eUndervisning

eUndervisning

På denne side finder du online undervisningsmateriale om lokalhistorien i og omkring Esbjerg. Du kan i højre side af siden vælge mellem nedenstående e-undervisningsemner:

Fra Blækhus til Mus
Projektet er udarbejdet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Skoletjenesten i Esbjerg i forbindelse med
Esbjerg Skolevæsens 125 års jubilæum d. 1. oktober 2002. Projektet består af en CD-R-udgivelse og en hjemmeside.

Fra blækhus til mus er et undervisningsmateriale om skolernes historie i Esbjerg, der er velegnet til brug på byens skoler i undervisningen. Materialet kan også bruges som baggrundsstof i forbindelse med lokalhistoriske emner og byvandringer.

Fra blækhus til mus er en billedkavalkade bygget op omkring temaer og emner fra skolevæsenets historie. Det er med andre ord en historisk rejse fra pen og blæk til vore dages computermus. Brugeren har mulighed for at opleve skolen i samspil med lokalsamfundet, iagttage ændringer - drage sammenligninger og konklusioner, og dermed opnå en bedre forståelse for skolernes udvikling. Indholdet er valgt ud fra nøje fastlagte kriterier med fokus på elevernes dagligdag. Det har ofte været et fravalg, fordi billedmaterialet har været så overvældende.

En stor tak til skolerne som velvilligt har stillet billedmateriale til rådighed, det har været et godt supplement til Esbjerg Byhistoriske Arkivs enorme samling. Herudover har Kortkontoret ved Esbjerg Kommune ydet en stor indsats med at fremskaffe og udforme kort til brug i projektet.

Digital Danmarkshistorie
Den digitale Danmarkshistorie er en online lære- og læsebog. Hensigten med denne er at præsentere et fyldigt og varieret materiale til især det tyvende århundredes udvikling. Det er en danmarkshistorie, som meget ofte - men ikke altid - tager udgangspunkt i lokalhistorien og viser hvordan danmarkshistorien slog ned i lokalsamfundet, som i dette tilfælde primært er Esbjerg.

Bogen udbygges løbende. Den er igangsat som et fælles projekt mellem Esbjerg Statsskole og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Fra Esbjerg Statsskole deltager Peter Bak og Jens Bjerregaard. Webstedet administreres af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Projektet fik støtte til den første fase fra Ribe Amts kulturudvalg.

BondeBisseBorger
BondeBisseBorger.dk er et undervisningsmateriale om den forandring, anlæggelsen af Esbjerg Havn medførte for Sydvestjylland. Materialet henvender sig til grundskolens overbygning og er komplet med kildetekster, værktøjskasse og lærervejledning. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Myrthue i forbindelse med Esbjerg havn og bys 150 års jubilæum i 2018. 

Da Rigsdagen i 1868 besluttede at iværksætte anlæggelsen af Esbjerg Havn, blev det startskuddet til en afgørende forandring for hele det sydvestjyske område. Den nye jernbane, udfordringer i landbruget, en begyndende industrialisering, dampskibenes indtog og vandringen fra land til by medførte store ændringer, ikke bare i det nuværende Esbjerg-område, men også for den gamle handelsby Ribe og den nye stationsby Bramming.

Ganske vist var det på ingen måde planlagt, at der i forbindelse med den nye havn også skulle opstå en ny by, men den kom alligevel takket være en lang række initiativrige folk, som kom fra alle verdenshjørner og slog sig ned i det vindblæste hedelandskab. Rask må det gå blev hurtigt den unge bys motto. Og netop ved at arbejde med denne pionertid og ikke mindst dens helt almindelige mennesker oplever eleverne, at historie skabes af mennesker.

Samtidig med at eleverne arbejder med lokale kilder, får de også indsigt i væsentlige, nationale forandringer i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet såsom urbaniseringen, andelsbevægelsen, fagbevægelsen og industrialiseringen. Man kan med andre ord sige, at nationale temaer får en lokal forankring. Ligeledes berøres kanonpunkterne ”Stormen på Dybbøl”, ”Grundlov og Systemskifte” samt ”Slaget på Fælleden”.

Materialet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling, som de forsøger at belyse og besvare gennem udvalgte kilder. Disse kilder er samlede i forskellige, tematiserede kildepakker.​ Arbejdsformen øver således eleverne i de krav, som de skal mestre ved afgangsprøven.

Tuberkulose i Esbjerg
Tuberkulose i Esbjerg er et undervisningsmateriale om folkesygdommen Tuberkulose. Tuberkulosen ramte tidligere mange mennesker i Danmark, og sygdommen medførte ofte dødelig udgang efter langvarige lidelser for den ramte. I dag er sygdommen næsten udryddet i Danmark, men på verdensplan kræver den stadig mange ofre.

Det første tuberkulosesanatorium i Danmark var Vejlefjord Sanatorium, som blev opført i 1900. Sanatoriet var privat og for selvbetalende patienter, hvilket betød at ophold ofte var dyre og almindelige mennesker havde derfor ikke råd til behandling. 

I 1905 blev der vedtaget en række tuberkuloselove, hvor det blandt andet blev muligt at ansøge om støtte til byggeri af sanatorier og i 1908 indgik de statsanerkendte sygekasser en fælles forsikring, der gjorde, at ophold på sanatorier blev gratis for medlemmerne, på samme måde som et almindeligt sygehusophold. Herefter lykkedes det, efter initiativ af praktiserende læge Thomas Brinch og finansieret af de katolske Sct. Josephs Søstre, at få bygget Spangsbjerg Tuberkulosesanatorium i den gamle Gjesing Plantage i Esbjerg. Nu havde folk fra Esbjerg og opland deres eget sanatorium, hvor de kunne modtage behandling for sygdommen.