerne og deres børn om at deltage i en fest med juletræ. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• 22.12:

Til fordeling blandt trængende har vi modtaget: C. 2 kr. Bidrag modtages fremdeles. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• 22.12:

Der afholdes offentlig tvangsauktion over to ejendomme. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1898)

• 22.12:

Aktieselskabet Esbjerg Bajersk- & Hvidtølsbryggeri afholder generalforsamling på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 22.12:

Vedtægten for brandvæsenets ordning i Esbjerg vedtages i byrådets møde. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 22.12:

I byrådets møde meddeler formanden, at han gennem stiftamtet har modtaget en skrivelse, hvori meddeles, at justitsministeriet under 15. d.m. har stadfæstet politivedtægten for Esbjerg. – Til efterretning. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 22.12:

Formanden for ligningskommissionen, sagfører Knutzen, har rettet en forespørgsel til byrådet angående skatteansættelsen. Byrådet vedtager at svare, at det for i år overlades til ligningskommissionen at udarbejde regler for skatteansættelsen. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 22.12:

I byrådsmødet oplæses en skrivelse fra indenrigsministeriet, hvori er anført de nærmere regler for havnerådet. Efter dette foreslås havnerådet sammensat på følgende måde: Rådet består af 5 medlemmer, havneingeniøren, der er født medlem, 2 medlemmer valgt af indenrigsministeriet og 2 medlemmer valgt af byrådet. Endvidere ansættes en havnemester, der skal stille en kaution af 1.000 kr. Den af ministeriet foreslåede ordning billiges af byrådet. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 22.12:

I byrådets møde oplæser formanden et andragende fra den ny grundejerforening, hvori det henstilles til byrådet at nedsætte et udvalg til at forhandle med grundejerne om forholdene på Nygårdsmark. Sagen vil blive behandlet i første byrådsmøde. Andragender fra lærere og lærerinder om lønforhøjelse og fra afholdsorganisationer om tilskud vil komme til forhandling i byrådet efter nytår. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• ??.12:

For gadespektakler idømtes to tyske fiskere hver 12 kr. i mulkt. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• ??.12:

Den 11-årige pige, der forleden var tilsagt til forhør af politiet angående nogle lommetyverier, har nu tilstået sig skyldig i 21 tyverier. Det er hovedsagelig damernes portemonnæer, det er gået ud over. Så snart hun havde stjålet en portemonnæ, tog hun pengene, hvorefter hun gravede portemonnæen ned i jorden. Man vil af ovenstående se, at det er på høje tid, at det forvildede barn anbringes på en opdragelsesanstalt. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 23.12:

Vestjyllands Socialdemokrat begyndte i går en skildring af forholdene i enkelte fattige hjem. I dag skildres forholdene for to fattige familier, der har adresse i hhv. Skolegade 79, bagbygningen og Danmarksgade 39, bagbygningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 23.12:

Fra jernbanevæsenet har vi fået anmodning om at meddele, at passagerer, der rejser med toget i aften kl. 10 eller med nateksprestoget, kan løse billet fra kl. 8 i aften. Passagerer, der ønsker at rejse med middagstoget i morgen, kan løse billet fra i morgen kl. 9. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 23.12:

Til fordeling blandt trængende er indkommen: ”Lille Kai” 5 kr. 50 øre, S. P. 20 kr., G. J. og R. 75 øre, Johannes Pedersen 1 kr., N. 10 kr. Bidrag modtages fremdeles. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 23.12:

En betler idømtes i dag 3 dages fængsel på vand og brød. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.12.1898)

• 23.12:

Byrådet vedtager i et lukket møde at lade samtlige kommunens arbejdere ulykkesforsikre i Winterthur. Arbejderne får ⅗ af arbejdslønnen, så længe de er uarbejdsdygtige foruden fri kur og pleje. Udbetalingen indtræder fra den første dag. For fuldstændig invaliditet eller dødsfald udbetales det dobbelte af, hvad loven påbyder. En meget god og retfærdig foranstaltning. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.12.1898 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 24.12:

En forskudsforening påtænkes oprettet for Guldager, V. Nebel og Bryndum sogne. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.12.1898)

• 24.12:

Fredsadressen kan fås til ombæring eller underskrift på vort kontor. Det er et meget smukt julearbejde at agitere for freden ved at få folk til at underskrive adressen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.12.1898)

• 24.12:

En hjertelig tak med ønsket om en glædelig jul bringes alle, der har ydet en skærv til de fattiges jul, fra de taknemlige modtagere. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.12.1898)

• 24.12:

Dampskibet Koldinghus afgår fra Esbjerg til Parkeston indehavende: 1.064 fustager smør, 911 kasser smør, 126 kasser æg, 2.602 baller flæsk, 22 fustager svineprodukter, 42 kolli affald, 476 kolli fisk, 9 kurve gær, 39 spande fløde og 12 kolli diverse. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1898)

• ??.12:

Boghandler Dalsgaard Olsen har udsendt nogle smukke og ejendommelige nytårskort med Esbjergs insignier og dateret: Esbjerg Købstad, 1. jan. 1899. De smukt udførte kort vil fryde enhver ven af Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1898)

• 27.12:

Annonce: O. S. U. Bauers Barber- og Frisørsalon er flyttet til Kongensgade 41 (ved Kirkegade). (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1898)

• 27.12:

Esbjerg Avis indeholder en notits, hvori der opfordres til at påbegynde en indsamling til en ny kirke i Esbjerg. (Esbjerg Avis 27.12.1898 og Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898)

• 27.12:

Den stærke storm har i dag pisket en mængde vand ind i havnen og ved kysten. Bølgerne går overalt i havnen op over molerne, og vandstanden var kl. 2 henved 6 fod over dagligt højvande. De herværende fiskere er heldigvis alle i havn. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1898)

• 27.12:

En total måneformørkelse finder sted i aften. Formørkelsen begynder kl. 10.48 og slutter kl. 2.37 i morgen tidlig. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1898)

• 27.12:

En tilrejsende barbersvend laver et farligt halløj på banegården og på Jernbanevej. Til sidst driver han det for vidt, hvorfor politiet tager sig af synderen. Overfor politiet gebærder han sig som en vild mand, hvorfor han hensættes i arresten, hvor han forhåbentlig atter vil genvinde fornuften. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898)

• ??.12:

Annonce: Jordemoder fru Sundbo er flyttet til Torvegade 7 (hjørnet af Borgergade). (Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898

• 28.12:

På forhavnskajen er man i denne tid i færd med at rejse en jærnhalle [jernhal, red.], der spænder over tre jernbanespor. Denne hal vil beskytte varerne ved ind- og udlosningen mod snavs og støv. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898)

• 28.12:

Den stærke juletrafik forårsager ganske naturligt en del forstyrrelser i toggangen. Persontoget i aftes, der skulle gå fra Esbjerg kl. 5.43, indkom først kl. 6.10. Morgeneksprestoget var over en time forsinket. Persontoget i middags var ligeledes en del forsinket. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898)

• 28.12:

Kreaturmarkedet i dag var tilført 250 kreaturer. Handelen var ret livlig. Priserne lidt bedre, særlig for første klasses stude. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.12.1898)

• 29.12:

Det sidste sognerådsmøde afholdes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 282)

• ??.12:

Esbjerg Kommune har købt hjørnegrunden ved siden af rådhuset [Ting- og Arresthuset] for en sum af 14 kr. pr. kvadratalen for den ene fjerdedel af grunden og 15 kr. pr. kvadratalen for de tre fjerdedele. Hele summen andrager ca. 70.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.12.1898)

• 31.12:

Sognerådet har foranstaltet, at der musiceres på Torvet af Poulsens Orkester i aften fra kl. 23 til i nat kl. 1. Endvidere har sognerådet indbudt byrådet og pressen til at nyde et glas sammen med sognerådet i aften kl. 23 på rådhuset [Ting- og Arresthuset]. (Vestjyllands Socialdemokrat 31.12.1898)

 

1899

• Esbjerg Brødfabrik, Strandbygade 51, stiftes af Esbjergs bagermestre. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 191)

• Esbjerg Børnehjem flytter i nye bygninger i Haraldsgade. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 215)

• Esbjerg Folkebibliotek flyttes til snedker Larsens ejendom i Torvegade. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 8-9 og 73)

• Kirstine Sørensens Skole oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 238)

• 01.01:

Esbjerg bliver købstad.

• 01.01:

Overportør Dreyer ved den herværende jernbanestation er fra 1. januar forflyttet til Odense og samtidig forfremmet til overportør af 1. klasse. Portør Madsen, Skanderborg, er fra 1. januar blevet forflyttet til Esbjerg og samtidig forfremmet til overportør. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1898)

• 01.01:

Afløsningsassistent F. Møller, Esbjerg, er fra 1. januar forflyttet til Vejen Station med funktion som stationsassistent. Stationsassistent H. C. Holst fra Struer til Esbjerg med funktion som afløsningsassistent. Trafikassistent M. B. Frost fra Varde til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.12.1898)

• 08.01:

Det første foredrag i Foredrags- og Universitetsforeningen afholdes i teatersalen på Hotel Spangsberg. Hr. cand.mag. Vilh. Rasmussen, København, taler om folkeuniversitetssagen. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.12.1898, 31.12.1898 og 06.01.1899)

• 01.04:

Havnens styrelse overgår til Havnerådet. (Kilde: Esbjerg Havn 1868-1968, s. 64)

• 22.04:

Esbjerg Diskussionsklub afholder på Hotel Royal sin stiftelsesfest med middag og påfølgende bal for klubbens medlemmer med damer. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1899)

• 01.05:

Aktieselskabet Esbjerg Egg-Export Company startes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 121)

• 25.06:

Ved matchen mellem Esbjerg Boldklub af 1898 og Ribe Kricketklub sejrer førstnævnte med 174 points, sidstnævnte får 83 points. En smuk sejr for esbjergenserne. Spillet generes en del af den stærke blæst men forløber i øvrigt heldigt. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.06.1899)

• 09.08:

Bogbinder Jens Holm valgtes til Esbjergs første ”stadsbibliotekar”. Denne fine titel burde have været brugt, da man ikke gav manden mere i løn end 50 kr. årligt. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 8 og 73)

• 14.09:

Det tekniske udvalg indstiller i byrådsmødet, at Skolegade mellem Stormgade og Strandbygade erklæres for offentlig og brolægges hurtigst muligt i stedet for Stormgade, der efter budgettet skulle have været brolagt i år, men som så må vente til næste år. Vedtages. (Esbjerg Avis 15.09.1899 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 15.10:

Logen Jernes Vel stiftes. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 51)

• 20.10:

Annonce: Nyt skrædderetablissement. Undertegnede har åbnet en 1. kl. skrædderforretning i Kongensgade 25 og anbefaler samme til et æret publikums velvilje. Jepsen & Nygaard. NB. Stof modtages til forarbejdning. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.10.1899)

 

1900

• Eriksen & Christensen opfører et silopakhus på Nordre Dokkaj. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 52)

• Esbjerg Handelsbank overtages af Københavns Handelsbank. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 195)

• Esbjerg Skibsværft startes af skibsbygmester Abrahamsen. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 124)

• Fiskerikontrollen, der var oprettet ved lov af 1888, kommer til Esbjerg. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 59)

• I år 1900 er der 46 hjemmehørende kuttere i Esbjerg med et mandskab på 206 mand. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 180)

• Vestjyllands Landmandsbank lukker. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 117)

• 25.01:

Mathias Chr. Nissens Gæstgiveri, Jernbanevej (det senere Exnersgade 31), åbner. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 177)

• 26.01:

Esbjerg Brødfabrik påbegynder sin virksomhed. (Esbjerg Avis 26.01.1900 og 27.01.1900)

• 03.03:

Der udbryder ild i skurene og bræddestablerne på bakken øst for Smørpakkeriet ved 23.30-tiden, som udvikler sig til en kæmpebrand, hvis lige ikke er set her på egnen i lange tider. Det varer ikke længe før hele den store tømmeroplagsplads tilhørende aktieselskabet Esbjerg Trælast står i et vældigt flammehav. (Esbjerg Avis 05.03.1900 og Illustreret Tidende 18.03.1900)

• 05.03:

På Spritfabrikken, Kongensgade 110, sker en voldsom eksplosion, idet fabrikkens varmepumpe springer. En 40-årig gift arbejdsmand, Andreas Jensen, får hovedet frygtelig læderet og dør kort efter indlæggelsen på hospitalet. (Esbjerg Avis 05.03.1900)

• 01.04:

Havnens vandforsyning, der siden 1875 har været på private hænder, overtages af havnen. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 42)

• 01.04:

Der udbryder ild i Tivolis koncertsal, og i løbet af kort tid er den temmelig store bindingsværksbygning helt omspændt af luerne, der i mægtige tunger slår op i luften og klart belyser alle omgivelserne. Det vældige flammehav hidkalder hurtigt en mængde mennesker, der enstemmig erklærer, at dette er den bedste fyrværkerifest, Tivoli nogen sinde har præsteret. Da brandvæsenet møder, står koncertsalen ikke mere til at redde, så meget mindre, som der så godt som ikke er vand at opdrive til slukningen. Ilden får også snart fat i den mindre restaurationsbygning, der forbinder koncertsalen med hovedbygningen. Da der pga. vandmangel ikke er tale om noget virksomt slukningsforsøg, går brandvæsenet i lag med at nedrive så meget af den mindre bygning, at forbindelsen med hovedbygningen afbrydes. Det lykkes at få forbindelsen afbrudt i tide. Kl. ca. 23 er man herre over ilden, og hovedbygningen er reddet. Koncertsalen og den mindre bygning er da brændt ned til grunden. Ilden er uden tvivl påsat. Den begyndte i vindhjørnet og opstod på et tidspunkt, da der var lavvande, hvorved slukningsforsøg så godt som ikke kunne iværksættes. Branden kunne ses vidt omkring; i Bryndum og Guldager kunne man eksempelvis endog afgøre, hvad det var, der brændte. (Esbjerg Avis 02.04.1900, 03.04.1900 og Vestjyllands Socialdemokrat 02.04.1900)

• 09.04:

Fabrikant Mollerup har i år påbegyndt fabrikation af gasmotorer, og har allerede leveret en del af disse, således til forskellige fiskerbåde, bl.a. til ”Margrethe”, der for nylig har foretaget prøvetur, og til grosserer Th. Møllers fabrik for tjæremaling. Denne ny virksomhed tegner til at ville blive ret omfattende. (Esbjerg Avis 09.04.1900)

• 28.06:

Rytterstatuen af Kong Christian IX afsløres. Statuen er udført af billedhugger Ludvig Brandstrup. (Esbjerg Avis 25.-29.06.1900, Dagbladet Vestkysten 03.06.1985 og Illustreret Tidende 08.07.1900, 12)

• 01.07:

Valsemøllen begynder sin virksomhed. (Esbjerg Dagblad 02.08.1900)

• 01.08:

Esbjerg Folkebibliotek flyttes til bogbinder Holms ejendom i Skolegade 55. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 9 og 73)

• 20.09:

Esbjerg Byråd vedtager at overtage vedligeholdelsen af træbrolægningen i Kongensgade. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.09.1900 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 22.09:

Der holdes rejsegilde på DFDS’ kontorbygning (nu Restaurant Gl. Havn). (Kilde: Johs. Bredmose Simonsen. Havn og skibe. Esbjerg 2001, s. 56)

 

1901

• 2. fiskerihavn og første ophalerbedding med 4 pl. tages i brug.

• Esbjerg Håndværkerforening og Esbjerg Industriforening sammensluttes under navnet Esbjerg Håndværker- og Industriforening. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 1914, s. 103)

• Karl Laursens Teglværk lukker. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 115)

• 06.01:

Hotel Spangsberg fremtræder i en ny og lutret skikkelse efter den omfattende restaurering, det store bygningskompleks har været underkastet i efteråret. I den anledning blev lokalerne i går fremvist for pressen. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.01.1901)

• 14.02:

Isbanen i Norgesgade er udmærket godt besøgt. Som bekendt er banen velvilligt stillet til gratis disposition for Fattige Børns Bespisning, og det skøjteløbende publikum benytter også lejligheden til på en så behagelig måde at støtte børnebespisningen. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.02.1901)

• ??.03:

Sangforeningen Brage er bleven opløst og en kreds af arbejdere har i stedet oprettet en ny sangforening under navnet Droslen, hvis formål det er at indstudere gode arbejdersange o.l. Den nye sangforening optager kun arbejdere, der er medlemmer af fagorganisationerne eller af Socialdemokratisk Forening. Sangøvelse afholdes onsdag aften på Jernbanehotellet. Nye medlemmer optages hver sangaften. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.03.1901)

• 10.04:

En del grundejere i Torvegade, Kirkegade, Jyllandsgade, Kronprinsensgade osv. er i denne tid travlt beskæftigede med at istandsætte og planere den del af disse gader, der løber ud over Nygårdsmarken. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.04.1901)

• 18.04:

Et københavnsk firma agter i den nærmeste fremtid at anlægge en spritfabrik i Esbjerg. Det har været påtænkt, at Margarinefabrikken i Strandby skulle omdannes i dette øjemed. Denne plan er nu opgivet. Men spritfabrikkens anlæggelse er i hvert fald sikret. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.04.1901)

• 01.05:

Esbjerg Folkebibliotek og bibliotekar flytter til Kirkegade 15. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 9 og 73)

• 16.05:

Esbjerg Boldklub af 1898 indbyder for første gang esbjergenserne til en fodboldkamp. Fodboldkampen mellem Fanø Boldklub og Esbjerg Boldklub spilles ude på sidstnævntes bane bag Margarinefabrikken og har samlet en særdeles stor og interesseret tilskuerkreds. Fanø Boldklub sejrer med 1-0. De to klubber kan siges at stå omtrent lige, begge har de den store fejl, at være for lidt sammenspillede. De spillende udviser dog en interesse og energi, der er al ære værd. Man må jo også huske, at de fleste spillere i Esbjerg Boldklub er begyndere, og med nogen mere øvelse vil denne klub sikkert nå et smukt resultat. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.05.1901, 17.05.1901 og Esbjerg Boldklub af 1898 1898-1923. Esbjerg 1923, s. 5)

• 17.05:

Man har i dag holdt prøve med det nye stillads, som er forfærdiget specielt i anledning af den reparation, som vandtårnet skal underkastes. Prøven faldt på alle måder heldigt ud, og arbejdet med nedbrydning af det gamle cementpuds og de beskadigede mursten begyndte i eftermiddags. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.05.1901)

• 20.05:

Skinnelægningen på Esbjerg-Varde-banelinjen er begyndt i dag. Ca. 20 mand er taget i arbejde. I de nærmeste dage skal der ikke benyttes nogen større arbejdsstyrke. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.05.1901)

• 16.06:

Kricketmatchen mellem Ribe Boldklub og Esbjerg Boldklub ude på sidstnævntes sportsplads bag Margarinefabrikken indledes med et par musiknumre og overværes af en talrig tilskuerkreds. Matchen ender med en sejr for Esbjerg Boldklub. Om aftenen holder de esbjergensiske spillere og de besejrede ripensere fællesspisning i Tivoli. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.06.1901)

• ??.06:

Sportsforeningen har bestemt at anlægge en ny lawn-tennisbane bag ved Valsemøllen. Banen skal anlægges af hr. entreprenør Träff. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.06.1901)

• ??.06:

Esbjerg Kommune har af enkefru Spangsberg købt 23.880 kvadratalen jord beliggende ved Nørregade med facade mod Nørregade, Stormgade og Nygårdsvej. Prisen er 35 øre pr. kvadratalen eller i alt 8.358 kr. På pladsen skal der bl.a. bygges en ny skole, som byrådet tillige har bemyndiget skoleudvalget til at udarbejde de foreløbige planer til. Pladsen tænkes desuden anvendt som sportsplads. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.06.1901)

• 04.07:

Arbejdet med nedlægning af nye 63 punds jernbaneskinner i stedet for de gamle 45 punds skinner på Esbjerg-Varde-banelinjen skrider nu rask fremad. Man er nu nået ud til Guldager Station. En arbejdsstyrke på ca. 30 mand er daglig beskæftiget med dette arbejde. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.07.1901)

• 06.07:

Vandtårnet tager sig nu helt flot ud efter den grundige reparation, som det har været underkastet i en måneds tid. Gesimsen, vinduespillerne og de fire hjørnetårne er istandsatte og kalkede og hele tårnet er fuget de steder, hvor det var nødvendigt. Taget er også blevet grundig repareret. Indvendig er tårnet kalket, alt tager sig som sagt pænt ud. Blot nu folk kunne lade være med de utidige overkradsninger på væggene. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.07.1901)

• 12.07:

Frk. Bønsdorfs Skole slutter i dag eksamen. Dermed ophører skolen at eksistere, og frk. Bønsdorf forlader byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.07.1901)

• 23.07:

I disse dage arbejdes der ivrigt på at forberede starten af aktieselskabet Hjertingbugtens Plantage. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1901)

• 01.08:

Guldager Brugsforening blev startet efter at der i juni samme år var blevet holdt et orienterende møde. (Kilde: Guldager Brugsforening 75 år. 1976, s. 6)

• 09.08:

Aktieselskabet Esbjerg Bajersk- og Hvidtølbryggeri afholder ekstraordinær generalforsamling, hvor det vedtages at bemyndige bestyrelsen til i forening med et af varekreditorerne nedsat udvalg at sælge bryggeriet, likvidere og opløse selskabet. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.08.1901)

• 12.08:

En ny trælasthandel er i dag startet her i byen under firmaet L. Bøtkers Tømmerhandel, aktieselskab. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1901)

• 15.08:

Chr. Jensen begynder en privatskole i Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.07.1901)

• 15.08:

Byrådet anbefaler byttehandelen mellem Teknisk Skole og Håndværkerforeningens grund ved Torvegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.08.1901)

• 11.09:

Stenbroen i Østergade mellem Kongensgade og Skolegade er nu atter sunken flere steder. Stenbroen er på sine steder undermineret i ca. 1 alens dybde. Mon det atter er rotterne, der har været på spil? Man er straks gået i lag med reparationen. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1901)

• 14.09:

Esbjerg-fiskekutteren Mars nr. 6 synker under stormen nordvest for Blåbjerg på 13 favne vand. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1901)

• 22.09:

På et møde her i byen af stenografer fra Ribe, Varde og Esbjerg dannes Sydvestjysk Gabelsberger Stenograf-Forening. Foreningen tæller 17 medlemmer. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.09.1901)

• 26.09:

I anledning af den nye fiskerihavns fuldendelse giver hr. entreprenør Hoffmann i aften et gilde for sine arbejdere, ca. 60 i tallet, ude på Tivoli. For ingeniørerne vil der blive givet middag på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.09.1901)

• 26.09:

På opfordring af Esbjerg Fiskeriforening vedtog Rigsdagen i 1897/1898 en udvidelse af fiskerihavnen til 1.340.000 kr. [Fiskerihavn 2]. Den blev placeret vest for dokhavnen og var delt i den egentlige fiskerihavn og en forhavn, begge med 6 meters vanddybde. Inderst i fiskerihavnen blev der anlagt fire statslige ophalingsbeddinger til eftersyn og reparation af kuttere. Entreprenør var J. H. Hoffmann & Sønner, som afleverede den nye havn ved en festlighed den 26. september 1901. (Kilde. Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 61)

• 01.10:

Hr. restauratør G. Groth kan i dag fejre sit 25-års jubilæum som restauratør. Hr. Groth, der i dagens anledning har modtaget mange lykønskninger fra venner og bekendte, har bl.a. drevet Klubbens Hotel i Ribe i ca. 16 år. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1901)

• 08.10:

D’hrr. arkitekt, justitsråd Meyer, der er inspektør ved Sankt Hans Hospital og Boserup Sanatorium samt ingeniør Carsten fra København ankommer til Esbjerg for sammen med sygehusudvalget at tage grunden til det nye sygehus i øjesyn. D’hrr. erklærer begge, at grunden egner sig fortræffeligt til sygehusgrund. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1901)

• 17.10:

Hr. fabrikant Klæbel har solgt sin maskinfabrik i Strandby til fabrikant N. P. Nielsen i Borup ved Roskilde. Overtagelsen er sket i dag. Hr. Klæbel bliver foreløbig i Esbjerg, men han agter senere at bosætte sig i København. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.10.1901)

• 18.10:

Der hersker for tiden tyfusepidemi i kvarteret omkring Margarinefabrikken på Nygårdsmark. En havnearbejder Jens Møller samt en murerarbejdsmand Søren Madsen og dennes hustru og barn ligger på epidemisygehuset, hårdt angrebne af sygdommen, og der har desuden været flere andre tilfælde af ondartet natur. Det er formentlig de overordentlige slette kloakforhold derude, som har bevirket epidemien. Der findes som bekendt ingen kloak eller ordentligt afløb i kvarteret, og alt spildevand får så lov til at flyde rundt derude. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.10.1901)

• 22.10:

Arbejdet med nedlægning af en kloakledning under perronen ved den nye fiskerihavn er påbegyndt i dag. Arbejdet er taget i entreprise af hr. entreprenør Träff. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1901)

• 22.10:

Uddybningen af den nye fiskerihavn menes ikke at være fuldført før ved juletid. Ved havnemundingen er man nu nået en dybde af 19 fod. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.10.1901)

• 22.10:

Hotelejer Guttorm Sørensen i Bramminge sælger Hotel Kikkenborg med inventar, besætning og jorder til gæstgiver J. Chr. Hansen, Guldager Kro, for en samlet sum af 90.200 kr. med 10.000 kroners udbetaling. Dog fragår noget af besætningen og inventaret. Overtagelsen sker 1. december d.å. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1901)

• ??.10:

Ved licitationen over arbejdet ved spritfabrikken blev murermester A. Jensen lavestbydende med 14.150 kr., og han får sandsynligvis arbejdet. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.10.1901)

• 23.10:

Esbjerg Aftenskole begynder sin virksomhed. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1951)

• 24.10:

Aktieselskabet Karl Laursens Teglværker er af skifteretten under 24. ds. taget under konkursbehandling efter at forskellige fordringshavere har stillet begæring herom. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.10.1901)

• 28.10:

En ny skole indvies i Hjerting. Det er et af den nye skolelovs resultater. Provst Holch og sognepræst Soetmann taler ved indvielsesfestligheden, til hvilken der er fuldt hus. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1901)

• 03.11:

Boldesager ny Skole indvies. Der har indfundet sig ca. 50 mennesker til den lille højtidelighed. Skolen ligger umiddelbart op til den gamle Boldesager Skole. Den indeholder kun et lokale, hvori der kan være 38 børn. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.11.1901 og 04.11.1901)

• 03.11:

I Sædding indvies en ny skolebygning. Skolen, der er en tilbygning til den gamle skole, rummer et lyst og stort lokale, der nærmest skal benyttes til forberedelsesklassen. (Vestjyllands Socialdemokrat 05.11.1901)

• ??.11:

En gammel skrædder, Hans Bondegaard i Darum, ville for nogle dage siden til Ribe. Han spadserede derfor til Gredstedbro, men han nåede ikke toget, hvorfor han fortsatte turen til fods til Ribe. Bondegaard er 85 år gammel og Darum Sogns ældste mand. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1901)

• 21.11:

Aktieselskabet Tobaksfabrikken Esbjerg har i dag solgt sin tobaksfabrik på Østerbro til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger for en sum af 20.000 kr. Overtagelsen sker den 1. december d.å., og brugsforeningerne vil straks sætte fabrikken i virksomhed. Senere bliver det sikkert nødvendigt at foretage en større udvidelse. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.11.1901 og Esbjerg Dagblad 21.11.1901)

• 26.11:

D’hrr. glarmester Melchiorsen og gartner Poulsen har lejet den grund, der ligger mellem Kongensgade og Borgergade ved Adams kontor, for der at drive kunstig isbane. Grunden er planeret og bragt så vidt i orden, at der kun ventes på frostens komme. På isbanen vil der bl.a. blive oprettet en restauration, der skal ledes af Centralhotellet. Det skøjteløbende publikum vil altså nu få to baner til sin rådighed og en tredje siges at være under opsejling. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.11.1901)

• 05.12:

I retten er der et ret livlig rykind af de købmænd og handlende, der er anmeldt til politiet for ulovlig udskænkning af drikkevarer samt vidnerne i sagen. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.12.1901-05.12.1901)

• 06.12:

Brugsforeningernes Tobaksfabrik, der efter den oprindelige plan skulle have begyndt sin virksomhed nu først i december måned, menes ikke at kunne blive færdig dertil, før efter jul, da der endnu stadig repareres, udvides og efterses maskiner derude. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.12.1901)

• 13.12:

Til nytår vil samtlige hoteller her i byen være forsynede med automattelefoner. I disse dage er telefonselskabets arbejdere beskæftigede med at indlægge trådene. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.12.1901)

• 17.12:

De sidste fiskekuttere fra den gamle fiskerihavn bugseres af ”Vildanden” ind i den nye fiskerihavn, hvor de skal ligge vinteren over. Det går nu bedre med belysningen i den nye fiskerihavn, idet der i de sidste dage er bleven tændt et par lygter. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1901)

• 17.12:

Isbanen i Norgesgade åbnes i dag. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.12.1901)

• 18.12:

Kransen hejses ude på den nye spritfabrik. På lørdag skal der være stort rejsegilde. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.12.1901)

• ??.12:

Det såkaldte Amerikanerhus i Klatrup er nu beordret nedbrudt, da det er i høj grad farligt at lade det stå længere. Hele bjælkelag er halvvejs faldet ned. Alt træværk er sort af svamp, så man ved først øjekast tror, der har været ild i huset. Komplekset består for øvrigt af tre huse. Bygningerne ejes vistnok af en mand på Fanø. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.12.1901)

 

1902

• Børnenes Vel i Esbjerg oprettes med byens borgmester J. Lyngbye som formand. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 215)

• Carl B. Hoffmann overtager en ældre maskinfabrik, og Christola fra 1899. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 194)

• Fra 1898 til 1902 bygges der ikke et eneste hus inde i byen. Der bygges derimod mindre huse udenfor byen, øst for banen i Rørkjær-Klatterup hvor grundpriserne er mere rimelige. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 109)

• Jydsk Andels Foderstofforretning opretter en filial ved Esbjerg Havn. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 122)

• 15.03:

Formel åbning af FDBs Tobaksfabrik. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 84)

• 07.04:

Håndværker- og Industriforeningens Sangkor stiftes. (Kilde: Den Borgerlige Sangforening, Esbjerg 1903-1943. Esbjerg 1943, s. 11)

• ??.09:

Der holdes licitation over overbygningen til en bro ved Esbjergs nye banegård. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.09.1902)

• 20.09:

Grundstenen til Esbjergs nye banegårds hovedbygning lægges, og samtidig rejses taget på godsstationen. (Esbjerg Avis 20.09.1902)

• 01.10:

K. Rosendahl overtager Chr. Tobiesens Bogtrykkeri. (Esbjerg Avis 30.09.1902)

• ??.10:

De Offentlige Slagtehuse, Exnersgade 2, tages i brug. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1902 og 02.10.1902)

• ??.10:

Esbjerg Boldklub opretter i begyndelsen af oktober et gymnastikhold, i hvilken anledning klubben ansøger om tilladelse til at benytte Borgerskolens gymnastiksal. (Esbjerg Avis 19.09.1902)

• 17.10:

På et lukket byrådsmøde vedtages det at anskaffe et nyt byvåben: Et lindetræ med to ankre (i sølv) på blå baggrund. Beslutningen kommer efter at Statsbanerne ikke vil anbringe det gamle våben på den nye (kommende) banegård. (Esbjerg Avis 17.10.1902)

• 02.12:

Tobaksforretningen M. M. Andersen, Kongensgade 49, åbnes. (Dagbladet Vestkysten 02.12.1952)

 

1903

• Andrup Gymnastikforening stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 151)

• Der gives tilladelse til at bade ”kommunalt” på den nye Stormgades Skole. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 129)

• Guldager Gymnastikforening stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 151)

• 04.05:

Der holdes indvielsesfest på den nybyggede Stormgades Skole. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.05.1903 og Esbjerg Avis 06.05.1903)

• 18.06:

Esbjerg Folkebibliotek flyttes til Danmarksgades Skole. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 10 og 73)

• 29.08:

Grundstenen til Sct. Josephs Hospital lægges. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.08.1903)

• 28.10:

Den Borgerlige Sangforening stiftes. Foreningen har ved starten 16 medlemmer. (Kilde: Den Borgerlige Sangforening, Esbjerg 1903-1943. Esbjerg 1943, s. 11)

• 29.10:

Pladsen [til pavillonen i Byparken] er nu ryddet. Til maj næste år står pavillonen der, siger udvalgets formand, hr. Thorvald Møller. (Esbjerg Avis 29.10.1903)

• ??.10:

Ejendommen Sønderris i Guldager Sogn sælges af ejeren, proprietær H. Friis Nielsen, til proprietær C. F. Arendt, Altona. (Esbjerg Avis 30.10.1903)

• 30.10:

Alle arbejderne ved opførelsen af en pavillon i Anlægget [Byparken] udbydes i to særskilte entrepriser. (Esbjerg Avis 30.10.1903)

• 07.11:

Firmaet Schaub & Co. har i sommerens løb ladet anlægge en kødkonservesfabrik. Fabrikken er nu færdig, og man er forsøgsvis begyndt virksomheden. I forbindelse med konservesfabrikken er blevet anlagt en benfabrik. Anlæggelsen af disse to virksomheder har tilsammen kostet 30.000 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1903)

• 08.12:

Den nye bro ved Frodesgade åbnes. Samtidig nedlægges overkørslen ved Nygårdsvej. (Esbjerg Avis 05.11.1903, 04.12.1903 og Vestjyllands Socialdemokrat 05.12.1903)

• 13.12:

Sømands- og Fiskerhjemmet i Esbjerg (Sømandshjemmet Gl. Havn) indvies. (Esbjerg Avis 10.12.1903 og 14.12.1903)

 

1904

• C. Breinholt stifter sejlskibsselskabet Scandia. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 85)

• Det Dansk-Franske Dampskibsselskab flytter sit kontor fra København til Esbjerg. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 123)

• Esbjerg Skipperskole oprettes på initiativ af Sømandsmissionen. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 184)

• Peder Pedersen Holm starter P. Holms Hvidtølsbryggeri (senere Rørkjær Bryggeri- og Mineralvandsfabrik) i Fynsgade 55. (Kilde: Fra skibsøl til cola, s. 69)

• Vandtårnet på Nygårdsvej opføres. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 128)

• 21.01:

Esbjerg Byråd vedtager ved 1. behandling at opføre et vandtårn ved Nygårdsvej og at udvide vandværket. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.01.1904)

• 21.02:

Esbjergs nye banegård tages i brug. (Esbjerg Avis 22.02.1904)

• 14.04:

Tømmerskelettet til Pavillonen i Anlægget [Byparken] rejses. Fra pavillonens balkon er der en storslået udsigt over havnen. (Esbjerg Avis 14.04.1904)

• 16.04:

Flensborg Lagers Udsalg (det senere H. Blichfeldt), Kongensgade 31, åbner. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1928)

• 01.07:

Den første børnehjælpsdag i Esbjerg afholdes. (Esbjerg Avis 29.06.1904, 30.06.1904 og 02.07.1904)

• 21.08:

Esbjerg Boldklub af 1898 vinder mesterskabet for Jylland i kricket, idet den efter en hård kamp sejrer over Aarhus med 34 points. Kricketkampen afholdes på banen ved Margarinefabrikken og har trods regn og kulde samlet et betydeligt antal tilskuere. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.08.1904)

• 01.09:

Sct. Josephs Hospital indvies. (Esbjerg Avis 01.09.1904 og 02.09.1904)

• Efterår 1904:

Konsul Ditlev Lauritzen lader opføre et langt træskur til en reberbane på en mark ved Vardevej. (Kilde: Esbjerg Tovværksfabriks 25-års jubilæumsskrift, 1930, s. 9)

• 03.10:

I nat er der udspillet et drama her i byen. En stakkels 35-årig kone fra Vejrup, som i går kom hertil med toget fra Bramming med to drenge, har i sindssyge kastet den mindste af drengene i dokhavnen, hvor han er druknet. Liget er endnu ikke fundet. (Esbjerg Avis 03.10.1904-05.10.1904 og Vestjyllands Socialdemokrat 03.10.1904-06.10.1904)

• 07.10:

Man finder endelig liget af det barn, som den sindssyge kone fra Vejrup kastede i dokhavnen. Liget køres straks på sygehuset til obduktion. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.10.1904)

• 01.12:

Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening grundlægges, idet konsul A. Kraunsøes forretning, som var begyndt den 1. januar 1901, da overgik til dette selskab. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 120)

 

1905

• Dampskibsselskabet Hamlet oprettes. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. I. Esbjerg 1909, s. 123)

• Den katolske Skt. Nikolaj Skole oprettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 238)

• Esbjerg Sparekasse lukker. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 195)

• Fattiggården, Exnersgade 4, opføres og tages i brug. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 212-213)

• Møllers Teglværk lukker. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 115)

• Jerne Skoles ældste del opføres.

• 08.02:

Esbjerg Rebslageri ved D. Lauritzen indregistreres. (Kilde: Esbjerg Tovværksfabriks 25-års jubilæumsskrift, 1930, s. 10)

• 01.03:

Børnenes Vel i Esbjerg åbner et opfostringshjem for børn af forældre, som bliver syge, fængslede eller på lignende måde ude af stand til at forsørge børnene. Til hjemmet er lejet en lejlighed i Borgergade 17. (Esbjerg Avis 08.02.1905 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 216)

• 18.04:

En ny elegant café, Café Bristol, åbner på hjørnet af Kirkegade og Kongensgade. (Esbjerg-Posten 17.04.1905)

• 14.06:

Gymnastikforeningen Hermod stiftes. (Kilde: Love, 1932)

• 08.10:

Esbjerg Tekniske Skole, Torvegade 47, indvies. (Esbjerg Avis 09.10.1905)

 

1906

• Missionshuset nedrives. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 240)

• 03.02:

Opholdshuset for havnearbejderne tages i brug. Det er som bekendt opført ud for den ny Fanøfærges anlægsplads og rummer en stor hvælvet sal med borde og bænke samt nogle udenomsbekvemmeligheder. Salen er lys og pæn. (Esbjerg Avis 03.02.1906)

• 13.03:

En kommunelærerforening (Esbjerg Lærerforening) dannes på Højskolehjemmet med i alt 56 medlemmer ud af 70 mulige. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.03.1906 og Dagbladet Vestkysten 14.03.1981)

• 21.05:

Jerne Boldklub stiftes. (Kilde: Jerne IFs 50-års jubilæumsskrift, 1956, s. 1)

• 23.10:

I Esbjerg Folkebiblioteks bestyrelsesmøde foreslår bogbinder J. Holm biblioteket gjort kommunalt. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 73)

• 25.10:

KFUMs bygning i Kirkegade indvies. (Esbjerg Avis 26.10.1906)

• Nov.:

Kosmorama åbner som den kun anden biograf i provinsen. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1956)

• 15.11:

Missionshuset Bethania, Kirkegade 25, indvies. Missionshuset afløser et 1-etages missionshus opført samme sted i 1880. (Esbjerg Avis 16.11.1906)

 

1907

• En længe ventet redningsstation oprettes i Esbjerg. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 67)

• Grosserer Jens Villemoes etablerer egen kulimportfirma på forhavnen under firmanavnet J. Villemoes. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 84)

• Esbjerg Realskole udvides med en studenterlinje. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 239)

• 01.01:

KFUK indvier hjemmet i Skolegade 79.

• 01.01:

Rebslager L. P. Weidemann, Rudkøbing, tiltræder som direktør på Esbjerg Rebslageri samtidig med, at firmaet omdannes til interessentskab bestående af konsul Lauritzen, sagfører Brasch og Weidemann. (Kilde: Esbjerg Tovværksfabriks 25-års jubilæumsskrift, 1930, s. 11-12)

• 27.03:

Mur-, tømrer- og blikkenslagerarbejdet til post- og telegrafbygningen i Esbjerg udbydes i entreprise. Tilbuddene indleveres på arkitekt Plesners kontor inden den 13. april. (Esbjerg Avis 27.03.1907)

• 03.04:

Første forevisning i Biografteatret på Jernbanehotellet, til hvilken pressen m.fl. er indbudt. Om en måneds tid, når sommerfesterne begynder at melde sig, bliver teatret indrettet i den såkaldte balkonsal på 1. sal. (Esbjerg Avis 04.04.1907, Vestjyllands Socialdemokrat 03.04.1907 og 04.04.1907)

• 08.04:

Byrådet vedtager opførelsen af Elektricitetsværket. (Esbjerg Avis 09.04.1907 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 14.04:

Esbjerg Børneasyl indvies. (Esbjerg Avis 13.04.1907)

• 01.07:

Vestjyllands Socialdemokrat begynder at udkomme alle ugens dage.

• 05.09:

Esbjerg Tobakshandlerforening stiftes. (Kilde: Esbjerg Vejviser 1932, s. 46)

• ??.09:

Som redaktør af Vestjyllands Afholdsdagblad i Esbjerg er antaget journalist P. Møller Jensen af Aarhus. Bladet begynder at udgå fra 1. oktober. (Esbjerg-Posten 07.09.1907 og 09.09.1907)

• 29.11:

Den 2. december mener Elektricitetsværkets bestyrer at kunne levere strøm til de forretninger i Kongensgade, som har ledningerne i orden. (Esbjerg Avis 29.11.1907)

• 03.12:

Opstanderne på Torvet, som har vist sig helt umulige som befordrere af oplysningen, mens de forsynedes med kommunegas, bør nu forsynes med buelamper, så det elektriske lys kan stråle ud over Torvet. Så meget må der vel kunne blive råd til. (Esbjerg Avis 03.12.1907)

• 03.12:

Det elektriske lys tændes for første gang i Kongensgade. Tre butikker får strøm fra Elektricitetsværket, nemlig isenkræmmerne Th. Bøtker og Charles Nielsen samt cigarhandler Madsen. Lyset, der brænder smukt og klart, vækker naturligvis en del opmærksomhed. Det går rask fra hånden med installationerne i Kongensgade, så den nye belysning forhåbentlig inden jul kan være indført de fleste steder. (Esbjerg Avis 04.12.1907)

• 26.12:

Elektricitetsværket i H. C. Ørsteds Gade indvies. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.12.1907)

• 31.12:

Knud Holch, 38 år gammel, udnævnes til Esbjergs nye borgmester, hvor han efterfølger Jørgen Lyngbye. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 297)

 

1908

• Karl Riber sælger sin dagvognsrute til Jens Thorstensen, der siden skaber sig en større rutebilforretning. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 50)

• 20.01:

Borgmester Knud Holch leder sit første byrådsmøde. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 297)

• 24.03:

Chr. Adler Svanholm åbner en velassorteret herrelingeri- og ekviperingsforretning i Kongensgade 64. (Esbjerg Avis 24.03.1908)

• 22.05:

Esbjerg Politistation har nu fået tilsendt plader m.v., så fingeraftrykssystemet kan tages i brug. (Esbjerg Avis 22.05.1908)

• 27.05:

Kransen på den nye kommuneskole i Norgesgade (tilbygning til Danmarksgades Skole) hejses. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.05.1908 og 29.05.1908)

• 12.08:

Post- og Telegrafbygning på Torvet tages i brug. (Esbjerg Avis 11.08.1908)

• 13.08:

Spangsbjerg Sanatorium i Gjesing indvies af den katolske biskop i overværelse af medlemmerne af Esbjerg Byråd og Esbjergs læger. (Esbjerg Avis 14.08.1908 og Et hus i 100 år - Spangsbjerg 1908-2008)

• 05.09:

Ude på Nygårdsvej og i lærernes villakvarter kunne der snart tiltrænges nogle gaslygter. Der bor jo nu en del mennesker derude, og gasledning er nedlagt, hvorfor så ikke hjælpe disse skatteborgere, der intet ondt vides at have bedrevet til så meget lys, at de kan undgå at rende panden mod de elektriske opstandere, når mørket falder på tidlig på aftenen. (Esbjerg Avis 05.09.1908)

• 06.09:

Esbjerg Boldklubs sportsfest i anledning af klubbens 10-års jubilæum er trods regnvejret nogenlunde besøgt. Der afholdes fodboldkampe, 100 meter løb og stafetløb. Der sluttes med en fællesspisning i Palmehaven. (Esbjerg-Posten 07.09.1908 og Esbjerg Boldklub af 1898 1898-1923. Esbjerg 1923, s. 14)

• 29.11:

Indvielse af den lokale KFUK-afdelings pigehjem. (Esbjerg Avis 01.12.1908)

• 30.11:

Brand på Esbjerg Rebslageri. Alt nedbrænder til grunden på nær reberbanen. (Esbjerg Avis 02.12.1908, 03.12.1908 og Esbjerg Tovværksfabriks 25-års jubilæumsskrift, 1930, s. 12-13)

• 08.12:

Gjesing Forsamlingshus indvies. (Esbjerg Avis 01.12.1908)

• 15.12:

Esbjerg Telegrafstation flytter til den nye Post- og Telegrafbygning på Torvet. (Esbjerg Avis 14.12.1908)

 

1909

• 27.02:

Eriksen & Christensens silopakhus på havnen nedbrænder til grunden. Branden koster en arbejdsmand livet. (Esbjerg Avis 01.03.1909-04.03.1909 og Vestjyllands Socialdemokrat 27.02.1909-02.03.1909)

• 26.03:

Brand påsættes på Valsemøllen. (Esbjerg Avis 10.04.1909 og Vestjyllands Socialdemokrat 28.03.1909 og 29.03.1909)

• 26.03:

Et større luftskib passerer hen over Esbjerg. Det kommer fra øst og går i nordvestlig retning hen over Borgergade. (Esbjerg Avis 27.03.1909 og Vestjyllands Socialdemokrat 27.03.1909)

• 01.04:

Omnibuskørsel til Tivoli begynder. Bussen vil køre dagligt og derved vil man på en let og behagelig måde kunne komme derud. (Esbjerg Avis 30.03.1909)

• 02.04:

En gaseksplosion sprænger Esbjerg Gasværks maskinhus i luften. (Esbjerg Avis 03.04.1909)

• 13.04:

Der rejses nu stilladser om ruinen af Eriksen & Christensens silopakhus for at få nedbrydningen påbegyndt. (Esbjerg Avis 13.04.1909)

• 15.04:

Der flages fra skibene på havnen og fra mange bygninger i anledning af J. Lauritzens 25-års jubilæum. Konsul Lauritzen opholder sig på forretningsrejse i København. Han er i anledning af jubilæet udnævnt til Dannebrogsmand. Hr. Lauritzen blev ridder ved Esbjergs jubilæum. (Esbjerg Avis 15.04.1909 og Vestjyllands Socialdemokrat 14.04.1909)

• 28.04:

Det er nu bestemt, at det nedbrændte silopakhus vil blive genopført. (Esbjerg Avis 28.04.1909)

• 03.05:

Den nye skole i Norgesgade (tilbygning til Danmarksgades Skole) indvies. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.04.1909 og 01.05.1909-04.05.1909)

• 02.06:

Arbejdet med genopførelsen af det nedbrændte Eriksen & Christensen-silopakhus er nu i fuld gang. Pakhuset bliver betydeligt større end det nedbrændte. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.06.1909)

• 01.09:

Peter Knak åbner en velassorteret manufakturhandel i Kongensgade. (Esbjerg Avis 01.09.1909)

• 11.09:

I Jerne-Skads Sogneråds møde fremlægger kloakudvalget forslag om kloakering af Boldesagervej og Kirkegades forlængelse. Det vedtages at medtage samtlige sidegader vest for banelinjen. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1909)

• 11.09:

I Jerne-Skads Sogneråds møde foreligger et andragende fra Skads Sogn om at blive skilt fra Jerne. Andragendet går til behandling for lukkede døre. (Vestjyllands Socialdemokrat 13.09.1909)

• 13.09:

I byrådsmødet er badeanstalten til 2. behandling og vedtages enstemmig med 17 stemmer efter en ret indgående debat. En begæring om at få overladt det nødvendige grundareal på statens terræn på havnen, befinder sig hos ministeriet. Når det ventede imødekommende svar indløber, vil der blive taget fat på opførelsen af anstalten. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1909 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 19.09:

Ribe Amts Urmagerforening dannes på et møde i Esbjerg, hvortil 25 urmagere fra amtets købstæder og stationsbyer er mødt. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1909)

• 20.10:

Esbjergs første biograf, Kosmorama, åbner i nye lokaler i Esbjerghus, Kongensgade. Hidtil har den ligget i Borgergade 40. (Esbjerg Avis 20.10.1909)

• 20.10:

Jerne Forsamlingshus genindvies efter ombygning. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 49)

• 08.11:

Esbjerg Rebslageri får navnet Esbjerg Tovværksfabrik, da det oprindelige interessentskab omdannes til aktieselskab med M. A. Broegaard som merkantil direktør og konsul D. Lauritzen som bestyrelsens formand. (Kilde: Esbjerg Tovværksfabriks 50-års jubilæumsskrift, 1955, s. 9)

• 12.11:

Esbjerg Kommunale Sygehus indvies. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.11.1909 og 13.11.1909) – Senere udvidet til centralsygehus.

• 03.12:

Stormfloden 3. og 4. december bliver den hidtil voldsomste, havnen har oplevet. (Kilde: Esbjerg Havn 1868-1968, s. 94)

 

1910

• Dampskibsselskabet Jyden stiftes af Jens Villemoes. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 85)

• KFUMs Gymnastikforening stiftes. KFUM har dog dyrket gymnastik siden 1899. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 152)

• Thorvald Møllers import af bygningsartikler overtages af Jørgen Jensen. – I 1927 overtaget af Johan Olesen, der danner aktieselskabet Johan Olsen & Co. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 111)

• ??.01:

Proprietær Stenstrup bortbytter gården Sønderris med proprietær Liljenskjolds ejendom Lykkesholm i Lille Stensved ved Køge. Sønderris har ca. 300 tdr. land. Overtagelserne sker i nær fremtid. (Esbjerg Avis 19.01.1910 og 20.01.1910)

• 21.01:

Polarforskeren Knud Rasmussen holder foredrag i Esbjerg om Nordpolen og polareskimoerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 21.01.1910 og 22.01.1910)

• 10.02:

Jerne Borgerforening stiftes. (Kilde: Gunnar Pedersen. Det gamle Jerne. Esbjerg 1993, s. 73)

• 27.02:

Viborg Overret stadfæster en af Esbjerg Købstad Ekstraret afsagt dom, ved hvilken møllersvend P. Herman Jensen var idømt et års forbedringshus for to gange (d. 25. og 26. marts 1909) at have forsøgt ildspåsættelse i Valsemøllen, begge gange i beruset tilstand. (Esbjerg Avis 28.02.1910)

• 22.03:

Der er arrangeret et offentligt diskussionsmøde på Esbjerg Højskolehjem. Emnet er spørgsmålet om oprettelse af en arbejderhøjskole. Mødet beslutter at danne Esbjerg Arbejderhøjskoleforening og opfordrer til start af en arbejderhøjskole i Esbjerg. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 2)

• 29.06:

Den faglige kredsorganisations fællesbestyrelse, Esbjerg Aftenskoleforening og Socialdemokratisk Forbunds medlemmer mødes til en konstituerende generalforsamling på Højskolehjemmet. Redaktør og folketingsmedlem J. P. Sundbo, vælges til formand for Arbejderhøjskoleforeningen og dermed Arbejderhøjskolen. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 2)

• 18.08:

Esbjerg Kunstforening stiftes. (Esbjerg Avis 19.08.1910)

• 27.10:

I byrådets møde indstiller markudvalget, at den af skoleudvalget ønskede kommunale sportsplads anlægges på et 100 meter bredt bælte langs den vestre side af skovvejen fra P. Knudsens gård. Formanden: ”Hvis byrådet vedtager denne indstilling, kan man overlade til skoleudvalget at træffe bestemmelser om pladsens indretning og udleje, således at byrådet holdes udenfor dispositioner om denne sag”. Indstillingen tiltrædes. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1910, Vestjyllands Socialdemokrat 28.10.1910 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 03.11:

Esbjerg Arbejderhøjskole starter sin virksomhed med et fem måneders kursus med 19 unge elever, to højskoleforstandere, Rasmus Brændeskov og Rasmus Vind. Arbejderhøjskolen har lokaler på Teknisk Skole i Torvegade. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 2)

• 06.11:

Arbejderhøjskolen indvies ved en festlig sammenkomst i Hotel Spangsbergs teatersal, der ligger i Esbjerg Tivoli. Salen er propfuld af mennesker. Der holdes taler af skolens formand, J. P. Sundbo, forstanderne Rasmus Brændeskov og Rasmus Vind samt forfatteren Jeppe Aakjær. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.11.1910 og Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 2)

• ??.12:

Boldesager Borgerforening stiftes. (Kilde: C. A. Petersen. Jerne – En kortfattet skildring af sognet og kirkebyen. Jerne 1916, s. 48)

 

1911

• Dampskibsselskabet Phønix A/S stiftes. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 85)

• 01.02:

Esbjerg Ny Apotek (Neptun Apotek) på hjørnet af Kongensgade og Kronprinsensgade åbner. (Esbjerg Avis 31.01.1911)

• 09.03:

I byrådsmødet andrager Socialdemokratisk Forbund om, at der ringes med kirkeklokkerne for at tilkendegive, når børn skal forlade gaden og gå hjem i seng. Sundbo anbefaler andragendet. ”Børn løber på gaden til sent på aftenen og lærer slette ting. Ved at lade kirkeklokkerne ringe – hvilket med held anvendes enkelte steder – kan det måske lykkes at skabe en offentlig mening så stærk, at klagerne over børns gadeliv delvis kan ophøre. Jeg har ellers ikke meget til overs for kirkeklokker, men her kunne de måske anvendes til noget nyttigt”. Taleren anbefaler at henvise sagen til kirkeinspektøren. Efter nogle bemærkninger går sagen til kirkeinspektionens erklæring. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.03.1911, Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 237 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 31.05:

En sangforening er under dannelse. Det er nogle af Brages [Arbejdersangforeningen Brage, red.] gamle støtter, der vil søge at få den gamle sangforening vakt til live igen. 14 mand havde indfundet sig til mødet i aftes. De unge arbejdere med de friske og klare stemmer bør slutte sig om Brages gamle fane, så arbejdersangene igen kan komme til at lyde ved vore fester. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.06.1911)

• 01.06:

I byrådets møde er Socialdemokratisk Forbunds andragende om klokkeringningen til 2. behandling. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.06.1911, Esbjerg Avis 02.06.1911, Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 237 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 15.06:

Odd-Fellow Logen i Esbjerg fejrer 25-års jubilæum. (Esbjerg Avis 16.06.1911)

• 07.07:

Redaktør Frederik Petersens hund køres ned, da den står på hjørnet af Torvegade og Kongensgade. Hunden slipper med et mistet venstre øje. I Vestjyllands Socialdemokrat bemærkes dagen efter: ”Nu går den naturligvis til højre. Det er et stort tab for Venstre. En trøst er det dog, at dens herre for længst er gået samme vej”. (Dagbladet Vestkysten 07.07.1911, Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1911 og 10.07.1911)

• 05.10:

I forbindelse med flyveugen afholdes et flyvestævne ved Esbjerg Flyveplads. (Esbjerg Avis 06.10.1911 og Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1911)

• 05.11:

Stormflod 5. og 6. nov. (Kilde: Esbjerg Havn 1868-1968, s. 94)

• 27.11:

Esbjerg Kommunes Badeanstalt i Havnegade åbner. (Esbjerg Avis 27.11.1911 og 28.11.1911)

 

1912

• Esbjerg indfører de første børnehaveklasser. Det er skoleinspektør på Stormgades Skole, A. H. Larsen, der kommer på idéen, inspireret af et besøg i Schweiz hvor der var gjort erfaringer med sådanne overgangsklasser mellem børnehave og skole. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 236)

• Cykelbanen i Jerne sælges til et aktieselskab, der omdøber banen til Jerne Sports- og Flyveplads. Det er på trods af navnet dog stadig cykelbane, men der bliver da også anlagt en boldbane i midten og også opført en lille tribune. (Kilde: Verner Bruhn og Christian Ray Hammer. Jerne Idrætsforening gennem 100 år. Esbjerg 2006, s. 19)

• 11.01:

Den skolebygning i Spangsbjerggade, som blev stemt ned sidste år, vedtages enstemmigt i byrådsmødet. Den får 10 klasselokaler og er anslået til at koste godt 66.000 kr., der skal afholdes ved lån. Skolen skal opføres i den kommende sommer og tages i brug til efteråret. (Dagbladet Vestkysten 12.01.1912, Vestjyllands Socialdemokrat 12.01.1912 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 12.01:

Isbanen åbnes i dag for byens store og små børn. Der bliver gratis adgang til den blanke løbebane, men der holdes strengt på god orden og sømmelig adfærd. Enhver skøjteløber må underkaste sig pedellens anordninger i så henseende. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.01.1912)

• 14.03:

I byrådets møde refererer havneingeniør Barner, at kulturministeriet ikke kan approbere indstillingen om at lade begravelser på den gamle kirkegård ophøre 1940 og pladsen omdanne til park 1960. Ministeriet holder på, at planen først kan nå at blive realiseret 2005. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.03.1912)

• 14.03:

I byrådets møde er Socialdemokratisk Forbunds andragende om at få skolebørnene ringet hjem i ordentlig tid om aftenen til fortsat 2. behandling. Forslaget vedtages med 8 stemmer mod 2. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.03.1912, Esbjerg-Posten 15.03.1912 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 08.09:

Der afholdes stort sportsstævne på Jerne Sports- og Flyveplads. Et af tilløbsstykkerne, en ballonopstigning, må dog opgives, da ballonen Continental slår revner. (Esbjerg Avis 05.09.1912-11.09.1912 og Vestjyllands Socialdemokrat 05.09.1912-11.09.1912)

• 24.10:

I byrådsmødet indstiller udvalget for gader og veje en ny ordning af husnumre og en del nye gadenavne. (Esbjerg Avis 26.10.1912 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 14.11:

Ændringer af en række gadenavne vedtages på byrådsmøde: Norgesgade vest for Kirkegade ændres til Islandsgade, Danmarksgade vest for kirkegården: Finlandsgade, Jernbanevej: Exnersgade, Sverrigsgade: H. C. Ørsteds Gade, Svendsgade øst for sygehuset: Absalonsgade, Gormsgade øst for sygehuset: Valdemarsgade, Gammelsygehusvej: Bavnehøjvej, mens Ny Sverrigsgade omdøbes til Sverrigsgade. Forslag om at ændre Norgesgade til Bjørnsonsgade og Danmarksgade til Grundtvigsgade forkastes. Der indføres også en ny husnummerering, så ejendomme med flere indgange får et bogstav efter tallet. (Esbjerg Avis 15.11.1912 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• ??.11:

Den lille ø Langli er ifølge Ribe Amtstidende i disse dage af de 27 lodsejere, der ejede den, solgt til et konsortium bestående af grosserer O. Heide og vaskeriejer Sørensen i København, Chr. Hansen, Oksby og Hans Olsen, Jægind for en købesum på 40.000 kr. Øen, der er på 275 tdr. land, bebos for tiden af fem lodsejere, der nu må forlade den. Det er grosserer Heides mening at benytte en villa på øen til sommerbolig. (Esbjerg Avis 15.11.1912)

• 09.12:

Foreningen til fremme af god orkestermusik i Esbjerg afgår ved døden på generalforsamlingen. Foreningen, der blev dannet i 1908, har ved nedlæggelsen 200 medlemmer. (Esbjerg Avis 10.12.1912)

• 18.12:

Grundstenen til Zions Kirke lægges på 25-års-dagen for indvielsen af Esbjergs første kirke, Vor Frelsers Kirke. (Esbjerg Avis 17.12.1912 og 18.12.1912)

• 20.12:

Eksportstaldene flytter fra jernbaneterrænet til nye bygninger på D. Lauritzensvej. (Dagbladet Vestkysten 28.03.1928)

• 20.12:

I de sidste 70 dage har der ikke været en eneste dag, hvor det ikke har regnet. Et så vådt efterår erindres ikke i mands minde. (Esbjerg Avis 20.12.1912)

 

1913

• Arbejderhøjskolen flytter til lokaler i Exnersgade 43. Der er 30 elever tilmeldt, da undervisningen starter. Elevbladet Argus udgives i et håndskrevet eksemplar, der går på omgang blandt elever og lærere. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 2)

• Dyrskuepladsen (Strandby Plads) indrettes. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 270)

• 29.01:

Den kommunale isbane ved Stormgades Skole skulle egentlig have været taget i brug i dag, men da det har frosset lovligt lidt sidste nat, vil banen ikke kunne bruges før i morgen efter skoletid. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.01.1913)

• 27.02:

I byrådsmødet vedtages ved 2. behandling et reglement angående omsætningen til det metriske system af mål og vægtangivelserne i bespisningsreglementet for Esbjerg Fattiggård. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.02.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 02.03:

Centralhotellets Palmehave indvies med en storstilet frokost for byens embedsmænd, redaktørerne m.fl. (Esbjerg Avis 03.03.1913 og Esbjerg-Posten 03.03.1913)

• 02.03:

Afholdsforeningen Frem holder sin 11-årige stiftelsesfest i lokalet Skolegade 37. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.03.1913)

• 27.03:

På gade- og vejudvalgets vegne foreslår Carl Jensen i byrådsmødet, 1) at vejen forbi trikotagefabrikken fra Varde Landevej mod vest benævnes Graadybsgade, mens den på kortet afsatte, men ikke på marken eksisterende Graadybsgade bortfalder, 2) at vejen fra Teglværksgade forbi gasværket, kaldet Gasværksvej, benævnes Vinkelvej (den danner en vinkel), 3) at Vestergade som fortsættelse af Havnegade kaldes Havnegade indtil Gl. Færgevej, og 4) at Havgade kaldes Vestergade. Formanden foreslår at kalde Havgade Vesterhavsgade, og med denne ændring vedtages udvalgets forslag enstemmigt. (Esbjerg Avis 28.03.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 10.04:

Den i flere år drøftede strandvej fra Esbjerg til Hjerting er for første gang genstand for forhandling i Esbjerg Byråds offentlige møde. Fra et nedsat udvalg foreligger en indstilling om at anlægge en vej gående ud fra skæringspunktet Strandbygade og Gl. Færgevej. Forslaget modtages ret køligt af det nye byråd, som lader det gå tilbage til udvalget. (Esbjerg Avis 11.04.1913, Vestjyllands Socialdemokrat 11.04.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 28.04:

Biografen Kosmorama åbner for første gang dørene for publikum på adressen Kongensgade 76. (Esbjerg Avis 28.04.1913)

• 12.05:

Tivolis cirkusbygning indvies uofficielt med en gymnastikkonkurrence mellem Esbjerg og Frederiksberg. Derefter er der fællesspisning med efterfølgende bal til den lyse morgen. (Esbjerg Avis 13.05.1913)

• 15.05:

Aktieselskabet Esbjerg-Fanø Bank afholder på Hotel Royal en ekstraordinær generalforsamling til behandling af et tilbud fra Landmandsbanken i København om at overtage alle bankens aktiver og passiver og indløse aktierne med kontrabøger på samme beløb. Bankrådets formand, konsul Breinholt forelægger og anbefaler Landmandsbankens tilbud, der vedtages enstemmigt, hvorefter generalforsamlingen nedsætter bankrådets delegation – konsul C. Breinholt, konsul H. Pagh og grosserer H. Eriksen – som en likvidationskomité, der ordner alle forhold vedrørende overtagelsen og bankens deraf følgende opløsning. (Esbjerg Avis 16.05.1913, Vestjyllands Socialdemokrat 16.05.1913 og Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 195)

• 03.06:

Officiel indvielse af Tivolis cirkusbygning, hvor ca. 50 byrådsmedlemmer, bankdirektører, embedsmænd, købmænd og håndværksmestre deltager i festligheden. (Esbjerg Avis 04.06.1913)

• 04.06:

Markiserne i Kongensgade hænger for lavt. Høje personer kan ikke passere under dem. Markiserne skal ifølge politivedtægten være mindst 3¼ alen over fortovet. Det er de imidlertid ikke. (Esbjerg Avis 04.06.1913 og Vestjyllands Socialdemokrat 04.06.1913)

• 04.06:

Annonce: Jeg tillader mig herved at meddele, at jeg fredag den 6. juni åbner Løve-Materialhandelen, Kongensgade 72, og anbefaler mig til det ærede publikum med alt vedrørende material-, urtekram- og delikatessevarer, sygepleje-, fotografi- og toiletartikler samt malervarer. Forretningsprincip: Hurtig og fuldt ud reel betjening. Telefon 750. Ærbødigst A. Rehkopff Henriksen. (Esbjerg Avis 04.06.1913)

• 06.06:

Esbjerg Byråd er på fodtur til Hjerting langs stranden for at undersøge betingelserne for den nye strandvej. Der er god stemning for vejen, når den kan lægges nede ved stranden. Og da hr. sagfører E. Hansen, som deltager i turen også lover at medvirke hertil, er der godt håb om, at sagen nu kan blive gennemført. Den kommer til behandling i førstkommende byrådsmøde, som antagelig vil blive afholdt mandag den 23. juni. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.06.1913)

• 17.06:

Landmandsbanken sælger Spritfabrikken Phønix til Foreningen af Danske Spritfabrikker. Foreningen agter til efteråret at nedlægge fabrikken og fordele inventaret mellem sine medlemmer. Esbjerg Bryghus, der fortsættes uforandret, ejer bygningerne, hvori spritfabrikken nu drives. (Esbjerg Avis 18.06.1913 og Vestjyllands Socialdemokrat 30.12.1913)

• 03.07:

En feriekoloni vil af Esbjerg Skoleudvalg blive etableret i Sønderho i sommer for et antal af Esbjerg Kommuneskoles børn. (Esbjerg Avis 03.07.1913)

• 04.07:

Første spadestik til Hjertingvej tages. (Esbjerg Avis 04.07.1913)

• 15.07:

Arbejdet ved den nye strandvej Esbjerg-Hjerting er nu godt i gang. Ved Fourfeldt Bæk er man i færd med at grave ud til brofundamenter, og i vejens retningslinjer nivelleres terrænet, bakkerne graves ud og fordybningerne fyldes op. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.07.1913)

• 25.07:

Stationsarbejder J. J. Johansen køres ihjel på Banegårdspladsen i Esbjerg af en rangermaskine. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.07.1913)

• 29.07:

Der holdes sørgehøjtidelighed i Esbjerg efter jernbanekatastrofen i Bramming den 26. juli. (Esbjerg Avis 29.07.1913, 31.07.1913 og Illustreret Tidende 03.08.1913)

• 02.08:

Kong Chr. X ankommer til Esbjerg, hvor han på Esbjerg Kommunes Sygehus og Sct. Josephs Hospital besøger flere af de tilskadekomne fra jernbaneulykken ved Bramming. (Esbjerg Avis 02.08.1913)

• 04.08:

Annonce: Arbejderhøjskolen ønsker at leje et hus eller en større lejlighed til skolebrug og beboelse fra 1. november d.a. Tilbud indgives til redaktør Sundbo. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.08.1913)

• 26.08:

Esbjerg Avis' redaktør, Frederik Petersen, afgår ved døden efter ca. to ugers sygeleje. Frederik Petersen havde i længere tid lidt af nyresvaghed. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.08.1913)

• 31.08:

Fiskeeksportør Taabel bliver dræbt i en bilulykke ved Vejle. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.09.1913)

• 10.09:

I nat ved 2-tiden har en ildebrand hærget keramiker Søren Kongstrands keramiske anstalt. Hele overbygningen over det 16 alen lange ovnhus er nedbrændt, og nederst står kun de ildfaste ovne og de sorte ruiner af bygningens mure. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1913)

• ??.09:

H. Matthesen har overtaget J. Dalsgaard Olsens Boghandel. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1913)

• 07.10:

Klubben Cirklen, der består af en kreds af borgerspidser, holder 25-års stiftelsesfest på Hotel Spangsberg. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.10.1913)

• ??.10:

Skoledirektør O. S. K. Rybner-Petersen – fhv. esbjergenser – er udnævnt til kongevalgt medlem af kolonialrådet for St. Croix. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.10.1913)

• 09.10:

Byrådet vedtager at købe et hus tilhørende Thøgersen, Sønderho. Huset skal anvendes til feriekoloni for skolebørn. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.10.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 02.11:

Arbejderforeningen af 1888 holder 25-års jubilæumsfest. (Esbjerg Avis 03.11.1913)

• ??.11:

Esbjerg Glasværk har standset sin drift efter kun nogle få års virksomhed, trykket af konkurrencen fra de store glasværker. (Esbjerg Avis 08.11.1913 og Vestjyllands Socialdemokrat 30.12.1913)

• 12.11:

Den nye fiskerihavn afleveres i dag af entreprenør Olesen til havneingeniør Barner. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.11.1913)

• 13.11:

Handelsforeningen andrager om at få udlagt en dyrskueplads. Byrådet henviser sagen til vedkommende udvalg. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 13.11:

Ministeriet tillader, at kommunen køber en ejendom i Sønderho til ferieophold for skolebørn. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.11.1913 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 30.12:

Esbjerg Byråd behandlede den 10. april 1913 en indstilling om anlæg af den strandvej, som nu omtrent er fuldført. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.12.1913)

 

1914

• Arbejderhøjskolen får statsanerkendelse. Skolens elevtal passerer 50. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 3)

• Esbjerg Boldklub af 1898 tilføres en mængde nyt og ganske ungt blod, idet en hel fodboldklub af drenge, Aage Thomsens Boldklub, går ind i klubben. (Kilde: Esbjerg Boldklub af 1898 1898-1923. Esbjerg 1923, s. 16)

• Gammelby Skoles ældste del opføres i perioden fra 1900.

• 25.01:

Palads Hotel åbnes med koncert i festsalen. (Esbjerg Avis 24.01.1914 og 26.01.1914)

• 07.02:

Marius R. Jørgensen begynder forretningen Kontant-Jørgensen. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1928)

• 28.04:

Dansk Frisørforbunds Esbjerg-afdeling stiftes. (Dagbladet Vestkysten 28.04.1964)

• 22.07:

To af Hjerting Badehotels udbygninger nedbrænder til grunden natten til den 22. juli. Der møder et par sprøjter, som intet har at udrette. De to stråtækte udbygninger er omspændt af flammer i løbet af kort tid. Hovedbygningen og staldlængden ud mod vejen, der ikke var sammenbygget med de nedbrændte længer, er en tid meget stærkt truet. Den ældre del af hovedbygningen er nemlig også stråtækt, og faren er derfor ret stor. Det lykkedes dog at begrænse ilden, og hen ad morgenstunden kan badegæsterne atter tage deres værelser i besiddelse. Det er sandsynligt, at der er tale om en påsat brand. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.07.1914 og 24.07.1914)

• 25.07:

Der holdes motorløb i Esbjerg med deltagelse af i alt 104 biler og motorcykler. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.07.1914)

• 11.08:

Situationen skifter hurtigt i disse dage. I går var eksporten til England i fuld gang, inden aften var den standset. Om eftermiddagen indløb følgende alarmerende telegram fra det britiske udenrigsministerium til det britiske gesandtskab i København: Tyskerne nedlægger kontaktminer overalt i Nordsøen i åben sø uden hensyn til de derved opstående følger for handelsskibe. For to dage siden observeredes fire store handelsskibe at passere mindre end en engelsk mil for minefeltet, hvor krydseren Amphion sank. Farvandet må derfor betragtes som i høj grad farligt for handelsskibe af alle nationaliteter. (Vestjyllands Socialdemokrat 12.08.1914)

• 11.10:

Zions Kirke indvies. (Esbjerg Avis 10.10.1914 og Vestjyllands Socialdemokrat 12.10.1914)

• 30.10:

Kl. 6.30 slår flammer pludselig fra Hjerting Badehotel, og samtidig høres et skrig af rædsel og smerte. Hotelforpagterens hustru, fru Rosenbæk, har været i færd med at fyre op på komfuret, ilden slår ud, griber fat i hendes klæder, og det er hende, der nu med sine skrig vækker de øvrige beboere. Efter at fru Rosenbæk er bragt i sikkerhed, gælder det om at redde sig selv. Luerne har grebet så hurtigt om sig, at der ikke bliver tid til at redde noget – alt hotellets indbo brænder. Hele hotellet nedbrænder, og er ved 7-tiden kun en rygende ruinhob. Fru Rosenbæk overføres til sygehuset i Esbjerg i meget alvorlig tilstand. (Vestjylland Socialdemokrat 30.10.1914)

 

1915

• Arbejderhøjskolen får lokaler i Stormgade 6. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 3)

• ??.01:

Under navnet Esbjerg Koncertforening er der af forskellige musikinteresserede her i byen dannet en forening med det formål at afholde mindst tre koncerter i vinterhalvåret. Kontingentet for enkelte personer er 3 kr. I øvrigt henvises til annoncen. (Esbjerg Avis 09.01.1915)

• 12.01:

Folkekøkkenet i Esbjerg åbner i Stormgades Skoles kælder med indgang fra Nørregade. Udlevering af maden finder sted hver dag kl. 11.30-13, og samtidig med at maden udleveres, kan der altså på samme sted købes spisebilletter til næste dag. (Esbjerg Avis 09.01.1915)

• ??.01:

For nogen tid siden meldte nogle af de i Esbjerg Tivoli indkvarterede soldater sig til lægen for at blive undersøgt for en ukendt øjensygdom. I løbet af få dage omfattede epidemien et lille halvt hundrede soldater. Folk med anlæg for dårlige vittigheder mener, at ”øjensygdommen” stammer fra skråtobakssauce. (Esbjerg Avis 14.01.1915)

• 24.01:

Foreningen English Association of Esbjerg stiftes ved et møde på Palads Hotel. Foreningens formål er at fremme kendskabet til engelsk sprog, engelsk litteratur og engelske samfundsforhold. Til bestyrelsen vælges magister Larsen, byfogedfuldmægtig Krebs, frk. Agnes Bruun, frk. K. Lorch-Madsen og fru Sønderbye. (Esbjerg Avis 25.01.1915)

• 14.03:

Den årlige vækkelsesuge i Esbjerg åbnes ved et møde, som under stor tilslutning afholdes i missionshuset med sekretær Th. Madsen, Bjerringbro (tidl. Esbjerg) og missionær Axel Nielsen som talere. Aldrig før er en vækkelsesuge afholdt i så alvorlig en tid som nu. Dog kan også denne begyndes med tak til gud, både for at mennesker verden over længes og drages mod kristendommen som aldrig før, og er blevet forskånet for krigen. Efter mødet bliver mange sange afsunget. (Esbjerg Avis 16.031915)

• 01.04:

Esbjerg Tivolis zoologiske have åbner til påskehelligdagene. Havens dyrevenner får også lejlighed til at konstatere hvorledes den store og den lille bjørn, abekattene samt alle de andre dyr og fugle har overstået vinteren. (Esbjerg Avis 30.03.1915)

• 09.04:

Det nye tuberkulosehospital i Esbjerg åbnes i overværelse af byrådet og pressen, men der finder ingen særlig indvielseshøjtidelighed sted. Hospitalet har i alt kostet 72.000 kr. Opførelsen er ledet af arkitekt Clausen. (Esbjerg Avis 10.04.1915)

• 11.04:

På den nye idrætsplads i Strandskoven spilles en juniorkamp mellem Esbjerg Boldklub af 1898 og Vejle Boldklub, som esbjergenserne vinder 6-0. (Esbjerg Avis 10.04.1915 og 12.04.1915)

• 24.06:

Husmand Peder Jepsen og hustru i Darum fejrer deres guldbryllup. I den anledning flages fra mange huse i Darum by, og lykønskningskort strømmer ind i store masser. Også fra kongen er der en lykønskning samt 20 kr. Peder Jepsen er nemlig veteran fra 64. Han gjorde hele felttoget med fra i november 1863 til henimod nytår 1865. Desværre er guldbruden syg og må holde sengen som følge af en lettere lungebetændelse. (Esbjerg Avis 29.06.1915)

• 28.06:

I disse dage arbejder en halv snes mand på at belægge Stormgade fra Skolegade til Nørregade med tjærede skærver. Gaden vil, når den om en måneds tid er tromlet fiks og færdig, blive kemisk renset for støv. De tjærede skærver er over al beskrivelse behagelig støvbindende. De har stået deres prøve mange steder og overalt med et godt resultat. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.06.1915)

• ??.06:

Fabrikant Buchwald har ved en nedsat voldgiftsret bestående af smørhandler Jegindø og politibetjent Ploug, fået tilkendt 40 kr. i erstatning for hønsene, der blev ødelagt af Hotel Spangsbergs hund. Endvidere skal hotelejer Jensen yderligere betale 30 kr., såfremt der skaffes sikkert bevis for, at det er hotellets grævlingehund, som har forøvet udåden. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.06.1915)

• ??.06:

Som meddelt har Vilslev-Hunderup Sogneråd anbefalet to andragender fra bagermestrene Flintholm og Thomsen i Bramminge. Den ene af andragerne, hr. Flintholm, vil, hvis han får bevillingen, indrette en lille palmehave i maler Dinesens ejendom, der er købt i samme øjemed og som er beliggende tæt ved hovedgaden. Huset vil delvis blive ombygget og kan næppe tages i brug før hen på efteråret. (Esbjerg Avis 30.06.1915)

• ??.06:

I stedet for pastor E. Ried, der er forflyttet til Give, er pastor S. N. Gaarde, Vejle, ansat som præst ved Sct. Johannes Kirke [Metodistkirken] i Esbjerg. (Esbjerg Avis 30.06.1915)

• 01.07:

Hjerting Badehotel, der efter branden er bygget op som et fuldt moderne turisthotel, åbnes med samme vært som hidtil, hr. I. Rosenbæk. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.06.1915)

• 01.07:

Bilcentralen – som fra 1931 får navnet TAXA – oprettes og får kontor på Torvet på hjørnet af Kongensgade og Torvegade. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.07.1915 og Esbjerg Taxa i 50 år, 1965)

• 03.07:

Studentereksamen på Esbjerg Gymnasium er i dag afsluttet med det resultat, at 11 af de 12, der indstillede sig til eksamen, bestod den. Den bedste karakter fik Niels Schmidt, søn af husmand Schmidt i Bramminge. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.07.1915 og 05.07.1915)

• ??.07:

Det er nu gennem Arbejdsmændenes Fagforening lykkedes at få alle de ved fabrikationen af fiskekasser beskæftigede arbejdere til at indmelde sig i fagforeningen, hvorefter der hersker fuldstændig organiserede forhold ved Esbjerg Havn. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1915)

• ??.07:

En af Esbjergs gamle veteraner, mecklenburgeren Beese [stenhugger Johan Beese], er død. Beese har været her i byen næsten uafbrudt fra 1864, da han kom her til Jylland med de østrigske tropper, og han var kendt snart sagt af alle. Han var et roligt og stille menneske. (Vestjyllands Socialdemokrat 08.07.1915)

• ??.07:

Esbjerg Ny Havn er et storværk, skriver en af deltagerne i Rigsdagsforeningens udflugt i et københavnsk dagblad. Havnen vil i størrelse komme på siden af Københavns Frihavn. Det er statens penge, som begraves her, men det er også hele landet, som skal suge næring udefra gennem Esbjergs ny eksporthavn, der utvivlsomt næst efter den ny grundlov og Christiansborg Slot er det største fredelige monument over disse ufredens år. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.07.1915)

• 14.07:

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses nye kystsanatorium ved Hjerting – det fjerde i rækken af de for Høstblomstens midler opførte kystsanatorier – åbnes for driften. Sanatoriet er beregnet på optagelse af indtil 30 kirtelsyge drenge i alderen 4-15 år. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.07.1915)

• 14.07:

Udlånsbiblioteket er nu lukket, men læsestuen er fremdeles åben og lukkes kun fra 1. til 16. august, mens lokalerne istandsættes til vinterbrug. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.07.1915)

• 17.07:

Konsul Lauritzen, som altid for at spare en smule skat går i en lang bue udenom den by, hvor han har tjent sine penge, bor nu med sin familie på Fanø. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.07.1915)

• 01.08:

Pastor Gaarde fra Vejle holder sin tiltrædelsesprædiken i Metodistkirken. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.07.1915)

• 06.08:

Byfoged Esmann og frue er i dag taget på en flere dages biltur til Viborg. Det er hele byfogedens ferie i år. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.08.1915)

• 16.08:

Rorsbetjent Vilh. Jensen så i morges ved 6-tiden et kvindelig drive om i nordøstre hjørne af dokhavnen, ca. 10 alen fra kajen. Han meddelte sin opdagelse til havnebetjentene Laursen og Ibsen, der ved denne tid indfandt sig ved havnen. De fik hurtigst muligt fat i en lille jolle og roede ud og bjærgede liget. Det har vist sig, at den druknede er mineralvandsfabrikant Rasmussens hustru. Hustruen er formodentlig i et pludselig anfald af sindssyge gået fra hjemmet i Islandsgade til havnen og fundet sin død i det kolde vand. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.08.1915)

• 17.08:

Det er nu konstateret, at mineralvandsfabrikant Rasmussens hustru gennem årene har lidt af tiltagende nervøs hovedpine. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.08.1915)

• ??.08:

I Fiskeribladet finder vi en omtale af fiskeriet i Esbjerg. I denne hedder det bl.a.: Et fremskridt, der vil få stor betydning, er, at næsten alle kuttere har fået indlagt is- og kølerum. Kutterne tager is med på havet, og i isrummene kan man holde de fisk friske, der ikke kan leve i dammen, som kuller, torsk osv. Af denne grund ville det også være til gavn, om det isværk, der påtænkes bygget, bliver påbegyndt så hurtigt som muligt. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1915)

• 18.08:

Efter 14 dages reparation og rengøring er Folkebibliotekets læsestue atter åben for publikum. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.08.1915)

• 18.08:

En 20-årig arbejder, Hans Stenholt, der arbejder på Th. Møllers Teglværk, gribes af en aksel og svinges flere gange rundt. Stærkt kvæstet føres han til lægen, dr. Erik Jensen, men hen på aftenen udånder han på grund af sine hårde kvæstelser. Hans Stenholt var ugift, men havde både søskende og forældre her i byen. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.08.1915)

• 22.08:

På sportspladsen ved Strandskoven spilles en fodboldkamp mellem Holsted og Esbjerg Boldklub, der resulterer i en 2-0-sejr i esbjergensernes favør. Samtidig spiller Esbjerg Amatørklub mod Gørding Stationsby. Gørding vinder den kamp 2-1. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.08.1915)

• 23.08:

I dag fejrer slagteriarbejder Becker og frue, Sverrigsgade 13, deres sølvbryllup. Sølvbrudgommen, der i de sidste 26 år har arbejdet på Andelsslagteriet, har i al den tid været et godt og trofast medlem af sin fagforening og en brav arbejdskammerat. Der er ingen tvivl om, at han i dagens løb vil modtage mange beviser på, hvor afholdt han er. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.08.1915)

• ??.08:

Den tidligere omtalte gifte kvinde, der for nogen tid siden blev indlagt på sygehuset stærkt lidende af barselsfeber, og som mistænkes for at have taget sit nyfødte barn af dage, er nu afgået ved døden, hvorefter sagen af sig selv er faldet væk. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.08.1915)

• ??.08:

Jerne Borgerforening og Sydvestjysk Samfund i Esbjerg andrager amtsrådet om anlæg af en cykelsti på den sydlige side af landevejen fra Esbjerg til Korskroen mellem Esbjerg og Jerne. Det vedtages med 6 stemmer mod 4 (Bakken Nielsen, Wissing, Okholm og Skjøde), at såfremt beboerne betaler anlægssummen, vil amtet anlægge stien og overtage vedligeholdelsen indtil videre. (Vestjyllands Socialdemokrat 26.08.1915)

• ??.08:

Fysikus Abraham Metz er udnævnt til kredslæge i Esbjerg Lægekreds. Den nye kredslæge, der er født den 10. november 1870, er en købmandssøn fra Randers. Han blev student i 1889 og tog sin lægeeksamen i 1896. I 1902 ansattes han som distriktslæge på Suderø, og i 1911 blev han fysikus på Færøerne og distriktslæge for Thorshavns distrikt. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.08.1915 og 06.09.1915)

• 29.08:

På banen ved Stormgades Skole spilles en revanchekamp mellem IOGTs hockeyhold fra Varde og et hold fra Esbjerg Boldklub. Kampen ender med en sejr for Esbjergholdet på 1-0. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1915)

• ??.09:

Politiken omtaler nu vort forslag om en frihavn ved Esbjerg og udtaler sig meget anerkendende om idéen og håber, at der vil blive arbejdet energisk på at realisere planen, der uden tvivl kan skabe yderligere udviklingsmuligheder for vor driftige og energiske by. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.09.1915)

• 04.09:

Konsul Lauritzens dampskibsselskab Vesterhavet foretager i denne tid en større udvidelse af tonnagen. Der skal således være i alt 16 nye dampere under bygning, heraf er den ene, Carmen, der er bygget i København, snart færdig. Selskabets flåde, der i øjeblikket består af 26 skibe, vil efter denne udvidelse blive på 42 både, og tonnagen vil blive udvidet med ca. 25.000 tons. Skønt rederiets hovedkontor er i København og der ikke er tale om, at det vil flytte her til Esbjerg, får alle bådene dog hjemsted her. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1915)

• 04.09:

En stør på 61 pund er i dag solgt til fiskehandler Mehlsen & Co. af skipperen på en mindre haj: ”Johanne. Støren betaltes med 70 øre pundet og vil nu blive eksporteret til Hamborg. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1915)

• 04.09:

Fru Hamburgers villa sælges til den nye kredslæge. Fru Hamburger vil fra 1. oktober tage bolig i København. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1915)

• 05.09:

Ved et partimøde i Esbjerg Tivolis cirkusbygning holder folketingsmand Stauning et udførligt og instruktivt foredrag om den nuværende politiske situation og forberedelserne til de første valg under den nye grundlov. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.09.1915 og 06.09.1915)

• 05.09:

Ved 22-tiden opdager en af arbejderne fra Fællesforeningens fabrikker, at det brænder i en af stuerne i fabrikant Lunds villa på Teglværksvej [Teglværksgade, red.]. Brandvæsenet og politiet tilkaldes straks, men allerede da politiet ankommer, har en af fabrikantens forvaltere og en gårdskarl slået en rude ind og kastet en spand vand ind over det brændende strygebræt og derved slukket ilden. Skaden er ganske lille. Den største værdi, der er gået tabt ligger i 4-5 knuste ruder. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1915)

• 06.09:

Fhv. landmand Ole Hansen, Fynsgade 55, fylder i dag 90 år. Ole Hansen er veteran fra 1848, men er endnu så rask og rørig, at han daglig kan tage sin tørn med i kartoffelmarken. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1915)

• 06.09:

I dag kommer færgeriejerne til Esbjerg for at inspicere deres øjesten, det guld-af-sig-givende, monopoliserede færgeri. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.09.1915)

• ??.09:

Der er i den senere tid faldet flere bøder a 20 kr. til personer, der om aftenen har stillet sig op i porte og gadedøre og der besørget deres nødtørft. Foruden denne bøde til politikassen har de måttet betale for rengøring etc., og det er meningen, at politiet også for fremtiden vil gå strengt til værks mod lovovertræderne, hvad selvfølgelig ikke er mere end rimeligt og nødvendigt. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.09.1915)

• ??.09:

Bladet København skriver forleden, at 65 færøske fiskere er rejst hjem med dampskibet Esbjerg til Esbjerg. Vi skal overfor denne påstand bestemt hævde, at der ikke foreligger nogen som helst bevis for, at en færøsk fisker har hjem i Esbjerg, ligesom det er ret tvivlsomt, om der i det hele taget bor færinger her i byen, men København skriver altså i god tro, at de 65 færinger er rejst hjem til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1915)

• 09.09:

I byrådsmødet foreligger en indstilling fra sygehusudvalget om at få efterbevilget en overskridelse på ca. 10.000 kr., der, som udvalgets formand, forretningsfører Marcussen oplyser, skyldes dels epidemien sidste sommer og dels istandsættelsen af bygningen ved Rolfsgade. Dækning af disse overskridelser er dog indvundet ved besparelser på andre konti og ved forøget indtægt, så kommunens tilskud til det samlede medicinalbudget er ca. 1.500 kr. mindre end budgetteret. Overskridelsen bevilges uden afstemning. (Vestjyllands Socialdemokrat 10.09.1915 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 09.09:

Andragendet fra Esbjerg og Omegns Gartnerforening om faste stadepladser for de torvesøgende er til 2. behandling i byrådsmødet. Siden 1. behandling har sagen været hos politimesteren, og der foreligger nu fra gade- og vejudvalget følgende forslag: Nærmest kiosken får kartoffelhandlerne plads, derefter kommer slagterne, fjerkræ-, grise- og fiskehandlerne. På den anden side af Torvet får grønt-, frugt- og blomsterhandlerne plads i den nævnte rækkefølge, regnet fra postkontoret. Denne indstilling tiltrædes enstemmigt. (Esbjerg Avis 10.09.1915 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• ??.09:

Slagterierne i Esbjerg og Struer har nu besluttet sig til at modtage søer for slagteriets regning og risiko. Hidtil har andelshaverne måttet enten forsende dem for egen risiko eller afhænde dem til privatslagterierne. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1915)

• 12.09:

Der er fuldt hus, da teatersæsonen i Esbjerg indledes. Direktør Svend Wedels selskab opfører Bjørnstjerne Bjørnsons interessante skuespil ”En fallit” i Esbjerg Teater. Det bliver en sjælden nydelsesrig aften, der tjener hr. Wedel og hans flinke personale til ære. (Vestjyllands Socialdemokrat 11.09.1915 og 13.09.1915)

• 14.09:

Langsomt med sikkert bliver alle de store, gamle træer i manufakturhandler Bloks forhenværende have fældede. Den store tomme plads, der nu er indhegnet med et virkelig vidunderskønt plankeværk, skal afgive plads til Sydjysk Telefonselskabs ny bygning. Bygningen, der bliver på 3 etager, skal være færdig inden nytår. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.09.1915)

• 14.09:

Grosserer Villemoes’ kulkran stopper med at fungere under udlosningen af ”Sandhill”. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1915)

• 15.09:

Børsens Lysthave slutter i dag sin sommersæson. Hr. Marryat Lauritzen har den sidste uge formået at fylde haven til sidste plads. I aften bliver der uden tvivl trængsel. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1915)

• 15.09:

Folkeuniversitetsforeningen åbner sin første række af foredrag, der vil blive afholdt i vinterens løb, med et foredrag om penge og priser af dr. Edv. Mackeprang. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 15.09:

Damperen Dansborg kom hertil i går eftermiddags fra New York med 3.000 tons hvede og hørfrøkager til Eriksen & Christensen. Det er den sidste damper, Eriksen & Christensen venter foreløbig. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• ??.09:

Vi skal altså have ny provst i Skads Herred, såsom provst Nielsen i Nordby har trukket sig tilbage. Den ny højærværdighed bliver formentlig pastor Hammer i Jerne. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1915)

• ??.09:

Jens Andreas Jensen, Skolegade 70, har fået tilladelse til at føre familienavnet Enghøj. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

Kranens død er arbejdernes brød, hvilket ses i dag på havnen, hvor kullene fra damperen Villemoes i dag bliver trillet i land. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

Der er over 2.000 kreaturer på markedet i dag, og en hel del opkøbere, men de tre østrigere, der går dernede, har ingen penge fået anvist, og Sireit sukker over, at det ikke er ham, der mere er bekvemmende om priserne. Derfor går han med hænderne i lommen og ser sur ud. Prisen varierer i dag fra 55 til 65 øre pr. pund. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

Den populære norske mimiker, skuespiller Söller Johansen, der i de sidste fire uger har optrådt i Tivoli, forlader i dag Esbjerg for at optræde i Malmø. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

Esbjerg Kunstforenings udstilling i teknisk skole åbnes. Størst interesse vil der nok blive vist Axel Bredsdorffs store billede om ”Drengs første møde med Moa”, der – egentlig ret mærkeligt – har fået akademiets store guldmedalje i år. Billedet vil kun være på udstillingen et par dage, da kongens foged har krævet det udleveret. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

Da vi i formiddags var nede på havnen, mødte en deputation, der i en sølvforsiret æske overbragte os en rødspætte med to hoveder. Vi takkede dybt rørt for den smukke og storstilede gave, og deputationens ordfører udtalte sin store glæde over, at vi ville modtage den, og da vi højt og helligt erklærede, at vi ville hænge rødspætten op i vor salon, steg glæden til begejstring. Vi tog rødspætten til os som vor egen og vil i de kommende dage fryde os meget over samværet med den. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 16.09:

En havål, som måler 2 alen 6 tommer i længden og vejer 15 pund, ses i dag i Fiskerøgeriet på havnen. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.09.1915)

• 17.09:

Annonce: Arbejdet ved indretningen af nogle kølerum på Smørpakkeriet i Esbjerg udbydes herved i ”samlet entreprise” efter tegning og betingelser, som ligger til eftersyn på arkitekt C. H. Clausens kontor i Finlandsgade 64, daglig fra 8-12 middag. Tilbud modtages sammesteds inden torsdagen den 23. d. m., kl. 11½ fm. C. H. Clausen. (Vestjyllands Socialdemokrat 17.09.1915)

• ??.09:

Magistraten indsatte for nogen tid siden en kelner Ejner Jensen til at bestyre Karen Petersens ”kafé” i Skolegade 26, men da hr. Jensen flere gange har gjort ulovlig brug af beværternæringen, bl.a. ved at skænke berusede personer, har han fået sig en større bøde, og der er udsigt til, at han vil blive fjernet fra sin bestilling, hvad selvfølgelig både er ret og rimeligt. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1915)

• 18.09:

Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse angående udleveringen af Axel Bredsdorffs store billede ”Drengs første møde med Moa”, så esbjergenserne har endnu lejlighed til at se det store værk, der er belønnet med akademiets guldmedalje. Både for dette aktuelle billedes skyld og for de mange andre gode ting, der findes i udstillingen bør man aflægge den et besøg, og man vil der se kunst, som øjet ikke er vant til at se hver dag – desværre. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1915)

• 18.09:

Blæsevejret, eller skal vi sige den stive nordvestlige kuling, der raser over byen i dag, har blandt andet det på sin samvittighed, at den i formiddag hævede Niels Rohdes kommis med samt en persienne til skyerne. Manden hang og sprællede i luften, men nåede atter ned til jorden i god og brugelig stand. Om blæsten vil anrette flere sådanne ulykker er ikke let at sige. Spørgsmålet er om blæsten bliver ved, og da Meteorologisk Institut spår godt vejr, er der al mulig udsigt til, at den gør det. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1915)

• 18.09:

Det er under stærk overvejelse at starte en kabaret her i Esbjerg. Overvejelserne er dog endnu kun på begyndelsesstadiet, men der er udsigt til, at de går igennem. Der er to forslag m.h.t. stedet for kabaretlokalet. Enkelte holder på Tivoli, andre på Paladshotellet. Hvilken der går af med sejren, hvis det bliver en sejr, er ikke let at sige. Derimod er der sikkert ingen tvivl om, at en kabaret vil blive hilst med glæde. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1915)

• 18.09:

Ejendommen Kongensgade 37 skal bygges om, og der er i den anledning rejst et plankeværk, som når langt ud på fortovet. Dette er der i og for sig intet at sige til, hvis plankeværket ikke frembød ubehageligheder for de forbipasserende, men brædderne rager ud imod den intet ondt anende fodgænger, og tager han sig ikke i agt, bliver han uvægerligt spiddet, især da hvis det er mørkt. For at undgå en sådan kalamitet, er det et håb værd, at bræddestumperne bliver skåret af og plankeværkets hjørner bliver lige og glatte. (Vestjyllands Socialdemokrat 18.09.1915)

• 20.09:

Høsten er nu næsten forbi overalt. Kun ganske enkelte steder på meget lav jord står der en smule korn ude. Trods alt, både tørvejr i forsommer og regnen i midtsommer, er det bleven en god høst, og efter priserne at dømme må det give store indtægter til det kornproducerende landbrug, og så er der endda nogle af de større landmænd, der klager over krigens byrder. Hvis arbejderne fik sådanne kår, ville al klage fra deres side straks forstumme. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1915)

• ??.09:

I anledning af vor notits om, at pastor Hammer sandsynligvis ville blive udnævnt til provst, har Esbjerg Avis antydet, at det muligt kunne blive pastor Biering i Esbjerg. Dette er dog ganske utænkeligt. Provsten må vise fordragelighed mod alle retninger i kirke og skole. Han kan derfor ikke tilhøre nogen ufordragelig og ensidig åndsretning, og man kan i hvert fald ikke udnævne en så udpræget reaktionær og uforstående mand som pastor Biering. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915)

• 21.09:

I aftes begyndte Statsbanerne at opvarme nattogene. Der vil således for fremtiden være varme i ethvert tog, der kører i tiden fra 7 aften til 7 morgen, hvis toget når sin endestation efter 10 aften. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915)

• 22.09:

Annonce: Poulsens Konditori og Hjemmebageri har det største udvalg af kager, i restauranten serveres kaffe, the, chokolade og alle afholdsdrikke. Musik hver eftermiddag fra 4½-5½ og aften fra 8½-10½. Bestillinger bringes over hele byen. Tlf. 466. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915)

• 22.09:

Vestjyllands Socialdemokrat bringer en bekendtgørelse vedr. hundetegn og hundeafgift. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915)

• 22.09:

Der flages i dag over det halve af byen i anledning af frk. cand.phil Erna Blichfeldts bryllup med skibsmægler James K. Lawson, Burntisland, Skotland. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.09.1915 og 22.09.1915)

• 22.09:

En handelsrejsende, der generede damerne i Esbjerg, var indgået på at betale 20 kr. i mindelighed. I går morges syntes han, at de 20 kr. var for meget at betale, og resultatet blev, at han fik sig en bøde på 40 kr. (Vestjyllands Socialdemokrat 23.09.1915)

• 22.09:

Opgørelsen af høstblomstsalget er ikke helt tilendebragt endnu, men de 4.000 blomster, der blev forhandlet i Esbjerg, er så godt som udsolgt. Salget har dermed givet et lignende resultat som sidste år. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915)

• 22.09:

Dr. Edv. Mackeprang holder i Esbjerg sit andet foredrag om penge og priser. Det sidste foredrag, der omhandler prisreguleringsbestræbelser under Verdenskrigen, afholdes næste onsdag. (Vestjyllands Socialdemokrat 22.09.1915 og 23.09.1915)

• 24.09:

En af vognmand Larsens heste løb løbsk ude i Exnersgade, og vognen slingrede fra den ene side af gaden til den anden og truede et øjeblik med at fare ind i konsul Okholms kontor. Den nøjedes dog med at fare imod en lygtepæl, der gik i tre stykker. Nu må hr. Larsen erstatte kommunen en lygtepæl. Vognen blev standset et stykke ude ad Jernevej. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1915)

• ??.09:

Muddermaskine nr. 3, der i de sidste par dage har ligget inde i dokhavnen skal nu på bedding og underkastes en større reparation. Blandt andet skal der indsættes nye fyrkanaler. Reparationen vil vare omtrent tre måneder. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1915)

• ??.09:

Der er stadig godt besøg i Tivoli, og de optrædendes præstationer hilses, som det sig hør og bør, med de fornødne klapsalver og ekstra fremkaldelser. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1915)

• 25.09:

Dagbladet København meddelte, at flere pålidelige borgere ”hørte en støj fra luften – som af et stort luftskibs propeller”. Støjen viste sig dog at komme fra en Esbjerg-damper, der slap damp ud af damprøret. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

• 26.09:

Mindesten over læge O. Bruun afsløres i Nørreskoven. Billedhugger Billeschou har hugget inskriptionen ind i stenen, der også har portrætmedaljon udført af Søren Kongstrand. (Esbjerg Avis 27.09.1915, Dagbladet Vestkysten 26.08.1974, Vestjyllands Socialdemokrat 23.09.1915 og 25.09.1915-27.09.1915)

• 26.09:

Den første eftermiddagskoncert på Palads Hotel har trods det fine vejr og mindestensafsløringen samlet god tilslutning. Programmet er udmærket, og det får en udførelse, der tjener musikdirektør Poulsen og hans orkester til ære. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1915)

• 26.09:

Fodboldkampen mellem Esbjerg Boldklub af 1898 og Vejle Boldklub Olympia spilles på den kommunale sportsplads i Esbjerg. Esbjerg Boldklub af 1898 sejrer med 3-0. (Vestjyllands Socialdemokrat 25.09.1915 og 27.09.1915)

• ??.09:

Ved licitationen over fødevarer til Esbjerg Kommunale Sygehus fik følgende overdraget leverancen for det kommende halvår: Købmand B. Rasmussen, kolonialvarer. Ostehandler Hansen, ost. Slagter Hertz, kød og flæsk. Arbejdernes Fællesbageri, rug- og franskbrød. Bager Ernst, sigtebrød og småbrød. Fiskehandler Toft Jensen, fisk. Andelsmejeriet, smør, mælk og fløde. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1915)

• 27.09:

Vi er atter bleven foranlediget til at gøre opmærksom på at indsendte artikler, der ikke er ledsaget af en angivelse af hvem forfatteren er, absolut ikke kan vente at finde optagelse i bladet selv om de er nok så gode og fejlfri. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1915)

• 27.09:

Der arbejdes i disse dage på kraft for at få fabrikeret en ny og original Esbjerg-revy til opførelse i Tivoli. Premieren vil antagelig finde sted i løbet af en uges tid. (Vestjyllands Socialdemokrat 27.09.1915)

• ??.09:

Repræsentanter for hesteavlsforeningerne i Ribe og Ringkøbing amter har holdt møde i Esbjerg. Man fandt det ønskeligt, at der blev givet udførselstilladelse for heste, men man ventede i øvrigt de samvirkende hesteavlsforeninger og de jyske landboforeninger i en nær fremtid vil henvende sig til regeringen herom. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

• 29.09:

Den største del af kutterne er nu inde. Mange af dem har haft gode laster. Således havde Fortuna forleden en last til omkring 3.000 kr., og Agnes kom ind med 10.000 pund torsk, der gennemsnitlig betales med 15 øre pundet. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

• 29.09:

Bekendtgørelse: Efter at have været til stede ved afsløringen af mindestenen for vor fader, føler vi trang til at bringe alle, der har bidraget til at hædre hans minde, vor hjerteligste hak [tak, red.]. Dr. Bruuns døtre. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

• 29.09:

Dr. Edv. Mackeprang holder sit tredje og sidste foredrag i Esbjerg om penge og priser. (Vestjyllands Socialdemokrat 28.09.1915-30.09.1915)

• ??.09:

Fem kuttere har forladt det gode rødspættefiskeri, der er fra Esbjerg, for med båd at drive kullerfiskeri fra Lemvig. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• ??.09:

I søretten er der afholdt forhør i anledning af en påsejling, som var overgået DFDS’ damper Nidaros på Humberfloden. En norsk damper, C. Sundt af Bergen, havde påsejlet den. En undersøgelse af Nidaros viste, at stævnen var blevet brækket samt at flere plader over vandlinjen havde taget skade. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• ??.09:

Samtlige rederier i Esbjerg med undtagelse af konsul Pagh har bevilget dyrtidstillæg til mandskabet på deres skibe. Tillægget udbetales 1. oktober i år og 1. april næste år med en månedsgage for de af besætningen, der har gjort 6 måneders tjeneste om bord, og med en halv månedsgage til de, som har gjort 3 måneders tjeneste. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• 30.09:

Markedet i Esbjerg er i dag som sidste uge næsten overfyldt af kreaturer. Der er anmeldt 2.300 og handelen går for de bedre kreaturers vedkommende godt. Streit og Danielsen havde i formiddags købt hver et par hundrede, og der er mødt mange nye opkøbere, så der er ingen tvivl om, at der vil blive udsolgt i dagens løb. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• 30.09:

Efteråret har meldt sit komme. I de sidste par dage har regnen ustandseligt strømmet ned fra himlens tunge, drivvåde skyer, og i dag er det den kolde efterårsblæst, der farer hen over gader og torv. Ja, for kold er den, det ser man på vagten, der står udenfor rådhuset. Han er rød og blå af kulde, hans øjne står i vand og på hans næsetip hænger en dråbe, der er ren og klar som den høje septemberhimmel. Torvets små beskedne træer har nu mistet alle deres blade og snart vil de andre byens træer også stå nøgne, parate til at modstå vinterens kulde og frost. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• 30.09:

Da en arbejdsmand og hans hustru kommer gående henad Danmarksgade og når ud for hestehandler Lunds ejendom, rives de omkuld af en stor buldog, der stormer ud gennem indkørslen. Konen forslår sin ene hofte, og manden støder sit knæ og får benklæderne beskadigede. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1915)

• Efterår:

Der vil i efteråret blive tilplantet 5 tdr. land af Esbjerg Kommunes markjorder i Sædding ude ved Hjertingvejen. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

• 01.10:

Den Danske Andelsbanks Esbjerg-afdeling kan i dag fejre halvårsdagen for starten her i Danmarks blomstrende Chicago. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1915)

• 01.10:

Telegrafbestyrer H. C. C. W. Howard i Esbjerg kan fejre 40-årsdagen for sin faste ansættelse ved telegrafvæsenet, og posthuset flager i denne anledning. Hr. Howard blev ansat i Esbjerg i 1906. (Vestjyllands Socialdemokrat 15.09.1915 og 01.10.1915)

• 01.10:

Mejerierne i Esbjerg forhøjer prisen på sødmælk fra 32 til 38 øre pr. 2 liter og på fløde fra 80 til 100 øre. Der kan man se, hvad det store landbrug har tilovers for byen: Prisforhøjelse, selv på den mælk, hvormed børnene skal ernæres. Denne prisforhøjelse er så meget mere uforskammet, som landboerne tjener ublu også på alle andre varer. (Vestjyllands Socialdemokrat 30.09.1915)

• 01.10:

Smørret vedbliver fra uge til uge at stige i pris. Fra i dag vil husmødrene komme til at betale 7 øre mere for pundet end de sidste 8 dage. I alt er smørpriserne således steget op imod 25 øre pundet i de sidste 5 uger, idet der stadig er enorm efterspørgsel fra udlandet – særlig fra Tyskland – og ret små smørproduktioner herhjemme. Der synes desværre ingen udsigt til prisfald foreløbig. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1915)

• 01.10:

Kutterne begynder så småt at gå ud, men de fleste holder sig dog inde på grund af udsigten til dårligt vejr. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.10.1915)

• 02.10:

Det mægtige areal ved Jernevej er nu udstykket i haver. Der er i alt 144. Beplantningen begynder om 14 dage. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1915)

• 02.10:

Tobaksarbejdernes Fagforening holder 20-års stiftelsesfest på Palads Hotel. (Vestjyllands Socialdemokrat 04.10.1915)

• ??.10:

Politiassistent Jakobsen, Esbjerg, har været til stede ved en hundeopvisning i Odense. Fyns Socialdemokrat skriver i den anledning, at hr. Jakobsen udmærker sig ved at være det eneste menneske i Esbjerg, der overholder bestemmelsen om, at alle hunde skal føres i snor. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915)

• 06.10:

Tæppebankning fra balkoner og altaner, der vender til gaden, er meget generende for de forbipasserende. I Aalborg og Aarhus er der bødestraf for at banke støv ned over andre menneskers hoveder, men i Esbjerg florerer uvæsenet ustraffet. Det er meningsløst. Folk bør henvises til mere tilbagetrukne steder, når gulvtæpperne og sengetøjet skal luftes og bankes. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915)

• 06.10:

De fleste kuttere er gået ud nu til morgen, og resten vil sikkert følge efter i dagens løb. I morges kom et par kuttere ind, den ene havde kun 6-7.000 pund. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915)

• 06.10:

Slagteriarbejdernes Fagforening og Slagtersvendenes Faglige Klub holder et møde, til hvilket alle organiserede arbejdere har adgang. Forretningsfører Vald. Hansen taler om Septemberforliget og den situation, der kommer til at foreligge i 1916. Han maner arbejderne til sammenhold i den tid, der kommer. Mødet er stærkt besøgt og tjener altså som et godt bevis for den interesse, hvormed arbejderne i Esbjerg omfatter deres faglige anliggender. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915 og 07.10.1915)

• 06.10:

I aften møder Tivoli med stort program. Anledningen er den, at de Tivoli-besøgendes erklærede yndling, fru Dagmar Christoffersen, har benefice. Fruen vil i dagens højtidelige anledning møde i nyt kostume og synge nye viser. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915)

• 06.10:

Operetten ”Nitouche” opføres på Esbjerg Teater. (Vestjyllands Socialdemokrat 06.10.1915)

• 27.10:

Esbjerg Bogtrykkerforening stiftes. (Esbjerg Avis 28.10.1915)

• ??.11:

Børsen åbner om kort tid en ny hyggelig vinterhave. (Esbjerg-Posten 16.11.1915)

• 31.12:

Nytårsaften forløb yderst roligt og fredeligt her i byen. Først på aftenen var Kongensgade fyldt med glade esbjergensere, der bombarderede hverandre med konfetti og vatkugler. Alt gik uskyldigt til, og de enkelte anholdelser, der blev foretaget fandt først sted efter midnat. Folk søgte hurtigt inden døre, da regnen strømmede uafladelig ned. Det har vist sig at være heldigt med forbud mod at sælge fyrværkerisager. Politimestrene i andre byer skulle her tage eksempel efter hr. Esmann. (Vestjyllands Socialdemokrat 01.01.1916)

 

1916

• Fabrikant N. J. Poulsen og hustrus legatbibliotek til indkøb af faglig litteratur egnet for håndværkerstanden oprettes. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 47 og 74)

• 13.02:

Esbjerg Havebrugsforening stiftes. (Esbjerg Avis 14.02.1916)

• ??.04:

For nogle dage siden er der i Esbjerg startet et nye aktieselskab, Sejlskibs-Selskabet Maagen. Selskabet har købt skonnerterne Heimdal, Maagen og Triton ”på betingelse”, således at overtagelsen kan finde sted i næste uge. (Esbjerg Avis 11.04.1916)

• 12.05:

Konsul D. Lauritzen skænker Esbjerg Folkebibliotek ejendommen Skolegade 43 og tilbyder at fordoble de beløb, der frivilligt ydes biblioteket, dog ikke udover 20.000 kr. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 44-45 og 74)

• 01.07:

Postvæsenet kan fejre 50-års jubilæum for oprettelse af et postsamlingssted i Strandby Kro. (Esbjerg Avis 20.07.1916)

• 24.07:

J. P. Sundbo lægger grundstenen til Arbejderhøjskolens første bygning på Gl. Vardevej. (Kilde: Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 3)

• 21.08:

Nationalmuseet har i de sidste dage ladet foretage udgravninger af en høj tilhørende Johannes Christensen i Forum. Der er omkring en meter nede i højen fundet et gravsted med et stendække på bunden. Omridset af et lig kunne svagt ses i jorden. Desuden er fundet en økse. Undersøgelserne fortsættes og ventes at bringe store resultater for dagen. (Esbjerg Avis 21.08.1916 og Ekstra Bladet 22.08.1916)

• 21.08:

Kiosken på Esbjerg Havn nærmer sig stærkt sin fuldendelse. Den tegner til at blive adskilligt smukkere end det snavsede skilderhus på Torvet. (Esbjerg Avis 21.08.1916)

• Sept.:

Missionshuset Bethesda, Teglværksgade 3, åbner. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 220)

• 03.11:

Esbjerg Bank stiftes. (Esbjerg Avis 03.11.1916)

• 06.11:

Phønix Teatret – Esbjergs tredje biografteater – åbnes i teatersalen på Hotel Spangsberg. (Esbjerg Avis 07.11.1916)

 

1917

• Anlægget får officielt navnet Byparken. (Kilde: Verner Bruhn. En by bliver til. Esbjerg 1994, s. 142)

Esbjerg Folkebibliotek sælger ejendommen Skolegade 43, og det vedtages at købe en byggegrund. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 74)

• Nuværende fiskerihavns første del tages i brug.

• Spangsbjerg Mølle laves om til kartoffelmelsfabrik. (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1941)

• 07.01:

Esbjerg Arbejderhøjskoles nye bygning på Vardevej [Gl. Vardevej 80], ”Den røde borg”, indvies. (Vestjyden 06.01.1917 og 08.01.1917 og Esbjerg Højskoles 90 års jubilæums-avis. 2000, s. 3)

• 09.01:

Esbjerg Bank begynder sin virksomhed. Kontorerne på 1. sal i Kongensgade 70 gør et fornemt og godt indtryk. (Vestjyllands Socialdemokrat 09.01.1917)

• 10.01:

Den 10. og 11. januar 1917 holdes det første bibliotekarkursus på Esbjerg Folkebibliotek, Danmarksgade 53. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 49)

• 11.02:

Pastor Hammer holder afskedsprædiken i Jerne-Skads. Om formiddagen foregår det i Skads, mens det om eftermiddagen er i Jerne. Begge steder er kirkerne overfyldte. Dagen efter er der afskedsfest i Jerne Forsamlingshus med mere end 400 deltagere. Pastor Hammer forlader egnen for at bosætte sig i Tølløse, hvor han fortsætter sin præstegerning. (Esbjerg Avis 12.02.1917 og 13.02.1917)

• 09.03:

Esbjerg Fiskeriforening fejrer 25-års jubilæum med fest på Hotel Spangsberg, hvor omkring 150 af foreningens medlemmer deltager. (Esbjerg Avis 10.03.1917)

• 19.03:

Esbjergs fiskerflåde ventes i sommerens løb forøget med en tilgang af ca. 80 nye kuttere, som er under bygning, dels på herværende skibsværfter og dels på skibsværfter over hele landet. (Esbjerg Avis 19.03.1917)

• 20.03:

Tankelæser Kai Rau demonstrerer sine evner som tankelæser ved med tilbundne øjne at køre en bil gennem gaderne på en af ham ukendt forudbestemt rute. Han følger nøjagtig den rute, som blev ham meddelt ved tankeoverføring. (Esbjerg Avis 21.03.1917)

• 01.04:

Der indføres rationering på brød. (Esbjerg Avis 19.03.1917 og 30.03.1917)

• 05.04:

Pavillonen i Anlægget [Byparken] åbnedes skærtorsdag, og såvel denne dag som i går var der mange mennesker i pavillonen. Det er jo i år første gang, pavillonen drives som selvstændig forretning. 2. påskedag byder den nye vært, hr. Schmidt, for øvrigt på koncert. (Esbjerg Avis 07.04.1917)

• ??.04:

P. P. Stærk sælger Esbjerg Tivoli til vinhandler Leopold Jensen. (Esbjerg Avis 07.04.1917)

• 07.04:

Fhv. direktør P. P. Stærk holder afskedsgilde i Tivoli. Den artistiske virksomhed under ledelse af tegneren Viggo Ovesen og tankelæseren Kai Rau begynder den ny æra for fuldt hus og livligt bifald. (Esbjerg Avis 10.04.1917)

• 16.04:

Tivoli åbner med nyt program udarbejdet af tankelæser Kai Rau. (Esbjerg Avis 17.04.1917)

• 15.05:

Der indføres lysforbud i Esbjerg mellem kl. 8 aften og kl. 5 morgen. (Esbjerg Avis 14.05.1917)

• ??.06:

Kai Rau er fratrådt som direktør for Tivoli. Etablissementets musikdirektør, den populære hr. Kreutzmann, har derefter overtaget den samlede direktion. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.06.1917)

• 07.06:

Fiskekutter E 22 Oregon bliver minesprængt på havet. Skipper Eskild Bent Eskildsen fra Esbjerg og to medhjælpere fra Struer omkommer. Vraget driver den 21. juni i land ved Ringkøbing, dog uden spor af mandskabet. (Esbjerg Avis 08.06.1917 og 22.06.1917)

• 27.06:

Esbjerg Avis med tilhørende aflæggerblade Landbodagbladet i Bramminge og Fanø Avis sælges af Andrea Petersen til det forleden startede aktieselskab af byens og egnens venstremænd. Købesummen er 100.000 kr. og overtagelsen finder sted den 1. juli. Rasmus Bendtsen bliver bladets nye redaktør. (Esbjerg Avis 28.06.1917)

• 01.07:

60 unge mennesker fra Veldbæk og omegn er på en cykeludflugt til Varde og Nørholm. På denne tur vedtager man at oprette Jerne Ungdomsforening. (Dagbladet Vestkysten 01.07.1942)

• 06.07:

Nogle damer i Boldesager samler i disse dage penge ind til opførelse af et missionshus. I søndagsskolen, som afholdes i et vaskeri, samles hver søndag 150 børn. Sognefoged P. Gyde-Pedersen har allerede skænket en grund. (Esbjerg Avis 06.07.1917)

• 24.07:

Esbjerg Byråd er på udflugt til kommunens brændselsvirksomheder i Agerbæk og Klegod. (Esbjerg Avis 25.07.1917)

• 12.08:

Ribe Amts Sportsrideklub afholder hestevæddeløb i Måde. Væddeløbet samler omkring 10.000 tilskuere. (Esbjerg Avis 13.08.1917)

• 13.08:

Esbjergs nye telefoncentral på hjørnet af Kirkegade og Skolegade indvies ved et arrangement på Hotel Royal. (Esbjerg Avis 14.08.1917 og 16.08.1917)

• 30.08:

Esbjerg Kommunale Folkekøkken indvies i en nyopført bindingsværksbygning på hjørnet af Torvegade og Skolegade. (Esbjerg Avis 31.08.1917)

• 01.09:

Esbjergs første isværk indvies. (Esbjerg Avis 03.09.1917)

• 01.09:

Esbjerg Atlet Klub af 1917 stiftes. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1942)

• 09.09:

Grundtvigsk Ungdomshjem, Skolegade 43, indvies. (Esbjerg Avis 10.09.1917)

• 20.09:

Grundstensnedlæggelse ved missionshuset i Boldesager. Missionshuset skal hedde Bethel og være færdig til 15. oktober. (Esbjerg Avis 21.09.1917)

• 24.09:

Esbjerg Avis skifter de trykte gotiske bogstaver ud med antiqua-skriften. Det skyldes, at avisens sættemaskine har fået nye matricer. (Esbjerg Avis 24.09.1917)

• 13.11:

Ribe Amts Journalistforening holder konstituerende generalforsamling. (Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1917)

• 18.11:

Missionshuset Bethel, Nørrebrogade 78, indvies officielt. (Esbjerg Avis 20.11.1917)

• 01.12:

Barber Axel Christensen, Torvegade, har købt Bauers Barberforretning på Kongensgade for 5.500 kr. Overtagelse 1. december. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.11.1917)

 

1918

• Hotel Esbjerg, Exnersgade 47, lukker. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 176)

• Syv Esbjerg-fiskere omkommer ved minesprængninger i 1918. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 97)

• 24.04:

Flagene er kommet ud i dag og et musikkorps er gået igennem gaderne. Men det er også det eneste, der mærkes til jubilæet (Esbjergs 50-års jubilæum). (Vestjyllands Socialdemokrat 24.04.1918)

• Sommer 1918:

Det Danske Frysningskompagni etablerer sig på fiskerihavnen. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 87)

• 12.07:

Bronzebuste af snurrevoddets opfinder, fisker Jens Væver, afsløres i Byparken. Senere flyttet til Fiskerihavnen. Står nu ved Fiskeri- og Søfartsmuseet. Mindesmærket er udført af billedhugger Møllgaard. (Dagbladet Vestkysten 13.07.1918, 07.09.1974 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 21.10:

Jerne Sogneråd har vedtaget at kloakere hele Jerne by for at skaffe arbejde til de arbejdsløse. Der arbejdes med fuld kraft ved præstegården og på nedlæggelse af rørene. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1918)

• 21.10:

Arbejdersangforeningen stiftes med 13 aktive og et passivt medlem. (Kilde: Per Günther. Musik i Esbjerg. Esbjerg 1997, s. 219)

 

1919

• Cricketklubben Vestjyden stiftes af cricketspillere fra Boldklubben af 1898. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 154)

• Gjesing Gymnastikforening stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 151)

• KFUMs Boldklub stiftes. (Kilde: Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. Esbjerg 2005, s. 153)

• Jan:

Dagarbejdsskolen, Rørkjærsgade 69, åbnes. (Kilde: John T. Lauridsen. Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990, s. 222)

• 07.01:

Ved et forhandlingsmøde på Hotel Royal mellem de tidligere bevillingshavere og repræsentanter for staten, finder statens overtagelse af Fanø-færgeriet sted. (Dagbladet Vestkysten 07.01.1919)

• 01.04:

Esbjerg Folkebiblioteks anerkendelse som centralbibliotek foreligger. (Kilde: Jørgen Banke. Esbjerg Folkebiblioteks historie 1897-1947. Esbjerg 1947, s. 74)

• 21.05:

Esbjerg Idræts-Forbund stiftes. (Dagbladet Vestkysten 17.05.1969)

• 01.06:

Den første turneringskamp indenfor KFUM spilles udebane mod KFUM, Odense. Esbjergenserne vinder kampen 6-0. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.06.1919 og 13.11.1937)

• 04.06:

Esbjerg har i dag fået sin første skopudser, idet politimesteren har givet pensioneret postbud Johannes Thomsen af Esbjerg tilladelse til at tage stade som skopudser på Torvet øst for kiosken. Der har allerede i dag været god søgning. Hvad mangler Esbjerg så nu for at være up to date? (Esbjerg-Posten 04.06.1919 og Borgerdatabasen 1919)

• 21.06:

Ribe Amts Bogtrykkerforening stiftes. En del af foreningen startede allerede i 1915, hvor bogtrykkerne i Esbjerg mødtes og diskuterede faglige spørgsmål. (Dagbladet Vestkysten 17.06.1969)

• 02.07:

Som den første Englandsbåd efter krigen ankommer S/S Express til Esbjerg. (Vestjyllands Socialdemokrat 03.07.1919)

• 02.07:

En af de ting vor by med rette er stolt af, er den kommunale badeanstalt. Den er et mønster for hele landet, og den benyttes mere og mere såvel af byens borgere og borginder som af syge og svage folk fra hele vestkysten.(Vestjyllands Socialdemokrat 02.07.1919)

• 18.09:

Esbjerg Atletikforening stiftes. (Dagbladet Vestkysten 19.09.1919)

• 05.10:

Amatørboksernes ”landskamp” finder sted i Tivoli i Esbjerg. Et udvalgt hold af jyske boksere møder et udvalgt hold fra øernes distrikt – og prygler disse efter noder. (Dagbladet Vestkysten 01.10.1919)

• 13.10:

Både fra posthusets og publikums side er der i den sidste tid klaget over den aldeles utilbørlige optræden, der vises af bydrengene, der henter post i boksene i posthusets forhal. Ikke blot bliver vægge og paneler overmalet og overskåret, men forhallen bærer hver dag præg af en urenlighed af en art, så rengøringskonerne vægrer sig ved at gøre rent der. (Dagbladet Vestkysten 13.10.1919)

• 14.10:

Oliekagefabrikken begynder sit virke. (Dagbladet Vestkysten 14.10.1919)

• 01.11:

Esbjerg Cykle Ring stiftes. (Kilde: Love, 1919)

• 31.12:

Årsudbyttet af fiskeriet fra Esbjerg i 1919 andrager ca. 21 mio. kg fisk til en værdi af 9 mio. kr. mod et udbytte i 1918 af ca. 7,25 mio. kg til en værdi af ca. 4.092.000 kr. Udbytteforøgelsen skyldes i særdeleshed det meget store antal kuttere, der har deltaget i fiskeriet i 1919, i forbindelse med gode priser på rødspætter og et ret godt udbytte af fiskeriet med snurrevod efter kuller året igennem. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

 

1920

• Vestjysk Rør- og Sanitetslager stiftes af senere konsul Jens Hassing. (Kilde: Sigurd Rambusch. Esbjerg Havn 1868-1968. Esbjerg 1968, s. 111)

• 01.04:

Esbjerg Gymnasium bliver statsskole. (Dagbladet Vestkysten 06.04.1920)

• 19.05:

En kreds af unge mennesker holder et møde på Brandholts Hotel for at drøfte mulighederne for oprettelsen af en ny socialdemokratisk ungdomsforening i Esbjerg, og i tilslutning til det danske socialdemokrati. Det vedtages at oprette en sådan, og der indmelder sig straks ca. 40 unge mennesker i foreningen. Man vedtager derefter love for afdelingen og vedtager at melde sig ind i hovedorganisationen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. (Vestjyllands Socialdemokrat 20.05.1920)

• 23.06:

Esbjerg Valsemølle standses, og man tager fat på et omfattende ombygnings- og udvidelsesarbejde. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 04.07:

I Sct. Johannes Kirke [Metodistkirken] i Norgesgade afholdes den første gudstjeneste efter den temmelig omfattende restaurering af kirken. (Dagbladet Vestkysten 02.07.1920)

• 04.07:

Esbjerg Cykle Ring afholder Stjerneløb – foreningens fjerde løb siden stiftelsen – med start ved Korskroen over en distance af 60 km. (Dagbladet Vestkysten 02.07.1920)

• 06.07:

Da redaktør Sundbo ankommer til Socialdemokratiets samlingslokale bliver han straks grebet af nogle håndfaste partifæller og båret i guldstol til talerstolen. Her takker hr. Sundbo partifællerne for det udmærkede resultat [ved folketingsvalget, red.] og udbringer et leve for socialismen. (Vestjyllands Socialdemokrat 07.07.1920)

• 14.07:

Metodisternes årskonference afholdes i Esbjerg i dagene 14.-18. juli. (Dagbladet Vestkysten 05.07.1920, 10.07.1920, 15.07.1920 og 17.07.1920)

• 15.07:

Tre arbejdshold er i færd med at bygge en særlig telefonforbindelse Tønder-Esbjerg. Om kort tid vil denne forbindelse med hele Danmark blive meget bedre. (Dagbladet Vestkysten 15.07.1920)

• 16.07:

Tinghusets restaurering skrider godt frem. Politiet har nu måttet rykke ud af sine lokaler og over på den anden side af gangen i nogle ret primitive værelser. Det skal jo være galt, før det bliver godt. (Dagbladet Vestkysten 16.07.1920)

• ??.07:

I Gjesing Forsamlingshus afholdes genforeningsfest, hvor flere veteraner møder frem. (Dagbladet Vestkysten 23.07.1920)

• ??.07:

Det Esbjerg-konsortium, der ejer flyvemaskinen Esbjerg, sælger den til et københavnsk konsortium. Maskinen har siden efteråret henstået i København. (Dagbladet Vestkysten 29.07.1920)

• 30.07:

Flyveren Erling, der har ført flyvemaskinen Esbjerg, men faldt ned og kvæstedes alvorligt, henligger meget lidende på Rigshospitalet. (Dagbladet Vestkysten 30.07.1920)

• 01.08:

Esbjerg Atletikforening afholder det første atletikstævne i fri idræt, der er blevet afholdt i Esbjerg. Kun et par hundrede tilskuere overværer stævnet. (Dagbladet Vestkysten 28.07.1920, 30.07.1920 og 02.08.1920)

• 07.08:

Danmarks olympiske damehold i gymnastik giver opvisning i Tivoli inden afrejsen til OL i Antwerpen. (Dagbladet Vestkysten 02.08.1920, 04.08.1920, 07.08.1920 og 09.08.1920)

• 08.08:

Mindesten over overretssagfører Gyde-Pedersen afsløres på hans grav på Jerne Kirkegård. (Dagbladet Vestkysten 05.08.1920 og 09.08.1920)

• ??.08:

En handlende her i byen er blevet meldt til politiet, fordi han har solgt 50 pilsnere til en meget beruset mandsperson, der kom ind i hans butik. Den medtagne herre fik ikke blot de forlangte pilsnere, men fik også lov til at drikke dem i købmandens køkken sammen med ligesindede. Der blev derved et helt lystig gilde i køkkenet, men sligt er ikke tilladt, og nu må købmanden bøde for det med et klækkeligt beløb til politikassen. (Dagbladet Vestkysten 13.08.1920)

• 12.08:

Domhusets restaurering skrider nu godt fremad. Politiet, der har haft til huse på højre side af gangen, mener om en 14 dages tid at kunne flytte tilbage til deres tidligere lokaler, der har antaget en stærkt forbedret skikkelse. (Dagbladet Vestkysten 12.08.1920)

• 14.08:

For tiden har et meget stort antal tyske minestrygere Esbjerg som base, og som følge heraf er spektakler på gaden og skandaløse scener mellem minestrygere og den løsagtige del af Esbjergs kvindelige indbyggere blevet grellere og mere iøjnefaldende. Som følge heraf foretager Esbjerg Politi natten til den 14. august en razzia i Byparken, hvor minestrygerne og deres piger holder til natten igennem. En del slipper med skrækken, idet de når at forsvinde, men politiet noterer navnene på i alt 13 ”damer” her fra byen, hvoraf de fem er under den kriminelle lavalder. Politiet håber, at denne natlige razzia har forskrækket så meget, at det ubehagelige aftenleben indskrænkes stærkt. (Dagbladet Vestkysten 16.08.1920 og 17.06.1920)

• 14.08:

Marinestationen i Esbjerg vil i den nærmeste fremtid blive ophævet. De foranstaltninger og arbejder, der hidtil er foretaget fra marinestationen vil fremtidig blive foretaget fra Skagen. Sagen er dog ikke fuldt ordnet, men det kan betragtes som givet, at stationen ophæves. (Dagbladet Vestkysten 14.08.1920)

• 15.08:

Premiere i Phønix Teatret efter teatret har gennemgået en fuldstændig restaurering, der er sket under arkitekt Clausens ledelse. (Dagbladet Vestkysten 14.08.1920 og 16.08.1920)

• 15.08:

Indre Missions sommermøde i Tarp Kro samler ikke ret mange mennesker. (Dagbladet Vestkysten 16.08.1920)

• ??.08:

Politiet modtager et anonymt brev fra en person, der føler sig stærkt generet af et herværende pensionat, der er lidt vel livligt. Man synger, danser og spiller dag og nat, laver en farlig ballade og morer sig med at hælde vand ud af vinduerne på forbipasserende. Politiet må nu se på sagen og se at få dæmpet livligheden. (Dagbladet Vestkysten 16.08.1920)

• 17.08:

Natten til den 17. august er der slagsmål mellem minestrygere og Esbjerg-fiskere ikke mindre end tre steder i byen. (Dagbladet Vestkysten 17.08.1920)

• 17.08:

Minestrygernes overkommando har taget beslutning om fremtidig hver aften og nat at udsende en patrulje til ordenens opretholdelse. Denne patrulje udsendtes første gang i aftes, med ikke videre godt resultat altså. (Dagbladet Vestkysten 17.08.1920)

• 17.08:

Den første af de minestrygere, der skal lægges op i Wilhelmshaven afgår fra Esbjerg. Mandskabet ombord råber hurra, så de er helt blå i ansigterne, og fra bådens agterstavn vajer en kæmpestander med påskriften Parol: Heimat! (Dagbladet Vestkysten 18.08.1920)

• 18.08:

50 danske sportsmænd afrejser med ”Dronning Maud” til de olympiske lege i Antwerpen. (Dagbladet Vestkysten 17.08.1920)

• 20.08:

Da de tyske minestrygerbåde er ved at forlade dokhavnen i Esbjerg, hvirvles pludselig liget af fisker Regner Jørgensen, søn af værten på Svendehjemmet i Borgergade, op til vandoverfladen. (Dagbladet Vestkysten 20.08.1920)

• ??.08:

På Skads Kirkegård rejser en kreds af venner en mindesten på maler Pedersens afdøde hustrus grav. Stenen er af Norgesgranit og er ca. 2 m høj. Den er leveret af Jørgen Jensen & Co., Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 23.08.1920)

• 23.08:

Den kendte skrivelærer H. C. Petersen har haft så stor succes med sit første skrivekursus i Esbjerg, at han den 23. august begynder et nyt kursus. (Dagbladet Vestkysten 20.08.1920)

• 23.08:

De tre minestrygerflotiller, der har haft Esbjerg som base, forlader for en tid byen. 5. Halvflotille gik til søs i aftes, og det er meningen, at den når den har fuldført sit arbejde, skal gå direkte til Wilhelmshaven. 1. og 2. Halvflotille forlader havnen i morgen tidlig, men vil måske komme et svip ind til byen i slutningen af denne uge, men derefter går de også til Wilhelmshaven. De tre flotiller har sommeren igennem renset betydelige strækninger af Nordsøens minefelter. (Dagbladet Vestkysten 23.08.1920)

• 24.08:

I Centralbibliotekets lokaler i Danmarksgade arbejdes der trods pladsmangel og dårlige forhold meget energisk. Den sidste opgave, bibliotekskonsulent Jørgen Banke har givet sig i lag med, er af største lokalhistoriske interesse: Under hr. Bankes ledelse er man på biblioteket i færd med at katalogisere og ordne alle emner vedr. Esbjerg bys historie. For tiden gennemgår man de lokale dagblade fra 1910-1920, og senere vil man gennemgå bøger og tidsskrifter for derfra at udtrække alt, hvad der findes af interesse for Esbjerg by og omegn. (Dagbladet Vestkysten 24.08.1920)

• 25.08:

I Sct. Johannes Kirke [Metodistkirken] afholdes et møde i anledning af, at det er 25 år siden, at Epworthforeningen – Metodistkirkens ungdomsforening – blev stiftet. (Dagbladet Vestkysten 25.08.1920)

• 25.08:

Sandpumperen Frem, der ellers har station i Ringkøbing Fjord, indkommer i Esbjerg Havn. Den skal en af de første dage gå i gang med uddybningen af Fanø Lo, sejlløbet mellem Esbjerg og Fanø. Loen skal uddybes til en dybde af 4 meter under dagligt højvande. Uddybningen antages at ville vare et års tid. (Dagbladet Vestkysten 26.08.1920)

• ??.08:

En række danske sportsberømtheder vender hjem fra OL i Antwerpen med A. P. Bernstorff. I Esbjerg sætter de mange unge mennesker fra hele landet kulør på strøglivet. Flertallet af dem er et smut omme på Brandholts Hotel for at snakke sport med vor egen Brandholt. (Dagbladet Vestkysten 26.08.1920 og 27.08.1920)

• 26.08:

En del af de hjemvendte OL-deltagere gæster Phønix Teatret i Esbjerg, hvor de overraskes over at se sig selv på det hvide lærred. Filmen om de olympiske lege vises i øvrigt for sidste gang den 27. august. (Dagbladet Vestkysten 27.08.1920)

• 26.08:

Tre minestrygere af 1. Halvflotille indkom i aftes. Den ene havde fået en trosse i skruen og blev sat på grund ved banken på Østre Havn og fik trossen pilet ud igen. I dag er den afgået igen. Resten af flotillen ventes i havn i dag engang. (Dagbladet Vestkysten 26.08.1920)

• 26.08:

En tysk minestryger er i selskab med nogle ”damer” i Smedegade. Stemningen bliver efterhånden noget animeret, og som en værdig afslutning på festen enes man om at udklæde minestrygeren som dame og sende ham ud på eventyr. Iført en af ”damernes” tøj begiver minestrygeren sig ud i Kongensgade. Illusionen må ikke have været videre god, for da han træffer et par betjente, synes de, at ”damen” ser så underlig ud, at de tager ”hende” med på stationen for at se lidt nøjere på ”hende”. Her bliver historien opklaret, og minestrygeren bliver befriet for skørter og blonder m.v. og sendt ned ombord på sin båd. (Dagbladet Vestkysten 27.08.1920)

• 26.08:

Malerforeningen afholder demonstrationskursus på Esbjerg Tekniske Skole med start den 26. august. Kurset ledes af Chr. Mikkelsen, Aarhus, der er en landskendt kapacitet som lærer i malerkunst. (Dagbladet Vestkysten 27.08.1920)

• ??.08:

Det danske gymnastiklandshold vinder OL-guld i holdgymnastik i disciplinen frit system. Hele seks Hermod-gymnaster er med på det danske hold: Hans Hansen, Chr. Juhl, Vilhelm Lange, Peder Marcussen, Hugo Hellsten og Harry Holm (17 år, 348 dage). Sidstnævnte er efter OL 2012 stadig den yngste danske OL-guldvinder nogensinde. (Dagbladet Vestkysten 28.08.1920, 02.12.1988, JyVk 14.08.2012 og Politiken 06.08.2012)

• 27.08:

Fem minestrygere indkom i går. Der ligger nu i alt syv minestrygere – alle af 1. Halvflotille – i havnen. (Dagbladet Vestkysten 27.08.1920)

• 28.08:

Politimester Fritsche dementerer rygterne om, at der med mandskabet på de tyske minestrygere som mellemled skulle foregå en regelmæssig og storstilet våbenindsmugling her i Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 28.08.1920)

• 29.08:

Et defekt hold fra Esbjerg Boldklub spiller i Ringkøbing mod Jyllandsmestrene og laver en total fiasko. Esbjergenserne taber 2-8 efter 1-1 ved pausen. (Dagbladet Vestkysten 31.08.1920, 01.09.1920 og Vestjyllands Socialdemokrat 30.08.1920)

• ??.08:

Frk. Fryland Clausen, en niece af bagermester O. D. Clausen, Esbjerg, vinder OL-guld i udspring. (Dagbladet Vestkysten 31.08.1920 og Wikipedia.dk)

• 31.08:

Der er i dag kommet officiel meddelelse om marinestationsledelsens flytning fra Esbjerg til Skagen. Fra og med 1. september er marinestationen i Esbjerg under ledelse af kaptajn C. S. Pontoppidan, Skagen. Reelt betyder denne flytning dog intet. Bådsmand Hansen, der i længere tid ene har bestyret stationen her, bliver her som minør, og der sker ingen forandring i tjenestegangen. Mineeftersøgningstjenesten vil blive fortsat ganske uforandret, og man kan efter som før 1. september henvende sig på stationen i alle minespørgsmål. (Dagbladet Vestkysten 31.08.1920)

• 31.08:

Marineministeriet meddeler, at Lystønden Grådyb Barre er slukket og vil blive tændt snarest, idet ”Nordsøen” i går stak til søs. (Dagbladet Vestkysten 31.08.1920)

• 31.08:

En af de nærmeste dage ventes den offentlige meddelelse om de tyske minestrygeres arbejde i sommeren 1920. De rensede felter både nordvest og sydvest for Esbjerg har stor betydning for den uhindrede skibsfart på Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 31.08.1920)

• 31.08:

En beruset bølle har i Englandsgade et lille privat opgør med sin tidligere kæreste og prygler hende. Politiet tager manden i forvaring. Det koster 30 kr. (Dagbladet Vestkysten 01.09.1920)

• 02.09:

Forskønnelsesudvalget foreviser byens stolthed, vore skove, for byrådets medlemmer og enkelte indbudte. Turen går forbi Strandskoven, Nørreskoven og Fourfeldt Plantage. Byrådet benytter naturligvis lejligheden til at drøfte forskellige færdselsforbedringer i terrænet. Endvidere ser man på egnede steder at placere en sportsplads og stadion. (Dagbladet Vestkysten 03.09.1920)

• 07.09:

Magnus Petersen kan fejre 25-års jubilæum som vognmand. (Dagbladet Vestkysten 06.09.1920)

• 07.09:

Prins Purachatra af Siam, der er generaldirektør for jernbane- og transportvæsenet i Siam, ankommer til Esbjerg. Prinsen har siden den 29. august rejst Danmark rundt for at studere det danske jernbanevæsen. (Dagbladet Vestkysten 07.09.1920 og 08.09.1920)

• 07.09:

”Dronning Maud” fører svensk flag, da den kommer ind i Esbjerg Havn til ære for den svenske kronprins Gustaf Adolf, der er med om bord. (Dagbladet Vestkysten 08.09.1920)

• 08.09:

Marineministeriet har tilskrevet de forskellige interesserede organisationer og tilbudt at udlægge Grådyb Fyrskib på et bestemt, nærmere angivet sted i nærheden af det gamle, der anses for uheldigt pga. minedriften. Der er endnu ikke til ministeriet indløbet noget svar på dette tilbud. Såfremt svarene bliver imødekommende, kan det betragtes som givet, at fyrskibet udlægges. (Dagbladet Vestkysten 08.09.1920)

• 08.09:

Uddybningsmaskinen Frem afgår til Fanø Lo for at begynde opmudringen, og ”Grådyb” afgår til barren på pumpearbejde. (Dagbladet Vestkysten 08.09.1920)

• 09.09:

Domhusets restaurering skrider nu godt fremad. Ved første øjekast ser der mere forvirret ud derovre nu end nogensinde, men ser man nærmere til, forstå man, at arbejdet faktisk lakker mod enden, og snart vil domhuset stå færdig i en ny og meget bedre skikkelse. (Dagbladet Vestkysten 09.09.1920)

• 09.09:

Prins Viggo afgår med ”Dronning Maud” til England, hvor han skal opholde sig en tid. (Dagbladet Vestkysten 09.09.1920)

• 09.09:

Man kan også være for lystig til et bal, måtte to unge fyre fra Jerne sande i dag. De havde været lidt vel lystige til et bal i Jerne Forsamlingshus i søndags og havde generet de andre balgæster. Så blev politiet tilkaldt og de to unge fyre noteredes, og i dag måtte de hver erlægge en bøde på 20 kr. (Dagbladet Vestkysten 09.09.1920)

• 09.09:

Esbjerg Skakklub afholder sin årlige generalforsamling, hvor det bl.a. vedtages at skænke klubbens allerede omfattende samling af skaklitteratur til Centralbiblioteket for Sydvestjylland samt at yde dette et årligt bidrag. (Dagbladet Vestkysten 10.09.1920)

• 09.09:

Cirkus Giovanni Belli har premiereforestilling i Esbjerg for omtrent fuldt hus. (Dagbladet Vestkysten 10.09.1920)

• 09.09:

L. A. A. Brems anerkendes som præst ved den romersk-katolske menighed i Esbjerg Købstad og omegn. (Dagbladet Vestkysten 14.09.1920)

• 10.09:

4-5 Esbjerg-kuttere savnes stadig efter den stærke orkan, der rasede i begyndelsen af denne uge. (Dagbladet Vestkysten 10.09.1920 og 11.09.1920)

• 10.09:

Man skal nu i gang med at hæve kutteren Sæby, tilhørende N. Nyholm, der er sunket i Østhavnen. Den kom på banken i lavvande, væltede om og sank ved næste højvande. (Dagbladet Vestkysten 10.09.1920)

• 10.09:

Efter forlydende kan en flotille tyske minestrygere ventes hertil den 15. september. Skibene er bemandede med Rigsmarinetropper. (Dagbladet Vestkysten 10.09.1920)

• ??.09:

Ministeriet modtager svar fra såvel Fællesrepræsentationen for dansk skibsfart som fra Esbjerg Fiskeriforening. Indstillingen fra Esbjerg Fiskeriforening går ud på at modtage ministeriets tilbud, så meget mere som den foreslåede flytning af Grådyb Fyrskib – fem kvartmil længere øst – er et krav, som fiskeriforeningen længe har gjort sig til talsmand for. (Dagbladet Vestkysten 11.09.1920)

• 12.09:

Et talstærkt publikum møder op til Esbjerg Boldklubs kamp mod Jyllandsmestrene fra Ringkøbing Idrætsforening, og de får en virkelig god kamp at se. Ringkøbing vinder fortjent kampen 3-2. Et bedre sammenspil end deres skal man lede længe efter i provinsen. (Dagbladet Vestkysten 11.09.1920 og 14.09.1920)

• 12.09:

Filatelistforeningen Skandinavia åbner en udstilling af frimærker m.m. i Palads Hotels store sal. (Dagbladet Vestkysten 13.09.1920)

• 12.09:

Esbjerg Motorklub afholder motorløb om to pokaler. Esbjerg-pokalen vindes af Bang Knudsen og Nationalpokalen af guldsmed Lykke Thomsen. Efter de udståede ”strabadser” fester man på Centralhotellet. (Dagbladet Vestkysten 13.09.1920)

• 15.09:

På Børsen afholdes afskedsforestilling for skuespillerparret Clara Lind og Richard Fossum, der i lang tid har samlet et stort og begejstret publikum i Børsen. (Dagbladet Vestkysten 15.09.1920)

• ??.09:

Gang på gang må spadserende ad alléen fra Torvegade til Boldesager jage – ofte halvvoksne drenge – ned af allétræerne, hvor de frækt er klatret op og giver sig i færd med at brække grene af, som så ligger på stien og visner. Der er synd, at træerne således skal ødelægges. Og hvorfor skal folk have lov til at anbringe deres geder så tæt op ad træerne, at de gnaver barken af? (Dagbladet Vestkysten 15.09.1920)

• 16.09:

Gravemaskine nr. 1 går i gang med uddybning af slusegabet, der i den senere tid er blevet så opfyldt med mudder og dynd, at skibene har vanskeligt ved at gå igennem. (Dagbladet Vestkysten 16.09.1920)

• 16.09:

Fiskekutter E 30 Mariane kommer i havn med det triste budskab, at et besætningsmedlem – den ca. 20-årige fisker Jens Marinus Jensen – i går blev slået overbord af storskødet og druknede. (Dagbladet Vestkysten 16.09.1920)

• 16.09:

Esbjerg Boldklub afholder generalforsamling. Lærer E. Mejlvang aflægger beretning, hvorunder det oplyses, at foreningen tæller 90 aktive og 130 passive medlemmer. (Dagbladet Vestkysten 17.09.1920)

• ??.09:

På Dansk Fiskeriforenings hovedbestyrelsesmøde foreligger en anmodning om anbefaling af et andragende fra fem Esbjerg-fiskere om statstilskud til forsøg på sildetrawling i Nordsøen. Ansøgerne er N. Chr. Skelmose (fører af Aage), Martin Skelmose (fører af Urda), Hans Tvilling (fører af Ellen Margrethe), Andersen (fører af Frederikshavn-kutteren Hans Tavsen) og Chr. Laulund (fører af Max Georg). (Dagbladet Vestkysten 16.09.1920 og 18.09.1920)

• ??.09:

Fhv. redaktør af Tiden, hr. H. Graversen, holder i denne uge en række bibelforedrag i Missionshuset over Mathæusevangeliet. (Dagbladet Vestkysten 17.09.1920)

• 18.09:

Fra fiskekutteren Johanne observeres et lig, der er drevet op på Søren Jessens sand. Det viser sig at være liget af den 36-årige fisker Carl Johan Voxnæs, der den 15. maj 1920 faldt over bord fra fiskekutteren Esperance II og druknede. (Dagbladet Vestkysten 20.09.1920)

• 19.09:

Esbjerg Cykle Ring afholder væddeløb. 11 mand deltager i et 75 km løb med start fra Torvet over Korskroen-Bramming-Ribe og tilbage med opløb på Torvet. Ragnvald Mathiessen vinder med 20 minutters forspring. Bagefter afvikles et 45 km løb fra Torvet over Korskroen-Bramming og tilbage med opløb på Torvet. Dette løb vindes af V. Vestergaard. (Dagbladet Vestkysten 20.09.1920)

• 20.09:

Ved 3-tiden høres skrig fra dokhavnen. En ældre mand er trådt forkert og er gledet i vandet. Den meget forkomne mand følges til sit hjem i Skolegade af et par af de sømænd, der ilede til og hjalp ham op. (Dagbladet Vestkysten 20.09.1920)

• 20.09:

Det tyske kuldepotskib er kommet ind og ligger på reden. Efter forlydende skal ”Ostsee Minestrygerflotille” ligge her udenfor Esbjerg med otte både. Disse vil antagelig løbe ind i havnen i morgen eller i overmorgen. Nogen officiel meddelelse til det tyske konsulat er endnu ikke indløbet, hvorimod kulskibets kaptajn har meddelt konsulatet, at han er beordret herop. Dette betyder åbenbart, at minestrygerne atter begynder at arbejde med Esbjerg som base. (Dagbladet Vestkysten 20.09.1920)

• 22.09:

Grådyb Fyrskib udlægges. Vyl og Horns Rev fyrskibe udlægges ikke foreløbig. (Dagbladet Vestkysten 18.09.1920 og 22.09.1920)

• 22.09:

En ung mand, der for nogen tid siden skød en anden ung mand i øjet, fremstilles i retten og får sin dom. Den lyder på otte dages simpelt fængsel. Desuden dømmes han til at betale den skadelidte 5.500 kr. i erstatning. (Dagbladet Vestkysten 22.09.1920)

• 22.09:

Vanddepotskibet for den tyske minestrygerflotille er ankommet hertil og ligger på reden. (Dagbladet Vestkysten 22.09.1920)

• 22.09:

Valgbestyrelsen for Esbjerg-kredsen holder møde og foretager en revision af stemmetallene fra folketingsvalget. Efter denne har Erhvervspartiet fået 224 stemmer, de radikale 447, de konservative 700, Venstre 1.997 og socialisterne 5.072. Der blev afgivet 17 ugyldige stemmer. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 22.09:

En arbejder opdager, at der er ild i kullagrene hos firmaet J. Lauritzen på havnen. Den store lossekran tager fat på at fjerne de øverste lag kul, og så tager havnens brandvæsen affære med et par slanger. Efter to timers forløb er ilden fuldstændig slukket. Ilden er opstået ved selvantændelse. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• ??.09:

Danske Rederes Ulykkesforsikring udsender sit årsregnskab. En række erstatninger er udbetalt, og alle på nær én er gået til Esbjerg-fiskere eller deres efterladte. Den triste liste ser således ud: Fisker på kutter Minna, Esbjerg. Væltet af en sø og forslog lænden. Erstatning 900 kr. Kokken på kutter I. L. Ginge, Esbjerg. Omkom ved skibets minesprængning. Erstatning til forældrene 900 kr. Fisker på samme kutter. Nervelidelse og døvhed på venstre øre, opstået ved skibets minesprængning. Erstatning 1.860 kr. Fører af kutter Leif, Esbjerg, og fisker på samme kutter. Omkomne ved skibets minesprængning. Erstatning til enkerne, hver 6.000 kr. Fører af kutter Triton, Esbjerg. Kvæstet højre fod i bakapparatet. Amputation af foden. Erstatning 3.360 kr. Fisker på kutter Thisted, Thisted. Faldet over bord og druknet. Erstatning til enken 6.000 kr. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 23.09:

Det finske fartøj Neptun, der kom herind under den sidste storm med lasten fuld af vand, viser sig ikke at være let at få repareret og bragt på ret køl igen. Skuden er gammel og ikke fri for at være rådden, og man har opgivet foreløbig at sejle videre med den. Mandskabet tager hjem med jernbane. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 23.09:

Den tyske torpedobåd T. 146 af den tyske minestrygerflotilles Østersøafdeling løber ind i havnen for at fylde vand. Samtidig afgiver man til det tyske konsulat meddelelse om, at seks både af Østersø-flotillen antagelig allerede i morgen aften vil løbe herind i havnen. Disse både tilhører den halvflotille, der i sommer har strøget miner ved den svenske kyst, og nu sidst i Kalmarbugten. Man erklærer disse farvande fuldstændig rensede for miner og Østersø-flotillen skal nu optage arbejdet i Nordsøen, øjensynlig med Esbjerg som base. Vanddepotskibet har af flotillechefen fået ordre til at blive liggende på reden og ikke gå i havn. Arbejdet i minefeltet skal nu fremmes af al kraft. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 23.09:

Antallet af emigranter, der fra Danmark og omkringliggende lande rejser til Amerika via Esbjerg-Parkeston-ruten, stiger stadig. Den 23. september afrejser således 70 emigranter med ”Dronning Maud” og til næste uge er der til de forskellige agenter anmeldt over 100. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 23.09:

Svend Wedels Selskab opfører Elverhøj på Esbjerg Teater for et ret fåtalligt publikum. Det viser på ny, hvor store vanskeligheder et omrejsende selskab har med at få en blot nogenlunde præsentabel Elverhøj-forestilling på benene. Teatret har fået et nyt fortæppe. Det er endnu ikke helt scenevant, men det kommer vel. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1920)

• 23.09:

Skibsbygmester Helmer Danielsen holder et begejstret foredrag om flyvning på Hotel Spangsberg til fordel for den syge flyver Erlind. (Dagbladet Vestkysten 22.09.1920-24.09.1920)

• ??.09:

Kulskonnerten, der løb ind til Rømø for maskinskade, og som siden blev slæbt herop af ”Seefart”, skal nu på bedding for at finde ud af, hvad der er i vejen med den. Skibet hedder Beatrice Hoap, og kommer fra Hull. (Dagbladet Vestkysten 23.09.1920)

• 24.09:

Kulskonnerten kommer alligevel ikke på bedding. Den er blevet ”tippet”, dvs. fyldt med vand i forenden, så agterenden står til vejrs og skruerne derved kommer over vandet. Det er skruerne, som er beskadigede samtidig med, at skonnerten har indre maskinskade. Man er nu i fuld gang med reparationsarbejdet. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1920)

• 24.09:

Fiskekutteren Frida af Esbjerg fremtræder i disse dage efter en større omforandring i ny skikkelse, idet kutteren på Esbjerg Skibsværft er blevet omdannet til paketbåd. Det er det andet fiskerfartøj i sommer, der er blevet omdannet til lastbåd på Esbjerg Skibsværft. Det er de dårlige tider for fiskerne, der frister disse til på anden måde at gøre brug af deres både. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1920)

• 24.09:

Det gamle fiskefartøj Sæby, der var på bedding hele sidste vinter, og som i sommer sank ude i den nye havn og atter sank i Østerhavnen for kort tid siden, bliver i dag hævet og går atter på bedding. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1920)

• 24.09:

Tyske torpedobåde af Østersøflotillen ankommer til Esbjerg Havn. Torpedobådene ligger foreløbig i havn, beskæftigede med at indtage kul og vand. De går til søs så snart dette er overstået. Det er hensigten at arbejde i farvandet sydvest for Esbjerg, og ikke nord for Horns Rev. (Dagbladet Vestkysten 24.09.1920 og 25.09.1920)

• 25.09:

Den sprælske fru Stella Kjærulf slår i aften for sidste gang sine vise-kraftspring i Centralhotellet. Det bliver vist det, man kalder en ”alvorlig aften”. (Dagbladet Vestkysten 25.09.1920)

• 26.09:

Esbjerg-bokseren Ove Brandholt møder OL-deltageren G. Kruse i København og taber. Forinden havde Brandholt annonceret, at han ville lægge boksningen på hylden ved en sejr, men fortsætte med boksningen ved et nederlag. (Dagbladet Vestkysten 20.09.1920 og 28.09.1920)

• 26.09:

Fiskekutteren Albert Nyholm, der for nogen tid siden købtes af en tysker, afgår til Hamborg. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 26.09:

Igen opdages røg fra kulbunkerne på J. Lauritzens kulplads. Havnens brandvæsen alarmeres, og imens kranen vender kullene, arbejder brandvæsenet med sprøjterne. Henimod aften tilkaldes byens brandvæsen. Før natten får man helt bugt med ilden. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 26.09:

I anledning af kong Chr. X’s 50-års fødselsdag flages der flittigt rundt i Esbjergs gader, og alle skibene i havnen er flagsmykkede. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 27.09:

Kusk Knud Jensen afværger med sin modige og snarrådige optræden en færdselsulykke, da han møder en modkørende vogn fra Spangsbjerg Mølle med to forspændte, løbske heste. Jensen gør fra sin egen vogn et mægtigt spring over i Spangsbjerg Mølle-vognen og får herredømmet over hestene. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 28.09:

Urmager Møller Thorgaard er involveret i et mindre færdselsuheld i Skolegade-Englandsgade-krydset. Den bekendte røde droskebil kommer kørende i ret stærk fart – ifølge øjenvidner 30-35 km/t – og Møller Thorgaard når ikke at undvige den. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 28.09:

Den kendte revyskuespiller Arvid Ringheim, der jo er en gammel kending af Esbjerg-publikummet, idet han i sin tid debuterede her i Esbjerg, optræder fra den 28. september i Centralhotellets Palmehave. (Dagbladet Vestkysten 27.09.1920)

• 29.09:

En genstridig herre, der ikke vil i kongens klæder, fremstilles for Esbjerg Ret. Militærnægteren får sin dom, der lyder på otte dages simpelt fængsel. (Dagbladet Vestkysten 29.09.1920)

• 30.09:

KFUM afholder høstmarked i KFUMs sal i Kirkegade den 30. september og 1. oktober, der indbringer nettoindtægt på 5.000 kr. Disse penge vil blive anvendt til dækning af reparationsudgifter på selve bygningen. (Dagbladet Vestkysten 18.09.1920 og 30.09.1920-02.10.1920)

• 30.09:

Børsens glasveranda har i disse aftener fuldt hus, og kabaretsangerinden Ester Glyme høster vældigt bifald for sine smukke sange. Der er kun beklageligt, at det i aften er sidste gang, frøkenen optræder. (Dagbladet Vestkysten 30.09.1920)

• 30.09:

Den gamle finske skude Neptun ligger stadig i dokhavnen, og dens trælast er stablet op på kajen ved siden af. Man er endnu ikke klar over, hvad der skal gøres ved den. Den er meget afrigget og kan i det mindste ikke sejle mere. (Dagbladet Vestkysten 30.09.1920)

• 30.09:

I Esbjerg Ret afholdes søforklaring i anledning af den unge fisker Marinus Jensens drukning. (Dagbladet Vestkysten 30.09.1920)

• 30.09:

Den muntre konferencier og visesanger på Centralhotellet, Arvid Ringheim, synger endnu to aftener. Hvem der bliver hans afløser, gemmer sig endnu i det gådefulde mørke. (Dagbladet Vestkysten 30.09.1920)

• 30.09:

Et noget fåtalligt publikum ser Frøken Carla Müllers Selskab opføre Edvard Brandes problemskuespil ”Under loven” i Esbjerg Teater. Aftenen er den mandlige hovedrolleindehaver, professor Martinius Nielsens, og om ham samles næsten alt bifald. (Dagbladet Vestkysten 29.09.1920 og 01.10.1920)

• 30.09:

Seks minestrygerbåde indkommer i den nye havn, og i løbet af den 1. okt. ventes yderligere et hold både. Disse hører til 11. minestrygerflotille. (Dagbladet Vestkysten 01.10.1920)

• ??.09:

To af Esbjergs største forretningsmænd mødes på gaden, og samtalen falder, som den så ofte gør her i byen, på tyske mark: ”Har du mange mark?”, spørger den ene. ”En masse”, lyder svaret. ”Hvor mange?”. ”Jah, det ved jeg ikke så nøje, men sidst jeg vejede dem, var der 6½ kg!”. (Dagbladet Vestkysten 01.10.1920)

• 01.10:

Spangsbjerg Sanatorium overtages af staten. (Dagbladet Vestkysten 01.10.1920 og 04.10.1920)

• 01.10:

Adjunkt Gregersen ved Esbjerg Statsskole udnævnes til lektor. (Dagbladet Vestkysten 04.10.1920)

• 02.10:

Købmand N. P. Høyers vogn holder med nogle kasser øl på Englandskajen. Idet kusken fjerner sig et øjeblik, vender hestene i strakt karriere hjemefter. Ud for DFDS’ kontor lykkes det kusken at springe på vognen og få hestene standset. (Dagbladet Vestkysten 02.10.1920)

• 02.10:

Der er blevet installeret varmeapparat i domhuset. Alle der kendte lidt til den lunefulde kakkelovn i byrådssalen, og den ganske livsfarligt osende gasovn i retslokalet, vil fryde sig over forbedringen. Der holdes i dag prøvefyring. At dømme ud fra den tropehede der er i lokalerne, fungerer anlægget udmærket. (Dagbladet Vestkysten 02.10.1920)

• 02.10:

Minestrygerne er i dag gået ud til kulskibet, der ligger på reden for at fylde kul, og vil så igen stikke til søs. (Dagbladet Vestkysten 02.10.1920)

• 02.10:

Der er nu god udsigt til, at de resterende fyrskibe i farvandene omkring Esbjerg vil blive udlagt, erfarer Dagbladet Vestkysten. (Dagbladet Vestkysten 02.10.1920)

• 02.10:

Kutteren E 72 Poul Breinholt indkommer med liget af et besætningsmedlem, den 25-årige fisker Valdemar Nielsen, om bord. Valdemar Nielsen var faldet overbord og druknet i Hamborg Havn, hvor man havde været med en fiskeladning. (Dagbladet Vestkysten 04.10.1920)

• 03.10:

Esbjerg Atlet Klub fejrer sit 3-års jubilæum ved en række bokse- og brydekampe på Palads Hotel, hvor dagen slutter med et bal. (Dagbladet Vestkysten 01.10.1920 og 04.10.1920)

• 03.10:

Dansk Gymnastik Forbunds formand, grosserer Birck, er i Esbjerg for at overrække Hermods seks gymnaster olympiadens guldmedalje til minde om Danmarks sejr i Antwerpen. (Dagbladet Vestkysten 05.10.1920)

• 03.10:

Formanden for Psykisk Oplysningsforening, grosserer J. S. Jensen, København, holder et belærende foredrag i Spiritistisk Broderskab her i byen. (Dagbladet Vestkysten 05.10.1920)

• ??.10:

Teaterpublikummet har i mellemakterne lært at søge ind i den lille, nyindrettede teatercafé i Spangsberg-kompleksets ene hjørne. Det er jo ikke alene teateraftener, det lille, fine konditori virker. Det er åbent hver dag. I øvrigt præsenterer hele Spangsberg-komplekset sig jo nu efter ombygningen som et fint, absolut første klasses hotel og restaurant. (Dagbladet Vestkysten 04.10.1920)

• 05.10:

En delegation med bl.a. vandbygningsdirektør Lillelund, havnemester Barner og havneingeniør Rasmussen tager ombord på ”Maagen” ud til den nye fiskerihavn. Efter at have beset denne, erklærer statens repræsentanter arbejdet for godkendt og overtager havnen. (Dagbladet Vestkysten 05.10.1920 og 06.10.1920)

• 05.10:

Vandtransportskib nr. 4 kommer ind i havnen. Den skal afhente en stor lysbøje og en fortøjningsbøje. Endvidere skal den have en båd med, som har ligget her siden krigen. Alle tre dele skal bringes til Wilhelmshaven. (Dagbladet Vestkysten 05.10.1920)

• 06.10:

Det restaurerede retslokale i domhuset indvies. Dommerpladsen findes nu på en forhøjning i den ene ende af salen, og foran denne er skranken, hvor den anklagede står mellem to pulte, hvor anklager og forsvarer skal have plads. I øvrigt er der sagførerbord, pressebord og tilhørerpladser, og derudover sender domhusets nye varmeapparat en behagelig varme. Det er endnu et plus til de tiltalende og praktiske forandringer, der er sket. (Dagbladet Vestkysten 05.10.1920 og 06.10.1920)

• 06.10:

Arbejdet med trianguleringen af de endnu ikke udlagte fyrskibes pladser er nu til dels tilendebragt. ”Nordsøen” er i dag gået ud med bøjer for at afmærke pladsen, hvor Horns Rev Fyrskib skal have sin plads. Pladsen for Vyl Fyrskib er ligeledes bestemt. (Dagbladet Vestkysten 06.10.1920)

• 06.10:

Den russiske sanger Isarow, der i disse dage optræder på Centralhotellet, gør megen lykke. Hr. Isarow ledsager viserne med en forklaring på et snurrigt dansk-russisk-norsk sprog. (Dagbladet Vestkysten 06.10.1920)

• 06.10:

Fem minestrygere ligger i disse dage inde i den nye havn. (Dagbladet Vestkysten 06.10.1920)

• 06.10:

Grundtvigsk Kirkesamfund og interessentskabet Esbjerg Højskolehjem har indbudt til efterårsmøde i Esbjerg Højskolehjem. Provst Hansen, Fuglede, er aftenens taler, og højskolehjemmets sal er fyldt af en stor forsamling tilhørere. (Dagbladet Vestkysten 07.10.1920)

• 06.10:

”Nordsøen” går ud med en bøje for at afmærke pladsen til Horns Rev Fyrskib, men får ikke udrettet sit ærinde. Den må vende om og søge til havn pga. maskinskade. (Dagbladet Vestkysten 07.10.1920)

• 07.10:

Sangeren Olin, der for tiden synger sine viser på Børsen og samler et stort publikum om sig, vil sammen med musikerne Lund og Hovgaard i eftermiddag give underholdning på Spangsbjerg Sanatorium. (Dagbladet Vestkysten 07.10.1920)

• 07.10:

Englandsruternes tonnage bliver udvidet, idet ”Frejr” erstattes med den betydelig større båd ”Nidaros”. Ombytningen har fundet sted i dag. (Dagbladet Vestkysten 07.10.1920)

• 08.10:

Det tyske vanddepotskib er løbet ind i den nye trafikhavn. Man venter en del minestrygere ind i dag eller i morgen. (Dagbladet Vestkysten 08.10.1920)

• 08.10:

Fiskekutteren Dorthea indkommer i havnen med mandskabet fra dæksbåden E 241 Astrid, der er forlist ved Grådyb. Fartøjet sprang læk idet maskinen, der løb løbsk, slog hul i bunden. Astrid sank på mindre end en halv time. (Dagbladet Vestkysten 09.10.1920 og 12.10.1920)

• 08.10:

Mund- og klovsyge konstateres ved to i Strandby Enge gående besætninger. Den ene besætning er på 14 kreaturer, den anden på fem. Af den 14 kreaturer store besætning er de otte angrebne. Alle 19 dyr er i nat og til formiddag slået ned. (Dagbladet Vestkysten 09.10.1920)

• 09.10:

Motorskonnerten Helga, der i de sidste måneder har henligget her i Dokken for at få opsat rigning, er endelig i dag så vidt, at den kan foretage prøvetur. (Dagbladet Vestkysten 09.10.1920)

• 11.10:

Byrådet holder møde i gamle og dog nye omgivelser. Byrådssalen har gennemgået en forandring, der gør den ukendelig. Efter mødet drikker byråd, presse og tilhørere en kop kaffe sammen. Alle tre parter er enige om, at byrådssalen er blevet meget hyggeligere og bedre egnet til sit formål. Kun pressen er lidt misfornøjet over størrelsen på det bord, der er blevet den tildelt. Men ellers er der lutter tilfredshed. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

Det kan ikke nægtes, at Esbjerg Eksportmarked i dag stod i mund- og klovsygebekæmpelsens tegn. Ved indgangene til Eksportstaldene gloede en politiplakat om ”Adgang forbudt for uvedkommende” en i møde, og nedenunder var anbragt et trug med en desinficerende væske til at dyppe støvlesålerne i, når man gik ind af portene. Hele dagen i går har dyrlæge Berg været beskæftiget med at syne alle ankomne kreaturer. Der blev vist flere tilbage. De smittede kreaturer blev slået ned på Det Offentlige Slagtehus. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

Trianguleringen af Horns Rev Fyrskibs plads er omtrent tilendebragt. Så snart arbejdet er færdigt, vil Horns Rev Fyrskib blive lagt ud, omtrent på samme plads som før. Vyl Fyrskib vil, såfremt vejret tillader det, blive udlagt på fredag. Det udlægges 3 sømil vest for fyrskibets tidligere plads. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

Der er konstateret mund- og klovsyge hos gårdejer M. Sørensen, Måde, hvor det nu viser sig, at tre kreaturer er angrebne. De vil blive slået ned, og den øvrige besætning, samt naboens besætning vil komme under opsyn. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

E 241 Astrid er nu bjærget af brødrene Sørensen, Boldesager, med deres bjærgningsfartøj Rebekka. Astrid ligger nu i nærheden af beddingen og skal til grundigt eftersyn og have lækagen repareret. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

Den beslaglagte tyske fiskekutter Arthur, der har været årsag til de sidste dages lange søforklaringer, har nu fået tilladelse til at gå ud i den nye havn for at kunne trækkes på land og blive tætnet. Skipper Lasz har endnu ikke gjort brug af tilladelsen, og Arthur ligger stadig i dokhavnen. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• 12.10:

Seks minestrygere ligger i disse dage i den nye havn. Desuden ligger vanddepotskibet derude, mens kuldepotskibet ligger på reden. De seks både tilhører 2. Halvflotille. (Dagbladet Vestkysten 12.10.1920)

• ??.10:

Kontrolkomitéen for den socialdemokratiske presse har ansat hr. Bollerup Madsen som medredaktør ved Vestjyllands Socialdemokrat. Det er imidlertid en begivenhed, der er gået meget stille af – i hr. Sundbos blad. Der har ikke stået et ord derom, udover den nødvendige linje nederst på sidste sides sidste spalte. Er begivenheden ikke efter hr. Sundbos ønske? (Dagbladet Vestkysten 13.10.1920)

• ??.10:

Boghandler Matthesen udsender en ny serie prospektkort med motiver fra Esbjerg og Fanø. Serien, der i alt omfatter 32 stk., er nydeligt udført og gengiver de allerfleste af Esbjerg og Fanøs karakteristiske partier. (Dagbladet Vestkysten 13.10.1920)

• 13.10:

Det lille tyske fiskefartøj Arthur, om hvis indbjærgning der er ført så lange forhandlinger, afsejler til hjemstedet Bysum. Lækagen er ikke så alvorlig som først antaget, så kutteren afgår uden nogen særlig reparation. Der er stillet garanti for 5.000 kr. til evt. dækning af bjærgeløn. Det er dog tvivlsomt, om bjærgeren får så meget. Man mener, at Arthurs skipper Lasz slipper med at betale 1.000-2.000 kr., men dette spørgsmål skal afgøres ved retten. (Dagbladet Vestkysten 13.10.1920)

• 13.10:

Den indbragte kutter Astrid er nu kommet på bedding og skal repareres. (Dagbladet Vestkysten 13.10.1920)

• 13.10:

En af de nærmeste dage afrejser fisker P. Christensen Luck, Esbjerg, til Newcastle for at tiltræde pladsen som assistent ved det danske sømandshjem derovre. (Dagbladet Vestkysten 13.10.1920)

• 13.10:

En automobil sætter kursen ind gennem Byparkens midterindgang i Havnegade og lader sig ikke afskrække af trappetrinnene ned til rosenbedet ved soluret, men tager dem for fuld speed. Det er en Holstebro-kommissær, der er ude at køre en lille tur med en ung dame og åbenbart vil forlyste denne med noget usædvanligt. Desværre for den opfindsomme chauffør bliver turen brat standset, idet et par af politiets herrer just kommer forbi. Den ikke ganske ufarlige tur resulterer i en bøde på 10 kr. Den lystige Holstebro-mand skal efter sigende have kigget vel dybt i whiskyglasset i dagens løb. (Dagbladet Vestkysten 14.10.1920)

• ??.10:

Skovfogeden pågriber en fisker på krybskytteri i Strandskoven. Sagen er nu meldt til politiet. (Dagbladet Vestkysten 14.10.1920)

• 14.10:

E 241 Astrids ejer, fisker Ebbesen, har været meget lidt meddelsom vedr. forliset, og det viser sig nu, at fisker Ebbesen har haft sine gode grunde til ikke at ville give pressen og derigennem offentligheden besked om, hvad der foregik. Der er således til politiet indgivet anmeldelse om assurancesvig efter at dæksbådens tilstand aldeles ikke er i overensstemmelse med fisker Ebbesens forklaring. Der er konstateret flere huller i bunden, øjensynlig frembragte med vilje for at få Astrid til at synke. (Dagbladet Vestkysten 14.10.1920)

• ??.10:

Til stor glæde for beboerne i Boldesager er det elektriske lys blevet tændt i gaderne. (Dagbladet Vestkysten 15.10.1920)

• 15.10:

Den velkendte og virkelig morsomme kabaretskuespiller Ludvig Nathansen synger i aften og nærmeste aftener på Centralhotellet. Ludvig Nathansens tidligere besøg er garanti nok for, at publikum ved et besøg i Palmehaven vil more sig fortræffeligt. (Dagbladet Vestkysten 15.10.1920 og 21.10.1920)

• 15.10:

Søforklaring holdes i retten i anledning af Esbjerg-kutteren Danmarks indbjærgning af Esbjerg-kutteren Tora Wilhelmsen i maj måned. Spørgsmålet om bjærgelønnens størrelse går derpå til doms ved retten, med domsforhandling i morgen. (Dagbladet Vestkysten 15.10.1920)

• 15.10:

Den gamle finske skude Neptun, som ved eftersyn viste sig ude af stand til at sejle videre, er nu blevet solgt. Det er kaptajn Mortensen, inspektør for Havfiskeriselskabet Danmark, og fiskeeksportør Rønn, der har købt fartøjet, der nu skal hugges op, da det er for gammelt og råddent til at gøres brugbart igen. (Dagbladet Vestkysten 15.10.1920)

• 15.10:

Til tider er det ret ubehageligt at gå over Torvet, idet der fra posthusets skorsten stiger en tyk sort røg iblandet med sodede rester af papir, der daler ned over de forbipasserende til stor gene for disse. Det er i post- og telegrafbygningens varmeanlæg, man brænder gammelt papir. Politiet må til slut henstille til rette vedkommende kun at brænde små kvanta papir ad gangen. Så kan folk igen gå nogenlunde ren-skindede over Torvet. (Dagbladet Vestkysten 16.10.1920)

• 16.10:

Retten behandler i dag en lille kilden affære. En fisker er blevet udlagt som barnefader og anmeldte – måske for at hævne sig – den værtinde, i hvis hjem han første gang havde været sammen med værtinden, for rufferi. Politiet har undersøgt sagen og fået konstateret, at den pågældende dame har stillet sin lejlighed til disposition for to unge ”damer”, den omtalte moder og en anden. De to unge ”damer” hævder ligefrem at være blevet opfordret til utugt af værtinden, og at de i den tid, de har boet hos hende, udelukkende har levet af utugt og betalt værtinden for kost og logi med disse. I retten afhøres værtinden, en af de unge ”damer” og et mandfolk, der har været med til at benytte sig af værtindens ”gæstfrihed”. Sagfører Bang er beskikket som den anklagedes forsvarer og gør gældende, at værtinden vel har været letsindig, men da det ikke er godtgjort, at hun har taget betaling for at tilstede mandfolk adgang til lejligheden, påstår han hende frifundet for rufferi, subsidiært en betinget dom. Politifuldmægtig Rambusch hævder heroverfor, at det er godtgjort, at hun har modtaget utugtspenge, selv om det også blev kaldt betaling for kost og logi. (Dagbladet Vestkysten 16.10.1920)

• 16.10:

Sag nr. 273 i Esbjerg Ret i dag omhandler det famøse kondolencetelegram, som direktør Bang, Centralhotellet, efter sin forholdsvise frifindelse i Viborg sendte dommeren i Holsted. Dommen falder med det samme, og lyder på 100 kr. i bøde for overtrædelse af straffelovens § 101, subsidiært 10 dages simpelt fængsel. Direktør Bang appellerer dommen. (Dagbladet Vestkysten 16.10.1920)

• 16.10:

Blikkenslager Frederik Schmidt er beskæftiget med reparation af taget på ejendommen Spangsbjerggade 4, da han mister fodfæstet og falder gennem et tagvindue ned på loftet. Da man kommer til, er han allerede død. At dette fald kunne medføre døden er mærkeligt, da afstanden fra vinduet til loftrummets gulv kun er en 1½ alen. Man må antage, at døden er indtruffen ved et hjerteslag, forårsaget af skræk. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 16.10:

Dueslagsaffæren er igen til behandling i retten. Dommen falder i næste uge. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 17.10:

I Sct. Johannes Kirke [Metodistkirken] fortsætter pastor Emil Nielsen sin foredragsrække med emnet ”Passer bibelen og nutidsmennesket sammen” – et emne, der er meget oppe i tiden. (Dagbladet Vestkysten 16.10.1920)

• 17.10:

Teaterforestillingen Den nøgne sandhed opføres i Esbjerg Teater. Det hele er tænderklapren, overtøjshenten og hidsige smæk i håndfladerne for at holde varmen. Teatret er nemlig ikke opvarmet. Det er utroligt, men sandt! Skuespillerne fryser, publikum fryser, ja selve den nøgne sandhed gør i al sin afdækkethed et forfrossent og ynkeligt indtryk. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 17.10:

På en af Esbjergs mange små beværtninger udkæmpes et større slag. To mænd, der er blevet noget berusede og som følge deraf noget krigslystne, kommer i klammeri. Dette resulterer i et regulært slagsmål, hvorunder de to parter giver hinanden en meget ublid medfart. Efter slaget ligger de begge på valen. Den ene må køres til sit hjem og den anden til en læge. Politiet bliver tilkaldt og undersøger beværtningen, men man finder det ikke nødvendigt at skride yderligere ind. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 17.10:

Esbjerg Boldklub spiller turneringskamp i Ringkøbing og taber 0-9 til Jyllandsmestrene. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 17.10:

Med Englandsbåden afrejser 35 franskmænd, der har været internerede i Rusland, hjem via England. Alle 35 franskmænd er oprindeligt velstående mennesker. Nu ejer de kun de klæder, de har på kroppen. Rejseselskabet består overvejende af kvinder. Mændene er for størstedelen sultede ihjel i russiske fængsler eller er blevet skudt. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 17.10:

I overværelse af korpsets souschef og en mængde overordnede pigespejdere oprettes en afdeling her i byen under Det Danske Pigespejderkorps. Dagen indledes med en samlet øvelse af Esbjerg og Varde tropper samt parade for chefen. Kl. 14 er der atter øvelse, hvorefter man marcherer gennem byen til Østergades Skole, hvor de nye spejdere aflægger spejderløftet. Om aftenen samles man til spejderbål. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• ??.10:

Justitsministeriet bevilger Esbjerg Handelsstandsforening et andragende om oprettelse af en handelsret i Esbjerg. Foreningen er samtidig blevet anmodet om at udpege otte medlemmer til at tiltræde retten. Disse handelsmedlemmer fungerer – ligesom søfartsmedlemmerne – kun som rådgivere og tilkaldes to ad gangen til retten, når dommeren eller en af parterne ønsker det. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 18.10:

Phønix-Teatret har premiere på filmen med den sensationelle titel: Har jeg ret til at tage mit eget liv? Der er fuldt hus, og filmen interesserer øjensynlig publikum stærkt. (Dagbladet Vestkysten 16.10.1920 og 19.10.1920)

• 18.10:

Til præsteembedet i Guldager har menighedsrådet i dag indstillet følgende. Nr. 1: J. P. Jensen, missionspræst fra Indien, nr. 2: Præsteviet medhjælper Hindse-Nielsen. Nr. 3: Cand.theol. Niels Hansen. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• ??.10:

Sognefoged S. Sørensen og hustru har i anledning af deres sølvbryllup, der fejredes for otte dages tid siden, skænket en sølvkande til Bryndum Kirke. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

• 19.10:

Alle automobilskiltene rundt i byen med de kendte ”Kør langsom – 8 km” bliver i disse dage ommalet. Noget de i høj grad trænger til. (Dagbladet Vestkysten 19.10.1920)

• 19.10:

Eriksen & Christensens gamle lægter ”Berthel”, der er solgt til husejer Christensen, Esbjerg, bliver i disse dage hugget op. Det viser sig, at lægteren er fuldstændig rådden, så man må undre sig over, at den i det hele taget har kunnet hænge sammen. (Dagbladet Vestkysten 19.10.1920)

• 19.10:

Kransen er hejst på nybygningen på hjørnet af Danmarksgade og Jernbanegade, hvor grosserer A. D. Bruhn lader opføre en toetagers bygning. (Vestjyllands Socialdemokrat 19.10.1920)

• 20.10:

Den kendte oplæser Martin Sørensen reciterer Skjoldborgs skuespil ”Ideale magter” i Palads Hotels sal. Det var med recitationen af dette skuespil, at Martin Sørensen slog igennem som recitator. (Dagbladet Vestkysten 18.10.1920)

• 20.10:

Direktørerne Jac. Jacobsen og Peter Kjær kommer til Esbjerg med stykket: ”Skal – skal ikke”. Heri behandles intet mindre end det store spørgsmål: ”Skal vi skilles, eller skal vi ikke skilles”. Der satiriseres over moderne ægteskaber og ditto forlovelser, og der spares ikke på viddet. (Dagbladet Vestkysten 19.10.1920)

• 20.10:

Obduktion af liget af blikkenslager Fr. Schmidt, der i mandags faldt ned gennem et tagvindue i Spangsbjerggade og fandtes død, foretages. Obduktionen viser, at døden var forårsaget ved en svulst på hovedpulsåren, der er bristet. Blodet fra denne svulst er trængt ind i hjertesækken og har medført døden i løbet af et par minutter. (Dagbladet Vestkysten 20.10.1920)

• ??.10:

På en generalforsamling i Studenterforeningens Venstreforening vælges cand. phil. V. Blum-Hansen til formand. Blum-Hansen tog i 1917 studentereksamen fra Esbjerg Gymnasium og er søn af nu afdøde stationsforstander Blum-Hansen i Guldager. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1920)

• ??.10:

For et par dage siden havde Esbjerg besøg af en hr. Kastrup fra København. Kastrup ville forsøge at slippe ud af landet, og han havde god grund til at ville forsøge dette. Da han blev klar over, at det vanskeligt lod sig gøre at slippe bort herfra, telefonerede han til København til det firma, hvor han havde været ansat, Ballin og Sønner, og angav sig selv som bedrager. Han havde under sit arbejde stjålet af lageret, i alt til en værdi af 3.800 kr. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 21.10:

I morges indløb følgende telegram fra London: På grund af minearbejderstrejken i England vil dampskibstrafikken på ruten Esbjerg-Harwich blive indskrænket til et skib om ugen. Hos DFDS kender man intet til dette, og man vil fortsætte indladningen af det sædvanlige antal ugentlige skibe, idet der muligvis foreligger en misforståelse. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1920)

• 21.10:

Der holdes søforklaring i Esbjerg Ret angående Esbjerg-kutteren Svend Krakes indbjærgning til Gestemünde af en tysk damptrawler. Kutterens fører og mandskab afhøres, hvor de fremkommer med enslydende forklaringer af begivenhederne. – Kutteren havde lidt motorskade på søen af så alvorlig art, at maskinen slet ikke havde fungeret. I ti dage havde den drevet om på søen under forsøg på at bjærge sig i havn ved hjælp af sejlene, men det var umuligt pga. vindforholdene. Kutteren havde først prajet en dansk fiskekutter og anmodet den om at slæbe den til Esbjerg. Men den danske kutter havde forlangt 5.000 kr. for indbjærgningen, og dette ville Svend Krake ikke betale. Imidlertid begyndte provianten at slippe op, og kutteren måtte i havn. Den anmodede da en tysk damptrawler, der var på vej hjem til Gestemünde, om at slæbe den ind, og damptrawleren lovede at gøre det for 20.000 mark, hvilken sum kutteren var villig til at betale. Derefter fulgte indbjærgningen. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1920)

• 21.10:

Direktør Emil Kruse fratræder i den nærmeste fremtid efter venskabelig overenskomst med direktionen stillingen som leder af Crome & Goldschmidts afdeling i Esbjerg. Hr. Kruse vil efter sin fratræden etablere en selvstændig forretning her i byen. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1920)

• 21.10:

Departementschef Kisein Yogi fra Yokohama i Japan rejser for tiden i de nordiske lande for at studere fiskeriforhold. På sin tur kommer Yogi naturligvis også til Esbjerg, hvor han tilbringer dagen travlt beskæftiget med at studere havne- og fiskeriforhold. Under havnemester Voigts kyndige ledelse vises Yogi rundt i de nye havneanlæg. Han besøger desuden Det Danske Frysningskompagni og Hermetikfabrikken. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920)

• 21.10:

Bjærgedamperen Russ, der i nogle uger assisterede sandpumperen Kronborg ved arbejdet ude ved ”Pregel”, fuldender sin bjærgning af fartøjet Paris, der lå strandet ved Knopper. Russ vil ikke komme hertil igen, men er beordret andetsteds hen. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920)

• 21.10:

Samtlige statstjenestemænd i Esbjerg er indbudt til møde for at drøfte mulig dannelse af en selskabelig forening. Mødet har ikke samlet så mange deltagere som ventet. Det vedtages, at nedsætte et udvalg til videre udarbejdelse af planerne, og der vil så senere igen blive holdt møde om sagen. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920)

• 22.10:

Den alvorlige vending, minearbejderstrejken i England har taget, truer med alligevel at medføre en indskrænkning eller fuldstændig standsning af Englandsbådene fra Esbjerg. Man venter på DFDS telegrafisk melding fra England i den retning, men den er endnu ikke indtruffen. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920)

• 22.10:

International Forening for Bibelstudium arrangerer offentligt møde på Palads Hotel. Mas. Millan, Amerika, taler og cand.phil. Lüttichau fungerer som tolk. (Dagbladet Vestkysten 19.10.1920)

• 22.10:

Vagerdamperen Nordsøen går ud med Horns Rev Fyrskib og udlægger det på sin gamle plads. Hermed er fyrskibssagen bragt til afslutning. Alle tre fyrskibe er udlagt, og Marineministeriet har for Grådyb Fyrskibs vedkommende imødekommet fiskernes andragende om en flytning af fyrskibet længere ind. Der ligger for tiden en del vrag og mindre skibe, trawlere og kuttere i farvandene omkring Esbjerg. Disse vrag bliver, efterhånden som de opdages afmærkede, men man mener at der stadig er skjulte vrag derude. Dette anbefaler en vis varsomhed med navigeringen, særligt for større skibe, idet flere af vragene ligger således, at der kun er 8-10 meter vand over vragene. (Dagbladet Vestkysten 21.10.1920 og 22.10.1920)

• 22.10:

Forrige uge indtraf der her i landet 124 nye tilfælde af mund- og klovsyge. Af disse er de 5 fra Ribe Amt, 6 fra Haderslev Amt, 11 fra Aabenraa Amt og 19 fra Tønder Amt. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920)

• ??.10:

Lærer A. Knudsen, Esbjerg, udnævnes til førstelærer i Ullerup Skole pr. Aunbøl. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 23.10:

Meldingerne i dag om minearbejderstrejken i England er af betydelig lysere karakter end de i går. Da afsenderne telegrafisk har meddelt DFDS, at man ønsker varerne afsendt, fortsætter man foreløbig indskibningerne ganske som hidtil. I dag til morgen er således "Nidaros" afgået. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 23.10:

To ”retsløse” dage er noget af et særsyn i Esbjerg. Ikke desto mindre har retslokalet både i går og i dag ligget øde og tomt. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 23.10:

Politiet foretager i denne tid en undersøgelse af om forbuddet mod børns anvendelse ved lønnet arbejde i forretninger overholdes. Børn under 12 år må som bekendt ikke anvendes. Man foretager undersøgelsen på den måde, at der gennem skolen oplyses, hvilke børn der har pladser og hos hvem, hvorefter der sker henvendelse til vedkommende principaler. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 23.10:

Nu hælder det mod slutningen af det lidt underlige men interessante og fængslende selvmordsstykke i Phønix-Teatret. Hver aften har det trukket fuldt hus, nogle aftener indtil trængsel. Og stykket er også nok værd at se. Det har den fordel, at det ikke er almindelig uden derfor at være søgt. Phønix-Teatret har her virkelig budt på noget særligt. (Dagbladet Vestkysten 23.10.1920)

• 24.10:

Der er pænt – men ikke fuldt hus – da Esbjerg Teater gæstes af Svend Wedels Selskab, der med Adam Poulsen i hovedrollen spiller ”Bjærg Ejvind og hans hustru”. Det alvorlige islandske skuespil får en rosværdig udførelse, men selvfølgelig er det Adam Poulsens talent, der må bære forestillingen. (Dagbladet Vestkysten 22.10.1920 og 25.10.1920)

• 24.10:

Da A. P. Bernstorff afgår, ligger tågen endnu tæt, og skibet er da heller ikke kommet længere end til barren, da det må ankre op, fordi det er umuligt at se kendingsmærkerne i den tætte tåge. Herved sker imidlertid det uheld, at ankergrejerne griber fat i telegraf- og telefonkablet, der ligger mellem Esbjerg og Fanø. Kablet beskadiges en del, så forbindelsen gennem de linjer, der går i kablet afbrydes. (Dagbladet Vestkysten 25.10.1920)

• 25.10:

Den øjeblikkelige bedring i minestrejkesituationen har gjort, at Englandsbådene kommer og går som sædvanlig. Ud over et mystisk telegram fra England om, at regeringen kun kan garantere for losningen af flæsk, har man intet hørt fra England i den retning af indskrænkninger. Den 27. oktober afgår "la Cour" lastet med æg, og den 28. oktober afgår "Primula" lastet med flæsk. (Dagbladet Vestkysten 25.10.1920)

• 25.10:

Minestryger nr. 133 løber ind i den nye havn. Chefen, kaptajnløjtnant Schniewind fortæller bl.a., at denne båd tilhører IV. halvflotille. Sammen med 7. og 8. flotille har de strøget i 10 dage. Vest for Horns Rev løber en ganske smal strimmel minefrit farvand. Det er denne strimmel, de skal tage fat på at udbrede. På onsdag eller torsdag antagelig kommer både fra de andre flotiller ind for at tage kul hos kuldepotskibet på reden, og vil så straks gå ud igen. Holder vejret, vil minestrygningen antagelig stå på i seks uger. (Dagbladet Vestkysten 25.10.1920)

• 25.10:

Den 23. oktober forsvandt to får fra strandfoged Munk i Måde. Samtidig forsvandt en pram, der lå fortøjet ved stranden. Man kunne følge sporet af fårene og af et par mænd fra det sted hvor fårene havde været tøjret, og til det sted nede på stranden, hvor prammen havde ligget. Politiet har nu taget sig af sagen og sætter tyveriet ifm. en tysk fiskekutter, der i nogle dage har ligget ud for Måde, men som nu er gået til søs. Der var to mand om bord på fiskekutteren, og det er sandsynligt, at det er disse to fiskere, der har ageret sørøvere og har bortført de to får og prammen. (Dagbladet Vestkysten 25.10.1920)

• 26.10:

Yderligere otte minestrygere indkommer, der ligeledes løber ind i den nye havn. Man venter i alt 17 hertil. De sidste otte ventes hertil den 28. oktober. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

• 26.10:

Retten behandler ikke mindre end 27 sager – alle borgerlige. Der er efter det tre dage lange hvil ret både formiddag og eftermiddag. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

• 26.10:

For lang tid siden indeholdt redaktør Sundbos blad en artikelserie, hvori forholdene i Tivoli blev kritiseret. Etablissementets leder, direktør Leopold Jensen, anlagde sag mod Sundbo for artiklerne. Sagen er i dag blevet pådømt ved den herværende underret. Sundbo dømtes til at betale 300 kr. i bøde, 500 kr. i erstatning og 100 kr. i sagsomkostninger. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

• 26.10:

I eftermiddag indkom Fiskeriselskabet Danmarks kutter E 317 Anne Kristence til Esbjerg med liget af en ung mand om bord. Da kutteren var for indgående fra fiskeri, havde man observeret liget flydende i vandskorpen ude ved barren, og man fik det taget op og bragt ind i havnen. Det var liget af den unge mand fra Hjerting, der forsvandt for tre uger siden. Man antog da, at han havde taget sig selv af dage pga. kærlighedssorg, og nu viser det sig da også, at den unge mand har berøvet sig selv livet. (Dagbladet Vestkysten 26.10.1920)

• 26.10:

Hvad der er at sige om teateraftenen den 26. oktober, lader sig meget let sige, omtrent med et eneste ord, nemlig jævnt. Stykket ”Skal – skal ikke” af Jens Locher er jævnt morsomt, spillet jævnt godt, besøget jævnt skidt, og bifaldet jævnt mat. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 26.10:

”Kronborg” er for første gang efter sin tilbagekomst hertil ude ved Pregels vrag. Der bliver i dagens løb pumpet en halv snes tons kul. Arbejdet vil nu blive fortsat, når vejret tillader det. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 26.10:

”Biografen” har fået et nyt flygel, der for første gang tages i brug. Forandringen virker i høj grad tiltalende. ”Biografen” spiller i disse aftener ”Filmens lykkebarn”, der handler om kærlighed og skilsmisser en gros. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• ??.10:

Der er konstateret to tilfælde af mund- og klovsyge i gårdejer Jens Jørgen Jepsens besætning i Måde. Der er blevet etableret afspærringsforanstaltninger, og da der er mulighed for, at besætningerne på Roborghus, hos Hans Jepsen og Niels Hansen Nielsen, også kan være smittede, dels ved at de ligger så tæt ved den smittebefængte gård og dels ved, at samkvemmet mellem dem er så livligt, er disse tre sidste gårde også inddragne i afspærringsforanstaltningerne. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• ??.10:

Dagbladet Vestkysten aflægger for første gang politiet et besøg i de restaurerede lokaler. Bag et forfærdeligt flytterod ligger en virkelig forbedring af forholdene. Der er mere plads, der er kommet en del nye møbler osv. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 27.10:

En meget forhutlet betler, der utallige gange er kommet på tværs af politiet, blev i går indsat i Esbjerg Arrest. I morges ved 9-tiden var han lige på grænsen til et deliriumanfald. Han var ikke vant til at gå så længe uden sin morgensnaps. Først da man gav ham snapsen, kom han lidt til hægterne igen. Det vil blive en alvorlig historie for ham denne gang, da han vil blive dømt til tvangsarbejde. Han er indstillet til 1½ års tvangsarbejde. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 27.10:

Guldager Ungdomsforening lader afholde efterårs- og høstmøde i forsamlingshuset. Som taler kommer til stede den unge og sympatiske lærer Hasseriis fra Askov Højskole. (Dagbladet Vestkysten 25.10.1920)

• 27.10:

I disse dage modtages indmeldelser til Esbjerg Kommunale Ungdomsskole for piger. Der undervises to eftermiddage i ugen fra kl. 15-18. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 27.10:

På Børsens hyggelige glasveranda optræder i disse aftener sangerinden Martha Puhl. Frøkenen, der har en udmærket stemme og en humørfyldt måde at synge sine viser på, gør berettiget lykke. (Dagbladet Vestkysten 27.10.1920)

• 27.10:

I går indbragtes i detentionslokalet i Esbjerg en meget medtaget rejsende, der havde været en tur i Esbjerg og moret sig lovlig godt. Den store kæfert ytrede sig ved, at manden ville hjem til Ribe på et tidspunkt, da der slet ingen tog gik. Da der ikke lige var en mand til hans rådighed ved billethullet, knaldede han alle ruderne ind til kontoret og råbte og skreg, så man kunne høre ham langt borte. Politiet tog så affære, men fik en meget ublid medfart. Ripenseren viste sig i det hele at være et voldsomt gemyt, for da arrestforvareren i nat ville vederkvæge med et glas vand, blev han så rasende, at han hældte ham ud af cellen. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• ??.10:

Esbjerg Motorklub afholdt i september måned et løb amtet rundt. Under dette sås to støvskyer fare gennem Sig by i en sådan fart, at folk, høns og hunde rædselsslagne flygtede i alle retninger. ”Skyerne” viste sig at være to af deltagerne i løbet, to Esbjerg-herrer, der nu har måttet bøde med hhv. 30 og 40 kr. til politikassen. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• ??.10:

Particulier Jens P. Christensen, Måde, har i sin have avlet et græskar på ikke mindre end 47 pund. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• 28.10:

I løbet af natten er otte minestrygere kommet ind i den nye havn. Alle de 17 man ventede er kommet ind og ligger derude. Når de har fået indtaget kul og proviant, stikker de atter til søs. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• 28.10:

I anledning af redaktør Sundbos hånende udtalelser i byrådet forleden om gymnasterne og deres ”ødelæggelser af apparaterne i kommunens gymnastiksale”, er vi blevet anmodet om at oplyse, at såvel Hermod som Esbjerg Gymnastikforening i det store og hele anvender egne redskaber ved deres øvelser. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• ??.10:

Som følge af den her på egnen herskende mund- og klovsyge har stiftamtmand Steemann udstedt forbud mod afholdelse af markeder i Ribe Amt, undtaget er dog Esbjerg Eksportmarked. Forbuddet træder i kraft den 30. oktober og gælder indtil videre. (Dagbladet Vestkysten 29.10.1920)

• 29.10:

Danselærer Petersen holder danseopvisning på Hotel Spangsberg. Hr. Petersens flinke hold vil vise de forskellige danse, de har lært i sæsonens løb. Desuden vil de danse en af hr. Petersen selv komponeret ret moderne ”sømandsdans” med musik af hr. Gormsen. Sømandsvisen er blevet forevist for danseringen og hr. Petersen søger at få den godkendt af denne ring. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• 29.10:

Vor deltagelse i De Olympiske Lege i Antwerpen gav underskud. For at kunne dække dette er der startet et lotteri, med et transportabelt sommerhus med besætning som hovedgevinst, samt en mængde andre præmier. Vi anbefaler lotteriet og henviser til boghandler Engers Hansen som forhandler af lodsedler. (Dagbladet Vestkysten 29.10.1920)

• 29.10:

VII. halvflotille er ankret op i forhavnen for at indtage vand. Den afgår ved midnat til søen. Et skib af VII. halvflotille er afgået til Wilhelmshaven efter proviant og post. Vandbåden er afgået til Wilhelmshaven efter ny forsyning vand. VIII. halvflotille går først om nogle dage. (Dagbladet Vestkysten 29.10.1920)

• 31.10:

Esbjerg Amatørklubs juniorhold spiller i Horsens finalekamp i den jyske juniorturnering mod Aalborgklubben Changs juniorhold. Chang er af så godt som alle regnet som vinder, men det bliver de unge esbjergensere, der hjembringer den stolte titel: Jyllandsmestre i juniorfodbold. Kampen vindes 3-1. (Dagbladet Vestkysten 01.11.1920, Vestjyllands Socialdemokrat 30.10.1920 og 01.11.1920)

• 31.10:

Samtlige statsfunktionærer i Esbjerg med damer er indbudt til et nyt møde angående oprettelsen af den før omtalte selskabelige forening. Foreningen dannes på dette møde. Der er god tilslutning, og foreningen begynder med ca. 100. (Dagbladet Vestkysten 01.11.1920)

• 31.10:

I sæsonens første måned – oktober – er der alene i Esbjerg Købstad betalt 11.647,90 kr. i forlystelsesskat. Det er ikke så lidt endda. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 01.11:

Fra 1. november forflyttes assistenterne i Telegrafvæsenet Ellen Svendsen, Esbjerg, til København og M. N. Feddersen, Odense, til Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 28.10.1920)

• 01.11:

Esbjerg Koncertforenings ekstrakoncert har samlet godt hus, og publikum hylder hele aftenen de to fortræffelige kunstnere, ungareren Emil Telmanyi på violin og Vas på klaver. Det er jo ikke så længe siden, hr. Telmanyi sidst var her, men ham kan man absolut ikke høre for tit. Bedre violinspil findes næppe. (Dagbladet Vestkysten 29.10.1920 og 02.11.1920)

• 01.11:

”Kronborgs” arbejde ude ved Pregels vrag umuliggøres i disse dage af det urolige vejr, så pumperen må blive i havn. Det er muligt, at man opgiver arbejdet for i år og tager fat igen til sommer. (Dagbladet Vestkysten 01.11.1920)

• 01.11:

Den sygebil, som Røde Kors besluttede at anskaffe for Ribe Amt, er nu købt og ankommet til Esbjerg, hvor den skal stationeres. Den er den 1. november første gang i brug til befordring af syge til Esbjerg Sygehus. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• 01.11:

Lærer ved Esbjerg Skolevæsen, N. Lybecker Jakobsen, er fra 1. november kaldet til førstelærer ved Bolderslev Skole i Sønderjylland. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• 01.11:

Sagfører Hannes Hvedstrup fejrer 25-års jubilæum som sagfører og borger i Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 30.09.1920, 30.10.1920 og 01.11.1920)

• ??.11:

I Horsens hvor Chang spillede slutkamp mod Esbjerg Amatørklub gik det ikke så godt for aalborgenserne. Der er fra Changs side taget forbehold om ret til at nedlægge protest, fordi man synes, at esbjergenserne var for store til at være 17-årige. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• ??.11:

Som man erindrer, strandede i foråret Esbjerg-kutteren Salome 15 kvartmil vest af Sønderho. Skibet stod ikke til at redde og sandede efterhånden helt til. For et par dage siden var ”Nordsøen” ude for at hente kutterens master. Skibet er nu så tilsandet, at dækket ligger i flugt med havbunden, så nu er vraget ikke længere nogen fare for sejladsen. Salome er forsvundet i sandet. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• ??.11:

Ifølge de i november optagne mandtalslister bor der for tiden i Esbjerg i alt 21.639 (10.280 mænd og 11.359 kvinder). Efter mandtallet i fjor udgjorde befolkningen 21.714 (10.385 mænd og 11.329 kvinder). Altså en tilbagegang på 75. (Dagbladet Vestkysten 20.12.1920)

• 02.11:

De meget høje driftsudgifter, fiskerierhvervet må slås med, og den stadige nedgang i mængden af det kvantum fisk, der kan eksporteres, har – som enhver ved det her i Esbjerg – bevirket utålelige forhold for fiskerne i Danmark. To strømninger har derfor i den senere tid gjort sig gældende indenfor fiskernes lejr. Den ene er salg af fiskerbåde til udlandet, særlig Tyskland, for at redde, hvad der reddes kan. Ikke så få Esbjerg-kuttere er allerede solgt. Den anden er en slags udvandring til bedre steder. En sådan ekspedition kan ofte vare adskillige måneder. En mængde Esbjerg-kuttere benytter denne fiskemetode, og dag for dag kommer flere til. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• 02.11:

Ikke mindre end 25 minestrygere ligger ude i den nye havn. Det blæsende vejr umuliggør arbejdet på søen. En del af bådene var inde i forhavnen i dag for at hente drikkevand, men gik så atter ud i den nye havn. Minestrygerne vil blive inde indtil vejret bedrer sig. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• 02.11:

En Køge-hestehandler, der havde tilbragt dagen i går i Esbjerg og efter sigende set indenfor på de fleste restaurationer og ikke gået tørmundet bort fra nogen af dem, var i aftes kommet så langt som til banegården og ville hjem til Køge. Måske dagen har været ham lidt dyr. Vist er det i hvert fald, at han nu pludselig fik sparsommelighedsfornemmelser og begyndte at prutte med assistenten om billetten, som han fandt urimelig dyr. Da assistenten imidlertid ikke ville diskutere denne sag med ham, fór han ind på kontoret, og øvede her en så ”voldsom” kritik over for de høje jernbanetakster, at politiet måtte tilkaldes, og Køge-manden, der er en stor mand i sin fødeby, måtte trods al protest vandre i Esbjerg Arrest. I dag blev resten af hans pengebeholdning fra gårsdagens turné ligelig fordelt mellem en bøde til politikassen og en billet til Køge! (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920)

• 02.11:

Sandpumperen Kronborg har endnu ikke helt opgivet arbejdet ude ved ”Pregel”. Den 2. november var den atter derude, men søen var for høj, og der var ikke meget at gøre. Der ventes nu på bedre vejr. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 02.11:

På Esbjerg Handelsstandsforenings møde vedtages det enstemmigt at udnævne foreningens tidligere mangeårige formand, konsul Breinholt, til æresmedlem. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 03.11:

I den blomstringstid, der for tiden er for det tyske havfiskeri, er der dernedefra stor efterspørgsel efter danske fiskefartøjer. Her er man ikke utilbøjelig til at sælge, da tiderne jo her er alt andet end blomstrende for fiskeriet. Af Esbjerg-fiskerflåden er der i det sidste halve år ikke gået så få til Tyskland. I de sidste uger er der dog ingen solgt, hvorimod der for nogle dage siden var opkøbere heroppe for at forespørge om priser og betingelser for salg. Der vil sikkert endnu gå en del Esbjerg-kuttere til Tyskland. Det er både private og selskabernes kuttere, det drejer sig om. Det er et trist udslag af den dårlige tid for Esbjerg-fiskerne, at vor fiskeflåde sådan tyndes ud. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 03.11:

S/S Nidaros får i disse dage under opholdet her installeret trådløs telegraf. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 03.11:

Minestrygerne venter stadig på bedre vejr. Otte både var i dag i forhavnen efter drikkevand, og løb så atter ud i den nye havn. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 03.11:

De lokaler, som politiet har benyttet under ombygningen af deres egne lokaler, bliver nu istandsat og skal benyttes af ligningskommissionen, der før har fristet en krank skæbne og har måttet flytte snart her, snart derhen, hvor der i øjeblikket var plads. Der males, kalkes og pudses vældigt op derovre, men der er dog alligevel lang vej, inden restaureringen er fuldendt. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920)

• 04.11:

Fem minestrygere var i dag inde i forhavnen for at hente rent drikkevand. Vanddepotskibet kom i går ind i dokken for at reparere for en mindre maskinskade, som ikke kunne foretages ude i den nye havn. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Udnævnelsen af førstelærer K. M. Lorenzen, Gørding Centralskole, til overlærer ved Danmarksgades Skole i Esbjerg foreligger nu officielt. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Den skælmske og kvikke kunstnerinde, frk. Erna Schrøder, der for tiden optræder på Centralhotellet, har fået den gode idé at gøre børnene delagtig i sin kunst. Frøkenen vil søndag den 7. november mellem kl. 14 og 16 synge børneviser på Centralhotellet. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Det er i denne måned 25 år siden, Dansk Andels-Smøreksportforening, hvis hovedsæde som bekendt ligger i Esbjerg, begyndte sin virksomhed. Jubilæumsdagen kan sættes til den 26. november. Der vil i den anledning blive holdt en lille festlighed ifm. generalforsamlingen i december. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

I den stærke blæst i disse dage fyger det løse sand på den nye havn, så det pisker i ansigtet og ryger om ørerne på dem, der færdes derude. Minestrygerbådene, der ligger derude, har med fralandsvinden fået hele dækket tilsandet. Det ligger i store dynger på dækkene, så det ser ud som en hel dæklast af sand. Dette sandfog er ikke så lidt generende, og man længes mere end nogensinde efter, at terrænet derude skal blive færdigt med brolægning osv. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Efter de sidste store juveltyverier i Esbjerg, blev der rejst en skarp kritik over, at guldsmedene i Esbjerg fyldte deres vinduer med værdifulde genstande uden på nogen måde at beskytte dem mod tyve, og således ligefrem inviterede disse til at komme og tage for sig af retterne. Guldsmed Lykke Thomsen, der var det sidste offer i den lange række af indbrud, lægger for med en virkelig rationel beskyttelse mod tyve, idet han i disse dage får installeret en vinduesbeskytter med elektrisk strøm, der ved mindste berøring gør vældig alarm. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Tobaksrygning i kahytterne på Fanø-færgen er nu ikke mere tilladt. Et udslag af ”Bort med tobakken”. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 04.11:

Den festlighed, Venstre i Esbjerg-kredsen har arrangeret for sin kandidat ved den nu afsluttede folketingsvalgrække, samler meget stor tilslutning og får helt igennem det smukkeste forløb. Det bliver en virkelig fest- og æresaften for bogtrykker Rosendahl. (Dagbladet Vestkysten 03.11.1920- 05.11.1920)

• 04.11:

De to dygtige og kendte artister, danserinden Gulnare Høyer og cykelindianeren Chester Dick, optræder i Palads Hotels store sal. Gulnare Høyers kvikke danse og Chester Dicks nervepirrende cykelpræstationer morer publikum. Desværre er scenen for lille til at ”Cykelkongen” rigtigt kan tumle sig, men det er forbavsende at se, hvad der alligevel kan præsteres på så lille en scene. Publikum er det temmelig småt med. I aften gives atter forestilling, denne gang til nedsatte priser. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920, 04.11.1920 og 05.11.1920)

• 05.11:

I morges afgik vanddepotskibet til Bremershaven og i eftermiddags stod alle 25 minebåde ud af den nye havn for at gå til søs, på arbejde, nu stormen har lagt sig. (Dagbladet Vestkysten 05.11.1920)

• 05.11:

En gårdejer fra Hjerting anmodede i morges politiet i Esbjerg om at anholde hans tjenestekarl, der havde overfaldet ham ude i stalden og tilredt ham ilde. Tjenestekarlen blev afhentet og hensidder nu i arresten, og i formiddags var der et foreløbigt forhør, hvorefter man nærmest fik den opfattelse, at der var nogen skyld på begge sider, men at karlen måske havde taget sig vel kraftigt til rette. Karlen vil senere komme i forhør igen. (Dagbladet Vestkysten 05.11.1920)

• 05.11:

Metodistmenigheden lader afholde basar i Spangsbergs koncertsal den 5. og 6. november. Menigheden har i sommer ladet kirken ombygge og udsmykke, og hertil er gået mange penge. Der er for at dække disse udgifter, at den omtalte basar afholdes. (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920)

• 05.11:

Esbjerg-kutteren E 100 Vesta har i ca. otte dage været på fiskeri. Man har imidlertid grund til at tro, at kutteren i de sidste dages storm er blevet ramt af en ulykke på søen. En af de andre Esbjerg-kuttere har nemlig observeret Vesta drivende ved Vyl Fyrskib med maskinskade og iturevne sejl. Da denne meddelelse nåede Esbjerg, gik ”Nordsøen” straks ud for at undersøge farvandet ved Vyl og mulig komme den nødlidte kutter til hjælp. ”Nordsøen” har imidlertid hele dagen i går søgt forgæves efter kutteren. I dag er ”Nordsøen” atter gået ud, men man ved endnu ikke, om den har set noget til kutteren. Vesta tilhører skipper P. Vase, der fører båden. Foruden ham er der tre mand om bord. (Dagbladet Vestkysten 05.11.1920)

• 05.11:

Karlen fra Hjerting, der er sigtet for vold mod sin husbond, fremstilles i retten. Sigtede får protokollen oplæst og godkender denne. Der afsiges herefter fængselskendelse over ham. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 05.11:

Man vil endnu erindre, at den 8. oktober sank Esbjerg-kutteren Astrid, ført af skipper Aksel Ebsen. Den 5. november fremstilles han i retten, og han hævder her vedblivende intet at kunne huske. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 05.11:

Et større hold wienerbørn ankommer her til egnen. Lidt blegere, dårligere klædte og mere forfrosne i de tynde klæder er børnene denne gang end sædvanlig, men de har det samme velsignede humør som altid, og dette steg til ellevildhed hos de, der skulle videre, da de på Esbjerg Banegård blev trakteret med wienerbrød. (Dagbladet Vestkysten 08.11.1920)

• ??.11:

DFDS’ afdeling i Skandinavien-Amerika-linjen har af et konsortium repræsenteret ved konsul Breinholt købt det areal overfor banegården, hvor Skandinavien-Amerika-linjens træbygning for tiden ligger. Arealet er på ca. 1.700 kvadratalen. Det er hensigten, når tiderne engang bliver lidt bedre for byggevirksomhed, at opføre en større kontorbygning m.v. på arealet og således udnytte det fuldt ud. Prisen på arealet er 15 kr. pr. kvadratalen. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

Sagerne om de ulovlige garager i Esbjerg fortsætter. Jul. Rasmussen møder for at få sagen om sin garage sluttet. Han idømmes en bøde på 50 kr. og forpligtelse til at lade garagen nedrive i løbet af en måned. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

Tre unge mænd, der ikke vil i kongens klæder, er fremstillet i retten og får hver en dom på 20 måneders simpelt fængsel. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920 og Vestjyllands Socialdemokrat 06.11.1920)

• 06.11:

Man har i de sidste dage undret sig over to minesøgerbåde, der i de sidste dage har sejlet frem og tilbage, som om de søgte noget ved Sædding Strand. Det forholdt sig også således, idet minesøgerbåd nr. 102 havde tabt sit anker og 75 favne kæde. I morges fandt man endelig det tabte og fik det ret værdifulde anker og kæden fisket op. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

De 25 minesøgerbåde af 7. og 8. halvflotille har som bekendt ligget i den nye havn i længere tid. Det stormfulde vejr var absolut ikke egnet for minestrygning. For et par dage siden forlod chefskibet med kaptajn v. Køhler havnen for at sejle hjem. Ved sin hjemkomst sendtes ordre til flotillen om at lette og gå hjem, men omtrent samtidig bedredes vejret, og i går kom der trådløs kontraordre om at bådene i stedet for at gå hjem, skulle gå til søs, på arbejde. I aftes afgik 7. halvflotille, og i morges 8. halvflotille. Kl. 10 var alle bådene borte fra havnen. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

Guldsmed Lykke Thomsen har nu ladet sin butik beskytte af et tip-top moderne alarmeringssystem. Når guldsmeden om aftenen forlader sin butik, ruller han persienner for det store vindue og for dørene og trykker på en knap. Når det er gjort, er en elektrisk strøm, der går gennem persiennerne, omkring dørene og overhovedet alle steder, hvor en tyv kan formodes at ville skaffe sig indgang, sluttet. Anlægget hos Lykke Thomsen er det eneste af sin art i Danmark og er opfundet og konstrueret her i Esbjerg af fabrikant Sørensen, Dansk Elektrisk Apparatfabrik. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

En større afsporing finder sted på havnen, idet to jernbanevogne lastede med store træstammer løber af sporet ved dokken. En større arbejdsstyrke går straks i gang med at få sporene klar. En mængde mennesker overværer arbejdet. (Dagbladet Vestkysten 06.11.1920)

• 06.11:

To mænd, der under et skændsmål var røget i korporligt i totterne på hinanden, møder i retten. Den ene, der påstår at være blevet sparket, forlanger 12 kr. i erstatning for svie og smerte. Den anden part vedtager efter nogen nølen at betale denne erstatning og må endvidere betale en bøde til politikassen på 20 kr. (Dagbladet Vestkysten 08.11.1920)

• 06.11:

Stella Kjærulf-turnéen optræder på Palads Hotel for et ret fåtalligt publikum. De der er der, morer sig dog for et par stykker hver, så på den måde kommer der alligevel balance i tingene – måske lige undtaget direktørens kasse. Med små 100 mennesker spredt mellem adskillige hundrede tomme stole, tegner aftenen ikke særlig strålende, og dog bliver den det. Det lille ensemble – fru Kjærulf, hr. Kaj Mervild og hr. William Bähncke – formår i løbet af ganske kort tid at ryste dette spredte publikum sammen til en lille hyggelig klike, i hvis løjer de fører an. Fru Kjærulf synger sine viser, så salen eksploderer af latter, og endelig læser hun en skælmsk dyrenovelle af Carl Ewald. Aftenens kulmination er Torladi-da-da-visen. Fru Kjærulfs gengivelse af denne vise er simpelthen mønsterværdig, hvad kabaretkunst angår! (Dagbladet Vestkysten 04.11.1920, 06.11.1920, 08.11.1920 og Vestjyllands Socialdemokrat 06.11.1920)

• ??.11:

Frihedsvej i Boldesager er i den sidste tid blevet anlagt. I de sidste dage er der plantet allétræer, hvilket tager sig godt ud, om nu træerne må være fri for overlast af børn. (Dagbladet Vestkysten 08.11.1920)

• 08.11:

Kongen beskikker fhv. missionær J. P. Jensen til sognepræst for Guldager Menighed i Ribe Stift. Den nye sognepræst har ikke taget teologisk embedseksamen, men er uddannet på Dansk Missionsselskabs Skole og har derefter i nogle år været i Dansk Missionsselskabs tjeneste på missionsmarken i Indien. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920 og 16.11.1920)

• 08.11:

Det tyske kuldepotskib forlader havnen for at gå til Bremershaven, og med den er en virkelig driftig kulforretning standset. Så mærkeligt det end lyder, har der nemlig i al den tid, kuldepotskibet har ligget i den nye havn nu i efterårsmånederne været drevet en omfattende kulhandel herfra. Forretningerne gik strygende for priserne var små, kun det halve af almindelige kulpriser. Handelen foregik på alle døgnets tider, dog mest om natten og aldrig når mineskibene var inde. Men var disse til søs, så handledes der på kraft og lossedes i kuttere og lægtere. Hele affæren er en offentlig hemmelighed på havnen, hvor man beroliges ved, at skibet nu er sejlet. Hvorfor skibet forlod havnen nu vides ikke. Det havde i hvert fald ca. 300 tons kul endnu ombord. (Dagbladet Vestkysten 08.11.1920)

• 08.11:

Konsul Breinholt, der for nogen tid siden blev udnævnt til æresmedlem af Esbjerg Handelsstandsforening, får på et medlemsmøde overrakt et smukt diplom for den nye værdighed. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 08.11:

Der er overfyldt i Palads Hotels koncertsal, da harmonikakunstnerne Borgstrøm, Gellin, Lindqvist og Porelli giver koncert. Det er flot, fejende musik, mest amerikansk, hvis rytme også særlig egner sig for harmonikaer. Dog får man også gamle kendte ting som ”Ouverturen” til ”Kaliffen af Bagdad” og Lumbyes ”Drømmebilleder”. Det bliver en meget fornøjelig aften. Publikum holdes hele tiden i ånde og forlanger og får det ene dacaponummer efter det andet. (Dagbladet Vestkysten 05.11.1920 og 09.11.1920)

• 08.11:

I Esbjerg Byråds lukkede møde anmoder overlærerinde frk. Christensen om tilladelse til at udtræde af byrådet. Tilladelsen gives. Som nyt medlem af byrådet indtræder herefter konsul J. Villemoes, der er førstesuppleant på den kommunale liste, hvorpå frk. Christensen er valgt. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 08.11:

Den nye skoleplan for Esbjerg Kommunale Skolevæsen vedtages ved 2. behandling i Esbjerg Byråd. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• 08.11:

Esbjerg Byråd bevilger 3.000 kr. til udbedring af Vandtårnet i Havnegade. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920 og Esbjerg Byrådsprotokol)

• ??.11:

Ikke mindre end syv husejere er i denne uge blevet noteret, fordi de har undladt af feje gade. Alle har de måttet betale bøder for forsømmeligheden. Godt ser det heller ikke ud, når gaden ligger og flyder med snavs søndagen over. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 09.11:

Esbjerg Eksportmarked er tilført 457 kreaturer og 72 kalve. Handelen er rigtig god for de bedste varer. Lige da markedet slutter før middag, må handelen brat afbrydes, idet det konstateres, at et kreatur i Eksportstaldene er angrebet af mund- og klovsyge. Alle handelsmænd osv. må øjeblikkelig forlade markedet, mens man går i gang med grundig undersøgelse og desinficering. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 09.11:

Grundtvigsk Kirkesamfund holder et helt godt besøgt møde i Højskolehjemmets sal med pastor Brücker fra Aagaard som taler. Denne holder et længere historisk foredrag om Grundtvigs forhold til statskirken. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 09.11:

Arbejdet med ophugningen af den gamle finske skude Neptun, der i længere tid har henlagt i dokken forladt af rotter og mandskab, påbegyndes. (Dagbladet Vestkysten 08.11.1920 og 09.11.1920)

• 09.11:

En af de minestrygerpiger, der fik en advarsel ved politiets togt i Anlægget [Byparken] for nogen tid siden, et kun 15-årigt pigebarn, er i disse dage af moderen søgt anbragt under Værnerådet, da pigebarnet alle advarsler til trods fremturer i sin uanstændige opførsel. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 09.11:

Der er som tidligere meddelt blevet foretaget en undersøgelse af, hvorvidt vedtægten mod børns anvendelse til bypladser og lignende arbejde overholdes. Politiet oplyser, at en svimlende mængde har overtrådt forbuddet, og nu må erlægge bøder for overtrædelsen. (Dagbladet Vestkysten 09.11.1920)

• 09.11:

”Kronborg” vender tilbage til København, og arbejdet ved ”Pregel” er opgivet for i år – måske for altid. Arbejdet har vist sig aldeles frugtesløst, og der er stor sandsynlighed for, at vraget slet ikke kan rejses. I så fald vil vraget blive sprængt, da det generer sejladsen. Der er ganske vist sat bøjer ved stedet, men der er ingen lysbøjer, så stedet er ikke ganske ufarligt for skibene om natten. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 09.11:

Esbjerg Musik- og Sangforenings koncert samler et fuldtalligt festklædt publikum. Det ser nu godt ud, når folk i teater og koncertsal har sit pæne tøj på. Det plejer publikum i Esbjerg desværre ikke at være slem til. Koncerten indledes af kgl. operasanger Per Biørn, hvorefter kgl. kapelmusikus Johan Fini Henriques gør vældig lykke i en række muntre solonumre. Den unge kunstner har absolut en stor fremtid for sig. Det bifald, der lyder ham i møde, er jo også et bevis for, i hvilken grad han har publikums øre. Efter koncerten er der bal for foreningens medlemmer. (Dagbladet Vestkysten 02.11.1920 og 10.11.1920)

• ??.11:

Et herværende sodavandsfirma har fabrikeret hindbærlemonade tilsat syre, der er ulovlig. Fabrikanten har måttet bøde for denne ulovlighed til politikassen. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• ??.11:

Medhjælper Dorthea Pedersen, som under sit arbejde ved boghandler Engers Hansen kom til skade, idet hun fik højre hånd i klemme i en trykpresse, er af Arbejderforsikringsrådet blevet tilkendt en erstatning på 300 kr. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• ??.11:

Der er på ny konstateret mund- og klovsyge i Morten Lønnes besætning i Gjesing. Tre kreaturer er denne gang angrebne. Alle kreaturer, der siden det sidste udbrud af sygdommen med påfølgende desinfektion på Morten Lønnes gård, er taget hjem fra marken. Man frygter for, at det er foderet, der er befængt med smittekim. De sædvanlige afspærringsforanstaltninger er truffet. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

Esbjerg-kutteren E 84 Magda indkommer i havnen med den tyske fiskekutter Adolf hjemmehørende i Kiel på slæb. ”Magda” var for indadgående fra fiskeri, da den blev prajet af den tyske kutter, der drev om med maskinskade og desuden havde mistet rigningen. Den var følgelig ganske hjælpeløs, og Magda gav sig straks i lag med fiskekutterens indbjærgning. (Dagbladet Vestkysten 11.11.1920)

• 10.11:

Tilfældet af mund- og klovsyge på Eksportmarkedet i går skyldes efter indhentede oplysninger dyr tilført fra Sønderjylland. Alle de kreaturer, der ikke kunne sendes til de offentlige slagtehuse i København og Odense, blev slagtet her. Kl. 19 i går aftes var rømningen af Eksportstaldene færdig. I dag til morgen har man påbegyndt en grundig desinficering. Veterinærinspektør Niendahl, Kolding, har tilladt, at markedet afholdes på næste tirsdag ganske som sædvanlig, og markedet modtager således kreaturer, så snart desinfektionen er tilendebragt. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

Som bekendt fik politiet efter det første forhør i Aksel Ebsen-sagen forundersøgelserne udsat til 19. ds. Politiet har i den forløbne tid bevaret tavshed om sagen. Vi erfarer imidlertid fra sikker kilde, at sagen har taget en vending noget til gunst for Aksel Ebsen. Der vil således efter det nu fremkomne ikke mere være tale om en strengere straf end den, der idømmes for assurancesvig. Der vil sikkert ikke komme skærpende momenter som forsætlig at sætte menneskeliv i fare i betragtning. Politimesteren leder selv undersøgelserne. Der har i går og i dag været afhøringer på havnen, og man har besigtiget ”Astrid”. Træet, der omgiver hullet, er skåret ud og taget i forvaring. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

En minestrygerbåd er inde i havnen for at hente posten til flotillen, der stadig er til søs på arbejde. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

For fremtiden uddeler Crome & Goldschmidt til alle sine kunder hver måned et eksemplar af fru Hjorts snitmønster-magasin og påtager sig at skaffe sig ethvert af de i bladet indeholdte snitmønstre frem efter ønske. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

Frk. Erna Schrøder slutter sin optræden på Centralhotellet for denne gang. Frøkenen, der i søndags gjorde eminent lykke med sine børneviser, tager et særligt festligt humør på, den sidste aften hun er her. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• 10.11:

Kristeligt-socialt Forbund afholder møde på Højskolehjemmet. Præsterne A. Birke, Terlev, og V. M. Nielsen, Esbjerg, taler. (Dagbladet Vestkysten 10.11.1920)

• ??.11:

Handelsforeningen har indgivet klage til politiet om den mærkelige kulhandel fra minestrygernes kuldepotskib, der lå i den nye havn. Sagen vil så blive undersøgt. (Dagbladet Vestkysten 11.11.1920)

• 11.11:

Lægteren Berthel, som man er i færd med at hugge op, kommer på bedding for at få den sidste adskillelse. (Dagbladet Vestkysten 11.11.1920)

• 11.11:

Nu ligger ”Helga” snart færdiglastet med den gamle finne ”Neptuns” last og vil kunne afgå en af de nærmeste dage. Man vil så endelig efter godt to måneders forløb blive fri for de store tømmerbunker på dokkajen. (Dagbladet Vestkysten 11.11.1920)

• 11.11:

Minestrygerbåd nr. 112 er inde efter post til flotillen. Vanddepotskibet er ligeledes indkommet i havnen. Det forlyder, at minestrygerflotillen er vendt hjem til Wilhelmshaven, da vejret ikke mere tillader minestrygningen. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920)

• 12.11:

Politiassistent Rudkøbing mener, at det er ønskeligt med mere politi om natten i Kongensgade. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920)

• 12.11:

Den tyske kutter Adolf er nu kommet på bedding. Det har nemlig vist sig, at kutteren foruden maskinskade og ødelagt rigning tillige har en alvorlig lækage. Skibet er i det hele i en alt andet end god stand, som mange af de tyske kuttere er. Kutteren med fire mand om bord drev om i ikke mindre end ti dage, og det havde været sløjt med proviant før undsætningen kom. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920)

• 12.11:

Vagerdamperen Nordsøen går ud til vraget, der er observeret ved Slugen. Der skal udlægges vragbøjer og foretages de nødvendige undersøgelser. Man hælder mere og mere til den anskuelse, at det må være vraget af skonnerten Anna, hvis mandskab blev indbjærget til Esbjerg. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920)

• 12.11:

Politiet beskæftiger sig nu ret indgående med kulsagen fra den nye havn, og søger den belyst helt og fuldt. En herværende kulhandler, der har fået kul derude, er blevet afhørt. Men det viser sig, at hans forretning med tyskerne har været billiget af toldvæsenet, og at han intet har modtaget, der ikke er gået igennem toldvæsenet. Da han har borgerskab som kulhandler, kan der således ikke rejses nogen tiltale mod ham. Anderledes kommer det til at stå for andre, der ikke har haft kulhandlerborgerskab. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920)

• 12.11:

KFUK, der i foråret flyttede ind i dens nye bygning, Stormgade 6, lige overfor Hotel Spangsberg (det tidligere Parkhotel) er nu kommet så vidt med omrestaurering og tilbygning, at man kan fremvise hele ejendommen fiks og færdig. (Dagbladet Vestkysten 12.11.1920 og KFUK, Esbjerg 1887-1962)

• 12.11:

Der er i retten søforklaring angående indbjærgningen af den tyske kutter Adolf. Indbjærgningen tog 10 timer, og Esbjerg-kutteren Magdas fører, Thomas Bruhn, forlanger 5.000 kr. i bjærgeløn. De to parter afgiver forklaringer, der er fuldt ud overensstemmende. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 12.11:

Da fisker Søren Frank, Sjelborg, er på jagt i Sjelborg, nærmer han sig en udgravet kæmpehøj. Da han er et godt bøsseskud derfra, letter en mægtig kæmpefugl. Det lykkes Frank at skyde fuglen, der ved nærmere eftersyn viser det sig at være en voksen kongeørn. Ørnen vejer 9 pund, og dens vingefang er 78 tommer. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 12.11:

Dansk Kvindesamfund har indbudt til møde på Højskolehjemmet. Fru dommer Esmann byder på Kvindesamfundets vegne forsamlingen velkommen, hvorefter forfatterinden fru Olga Eggers taler om sine indtryk fra en rejse i England og Frankrig i 1918. Efter foredraget fremvises lysbilleder i tilslutning til foredraget. (Dagbladet Vestkysten 11.11.1920 og 13.11.1920)

• ??.11:

A/S De Forenede Isværker, der ejer isværket på Esbjerg Havn, har besluttet at foretage en udvidelse af værket, således at det bliver dobbelt så stort, som det er nu. Man vil op på en daglig produktion af 110 tons. Arbejdet ventes påbegyndt til foråret. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• ??.11:

Bagermester A. Lender Jensen, Boldesager, har solgt den ham tilhørende bygning med bageri til bagermester Bendiks, Vamdrup. Overtagelse straks. Købesum ca. 30.000 kr. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 13.11:

En lille hollandsk fiskekutter ankommer hertil, hvor den skal have indsat nyt spil til fiskeri med snurrevod efter dansk mønster. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 13.11:

En herværende købmand, der tidligere har måttet vedtage en bøde for at have overtrådt helligdagsloven og for at have udskænket stærke drikke i sine lokaler, er igen kommet på kant med helligdagsloven og loven om udskænkning af spiritus. Manden møder i retten. Han vedgår sin skyld og sagen udsættes. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 13.11:

Den gamle fiskerihavn skal opmudres og uddybes, hvad der i højeste grad tiltrænges. I mange år er der ikke foretaget nogen uddybning af havnen, da havnen om vinteren har ligget fuld af kuttere, og om sommeren har hyttefadene ikke tilladt arbejdet. Nu har man imidlertid den nye fiskerihavn, hvor alle større kuttere kan dirigeres ud. Man er i dag beskæftiget med denne forhaling, og den 15. november går man i gang med det egentlige opmudringsarbejde. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 13.11:

Minestrygernes vanddepotskib ligger i Esbjerg Havn indtil den 13. november, da det får ordre til at sejle hjem til Tyskland. Dette bekræfter forlydendet om, at minestrygningen er opgivet for i år, og at minestrygerflotillen er gået hjem. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• ??.11:

Venstres Ungdom i Skads afholder et godt besøgt møde i Andrup Forsamlingshus, hvor landstingsmand Nielsen, Lillering, holder foredrag om sønderjydernes kamp under det prøjsiske styre. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 14.11:

Kampen mellem de to mesterhold Esbjerg Amatørklubs juniorhold og Ringkøbing Sportsklubs juniorhold på banen ved Strandskoven bliver den bedste og mest spændende kamp, der længe er set her i byen. Holdene spiller begge udmærket. Ringkøbing går af med en sejr på 2-1, men Esbjerg hævder sig dog som de gode spillere de er. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920 og 15.11.1920)

• 14.11:

En turneringskamp på sportspladsen i Bramming mellem Esbjerg Boldklub og Bramming Sportsklubs førstehold slutter 0-0. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 14.11:

Pastor Andrew Christensen fra Californien prædiker i Sct. Johannes Kirke [Metodistkirken]. Pastor Christensen, der er dansk, har opholdt sig i Amerika i godt en halv snes år. (Dagbladet Vestkysten 13.11.1920)

• 14.11:

KFUKs nye bygning og sal indvies, og ca. 300 mennesker samles i hjemmets nye sal til en indvielseshøjtidelighed. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 14.11:

Forsvarsbrødreforeningen for Esbjerg og Omegn afholder præmieskydning for både mænd og kvinder. Om aftenen samles foreningens medlemmer ved et fælles kaffebord, hvor formanden, toldassistent Koefod, byder velkommen. En i dagens anledning affattet sang til ære for damerne afsynges, hvorefter der sluttes med bal i Sorte Kat. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920)

• ??.11:

Skads Afholdsforening afholder en særdeles vellykket konfirmandfest, hvori ca. 175 mennesker deltager i Skads Forsamlingshus. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920)

• 15.11:

I interesserede kredse arbejder man for tiden på en ret storstilet plan gående ud på at rejse en centralbiblioteksbygning i Esbjerg, hvor der også skal være lokaler for forskellige foreninger og andre institutioner, der mangler samlingssteder. Der har været ført nogle foreløbige forhandlinger, og det er tanken at søge nedsat en komité, dannet på alsidigt grundlag. Man håber så, at der trods de vanskelige forhold må komme noget ud af sagen. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 15.11:

En af Esbjergs kendte skikkelser, fhv. arrestforvarer Peder Nielsen, afgår ved døden efter et langt sygeleje, 63 år gammel. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 15.11:

En dreng møder på Dagbladet Vestkystens kontor og præsenterer to velvoksne gulerødder, der tilsammen vejer 7 pund. De er dyrket hos Kristen O. Kristensen, Bryndum Hedegård pr. Guldager. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 15.11:

Det var bestemmelsen, at man i dag skulle have taget fat på opmudringen i den gamle havn, men stormen i dag gør, at arbejdet ikke kan påbegyndes. Det er første ende af havnen mod beddingen, der skal opmudres. Hele arbejdet vil næppe tage mere end en uges tid, når man først får fat. Mange kuttere er dirigeret ud i den nye havn, og alt er rede til at begynde arbejdet. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 15.11:

Det Fri Kirkesamfund (Spiritisterne) har annonceret møde i logesalen i aften. Pastor Thorvald Kierkegaard, København, taler. (Dagbladet Vestkysten 15.11.1920)

• 15.11:

Hidtil har det kun været gymnasiets elever, der har drevet det til at spille komedie. Men nu er også kommuneskolen kommet med, idet det er lykkedes Børnenes Biblioteksforening, Danmarksgades Skole, at opføre stykket ”Geniet fra Odsherred”. Komedien fik en efter forholdene udmærket udførelse. Elever, forældre og pårørende fyldte salen i de tre aftener, der spilledes, sidste gang den 15. november. (Dagbladet Vestkysten 18.11.1920)

• 16.11:

Kutteren Albert Nyholm støder på Pregels vrag. Det lykkes dog kutteren ved egen hjælp at komme løs. Ved Pregels vrag er der udlagt en almindelig vragbøje, der om dagen kan advare skibene mod vraget. Men om natten er det ganske umuligt for fremmede skibe at vide, at der ligger et vrag, som man skal udenom, da der ingen lysbøje er udlagt. Det er anden gang nu, at et fartøj er stødt på Pregel. Første gang var det det lille fartøj Poula. Begge disse gange er det gået nogenlunde uden større skade, men ingen garanti har man for, at det tredje gang går så heldigt. En grøn lysbøje ved Pregels vrag ville være på sin plads, nu da hævningen i hvert fald for i vinter er opgivet. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 16.11:

Valsemøllen står nu helt færdig efter den betydelige ombygning og udvidelse. Den er nu med sine moderne maskiner og hele udmærkede indretning i stand til at fremstille mel så fint og godt, som det overhovedet er muligt her i landet. Efter fire måneders stilstand er møllen nu i fuld gang igen. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920-17.11.1920 og Vestjyllands Socialdemokrat 16.11.1920-17.11.1920)

• 16.11:

Hos Crome & Goldschmidt, Esbjerg, sker et uheld, der i øjeblikket ser ret farligt ud. En lærling, Fr. Jensen, er beskæftiget med at pynte vindue og står på en stige, da han snubler og i faldet knuser ruden. Han får herved sin arm slemt skåret, men dog ikke farligere end at han efter at være blevet forbundet kan fortsætte sit arbejde i forretningen. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920)

• 16.11:

Telegrafkontrollør A. C. J. Fryd tiltræder sin stilling ved Esbjerg Telegrafstation. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920)

• 16.11:

I Bryndum Forsamlingshus afholdes et forældremøde angående skoleplan, som sognerådet har indbudt til. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 17.11:

Købmand N. P. Høyer har været købmand i Esbjerg i 25 år. Han har i næsten alle årene været i bestyrelsen for Ølhandlerforeningen. Ved sin elskværdige færd har han vundet sig mange venner. (Dagbladet Vestkysten 16.11.1920)

• 17.11:

Fra Skagen udsendes følgende telegram: ”Esbjerg-kutteren Niels Sørensen Bødker er i nat kl. 3 strandet på Skagens Gren. Besætningen, fire mand, er bjærget efter at have udstået meget store lidelser. Kutteren blev mandag nat grebet af stormen, der slyngede alt gods overbord. Den havde siden drevet hjælpeløst om”. Den omhandlende kutter tilhører ikke mere Esbjergs fiskerflåde, idet kutteren den 5. november blev solgt til Tyskland og da afsejlede fra Esbjerg til Tyskland. Den ejedes indtil da af skipper T. Thomsen, Esbjerg. Besætningen består ifølge meddelelsen fra Skagen af den Esbjerg-besætning, der altid har sejlet med kutteren under kommando af fiskeskipper Thomas Møller Thomsen. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920 og 18.11.1920)

• 17.11:

Grosserer L. Ladefoged, London, tidligere Esbjerg, har i nogen tid opholdt sig på en gård i Nordjylland. Han er i dag rejst tilbage til sin virksomhed i England. Grosserer Ladefoged opholdt sig derfor i går i Esbjerg på gennemrejse. Han boede på Hotel Spangsberg. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 17.11:

Den lille Hamborg-damper Thor har hidtil kunnet besørge transporten af de landbrugsvarer og andre varer, der over Esbjerg gik til Hamborg. I dag er imidlertid den større damper Adler kommet hertil, idet man mener, at eksporten af landbrugsprodukter via Esbjerg-Hamborg vil tage et betydeligt opsving. Adler indlades i dag med landbrugsprodukter, og man venter, at den vil have fuld last i aften, bl.a. skal der således ikke mindre end 3.000 dritler smør med den. Foreløbig er det dog kun på prøve, at rederiet sætter den større damper i gang, og de forskellige firmaer sender varerne denne vej over. Men går forsendelsen og salget tilfredsstillende, kan der ventes en udvidelse af Hamborg-Esbjerg-ruten, der jo i den senere tid kun har været betjent af den mindre damper Thor ved en ugentlig tur. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 17.11:

Den tyske kutter Adolf ligger stadig på bedding på Østre Værft. Det vil blive en større historie at få kutteren istandsat, både langvarig og kostbar. Det menes at ville koste ca. 6.000 kr. I går blev kutteren takseret. Den anslås til en værdi af 8.000 kr. Som man erindrer forlangtes en bjærgeløn på 5.000 kr. Dette må der dog vist slås en del af på efter taksationen. (Dagbladet Vestkysten 17.11.1920)

• 17.11:

Under indtrykket af de mange meldinger nordfra om de ødelæggelser, stormen i de sidste dage har forårsaget, spørger vi i dag havnemesteren, om det urolige vejr er gået helt sporløst h