Dispositionsplan for Esbjerg - betænkning af 1949

Dispositionsplan for Esbjerg - betænkning af 1949

Professor Steen Eiler Rasmussen udarbejde i 1949 et forslag til en dispositionsplan for Esbjerg kommune. I forordet skrev han blandt andet:

"Den på de efterfølgende sider fremsatte DISPOSITIONSPLAN FOR ESBJERG er resultatet af et samarbejde mellem mange interesserede. Da man fra byens side i 1944 spurgte mig, om jeg kunne være behjælpelig med en sådan plan, måtte jeg svare, at jeg med de daværende rejsemuligheder og med de forpligtelser, jeg allerede havde pådraget mig, ikke så mig i stand til at påtage mig et sådant arbejde. Det blev derfor min mangeårige medarbejder Peter Bredsdorff, der sammen med stadsingeniøren og kommunaldirektøren begyndte arbejdet, men således at jeg stadig fulgte med i det. Da arkitekt Bredsdorff i 1945 blev leder af kontoret for Københavnsegnens planlægning og helt måtte hellige sig dette arbejde, og da der efter krigens ophør blev væsentlige bedre rejseforhold, påtog jeg mig at fortsætte hans påbegyndte arbejde. Det viste sig at være vanskeligere at fuldføre, end nogen fra begyndelsen havde regnet med".

Steen Eiler Rasmussen skriver endvidere:

" Man vil måske forbavses over, at en dispositionsplan ikke i højere grad fremtræder som en plan i ordets snævrere betydning, en plan, der nøjagtigt viser, hvor hvert element af fremtidens Esbjerg bør ligge. Men ved gennemlæsning af betænkningen vil man forhåbentlig forstå, hvor vigtigt det er at sikre byens styre en stor elasticitet for de fremtidige dispositioner, samtidig med at man peger på, hvilke muligheder, man bør holde åbne.

Det har været min opgave at søge i en overskuelig form at sammenfatte det arbejde, der er udført over en årrække og af mange personer og så vidt muligt give udtryk for synspunkter, der er enighed om samt på de punkter, hvor der ikke er enighed at fremsætte de alternativer, man må regne med. Det store materiale, der findes i form af undersøgelser, recognosceringer i marken etc., er kun medtaget eksemplevis, hvor jeg har ment, at det kunne illustrere og motivere forslagets konklusioner."

Byrådet kunne i det store og hele tiltræde de i forslaget fremsatte synspunkter. Bemærkninger hertil findes i bilaget.
 

Dispositionsplan for Esbjerg - betænkning af 1949
Læs dispositionsplanen som iPaper  (brug Internet Explorer som browser) eller download som PDF-fil 

Forside:  
Forord:  
Afsnit A - Indledning:  
Afsnit B - Naturgeografiske forhold:  
Afsnit C - Trafikken udefra:  
Afsnit D - Kvarterfordeling:  
Afsnit E - Grønne områder:  
Afsnit F - Bebyggelsens regulering ved byggevedtægt:  
Afsnit G - Offentlige bygninger og anlæg:  
Bilag: